W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XV/2016 z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 10 czerwca 2016 roku

XV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 13.10.

1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XV sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu R. Wiśniewski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, zaproszonych gości oraz media.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny: Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jerzy Zieliński.

4. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje wprowadzenie do przesłanego radnym porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok, projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028 oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad wymienionych projektów uchwał i autopoprawek.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) wyrazili zgodę na zmiany w porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał cały porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Antoniemu Celmerowi

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Janinie Jakubowskiej

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Januszowi Janowi Kalinowskiemu

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Barbarze Kordylasińskiej

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Wandzie Danucie Mróz

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Tomaszowi Woźnickiemu

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2015 rok

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2015 rok

- otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 18 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XIV/2016 z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 22.04.2016 r.- 10.06.2016 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Antoniemu Celmerowi

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Antoniemu Celmerowi

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Janinie Jakubowskiej

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Janinie Jakubowskiej.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Januszowi Janowi Kalinowskiemu

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Januszowi Kalinowskiemu.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Barbarze Kordylasińskiej

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Barbarze Kordylasińskiej.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Wandzie Danucie Mróz

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Pani Wandzie Danucie Mróz.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Tomaszowi Woźnickiemu

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Panu Tomaszowi Woźnickiemu.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

K. Baranowski- Starosta- zgłosił wniosek, aby nie odczytywać opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż każdy z radnych otrzymał ją w materiałach na sesję. Ponadto każda z Komisji Rady zapoznała się z tą opinią na swoich posiedzeniach. Jest to opinia pozytywna.

Starosta powiedział, że rok 2015 został bardzo dobrze zakończony. Nie odnotowano zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku od wynagrodzeń. Planowana nadwyżka w wysokości 730 000 zł na koniec 2015 roku wyniosła ostatecznie 913 000 zł.

Starosta dodał, że w tym roku została spłacona jedna rata więcej kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaopiniowanie wniosku Starosty o nieczytanie opinii RIO.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji Rady o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok.

Mariusz Linkowski- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że Komisja Oświaty na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok”.

Stanisław Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami- powiedział, że Komisja Budownictwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok”.

Tomasz Woźnicki- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedział, że Komisja Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

Elżbieta Mazanowska- Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej- powiedziała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok”.

Jerzy Zieliński- Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok”.

Maria Kulig- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów- powiedziała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 roku, po dokonaniu analizy wykonania budżetu powiatu, zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji Rady Powiatu w Lipnie oraz wysłuchaniu wyjaśnień ustnych Skarbnika Powiatu, postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok”.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2015 rok

Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- odczytał Uchwałę Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2015 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2015 rok

K. Baranowski- Starosta- zgłosił wniosek o nieczytanie opinii, gdyż każdy z radnych otrzymał ją w materiałach. Jest to opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

- otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2015 rok

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Pytań nie było.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego podpunktu porządku obrad.

- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

11. Sprawy różne i komunikaty.

Radny K. Grzywiński poinformował, że Burmistrz Miasta Lipna zatwierdził projekt podziału działek przy ulicy Nieszawskiej.

12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 10 czerwca 2016 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego