W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XII/2015 z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2015 roku

XII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 08.15 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 08.40.

1. Otwarcie XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu R. Wiśniewski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego oraz zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Józef Wiśniewski, Elżbieta Mazanowska, Mariusz Linkowski (nieobecności usprawiedliwione). Radny M. Linkowski przybył na sesję w pkt. 7 obrad sesji. Wówczas stan Rady wynosił 17 radnych.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Andrzej Nowak.

4. Przyjęcie porządku obrad z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

Nastepnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

-zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok

- przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

-zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 11 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Starosta ponadto zaznaczył również, że trzeba podjąć decyzję w sprawie planu publicznego transportu drogowego. Dodał, że Zarząd Powiatu w Lipnie skłania się raczej ku utworzeniu własnego zakładu budżetowego.

Ponadto Starosta powiedział, że rok budżetowy 2015 kończy się bardzo dobrze. Wpłynęła na koniec roku jeszcze kwota 640 tys. zł z Ministerstwa Sportu, wszelkie faktury są opłacone. Na koniec roku przeznacza się jeszcze kwotę 20 tys. zł dla KPP w Lipnie na nagrody dla funkcjonariuszy policji oraz 15 tys. zł dla KP PSP w Lipnie na nagrody dla funkcjonariuszy straży. Powiedział, że w grudniu zostały również wypłacone nagrody dla pracowników Starostwa oraz pozostałych jednostek powiatu.

Starosta powiedział także, że został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi powiatowej Lipno- Kolankowo- Głodowo oraz przetarg na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych.

Dodał, że wszystko wskazuje na to, że Powiat otrzyma w 2017 roku 1 mln 200 tys. zł dotacji na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w budynku po starym szpitalu psychiatrycznym.

Radny T. Woźnicki zapytał kiedy zakończą się przetargi na drogi.

Starosta odpowiedział, że przetargi powinny zostać rozstrzygnięte na koniec stycznia 2016 r.

Więcej pytań nie było.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do Pani Barbary Małkiew icz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 423 986 zł i zamkną się kwotą 60 948 197,24 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszeniu o kwotę 222 514 zł ulegają dochody z tytułu sprzedaży majątku, w dziale 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze- zwiększeniu o kwotę 3 500 zł ulegają dochody z tytułu otrzymanej darowizny, w dziale 926- kultura fizyczna, rozdz. 926- kultura fizyczna, rozdz. 92601- obiekty sportowe- zwiększeniu o kwotę 643 000 zł ulegają wpływy z tytułu zawartego porozumienia na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie". Również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 423 986 zł i zamkną się kwotą 60 213 200,24 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe (zmniejszenie o kwotę 18 600 zł), dział 700- gospodarrka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwiększenie o kwotę 81 zł), dział 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne (zwiększenie o kwotę 123 zł), rozdział 71015- nadzór budowlany, dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75019- rady powiatów (zmniejszenie o kwotę 600 zł), rozdz. 75020- starostwa powiatowe (zwiększenie o kwotę 22 016 zł), rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 37 750 zł), dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405- komendy powiatowe policji (zwiększenie o kwotę 20 000 zł), rozdz. 75411- komendy powiatowe PSP (zwiększenie o kwotę 15 000 zł), rozdz. 75421- zarządzanie kryzysowe (zwiększenie o kwotę 635 zł), dział 758- różne rozliczenia, rozdz. 75815- różne rozliczenia finansowe (zmniejszenie o kwotę 2 860 zł), dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne (zwiększenie o kwotę 19 518 zł), rozdz. 80111- gimnazja specjalne (zwiększenie o kwotę 6 562 zł), rozdz. 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (zmniejszenie o kwotę 426 zł), rozdz. 80120- licea ogólnokształcące (zwiększenie o kwotę 84 146 zł), rozdz. 80130- szkoły zawodowe (zwiększenie o kwotę 155 778 zł), rozdz. 80132- szkoły artystyczne (zwiększenie o kwotę 14 466 zł), rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne (zmniejszenie o kwotę 1 702 zł), rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (zwiększenie o kwotę 14 417 zł), rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne (zwiększenie o kwotę 3 552 zł), rozdz. 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zwiększenie o kwotę 8 140 zł), rozdz. 80195- pozostała działalność (zwiększenie o kwotę 3 803 zł), dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85111- szpitale ogólne (zmniejszenie o kwotę 149 665 zł), rozdz. 85195- pozostała działalność (zmniejszenie o kwotę 165 000 zł), dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze (zmniejszenie o kwotę 21 823 zł), rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz. 85204- rodziny zastępcze (zmniejszenie o kwotę 5 060 zł), rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie (zmniejszenie o kwotę 121 zł), dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395- pozostała działalność (zwiększenie o kwotę 2 860 zł), dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (zwiększenie o kwotę 26 562 zł), rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne (zwiększenie o kwotę 3 225 zł), rozdz. 85495- pozostała działalność (zwiększenie o kwotę 940 zł), dział 926- kultura fizyczna, rozdz. 92601- obiekty sportowe (zwiększenie o kwotę 420 486 zł).

Starosta K. Baranowski powiedział, że były duże (ok. 700 tys. zł) oszczędności na wynagrodzeniach. Połowa tych oszczędności przeznaczona została na nagrody dla pracowników Starostwa i jednostek podległych Powiatowi.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

Na salę obrad przybył radny Mariusz Linkowski.

Stan Rady wynosi 17 radnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zapytał radnych czy mają uwagi do projektu planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.

Radni nie zgłosili uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o uwagi do projektu planu pracy komisji Rady.

Radni nie zgłosili uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na 2016 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o uwagi do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016.

Radni nie zgłosili uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że szkoła faktycznie nie funkcjonuje, gdyż prowadzone są obecnie kursy kwalifikacyjne i do tej szkoły nie ma naboru.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w dniu 16 stycznia 2015 roku odbędzie się spotkanie noworoczne, na które serdecznie zaprosił wszystkich radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Wiecej spraw nie było.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

Radny J. Zieliński zwrócił się do Starosty o podjęcie interwencji w Dyrekcji Kolei w sprawie naprawy przejazdu kolejowego przy ul. Jastrzębskiej. Został on przez zarządcę kolei jedynie lekko poprawiony.

Więcej spraw nie było.

 1. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął XII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska
Powiadom znajomego