W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 23 listopada 2015 roku.

X sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.45.

1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski otworzył X sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, media oraz zaproszonych gości.

/lista obecnosci w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: M. Linkowski, T. Woźnicki (nieobecności usprawiedliwione).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrana została radna Renata Ofmańska.

4. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu wnioskuje o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego.

Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady R. Wiśniewski przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek X sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

-wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

-trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok radnych, członków zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników mających upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Starosty.

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

 1. Zakończenie.

5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy dziś radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 października 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 09.10.2015 r. do 23.11.2015 r.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta powiedział, że ustawodawca nałożył na powiaty obowiązek świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Powiat otrzymał 185 tys. zł. 97% tej sumy przeznaczone są na płace radców prawnych i adwokatów. Dodał, że wysłał pisma do dziekana okręgowej izby radców prawnych o zawarcie porozumienia. Wymogi radców prawnych były wygórowane. Nie zgodził sie na nie. A i tak za pracę prawnika na pól etatu trzeba będzie zapłacić ok. 5000 zł. Powiat wskazał trzy miejsca, w których będą świadczone usługi prawne: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, internat przy Zespole Szkół w Skępem oraz Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Ponadto poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę w wysokości 24 tys. zł na termomodernizację Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZST w Lipnie.

Starosta zwrócił się do radnych oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, aby rzetelnie podchodzili do wypełniania oświadczeń majątkowych.

Ponadto Starosta poinformował, że w dniu 19 listopada br. Powiat Lipnowski stał się właścicielem parteru budynku przy ul. Kościuszki, w którym mieści się siedziba Sanepidu. Powiat otrzymał tę nieruchomość w darozwiźnie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wartość przedmiotu darowizny to 400 tys. zł. Na parterze mieści się Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia.

Następnie Starosta powiedział, że wykonanie budżetu za 10 miesięcy przedstawia się w ten sposób, że jeśli chodzi o dochody, to wykonano 51 011 000 zł czyli 84,26% zaplanowanych dochodów. Jest to satysfakcjonujący wynik. Natomiast w wydatkach wykonano 51,25%.

Starosta powiedział, że chciałby, aby po sesji radni pozostali jeszcze, aby omówić kwestię transportu publicznego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny Krzysztof Grzywiński zapytał ile razy w tygodniu będą przyjmować radcowie prawni w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, o której mówił Starosta.

Starosta odpowiedział, że radcowie będą przyjmować codziennie. Ponadto prawnicy zatrudnieni w Starostwie do tej pory także udzielali w razie potrzeby porad prawnych mieszkańcom.

Więcej pytań nie było.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

Starosta K. Baranowski powiedział, że autopoprawki do uchwały dotyczą m.in. dodatkowych środków finansowych, które Powiat otrzymał z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- 62 336 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 10 368 zł ulegają dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zdjęto także z paragrafu dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne w PUP w Lipnie 400 tys. zł, gdyż zmniejszyła się liczba bezrobotnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny Krzysztof Grzywiński zapytał o kwestię zdjęcia 370 tys. zł z remontu bloku operacyjnego. Zapytał czy to zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.

Starosta wyjaśnił, że w związku z tym, że środki były przeznaczone dla szpitala w Lipnie, a nie ma jeszcze dokumentacji i pozwoleń na budowę, to te środki zostaną przesunięte na oświatę.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

/uchwała w załączeniu do protokołu/

-wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

Starosta powiedział, że kontynuuje się współpracę z Gminą Miejską Lipno w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej i przeznacza na ten cel kwotę 10 tys. zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

-trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pani Anna Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że Rada Powiatu podejmowała tę uchwałę w 2012 roku ale 25 lutego 2015 roku ustawodawca dokonał dużych zmian art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotyczącego przekazywania, naliczania dotacji dla szkół niepublicznych. Wprowadzono zapis, że uczeń musi uczestniczyć w 50% zajęć miesięcznie, a jeśli nie, to dotacja jest wstrzymana. Został też rozszerzony zapis dotyczący kontroli. Nie może być udaremnienia kontroli, kontrola może być bardzo szeroko prowadzona, nie tylko co do obecności uczniów ale także wydatkowania dotacji na utrzymanie szkół niepublicznych oprócz inwestycji. Jeżeli kontrola jest udaremniana dotacja może zostać wstrzymana. Zmiana zapisu art. 90 ustawy obliguje organy stanowiące do podjęcia do dnia 31 grudnia 2015 roku nowych uchwał.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok radnych, członków zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników mających upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Starosty.

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał tę informację i zapoznał się z ewentualnymi błędami przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

Pan Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- wyjaśnił, że jeśli ktoś otrzymał uwagi od urzędu skarbowego to nie należy składać korekt, tylko wziąć to pod uwagę przy wypełnianiu następnego oświadczenia.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że Urząd Miejski w Lipnie przekazał teren pod budowę zatok postojowych przy ul. Sierakowskiego. Zwrócił się z pytaniem do Starosty, na jakim etapie jest ta inwestycja. Zwrócił się też z prośbą o wyrównanie wgłębienia przy studzience kanalizacyjnej na ul. Ekologicznej, której fragment podlega Staroście.

Starosta powiedział, że na razie ważniejsza jest budowa miniobwodnicy dla miasta Lipna i Powiat większość swoich środków na drogi przeznacza właśnie na tę inwestycję. Odciąży to miasto z korków i to jest duży wkład Powiatu dla miasta. Miasto też powinno swój wkład włożyć w takie inwestycje. Powiat dziękuje za przekazany teren ale budowa zatok musi jeszcze chwila poczekać bo w tej chwili ważniejsza jest obwodnica.

Odnosząc się do drugiego pytania, Starosta powiedział, że są takie drogi, z którymi jest problem. Będzie na pewno Miasto Lipno i podległa mu jednostka- Szkoła Podstawowa Nr 5- mieć problem, gdy Powiat sprzeda działkę przy ul. Żeromskiego, która sąsiaduje ze szkołą. Obecnie pojazdy szkoły przejeżdzają przez działkę Powiatu, ale nowy właściciel niekoniecznie na to pozwoli. Miasto musi się nad tym zastanowić.

Natomiast jeśli chodzi o ul. Ekologiczną, to był wielki spór Miasta Lipna z Powiatem Lipnowski na temat kotłowni przy szpitalu. Powiat chciał, aby kotłownia była Powiatu. Ostatecznie kotłownię przejęło Miasto Lipno. Gdy działała kotłownia większość ciężkich pojazdów dowożących węgiel itp. przejeżdżała ulicą Ekologiczną. Obecnie fragment tej drogi należy do Skarbu Państwa i Powiat nie może tam inwestować środków z dochodu Powiatu. Miasto musi podjąć starannia, aby ten kawałek drogi przejąć za pośrednictwem Starosty od Skarbu Państwa. Jest to w interesie mieszkańców bloków, które stoją przy tej drodze oraz innych mieszkańców miasta, którzy chcą tą drogą dojść do lasu.

Radny Stanisław Jagielski podziękował Zarządowi Powiatu, Staroście, Wicestaroście, straży pożarnej, policji, Dyrektorowi ZST w Lipnie, za pomoc w organizacji turnieju, z którego dochód został przekazany na pomoc dla chorej dziewczynki J. Lisieckiej. Podziękował również mieszkańcom powiatu i dodał, że udało się zebrać dość sporą kwotę na operację dla tej dziewczynki.

Następnie Starosta K. Baranowski poinformował, że otrzymał pismo Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym stwierdza się, że decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 15 lipca 2015 roku powstało Biuro ds. Obronnych. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja przedsięwzięć dotyczących wsparcia systemu obronnego i bezpieczeństwa Rzeczyspospolitej Polskiej poprzez wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym oraz uczniów klas mundurowych. MON wyraża chęć bliskiej współpracy z władzami samorządowymi, tak aby wspólnie zorganizowac dużą motywację młodych Polaków, którzy chcą spędzać swój wolny czas szkoląc się i zdobywając umiejętności szczególnie ważne dla lokalnej społeczności. MON jest otwarte na wszelkie formy współpracy w zakresie wspierania działalności organizacji proobronnych i klas mundurowych, upowszechniania historii oręża i wychowywania patriotycznego, rozwijania aktywności środowisk lokalnych oraz propagowania edukacji obronnej. Biuro ds. Obronnych mieści sie przy ul. Nowomiejskiej 28a w Warszawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania.

Radna Zofia Kuczmarska podziękowała Staroście oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie za rozwiązanie w krótkim czasie problemów zgłoszonych przez nią na poprzedniej sesji.

11. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło pismo od Państwa Lisieckich z prośbą o pomoc finansową na operację córki. Zwrócił się do radnych o wsparcie finansowe.

Starosta powiedział, że chciałby jednak w tym punkcie omówić krótko sprawę transportu publicznego, którą chciał przedstawić radnym po sesji.

Starosta powiedział, że trzeba podjąć decyzję odnośnie transportu publicznego. W grę wchodzą trzy warianty: powierzenie tego zadania własnemu podmiotowi, udzielenie koncesji (Kujawsko-Pomorskiemu Transportowi Samochodowemu) lub ogłoszenie przetargu i dopuszczenie prywatnego przewoźnika.

Starosta powiedział, że dokonał analizy kosztów powołania własnego podmiotu transportowego. Trzeba byłoby zakupić 15 nowych autobusów, w tym większość to busy 19-osobowe. Koszt ich zakupu wahałby się w granicach 2,5- 3,8 mln zł. Do tego doszedłby koszt zakupu paliwa, zatrudnienia ok. 30 kierowców, pracowników administracji. Taki podmiot został już utworzony przez Powiat Bielski oraz Powiat Człuchowski. Dzięki utworzeniu własnego podmiotu, powiat miałby nowy tabor samochodowy oraz wpływ na rozkład jazdy autobusów, cenę biletu i ewentualne ulgi.

Starosta dodał, że chciałby udać się do Starosty w Bielsko- Białej i skorzystać z jego doświadczenia przy tworzeniu własnego podmiotu- spółki transportowej. Decyzję w tej sprawie trzeba byłoby najlepiej podjąć w ciągu trzech miesięcy.

Zwrócił się do radnych o przemyślenie tej kwestii, o uwagi, porady. To jest poważny temat i trzeba tę decyzję podjąć wspólnie.

Radny K. Grzywiński zapytał czy przez utworzenie własnego podmiotu, Powiat przejmie również obowiązku gmin w zakresie transportu publicznego.

Starosta odpowiedział, że nie.

Więcej spraw nie było.

12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął X sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 23 listopada 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Powiadom znajomego