Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie.
2. Organem prowadzącym – należy przez to rozumieć: Powiat Lipnowski.
3. Statucie – należy przez to rozumieć: Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.
4. Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Zespołu.
5. Uczniu – należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
7. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

 
§  2. 
1. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie,
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lipnie.
3.  Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Okrzei 4 w Lipnie.
4.   Miejscem realizacji zajęć jednostek wchodzących w skład Zespołu jest budynek przy ulicy Okrzei  4 w Lipnie.
5. Zespół używa pieczęci:
1) wspólnej w sprawach dotyczących Zespołu o treści: Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie, ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno 
2) szkoły wchodzące w skład Zespołu używają tablic i pieczęci urzędowych zawierających nazwę szkoły  i nazwę zespołu.
 
§ 3. 
1.      Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu           
         Powiatu Lipnowskiego.
2.      W Zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek 
         wymienionych w § 2 ust. 2.
3.      Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 4. 
Szkoły wchodzące w skład Zespołu, wymienione w § 2 ust. 2 posiadają odrębne statuty, a ich zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.
 
§ 5. 
1.      Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Lipnowski.
2.      Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
 
Rozdział II 
Cele i zadania zespołu 
 
§6 
1.      Zespół jest publiczną placówką powołaną w celu podniesienia sprawności i efektywności  
         zarządzania jednostkami wchodzącymi w jego skład.
2.      Zadaniem Zespołu jest:
1)      zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład Zespołu; 
2)      zarządzanie obiektami jednostek wchodzących w skład Zespołu;
3)      organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek wchodzących w skład 
         Zespołu;
4)      prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy jednostek wchodzących w jego 
         skład;
5)      organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom podległych jednostek równego dostępu                       i korzystania z istniejącej bazy szkolnej i wyposażenia. 
 
Rozdział III 
Organy Zespołu 
 
§ 7. 
1.      Organami Zespołu są:
1)      Dyrektor ,
2)      Rada Pedagogiczna,
3)      Rada Rodziców.
4)      Samorząd Uczniowski,
2.      Zespół tworzy jedną Radę Pedagogiczną składającą się z Rad Pedagogicznych szkół  
         wchodzących w skład Zespołu.
3.      Zespół tworzy jedną Radę Rodziców składającą się z Rad Rodziców szkół wchodzących w skład  
         Zespołu.
4.      W Zespole działa jeden Samorząd Uczniowski wspólny dla szkół wchodzących w skład Zespołu.
5.      Zadania, uprawnienia i kompetencje organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, warunki  
         współdziałania oraz rozwiązywania sporów miedzy nimi opisane są w statutach szkół  
         wymienionych w § 2 ust. 2.
6.      Dyrektor Zespołu jest Dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu.
7.      Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z art. 68 ustawy oraz z innych przepisów, a w  
         szczególności:
1)      kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz,
2)      sprawuje nadzór pedagogiczny i odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą,  
         profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą,
3)      realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach jej kompetencji,
4)      wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu niezgodnych z przepisami prawa,  
         powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz nadzór pedagogiczny,
5)      powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i  
         Rady Pedagogicznej Zespołu,
6)      przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym nauczycielom
         i pozostałym pracownikom,
7)      występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu w sprawie odznaczeń,  
         nagród, wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,
8)      dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym    
         przez Radę Pedagogiczną Zespołu oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
9)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
10)    dba o powierzone mienie,
11)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 
 
Rozdział IV 
Organizacja pracy Zespołu 
§ 8. 
1.      Organizację pracy Zespołu określa arkusz organizacyjny Zespołu, będący zbiorczym arkuszem  
         organizacyjnym jednostek wchodzących w skład Zespołu.
2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych  
         oraz ferii zimowych i letnich placówek wchodzących w skład Zespołu, określają odrębne przepisy.
 
§ 9. 
1.      Biblioteka Zespołu wypełnia zadania bibliotek szkół wchodzących w skład Zespołu.
2.      Szczegółowe zadania biblioteki szkolnej określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
3.      Z biblioteki mogą korzystać wszystkie dzieci i uczniowie uczęszczający do Zespołu oraz ich          
         rodzice.
§ 10. 
1.      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wobec uczniów  
         dojeżdżających szkoła organizuje świetlicę.
2.      Opieką świetlicową objęci mogą być uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.
 
§ 11. 
1.      Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do  
         wykonania zadań Zespołu, w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład Zespołu.
2.      Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają statuty poszczególnych szkół  
         wchodzących w skład Zespołu.
 
Rozdział V 
Tryb dokonywania zmian w statucie 
  
§ 12. 
1.      Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian Statutu są:
1)      Dyrektor;
2)      Rada Pedagogiczna;
3)      Rada Rodziców;
4)      Organ prowadzący;
5)      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2.      Wszelkich zmian w treści Statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze nowelizacji.
3.      Wnioski w sprawie zmian wnoszone są do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Dyrektora  
         Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.
4.      Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia złożone wnioski w celu ich 
         zaopiniowania.
5.      Projekt zmian w Statucie przedstawiany jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
6.      Zmiany w Statucie stają się ostateczne po przegłosowaniu przez Radę Pedagogiczną.
7.      Dyrektor informuje organy: prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zmianach 
         dokonanych w Statucie.
8.      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może uchylić statut albo niektóre jego postanowienia,  
         jeżeli są sprzeczne z prawem.
9.      Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo odwołania od decyzji organu sprawującego nadzór  
         pedagogiczny do Ministra właściwego do spraw oświaty.
10.    W przypadku pięciu kolejnych uchwał Rady Pedagogicznej wprowadzających zmiany w Statucie  
         Dyrektor Szkoły opracowuje tekst jednolity.
 
§ 13. 
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu – dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 
§ 14. 
Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu.
 
 
Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 
  
§ 15. 
1.      Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.      Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia  
        2009 roku o finansach publicznych.