W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XIII/2016 z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 marca 2016 roku.

XIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Skępem, ul. Wymyślińska 2. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 15.25.

1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu R. Wiśniewski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, zaproszonych gości oraz media.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 19 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrana została radna Anna Smużewska.

4. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

Nastepnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

 8. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2015 rok".

 9. Przyjęcie sprawozdania "Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.".

 10. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2015 roku".

 11. Przyjęcie "Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji. Realizacja zadań i planu pracy opiekuńczo-wychowawczego w roku 2015".

 12. Przyjęcie "Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku".

 13. Przyjęcie "Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady w 2015 roku".

 14. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku".

 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • powierzenia Zarządowi Powiatu w Lipnie uprawnień

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028

 • przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno- Kolankowo- Głodowo

 • przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2016-2025.

 • zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

 • szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

 • wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 86/1, nr 88/5, nr 87/3 nr 88/9, nr 87/7, nr 88/6 Lipno obręb 10 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XII/2015 z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 29 grudnia 2015 r. do 9 marca 2016 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Ponadto Starosta powiedział, że Zarząd planuje dokonać podziału nieruchomości o powierzchni 3,5 ha położonej za szpitalem w Lipnie. Nieruchomość będzie podzielona na działki budowlane. Powiat posiada także działki 50 arów przy starym szpitalu oraz 5 arów przy basenie.

Starosta, jako Przewodniczący zespołu monitorującego dotyczącego utworzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, podziękował Pani Agacie Szafrańskiej oraz Pani Agnieszce Grzywaczewskiej za wielką pomoc wójtom i burmistrzom w opracowywaniu strategii rozwoju gospodarczego Powiatu Lipnowskiego. Opracowanie tej strategii wymagało czasu i licznych spotkań i uzgodnień z wójtami i burmistrzami.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu czeka na ostateczne decyzje finansowe rządu.

Starosta podkreślił, że Zarząd znalazł środki finansowe w wysokości 1 mln zł we własnym budżecie na utworzenie zakładu transportu publicznego.

K. Baranowski powiedział, że w trakcie budowy jest mini obwodnica Kolankowo- Głodowo.

Ponadto Starosta powiedział, że zostały wyznaczone osoby do składu Powiatowej Rady Seniorów- po jednym przedstawicielu z każdej gminy Powiatu oraz trzech przestawicieli wyznaczonych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że zgłaszają się firmy z zapytaniami odnośnie ulokowania swoich zakładów na terenie strefy gospodarczej. Bardzo często pierwszym pytaniem jest, czy powiat posiada dostęp do gazu. To jest często warunek niezbędny dla nowoczesnej firmy.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki powiedział, że często jeździ ulicą Ogrodową w Lipnie, na której przez palenie w piecach w domach jest bardzo duże zadymienie. Gdyby miasto było podłączone do gazu tego problemu by nie było. Poza tym Starosta ma rację mówiąc o tym, że bez gazu nie ma przemysłu z prawdziwego zdarzenia.

Starosta powiedział, że już wiele w tej sprawie robił, był wielokrotnie w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział w Gdańsku. Jeszcze raz spróbuje podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Jednak w tę sprawę powinni się włączyć gospodarze poszczególnych gmin, zwłaszcza Miasta Lipna.

Radny Krzysztof Grzywiński powiedział, że zgadza się z tym, że ulica Ogrodowa ale też inne rejony miasta, gdzie jest dużo domów jednorodzinnych, ma problem z zanieczyszczeniem powietrza. Jest to trudna kwestia. Nie każdego mieszkańca będzie też stać, aby podłączyć gaz. Starosta podkreślił, że nie chodzi tylko o osoby fizyczne, które by na tym gazie skorzystały ale także przedsiębiorstwa.

Radny T. Woźnicki powiedział, że Powiat mógłby się podłączyć do gazu w Ligowie czy z województwa mazowieckiego a nie z Pomorską Spółką Gazową, jeśli jest z tym problem.

Starosta wyjaśnił, że Pomorska Spółka Gazowa jest otwarta na doprowadzenie nitki gazowej, problem jest w tym, że wszyscy samorządowcy z terenu powiatu lipnowskiego muszą się porozumieć, czy chcą doprowadzenia gazu czy nie.

Radny Karol Kwiatkowski powiedział, że dla każdej dużej firmy znacznie korzystniejsze jest korzystanie z gazu. Dodał, że firmy muszą ponosić tzw. opłat z tytułu ochrony środowiska. I to także czeka pojedyńczych odbiorców.

Radny Jacek Góźdź powiedział, że gminy w powiecie tworzą strategie rozwoju ale wyraził wątpliwość czy są one spójne.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że właśnie po to został powołany komitet monitorujący w sprawie utworzenia strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Powiatu Lipnowskiego pod nadzorem Starosty, aby wyeliminować ewentualne rozbieżności i stworzyć jedną wspólną i spójną strategię.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania.

Więcej pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady przywitał Panią Katarzynę Grączewską z Hospicjum Domowego w Lipnie, na którego rzecz,wraz ze Starostą, wręczył czek na kwotę 4 000 zł.

Pani Katarzyna Grączewska podziękowała za przekazane pieniądze i powiedziała, że zostaną one wykorzystane na zakup koncentratorów tlenu dla chorych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że każdy z radnych otrzymał dziś projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego, który powinien być przyjęty na następnej sesji. Teraz zostanie oddany do konsultacji społecznych na okres 21 dni.

Starosta powiedział, że miał sygnały, aby wycofał się z pomysłu utworzenia zakładu transportowego, że Powiat będzie komuś w drogę wchodził, ale on jest człowiekiem, który chciałby robić coś nowego z pożytkiem dla mieszkańców powiatu.

Ustawodawca nałożył od dnia 01.01.2017 r. na wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków obowiązek zapewnienia transportu publicznego. W naszym powiecie, z uwagi na ilość mieszkańców, były trzy możliwości: koncesja, tryb przetargowy lub utworzenie własnego transportu. Zarząd zdecydował się na tę trzecią opcję. Ta sprawa była konsultowana z innymi samorządami, które już taki własny transport utworzyły, aby skorzystać z ich doświadczenia. Dało to obraz jak postępować, aby uniknąć ewentualnych błędów przy tworzeniu takiego zakładu.

Starosta podkreślił, że ten plan transportu został stworzony tylko i wyłącznie przez nas, to są nasze uwagi, przemyślenia, sugestie, które ostatecznie zostały uwzględnione i opracowane przez zewnętrzną firmę. Firma ta stwierdziła, że założenia tego planu są bardzo dobre.

Starosta wyjaśnił, że założenia są takie, aby łączyć poszczególne gminy z krańcami powiatu. System ten zakłada, że rocznie będzie wykonywanych ok. 1 mln km połączeń, co w porównaniu do Kujawsko-Pomorskiego Transport Samochodowego, który rocznie wykonuje ok. 360 tys. km daje trzy razy więcej połączeń. Jeżeli do tego włączą się wójtowie i burmistrzowie możliwe, że byłoby to aż 1,5 mln km połączeń. Dzięki temu rozwiązaniu dostępność mieszkańców do transportu publicznego byłaby o wiele większa, a ponadto godziny odjazdów autobusów będą dostosowane do godzin pracy zakładów pracy, szkół itp. Ostatni kurs odbywałby się z Lipna do stolicy każdej gminy o godz. 22.30. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w planie i wydłużeniu niektórych odcinków tras, być może młodzież z gimnazjów, która z powodu niedogodnych dojazdów uciekała do szkół średnich do Włocławka, Sierpca, Torunia, Golubia-Dobrzynia czy Rypina, pozostanie w naszym powiecie. Będą również tzw. linie w dni wolne (soboty, niedziele i dni wolne od pracy). Plan zakłada również stworzenie w mieście Lipnie linii, które obsłużyby np. ulice Wojska Polskiego, Skępską, Okrzei, Ogrodową i szpital.

Starosta powiedział, że planuje się zatrudnić w zakładzie transportowym ok. 50 osób- kierowcy, pracownicy administracji. Jeżeli dziś Rada Powiatu podejmie uchwałę o utworzeniu zakładu, to do dnia 15 marca zostanie ogłoszony przetarg na zakup nowych autobusów- czternastu 21-osobowych i dwóch 41- osobowych. Będą to autobusy wyposazone w nowoczesne urządzenia- np. GPS, kamery itp. Koszt utworzenia zakładu transportowego to ok. 4 mln zł. 1 mln zł będzie pochodził z własnego budżetu. Reszta w formie kredytu lub leasingu z wykupem na 5 lat. Autobusy będą garażowane tam, gdzie będą wyjeżdżały, tzn. w poszczególnych gminach. Kierowcy będą z powiatu lipnowskiego, najlepiej z każdej gminy, gdzie będą garażowane autobusy. Siedziba zakładu będzie się mieścić w Skępem przy Zespole Szkół. Będzie to jednak siedziba tymczasowa ponieważ Zarząd rozważa zakup dworca w Lipnie. Wtedy siedziba będzie w Lipnie. Będzie to zakład budżetowy z możliwością jego dotowania w 50%, co pozwoli na obniżenie ceny biletu w stosunku do cen obecnie obowiązujących. Średnia płaca pracownika tego zakładu będzie wynosić 3 000 zł brutto plus pochodne.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny Jacek Góźdź powiedział, że utworzenie zakładu transportowego jest bardzo nowatorskim, ciekawym pomysłem. Stwierdził jednak, że będzie to jednostka konkurencyjna dla Kujawsko- Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., w której pracuje obecnie około 40 osób. Wiele pracujących tam osób zna osobiście i są to często osoby w wieku blisko 60 lat czyli brakuje jeszcze parę lat do emerytury. Zapytał co się stanie z ludźmi tam pracującymi po utworzeniu własnego zakładu transportowego, czy te osoby znajdą zatrudnienie w nowej jednostce. Warto wykorzystać doświadczenie tych kierowców.

Radny T. Woźnicki stwierdził, że na początku sceptycznie podchodził do pomysłu utworzenia własnego zakładu transportowego. Jednak poprosił jedną z uczennic z Tłuchowa o to, żeby zrobiła wyliczenie ile młodzieży dojeżdża do szkół w Lipnie. Okazało się, że jest to przynajmniej 38. Dlatego teraz inaczej na to patrzy i będzie głosował za utworzeniem tego zakładu.

Starosta K. Baranowski odnosząc się do pytań radnego Woźnickiego powiedział, że do szkół naszego powiatu dojeżdża 600 uczniów, a możliwe że po zwiększeniu km tras autobusów będzie jeszcze więcej.

Starosta powiedział, że nie jest naszą winą, jak funkcjonuje Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy. Nie ma on dobrej opinii. To jest pewien rynek, a na rynku pojawia się ktoś z dobrym pomysłem i z tym, żeby przede wszystkim myśleć o społeczeństwie. Autobusy z KPTS S.A. są w złym stanie technicznym, brak jest kultury u kierowców. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy zostaną te osoby zatrudnione, nie wyklucza się tego ale są też na rynku pracy młode bezrobotne osoby. Trzeba zatrudniać takie osoby, które będą zachęcać ludzi do przejazdów autobusami. Ponadto na razie nie ma mowy o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego, przecież bedą wykonywać inne przejazdy poza powiatem.

Starosta dodał, że zatrudniać pracowników będzie powołany dyrektor zakładu transportowego a nie starosta.

Radny J. Góźdź powiedział, że przykro jest mu słuchać wypowiedzi Starosty na temat kierowców. Wykonują oni bardzo odpowiedzialną pracę. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak odpowiedzialna jest praca kierowcy, który zarabia 1 400 zł, a za to, jak ten transport wygląda nie odpowiada kierowca tylko ktoś nadzorujący, kierujący firmą. Jeśli chodzi o kulturę kierowców, to widząc wulgarne, chamskie zachowanie młodzieży w autobusach, to trudno się dziwić reakcji kierowców. Może niekiedy w sposób niekulturalny zwracają się do młodzieży ale czasem właśnie takim językiem trzeba się do niej zwracać.

Starosta powiedział, że trzeba mówić o stanie rzeczywistym- takim jaki on jest, a nie upolityczniać sprawę, żeby sobie zaskarbić czyjąś przychylność. Stwierdził, że najwyraźniej radny Góźdź mało tymi autobusami jeździł, że nie bierze pod uwagę opinii innych osób. Chyba też nie zrozumiał, jakie intencje Powiatu przyświecają temu celowi. Celem jest służenie ludziom oraz wypełniać to zadanie jak najbardziej rzetelnie, żeby standard usług rósł.

Starosta dodał, że radny Góźdź nie jest na razie adwokatem Kujawsko- Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. tylko radnym powiatu. A on jako Starosta przekazuje tylko to, co słyszy podczas spotkań przy tworzeniu zakładu. Dodał, że teraz nie czas i miejsce mówić o załodze zakładu, Powiat jest dopiero na początkowym etapie jego tworzenia.

Radny Karol Kwiatkowski powiedział, że dziś każdy kierowca, który chce pracować znajdzie zatrudnienie, gdyż jest wiele ofert pracy dla nich. Zarobki dla dobrego kierowcy wahają się w granicach od 3 000 do 5 000 zł.

Radna Zofia Kuczmarska, odnosząc się do wypowiedzi radnego Goździa, powiedziała, że nie ogólniałaby, że młodzież jest zła. Są to pojedyncze przypadki, gdzie młodzież ma problemy.

Pogratulowała Staroście pomysłu utworzenia własnego zakładu transportowego. Stwierdziła, że znacznie ułatwi to dostęp młodzieży do szkół, np. w gminie Wielgie dzieci dojeżdżają po 8 km na rowerach do Zadusznik, żeby móc pojechać do szkoły. Ponadto będzie to miało znaczenie dla osób starszych w dotarciu do lekarza. Wyraziła również nadzieję, że dzięki temu polepszy się także bezpieczeństwo na drogach, gdyż część osób przesiądzie się z samochodu na autobus.

Zwróciła się z pytaniem czy zaproponowane w planie linie autobusowe są stałe czy mogą się zmieniać.

Starosta podziękował za słowa uznania i powiedział, że plan transportu będzie wyłożony do konsultacji społecznych i wielka rola będzie wójtów i burmistrzów oraz rad gmin, gdyż aby poszerzyć zakres linii autobusowych w gminach muszą się oni włączyć się finansowo w to przedsięwzięcie.

Radny Krzysztof Grzywiński zaapelował do Starosty, żeby jednak wziął pod uwagę to, że kierowcy w KPTS S.A. pracują za śmieszne pieniądze i że jest im ciężko, a też wielu z nich brakuje niewiele do emerytury.

Starosta powiedział, że będzie to brane pod uwagę i dodał, że przyjmowaniem do pracy kierowców będzie się zajmować pełnomocnik bądź dyrektor zakładu transportowego.

Wicestarosta Anna Smużewska wyjaśniła, że ustawodawca od 01.01.2017 r. nakłada obowiązki i dla marszałka (przewozy między powiatami) i na starostów. Nie oznacza to więc, że utworzenie przez powiat zakładu transportowego automatycznie powoduje likwidację spółki marszałka- KPTS S.A., gdyż on nadal ma obowiązek zapewnienia transportu. Być może zmniejszy się tam liczba kierowców ale może ci kierowcy tam zostaną.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają inne pytania.

Wiecej pytań nie było.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 17 głosami "za" przy 2 głosach "wstrzymujących się" i 0 głosach "przeciw" podjęli uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Starosta K. Baranowski zgłosił wniosek, aby w pkt. 8-14 porządku obrad nie czytać sprawozdań tylko zadawać ewentualne pytania. W punktach tych jest przyjęcie sprawozdań, które zostały zaopiniowane przez odpowiednie komisje.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

Salę obrad opuściła radna E. Mazanowska.

Stan Rady wynosi 18 radnych.

 1. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2015 rok".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli "Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2015 rok".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

 1. Przyjęcie sprawozdania "Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r."

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli sprawozdanie "Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r."

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

 1. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2015 roku".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.


Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2015 roku".sprawozdanie ".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu

 1. Przyjęcie "Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji. Realizacja zadań i planu pracy opiekuńczo-wychowawczego w roku 2015".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli "Sprawozdanie rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji. Realizacja zadań i planu pracy opiekuńczo-wychowawczego w roku 2015".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

 1. Przyjęcie "Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli "Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku".

/treść informacji w załączeniu do protokołu/

 1. Przyjęcie "Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady w 2015 roku".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli "Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady w 2015 roku".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/ 1. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) przyjęli "Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu w Lipnie w 2015 roku".

/treść informacji w załączeniu do protokołu/

Na salę obrad przybyła radna E. Mazanowska.

Salę obrad opuścił radny K. Kwiatkowski.

Stan Rady wynosi 18 radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • powierzenia Zarządowi Powiatu w Lipnie uprawnień

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu w Lipnie uprawnień.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 18 radnych) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Salę obrad opuścił radny J. Kołaczyński.

Stan Rady wynosi 17 radnych.

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Na salę obrad przybyli radni K. Kwiatkowski i J. Kołaczyński.

Stan Rady wynosi 19 radnych.

 • przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno- Kolankowo- Głodowo

Starosta K. Baranowski powiedział, że Rada Gminy Lipno przekazała 400 tys. zł na budowę tzw. miniobwodnicy dla miasta Lipna.

Radny T. Woźnicki zapytał kiedy planowane jest zakończenie tej inwestycji.

Starosta odpowiedział, że zakończenie budowy planowane jest na miesiąc listopad bieżącego roku.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno- Kolankowo- Głodowo".

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2016-2025.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2016-2025.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"

Starosta K. Baranowski zaproponował do składu osobowego Kapituły Honorowej następujące osoby: Marię Kulig, Mieczysława Kwiatkowskiego, Karola Kwiatkowskiego, Andrzeja Nowaka, Halinę Opalczewską.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają inne propozycje.

Innych propozycji nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego".

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała dotyczy nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy nieruchomości stanowiących element pasa drogowego dróg powiatowych Nr 3427C oraz Nr 2719C.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała ta ma na celu określenie granic, w jakich winny mieścić się czynności podejmowane przez kierowników jednostek wobec nieruchomości będących w ich trwałym zarządzie, celów, jakie mają być osiągnięte przez podejmowane czynności oraz okoliczności jakie należy uwzględnić podejmując decyzje w tych sprawach.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 86/1, nr 88/5, nr 87/3 nr 88/9, nr 87/7, nr 88/6 Lipno obręb 10 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Rada Powiatu wydzierżawiła nieruchomość szpitala po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie na rzecz spółki "Szpital Lipno". W skład tej nieruchomości wchodzą działki zabudowane, niezabudowane, drogi. Aby Prezes spółki mógł pozyskiwać środki pozabudżetowe musi posiadać wieloletnią dzierżawę obiektu szpitala. Dlatego Zarząd Powiatu zwraca się do Rady o wydłużenie okresu dzierżawy do końca roku 2035, a nie do dnia 31.12.2028 r., jak przedstawia projekt uchwały. Jest to zasadne z punktu widzenia interesu Powiatu oraz spółki "Szpital Lipno".

Ponadto Starosta zgłosił wniosek, żeby nie czytać całości treści uchwały, tylko jej najważniejsze punkty, ponieważ jest ona bardzo obszerna. Każdy z radnych otrzymał jej treść odpowiednio wcześniej i zapoznał się z jej treścią.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 19 radnych) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, zlokalizowanego na działkach nr 86/1, nr 88/5, nr 87/3 nr 88/9, nr 87/7, nr 88/6 Lipno obręb 10 przez Szpital Lipno Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny St. Jagielski powiedział, że Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami na jednym ze swoich posiedzeń w ubiegłym roku stwierdziła, że najbardziej zniszczoną drogą w powiecie lipnowskim jest droga łącząca Żabieniec i Gnojno. Obecnie zrobiono 2,5 km tej drogi ale pozostał jeszcze odcinek 1 km, na którym jest wiele dziur. Dlatego zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o załatanie tych dziur w najbliższym czasie i wyrównanie zerwanych poboczy.

Pan Mirosław Grodaszewski – Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że te naprawy zostaną wykonane, gdy poprawi się pogoda, gdyż tego typu prace mogą być wykonywane gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 12 stopni.

Radny K. Kwiatkowski pogratulował Komendantowi Powiatowemu Policji bardzo dobrych wyników pracy.

Radny J. Zieliński odnosząc się do wielokrotnie przez niego podejmowanego tematu dotyczącego pogrzebów w kościele Parafii Kozala. Powiedział, że rozmawiał z księdzem i nie ma przeszkód, aby msze żałobne odbywały się w kaplicy na cmentarzu, do którego można bez problemu dojechać ul. Wyszyńskiego za torem motocrossowym. Nie byłoby wtedy problemów i zagrożeń związnych z wyjazdem z kościoła na drogę krajową nr 10.

Ponadto radny Zieliński wyraził uznanie dla Starosty dla pomysłu utworzenia zakładu transportowego oraz budowy miniobwodnicy dla miasta Lipna. Podziękował też Wójtowi Gminy Lipno za wkład finansowy w jej budowę.

Radna Maria Kulig powiedziała, że w uchwale o utworzeniu zakładu transportowego jest bardzo dobry zapis- §2 pkt 2, który mówi o tym, że zakład może na podstawie zawartych porozumień z samorządami gminnymi realizować dowóz i opiekę nad uczniami z terenu powiatu lipnowskiego.

Radny T. Woźnicki wyraził ubolewanie, że w budowę miniobwodnicy dla miasta Lipna nie włącza się w ogóle Miasto Lipno. Po wybudowaniu tej obwodnicy powinni chociaż jedno rondo w mieście wybudować.

Radny K. Grzywiński powiedział, że budowa takiego ronda to jest budowa w partnerstwie. Musi się w to włączyć także zarząd dróg krajowych.

Więcej spraw nie było.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.

 1. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 marca 2016 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego