Podstawowe zasady gospodarki finansowej PUP określają między innymi:

·         ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

·         ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 

·         ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

·         ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy 

·         Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

przepisy związane z gospodarowaniem funduszami celowymi oraz inne akty wykonawcze (regulaminy, instrukcje, uchwały, zarządzenia).