W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 grudnia 2015 roku

XI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 13.30

1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XI sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu R. Wiśniewski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego oraz zaproszonych gości- wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad z terenu powiatu lipnowskiego.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Stanisław Jagielski, Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrana została radna Elżbieta Mazanowska.

 1. Przyjęcie porządku obrad XI sesji.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie autopoprawek do projektów uchwał Rady: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wprowadzili autopoprawki do porządku obrad sesji.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

8. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

 • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016- 2028.

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.

5. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy dziś radni mają uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 23 listopada 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 23.11.2015 r. do 11.12.2015 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta powiedział, że są już wyliczenia finansowe za 11 miesięcy 2015 roku. W budżecie jest 2 mln 700 tys. zł nadwyżki. Ponadto Powiat otrzyma wcześniej zwrot za budowę hali sportowej w Lipnie- ponad 600 tys. zł. A więc rok 2015 zamyka się dobrze, ponad 400 tys. zł zostanie przekazanych dyrektorom podległych jednostek na nagrody dla pracowników. Dodał, że jeszcze tym miesiącu Zarząd Powiatu wystąpi do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji na dzień 29 grudnia 2015 r., która będzie tzw. sesją "czyszczącą" budżet na koniec roku. Stawiennictwo dyrektorów jednostek na tej sesji nie jest obowiązkowe.

Starosta dodał, że co miesiąc płacona jest kwota ok. 100 tys. raty plus odsetki na spłatę długu przejętego po SP ZOZ w Lipnie. Na rok 2016 zabezpieczono na ten cel kwotę 1,5 mln zł.

Następnie Starosta podjął temat transportu publicznego. Powiedział, że celem konsultacji w tej sprawie, w dniu 17 grudnia wyjeżdża wraz z Przewodniczącym Rady oraz Panem Wiesławem Kępińskim, który zajmuje się tym tematem od strony technicznej, do Starosty w Bielsko- Białej, który utworzył taki zakład transportu publicznego. Starosta powiedział, że jest to trudne i kosztowne zadanie ale jest to zadanie, które można wykonać. Decyzja będzie w gestii Rady Powiatu. Ewentualne podjęcie się tego spowoduje, że trzeba by było kupić ok. 15 nowych autobusów i stworzyć zakład samorządowy.

Starosta powiedział również, że rok 2015 spółka Szpital Lipno kończy z 500 tys. zł zysku. Spółka wygrała trzy sprawy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych wykonywanych przez szpital w Lipnie, na które środki przeznaczyła Rada Powiatu w Lipnie, na 76 badań kolonoskopii w ponad połowie przypadków wykryto zmiany, które kwalifikują się do dalszej diagnostyki. Przebadano ponad 200 pacjentów za kwotę ok. 100 tys. zł. Program będzie kontynuowany w następnych latach. W dzisiejszej autopoprawce do budżetu na 2016 rok Gmina i Miasto Skępe dokłada kwotę 10 tys. zł do badań profilaktycznych. Starosta dodał, że zachęca do tego również pozostałe gminy powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki powiedział, że jest zadowolony z nadwyżki finansowej w budżecie na ten rok. Powiedział również, że zachęca mieszkańców powiatu do korzystania z bezpłatnych badań w szpitalu w Lipnie.

Pan Jacek Waśko- Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą- zwrócił się do Starosty z pytaniem, kiedy planuje utworzyć spółkę transportową.

Starosta odpowiedział, że obowiązek ustawowy ciąży na nim od 1 stycznia 2017 roku, natomiast konkretne decyzje będą podjęte do końca lutego 2016 roku.

Pan J. Waśko zapytał ile wynosi szacunkowa wartość tego projektu.

Starosta odpowiedział, że sam zakup autokarów to kwota od 2,8 do 3,5 mln zł. Do tego dochodzą koszty zatrudnienia ok. 30 kierowców i administracji.

Więcej pytań nie było.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

8. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii dotyczących projektu budżetu na 2016 rok.

Pani Elżbieta Mazanowska- Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej powiedziała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

Pan Krzysztof Grzywiński- Zastępca Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

Pan Mariusz Linkowski- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

Pan Tomasz Woźnicki- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 roku obradowała w pełnym składzie. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

Pan Jerzy Zieliński- Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki- powiedział, że na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

Pani Maria Kulig- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów- powiedziała, że Komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku. Po analizie projektu budżetu, dyskusji i zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji, Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

Pan Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Pani Anna Smużewska- Wicestarosta- zgłosiła wniosek, aby nie odczytywać opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż każdy z radnych otrzymał je w materiałach na sesję.

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku A. Smużewskiej.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2028.

 • dyskusja

R. Wiśniewski- Przewodniczący Rady- otworzył dyskusję nad projektem budżetu.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że Powiat może sobie pozwolić na to, aby tworzyć budżet zrównoważony. Po stronie przychodów jest to kwota 59 142 596 zł i po stronie wydatków jest ta sama kwota. Są w budżecie oczywiście zaplanowane kwoty, które muszą być zabezpieczone na spłatę zobowiązań Powiatu oraz przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu i odsetek – jest to kwota 1 mln 450 tys. zł. Jest to bardzo duża kwota ale trzeba podkreślić, że na koniec roku 2016 pozostanie do spłaty 13 mln zł z ok. 65 mln zł, które Powiat przejął. Miesięczna rata to ok. 98 tys. zł.

Starosta dodał, że na inwestycje w szpitalu zabepiecza się kwotę 1 300 000 zł.- na dokończenie remontu oddziału wewnętrznego oraz na remont izby przyjęć. Ponadto zabezpiecza się kwotę 80 tys. zł na badania profilaktyczne. Łącznie więc Powiat musi przeznaczyć kwotę ok. 3 mln zł w budżecie na ochronę zdrowia.

Starosta powiedział, że wartym podkreślenia jest, że spółka "Szpital Lipno" kolejny rok kończy zyskiem.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że nie przewiduje się w 2016 roku zaciągania kredytów i pożyczek, z wyjątkiem na rachunku ROR. Jest możliwość do kwoty 1 mln zł i jest ono potrzebne z tego względu, że subwencje wpływają do budżetu w różnym czasie, z opóźnieniami, a zobowiązania trzeba regulować na bieżąco.

Starosta powiedział, że subwencja oświatowa wzrosła o 800 tys. zł., natomiast subwencja równoważąca uległa delikatnemu zmniejszeniu.

Dochody przyjęte w projekcie budżetu opierają się na subwencjach, dotacjach ale też dochodach własnych (z najmu, dzierżaw, itp- na przykład spółka "Szpital Lipno" płaci rocznie 300 tys. zł za dzierżawę rzeczy ruchomych i nieruchomych).

Od 1 grudnia br. Powiat będzie również uzyskiwał dochody z najmu lokalu w budynku Sanepidu, którego parter przejął od Wojewody.

Starosta powiedział, że jeśli chodzi o wydatki, to istotnym wydatkiem w budżecie jest opłata składki zdrowotnej za bezrobotnych. W roku 2015 była to kwota prawie 4 mln zł.

Zaapelował w tym miejscu do mieszkańców powiatu, że niekiedy nie ma potrzeby rejestrowania w PUP w Lipnie tylko po to, by mieć ubezpieczenie, gdyż można być ubezpieczonym przy małżonku.

Starosta powiedział, że budżet Powiatu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wzrośnie o kwotę prawie 6 mln zł.

Następnie przedstawił zestawienie robót na 2016 rok:

- przebudowa drogi Lipno- Kolankowo- Głodowo (miniobwodnica dla miasta Lipna)- 3 km- 3 mln zł.

- remonty za kwotę ok. 750 tys. zł następujących dróg:

a) Kikół- Makówiec

b) Wildno- Lipno

c) Lipno- Brzeźno- Gnojno

d) Marianki- Małomin- Kamień Kmiecy- Tłuchowo

e) Józefkowo- Skępe

f) Zbyszewo- Dobrzyń n/W

g) Wichowo- Zaduszniki

Starosta powiedział, że w 2016 roku planuje się budowę chodników:

- Łochocin- Wichowo- Witkowo (390 m)

- Zbójno- Chrostkowo- Blinno (260 m)

- Mysłakówko- Koziróg Leśny (264 m)

- Kłokock- Złowody- Szpiegowo (591 m)

- Rachcin- Zaduszniki- Wielgie (240 m)

- Mazowsze- Wola (312 m)

- Tłuchowo- Kłobukowo (312 m)

- Bobrowniki-Radomice (300 m)

- Bobrowniki- Polichnowo (240 m)

- Obory- Wildno- Lipno (429 m)

- Sikórz- Kikół, ul. Wesoła (195 m)

- Józefkowo- Skępe (163 m)

Koszt budowy tych chodników to ok. 300 tys. zł.

Starosta powiedział, że jeżeli Rada przyjmie dziś ten budżet, to zostaną ogłoszone przetargi na przebudowę drogi Nr 2716C Lipno- Kolankowo- Głodowo oraz na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych.

Następnie Starosta zwrócił się do Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie z prośbą, aby uprzątnąć gałęzie zalegające przy niektórych odcinkach dróg. Dodał, że w przyszłym roku zakupiony zostanie do tegu celu rębak, który będzie kosztował 75 tys. zł. Ponadto planuje się założyć monitoring przy ZDP w Lipnie.

Starosta powiedział, że w budżecie jest zaplanowana dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie kwota 30 tys. zł na działania związane z przygotowaniem dokumentacji na ewentualną budowę zaplecza sportowego.

Ponadto każda ze szkół otrzymała jakąś kwotę na remonty, za wyjątkiem Zespołu Szkół Specjalnych i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Jednak w związku z tym, że zostało zaoszczędzone 135 tys. zł po wpłacie z kar i grzywień, Zarząd będzie się zastanawiał nad termomodernizacją tych obiektów.

Starosta powiedział, że planuje się również wymianę kotłów w budynku Starostwa, budowę ogrodzenia przy dawnym budynku KRUS, remonty w DPS w Nowej Wsi (180 tys. zł). W budżecie zabezpieczono też kwotę 100 tys. zł na renowację zabytków.

Starosta powiedział, że w tym roku zostały podniesione płace pracowników Starostwa i podległych Powiatowi jednostek, co skutkuje oczywiście na przyszły rok i zostały zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 1 mln zł.

Starosta powiedział, że w lutym okaże się, jakie są ostateczne decyzje Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny Tomasz Woźnicki powiedział, że podoba mu sie to, że planowany jest zakup rębaka, gdyż wcześniej po usunięciu krzaków przy drogach, resztki zostawały w rowach.

Ponadto zaaapelował o wyremontowanie izby przyjęć w szpitalu w pierwszej kolejności.

Starosta odpowiedział, że izba przyjęć będzie wkrótce wyremontowana. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż nie jest ona obecnie w najlepszym stanie.

Pan Jacek Waśko- Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W- powiedział, że jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n/W i z przykrością obserwuje tę szkołę, która niestety podupada. Na tle pozostałych szkół Powiatu ta szkoła nie wypada korzystnie. W związku z tym chciałby się dowiedzieć, jaką Powiat ma wizję rozwoju tej jednostki w perspektywie 5-10 lat.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Powiat dużo zainwestował w obiekt tej szkoły- remonty wewnątrz, jak np. sali gimnastycznej i na zewnątrz budynku. Brakuje nowego samochodu dla tej szkoły ale nad tym Zarząd myśli. Ta szkoła będzie istniała. Dużo też zależy od współpracy z podmiotami podległymi Burmistrzowi, czyli z gimnazjum. Będą spotkania z uczniami gimnazjum, promujące tę szkołę. Jest na pewno problem z ilością uczniów. Pani Dyrektor ma zadanie znaleźć rozwiązanie, jak wykorzystać dodatkowo zaplecze tej szkoły. Być może mogłoby tam być również przedszkole lub żłobek. Na pewno Powiat nie myśli o likwidacji tej szkoły. Prawdą jest, że do tej szkoły Rada dokłada najwięcej pieniędzy. Ona jest dla Powiatu najkosztowniejszym obiektem.

Radny Krzysztof Grzywiński powiedział, że bardzo dobrym pomysłem jest budowa miniobwodnicy dla miasta Lipna, na pewno w jakimś stopniu spowoduje to mniejsze korki w mieście.

Ponadto powiedział, że trochę przy dużą kwotę przeznacza się w budżecie na promocję Powiatu. Może lepiej by było część tych środków przeznaczyć w przyszłości na inwestycję w sport, np. na jakiś uczniowski klub sportowy.

Starosta powiedział, że baza sportowa będzie na pewno dobrze wykorzystywana. Jeśli chodzi o promocję to przeznacza się na nią w budżecie Powiatu kwotę 300 tys. zł. Powiat chce kontynuować te zadania, które przysparzają Powiatowu wielu zwolenników w Polsce. Poza tym nie wyobraża sobie, aby nie było imprez z okazji Święta Policji, Święt Strażaka, Festiwalu Piosenki Ranczerskiej, dożynek gminno- powiatowych, Sołtysiady, które wpisały się już w tradycję imprez powiatowych.

Starosta podkreślił, że Powiat w 2015 roku pozyskał sponsorów i darczyńców, który łącznie przekazali 132 tys. zł na organizację tych imprez. W roku 2016 zapewne również uda się pozyskać takie środki, co oznacza, że niekoniecznie zaplanowane 300 tys. zł na promocję Powiatu, zostanie w całości wydatkowane.

Starosta podziękował Panu Andrzejowi Szychulskiemu- Wójtowi Gminy Lipno- za to, że dołożył do budowy miniobwodnicy kwotę prawie 400 tys. zł. Powiedział, że Powiat ma szanse odzyskać 50% kosztów jej budowy ze środków pozabudżetowych.

Radny T. Woźnicki wyraził zdanie, że Miasto Lipno powinno włączyć się finansowo w budowę miniobwodnicy, zwłaszcza, że to właśnie miasto Lipno najbardziej skorzysta na jej budowie. Dodał, że jeżeli Miasto Lipno nie dokłada się do tej budowy, to powinno wybudować chociaż jedno rondo w mieście.

Pani Ewa Urbańska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipnie- podziękowała za zaproszenie na sesję i powiedziała, że wielu rzeczy się dowiedziała na dzisiejszej sesji i przyjmuje do wiadomości oraz przekaże uwagi kierowane do władz Miasta Lipna.

Radna Zofia Kuczmarska podziękowała Staroście za to, że dostrzega potrzeby mieszkańców całego powiatu. Zapytała czy środki zabezpieczone na zabytki są już przeznaczone na konkretne obiekty zabytkowe.

Starosta odpowiedział, że Rada Powiatu zabezpiecza środki na remont zabytków, potem ogłasza się termin składania wniosków oraz jakie wymagane są dokumenty. Zajmuje się tym Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa. Środki można pozyskać tylko na zabytki wpisane do rejestru zabytków. Każdy ma prawo złożyc wniosek. Potem Komisja ocenia, na które zabytki przeznaczyć dofinansowanie.

Radny Jacek Góźdź powiedział, że budżet jest bardzo dobry, Powiat się rozwija, z roku na rok jest coraz lepiej. Zastanawiają go jednak sformułowania z opisu podsumowującego projekt budżetu, które mówią o tym, że Starosta boi się zagrożeń zewnętrznych, które mogą zahamować rozwój inwestycyjny Powiatu na kolejne lata, takie, jak: niestabilna sytuacja finansowa kraju, dość znaczny wskaźnik długu publicznego. Zwrócił się do Starosty o rozwinięcie tego wątku.

Starosta powiedział, że przyjmuje się jakąś strategię działania, że np. dochody Powiatu nie ulegną zmianie na gorsze, m.in., że podatki od osób fizycznych będą wpływały na tym samym poziomie. Jednak Powiat ma dochody z subwencji, dotacji, podatków od osób fizycznych, których kwota wpływu zależy od działań rządu. Trzeba więc brać pod uwagę możliwość jakiś nieprzewidzianych zmian w dochodach z powodu decyzji podjętych przez rząd. Powiedział, że jest p. za podwyżkami dla nauczycieli czy pielęgniarek, jednak za tym powinny iść od rządu dodatkowe środki. Ponadto na przykład planowane przez rząd podwyższenie kwoty wolnej od podatku dotknie zarówno gminy, jak i powiaty.

Radny T. Woźnicki powiedział, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku zapowiadane przez rząd nie byłoby dobre dla samorządów zarówno gminnych, jak i powiatowych.

Starosta wyjaśnił, że powiat otrzymuje 10,5 % z podatków, które wpływają do urzędu skarbowego, gminy otrzymują 23%. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje więc znacznie zmniejszenie dochodów samorządów. On jest za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku ale rząd powinien to samorządom jakoś zrekompensować.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zapytał radnych czy mają jeszce pytania, uwagi.

Więcej pytań nie było.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu.

 • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/ • podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016- 2028.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2016- 2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

9. Wnioski i zapytania.

Nie było.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

11. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta Krzysztof Baranowski i Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski złożyli życzenia świąteczne wszystkim burmistrzom, wójtom z powiatu lipnowskiego oraz mieszkańcom powiatu lipnowskiego.

Ponadto Starosta zwrócił się do wójtów i burmistrzów o wytypowanie swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Seniorów.

12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął XI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 grudnia 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego