W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie prowadzone są następują rejestry i ewidencje:
1.    ewidencja osób bezrobotnych,
2.    ewidencja osób poszukujących pracy,
3.    rejestr wydanych decyzji i postanowień administracyjnych,
4.    rejestr wydanych zaświadczeń,
5.    rejestr odwołań od wydanych decyzji,
6.    rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
7.    rejestr skarg i wniosków,
8.    ewidencja zasobu składnicy akt,
9.    rejestr pracowników,
10. rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
11. ewidencja ofert pracy,
12. ewidencja cudzoziemców,
13. rejestr pracodawców,
14.  rejestr osób korzystających z usług rynku pracy,
15.  ewidencja środków trwałych,
 
Udostępnianie danych z rejestrów oraz z ewidencji 

Udostępnianie danych z rejestrów odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek – zapytanie instytucji lub organizacji, która posiada podstawy prawne upoważniające do uzyskania takich danych albo wskaże wiarygodnie uzasadnioną potrzebę posiadania danych zgodnie przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., oraz obowiązku wynikającego z: a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy, b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o zarejestrowaniu oraz o wysokości pobieranych świadczeń dla bezrobotnych, występują z wnioskiem zawierające dane  osobowe pozwalające na wyszukanie osoby w bazie. Wzór wniosku Plik do pobrania
W przypadku konieczności przesłania zaświadczenia pocztą, należy podać aktualny adres zamieszkania.  


Załączniki:

Plik do pobrania