W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XIV/2016 z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 22 kwietnia 2016 roku

XIV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 13.05.

1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu R. Wiśniewski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, zaproszonych gości oraz media.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni: Jacek Góźdź, Krzysztof Baranowski, Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Tomasz Woźnicki.

4. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Pani Anna Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawek do porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wprowadzili autopoprawki do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w obecności 16 jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie ,,Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie"

 8. Przyjęcie sprawozdania ,,Ocena zasobów pomocy społecznej"

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia ,,Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego"

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku

- oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2015 rok

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XIII/2016 z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Pani A. Smużewska- Zastępca Przewodniczącego Zarządu- przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres 9.03.2016r.- 22.04.2016 r. /treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Ponadto Pani A. Smużewska poinformowała, że Prezes Kujawsko- Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. wyraża chęć zbycia dworca PKS w Lipnie. Zarząd Powiatu w Lipnie jest zainteresowany jego kupnem, w związku z utworzonym Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego w Lipnie.

7. Przyjęcie ,,Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie"

K. Kwiatkowski zgłosił wniosek, aby nie czytać sprawozdań, będących w porządku dzisiejszej sesji, tylko zadawać ewentualne pytania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku radnego K. Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli ,,Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

8. Przyjęcie sprawozdania ,,Ocena zasobów pomocy społecznej".

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwalenia ,,Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego"

Pani A. Smużewska powiedziała, że plan radni otrzymali na poprzedniej sesji Rady. Był on wyłożony przez 21 dni do konsultacji społecznych. Wpłynęły indywidualne uwagi mieszkańców powiatu do tego planu. Zarząd Powiatu wyszedł jednak z założenia, żeby przyjąć plan pierwotny, mniej rozbudowany, a który oczywiście zapewnia dojazd do wszystkich siedzib gmin. Ten plan nie musi i zapewne nie będzie ostatecznym planem. Wójtowie i burmistrzowie po wejściu w życie tego planu pewnie zwrócą się o podpisywanie porozumień z Powiatem. Na chwilę obecną nie wszystkie gminy są na to zdecydowane. Plan ten więc na pewno w trakcie realizacji będzie podlegał modyfikacjom. Zarząd Powiatu proponuje, aby przyjąć pierwotny plan. I tak zakłada on trzy razy więcej połączeń na terenie powiatu niż Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Uchwała Rady o utworzeniu zakładu budżetowego, podjęta przez Radę na poprzedniej sesji, przewiduje również możliwość podpisywania porozumień z wójtami na dowóz młodzieży do szkół.

Pani A. Smużewska zwróciła się do radnych o pytania.

Radna Zofia Kuczmarska zapytała czy będzie w przyszłości możliwość wniesienia zmian do ujętych w planie sieci połączeń autobusowych. Ma wiele sygnałów od mieszkańców Suradówka, Czarnego, Oleszna o więcej połączeń.

Pani Smużewska odpowiedziała, że Zarząd proponuje, aby przyjąć ten plan pierwotny, ale przewiduje że z czasem jakieś zmiany nastąpią, jeśli się okaże, że jest za mało połączeń do niektórych miejscowości. Oczywiście muszą się w to zaangażować wójtowie i burmistrzowie. Możliwość zmiany planu istnieje, a jej częstotliwość zależeć będzie od włodarzy poszczególnych samorządów.

J. Kołaczyński- członek Zarządu- powiedział, że to jest taki plan startowy, gdyż od czegoś trzeba zacząć.

Radny T. Woźnicki stwierdził, że okres od 1 września do 31 grudnia może być trochę takim ułomnym okresem, z uwagi na to, że młodzież dojeżdża do szkół, a będą musieli korzystać z dotychczasowych autobusów, które już są czyli w złym stanie technicznym. Natomiast później, gdy ruszy już zakład Powiatu, może być to korzystne dla młodzieży.

Pani A. Smużewska powiedziała, że do tego czasu młodzież będzie się musiała poruszać dotychczasowym transportem.

Pani Smużewska poinformowała, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na 16 pojazdów- 14 mniejszych i 2 duże. Część będzie płacona gotówką, część zostanie zakupione w formie leasingu.

Radny K. Grzywiński zapytał czy jest określona marka tych samochodów.

Pani Smużewska odpowiedziała, że określona jest tylko specyfikacja: liczba miejsc i inne wymagania techniczne.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że PUP w Lipnie przyjmuje zapisy osób bezrobotnych, pragnących skorzystać z kursu prawa jazdy czy uzyskać świadectwo kwalifikacji do przewozu osób.

Wicestarosta A. Smużewska powiedziała, że wielu kierowców składa podania o pracę do kadr.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jeszcze pytania.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19- osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego"

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pani A. Smużewska powiedziała, że zmiany w budżecie dotyczą m.in. zwiększenia udziału o 1 000 000 zł w spółce „Szpital Lipno” celem umożliwienia przeprowadzenia inwestycji.

Pani B. Małkiewicz wyjaśniła, że środki, o których mowa zostały przesunięte z paragrafu wydatki inwestycyjne. Natomiast autopoprawki dotyczą zabezpieczenia środków w wysokości 10 000 zł na remont ogrodzenia w Zespole Szkół w Skępem, 25 000 zł na nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP w Lipnie z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka, 30 000 zł na ochronę zabytków.

Pani Skarbnik dodała, że wprowadza się do budżetu zadanie polegające na zakupie nieruchomości- dworca PKS w Lipnie oraz zabezpiecza się dodatkowe środki na zakup autobusów.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19- osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028

Przewodniczący zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku

Pani A. Smużewska omówiła podział środków z PFRON. Powiedziała, że przeznacza się 479 880 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej, 109 655 zł na dofinansowane likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 150 000 zł na dofinansowane zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, 29 760 zł na dofinansowane sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 100 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 30 000 zł na zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, 30 000 zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2015 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2015 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

10.Wnioski i zapytania.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radna Zofia Kuczmarska powiedziała, że mieszkańcy miejscowości Oleszno w gminie Wielgie zwrócili się do niej z petycją, kiedy mogą spodziewać się rozpoczęcia budowy chodnika w ich miejscowości.

Pan Mirosław Grodaszewski- Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- wyjaśnił, że budowa chodnika na długości 200 m w Olesznie jest w tym roku zaplanowana i do jesieni powinna być zakończona.

Radny K. Grzywiński powiedział, że dowiedział się z prasy o tym, że odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami dotyczące budowy schroniska dla zwierząt. Stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa, bezdomnych zwierząt jest coraz więcej.

Zwrócił się także za pośrednictwem telewizji kablowej do mieszkańców miasta Lipna, aby sprzątali po swoich psach.

Pani A. Smużewska powiedziała, że schronisko i opieka nad zwierzętami nie należy do zadań Powiatu, jednak wrażliwość władz powiatu jest duża, także jeśli chodzi o bezpańskie zwierzęta. Wójtowie występowali z wnioskami, aby doprowadzić do spotkania wszystkich włodarzy gmin z powiatu lipnowskiego. Starosta podjął się zorganizowania takiego spotkania. Na spotkaniu podjęto decyzję o utworzeniu zespołu, w skład którego będzie wchodzić po jednym przedstawicielu z każdej gminy. Zadanie zespołu jest takie, aby zorientować się czy są tereny w powiecie lipnowskim odpowiednie dla utworzenia schroniska. Jest to temat drażliwy, nie wszyscy chcą takiego sąsiedztwa. Powołany zespół będzie miał na celu również zorientowanie się, jakie będzie koszt utworzenia takiego schroniska.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze zapytania.

Radny T. Woźnicki wyraził swoją troskę o rolników. Powiedział, że jeszcze w 2015 roku cena mleka wynosiła ok. 1,20 zł. W chwili obecnej poniżej 0,70 zł. Podobnie jest z ceną żywca. To są poważne sprawy. Do tego jeszcze rok był suchy, zima była nietypowa. Dla niego, jako przewodniczącego Komisji Rolnictwa, ten problem jest bardzo ważny. Rolnicy zwracają się do niego z pytaniem co robić.

Radny J. Kołaczyński powiedział, że podobnie jest z ceną pszenicy. Zostało podpisane porozumienie z Ukrainą na bezcłowy import pszenicy. Dlatego na dobrą cenę pszenicy nie ma co liczyć.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że przyjdzie czas, że będziemy płakali i to bardzo. On sam był zmuszony zredukować zatrudnienie w swoim gospodarstwie o 30%. Przy dalszych posunięciach rządu zredukuje o kolejne 30%. Za chwilę kolega, który ma zakład produkcyjny będzie się zwracać się o pracowników ze wschodu. Taka jest polityka na dzień dzisiejszy. Tacy producenci, jak on płacą podatki ale to się nie opłaca i trzeba będzie zwijać biznes.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie otrzymał informację, iż w 2015 roku wydano ok. 200 pozwoleń na pracę dla pracowników ze wschodu, a w tym roku jest to już ponad 300. Natomiast w 2015 w całym województwie kujawsko-pomorskim wydano 29 tys. takich pozwoleń na pracę.

Radny J. Kołaczyński powiedział, że Urząd Pracy w Grójcu wydaje ok. 70 tys. pozwoleń.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie- Ireneusz Poturalski- podziękował w imieniu strażaków KP PSP w Lipnie za dostrzeżenie ciężkiej pracy funkcjonariuszy i zawnioskowanie Zarządu Powiatu do Rady i przychylność Rady odnośnie przyznania dodatkowych środków finansowych na nagrody.

Więcej spraw nie było.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że 30 kwietnia upływa termin złożenia oświadczenia majątkowego za 2015 rok.

Ponadto Przewodniczący Rady powiedział, że otrzymał pismo od Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące 400 rocznicy urodzin Wiliama Szekspira, którą uczniowie ZST w Lipnie postanowili uczcić fragmentem inscenizacji „Romea i Julii”, „Hamleta” i „Snu Nocy Letniej”, które będą miały miejsce przez Urzędem Miasta Lipna, Urzędem Gminy Lipno oraz Starostwem Powiatowym w Lipnie. W związku z tym zwracają się z prośbą o umożliwienie zaakcentowania tego faktu na zakończenie sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 22.04.2016 r. krótką inscenizacją „Snu nocy letniej”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie czytelnictwa, literatury klasycznej oraz ukazanie ponadczasowych wartości.

Następnie Pani A. Smużewska- Wicestarosta- odczytała fragment komedii „Sen nocy letniej”.

Przewodniczący Rady wyraził uznanie dla inicjatywy zorganizowania w Zespole Szkół w Lipnie konferencji „Zrozumieć autyzm”. Stwierdził, że takie konferencje są bardzo potrzebne, przybliżają problematykę i sposoby budowy systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Więcej spraw nie było.

13.Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 22 kwietnia 2016 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska
Powiadom znajomego