W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 października 2015 roku.

Protokół Nr IX/2015

z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 9 października 2015 roku


IX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 09.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 11.05.

1. Otwarcie IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski otworzył IX sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, media oraz zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: M. Linkowski, J. Góźdź (nieobecności usprawiedliwione).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrana została radna Renata Ofmańska.

4. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Starosta K. Baranowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej w realizacji przebudowy drogi gminnej Wichowo- Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. Dodał, że Gmina Lipno zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy w wysokości 320 000 zł. Udzielenie przez Radę zgody na udzielenie dotacji zwiększy szanse Gminy na otrzymanie pomocy w ramach tego programu. Chciałby, żeby już dziś tę uchwałę wprowadzić, gdyż zbliża się termin, do którego Gmina Lipno może złożyć wniosek o dofinansowanie. Podkreślił, że Gmina Lipno podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania w kwocie 400 000 zł naszej inwestycji- budowy tzw. miniobwodnicy dla miasta Lipna- przebudowy drogi Lipno- Kolankowo- Głodowo.

Przewodniczący Rady dodał, że Zarząd Powiatu wnioskuje również o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego.

Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady R. Wiśniewski przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek IX sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie „Sprawozdania za 2014 rok z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Lipnie”.

 8. Przyjęcie „Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2014”.

 9. Przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Szpital Lipno” Sp. z o.o. za 2014 rok”.

 10. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2014/2015”.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

- zmiany uchwały Nr III/14/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

- zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

- ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

- zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015 r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

- wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą na działce nr 1073- obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą przez Panią Łucję Sztupecką, Pana Mariusza Wyszyńskiego, Pana Mariusza Stankiewicza oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego.

- udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej w realizacji przebudowy drogi gminnej Wichowo-Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

12. Wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14. Sprawy różne i komunikaty.

15. Zakończenie.

5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy dziś radni mają uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 4 września 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres 04.09.2015 r.- 09.10.2015 r.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Następnie Starosta poinformował, że Rada Ministrów w dniu 6 października 2015 roku podpisała rozporządzenie dotyczące rozszerzenia terenów pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie ze złożonym przez Powiat wnioskiem. Utworzono Podstrefę Lipno. Jest to wielki sukces władz Powiatu, które podejmują działania, aby ten region rozwijał się gospodarczo. Powiat bardzo o to zabiegał. Podkreślił, że ta kadencja Rady poświęcona jest gospodarce i walce z bezrobociem. Strefa gospodarcza obejmować będzie 20,5 ha ziemi- 7 ha w Lipnie, gdzie już powstaje fabryka przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 13,5 ha ziemi w Kolankowie, które zakupił Powiat. Jest zainteresowanie ze strony różnych podmiotów prowadzeniem działalności produkcyjnej na tych terenach.

Starosta powiedział, że zarzucano mu, że nic w tym temacie nie robi, co nie jest prawdą. Zostało wysłanych mnóstwo pism do posłów z różnych opcji politycznych o zmianę przepisów ustawy o gospodarce gruntami agencji nieruchomości rolnych. Niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło, dlatego Zarząd Powiatu postanowił zaproponować Radzie zakup gruntów w Kolankowie za kwotę 1 350 000 zł. Według wyliczeń specjalistów z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Ministerstwa Gospodarki na tych terenach przybędzie 500 miejsc pracy.

Starosta dodał, że nie znalazła się żadna osoba, w tym z opozycji, która by zaoferowała swoją pomoc w tym zakresie. Wszyscy potrafią tylko krytykować a sami nic nie robią.

Ponadto Starosta poinformował, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17.09.2015 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014 -2020. W tym planie ujęto remont drogi na Płock. Inwestycja ta znajduje się na pierwszym miejscu w tym planie, a ogólnie inwestycji drogowych jest pięć. Walka trwała do końca. Radnych Sejmiku jest 33. Gdyby nie wspólne działania radnego Sejmiku Piotra Pręgowskiego, Starosty oraz członka Zarządu Województwa Anety Jędrzejewskiej ciężko by było przekonać Sejmik do tej inwestycji. W tym miejscu również mógłby powiedzieć, że nie było nikogo do pomocy. Podkreślił, że zarówno on, jak i PSL chce działać w drużynie i potrzebuje również pomocy od innych ale niestety tej pomocy nie ma, jest tylko krytykowanie.

Ponadto Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawę planowanej budowy tzw. mini obwodnicy dla miasta Lipna czyli przebudowy drogi powiatowej nr 2716 C Lipno- Kolankowo- Głodowo. Zostało już podpisane pozwolenie na budowę. Na drodze z Płocka zostanie postawiony znak nakazu skrętu w prawo czyli w kierunku drogi krajowej nr 10 dla pojazdów ciężarowych. Odciąży to częściowo miasto Lipno z ruchu samochodowego. Koszt tej inwestycji to 3,5 mln zł. Zarząd będzie chciał zaproponować Radzie, aby zaplanować właśnie taką kwotę w przyszłorocznym budżecie Powiatu Lipnowskiego.

Starosta podkreślił, że te wszystkie planowane inwestycje- strefa ekonomiczna, miniobwodnica, remont drogi na Płock- mają służyć jednemu celowi- rozwojowi gospodarczemu regionu i walce z bezrobociem. Dodał, że z bezrobociem walczy się wiele lat, gdyż ten teren zawsze był objęty dużym bezrobociem. Ale podkreślił, że Urząd Pracy nie jest od budowania zakładów pracy tylko od wspomagania działań związanych z walką z bezrobociem. Te pieniądze są nakierowane na to, żeby tworzyć staże, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki stwierdził, że z tego, co wcześniej powiedział Starosta wynika, że Gmina Lipno włącza się do pomocy przy budowie miniobwodnicy. Zapytał czy Miasto Lipno w ogóle miasto chce tę obwodnicę.

Starosta odpowiedział, że Miasto Lipno na pewno popiera ten cel. Ale większej wiedzy na ten temat nie ma.

Starosta podjął również temat budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie. Powiedział, że wkrótce odbędzie się uroczyste otwarcie. Powiedział, że również i co do tej inwestycji była krytyka. Jednak jest to szkoła, która zajmuje w rankingu szkół w kraju 16 miejsce i jest to prezent na 100-lecie jej istnienia i nagroda za tak dobre wyniki w nauczaniu.

Radny J. Zieliński zapytał czy nie należałoby zmobilizować Burmistrza Miasta Lipna, żeby wsparł finansowo budowę miniobwodnicy, zwłaszcza, że najbardziej na tej inwestycji zależy właśnie mieszkańcom miasta Lipna, żeby zmniejszyć ruch samochodowy w tym mieście.

Starosta powiedział, że każdy podejmuje własne finansowe decyzje. Ale dodał, że nie chciałby znów dyskusji nad zawieraniem porozumienia i chciałby żeby przetarg odbył się już w styczniu a nie później. Nie chciałby odkładać tego procesu, wszystko jest już przygotowane i nie chciałby tego zmieniać i przez to opóźniać. Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę o pomocy finansowej 400 tys. zł. Zbliżają się również terminy złożenia wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.

Więcej pytań nie było.

7. Przyjęcie „Sprawozdania za 2014 rok z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Lipnie”.

Radny T. Woźnicki- jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedział, że Komisja analizowała to sprawozdanie i zaopiniowała je pozytywnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie za 2014 rok z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Lipnie” .

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

8. Przyjęcie „Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2014”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki powiedział, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała „Informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2014”.

Radny K. Grzywiński powiedział, że ze sprawozdania wynika, że inspekcji weterynaryjnej przybywa zadań, a Powiatowy Lekarz Weterynarii wskazuje na problem z etatami i niskie płace- podwyżek nie było od 2008 roku. Jest też chyba prowadzony protest inspekcji. Trzeba się zastanowić, czy Rada Powiatu może coś w tej sprawie pomóc.

Starosta powiedział, żeby zaczekać do wyborów do Sejmu i Senatu, być może wtedy coś się zmieni. Dodał, że wie o tej sytuacji od wielu lat. Rząd zawsze traktował wszelkie inspekcje w ten sposób. O wiele lepiej dla nich by było, żeby byli w strukturach finansowych powiatu.

Więcej uwag i pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2014”.

/informacja w załączeniu do protokołu/

9. Przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Szpital Lipno” Sp. z o.o. za 2014 rok”.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Józefowi Waleczko- Prezesowi Zarządu „Szpital Lipno” sp. z o.o.

Pan J. Waleczko powiedział, że chciałby uzupełnić przesłane radnym sprawozdanie o pewne dane. W grudniu 2015 roku uprawomocniły się dwa wyroki sądowe z NFZ. I dlatego w sprawozdaniu wynik finansowy netto- zysk, powinien być większy o kwotę 102 000 zł. Te środki zostały przekazane dla pracowników na fundusz świadczeń socjalnych. Dodał, że w sądzie toczy się jeszcze 27 spraw przeciwko NFZ.

Ponadto J. Waleczko powiedział, że od miesiąca jest realizowany program zdrowotny w zakresie profilaktyki nowotworów, który został przyjęty przez Radę Powiatu. Przez ten miesiąc wykonano 50 badań płuc tomografem, z czego 8 osób zostało skierowanych do dalszej diagnostyki- do bronchoskopii. Jeśli chodzi o tomograf jelita grubego to wykonano 24 badania, z czego 14 osób jest skierowanych do dalszej diagnostyki, natomiast u 1 osoby stwierdzono nowotwór.

Radny T. Woźnicki powiedział, że spółka bardzo dobrze działa, w ostatnich latach kończyła każdy rok z zyskiem. Szpital nie ma żadnych zadłużeń. A wszyscy pamiętają, że był czas, kiedy szpital był ogromnie zadłużony. Trzeba też chwalić diagnostykę w szpitalu.

Więcej uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Szpital Lipno” Sp. z o.o. za 2014 rok”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

10. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2014/2015”.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie Smużewskiej- Wicestaroście.

Pani A. Smużewska powiedziała, że wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych niż demograficzny. A jednak mimo tego, w stosunku do roku ubiegłego, nabór do szkół powiatu jest większy. Ze statystyk wynika, że w tym roczniku powinno być, z powodu niżu demograficznego, ok. 100 uczniów mniej. A mimo to, nabór do szkół typu dziennego jest o 50 uczniów więcej. W zaocznych tez trochę jest więcej. W szkole muzycznej jest więcej o 23 uczniów. Jeśli chodzi o wyniki matur to są one zadowalające. Liceum Ogólnokształcące w Lipnie plasuje się na 16 miejscu w rankingu ogólnopolskim. Jest to wysoka pozycja. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów zawodowych, to w 6 przypadkach jest 100% zdawalność egzaminów zawodowych.

Ponadto Pani Smużewska powiedziała, że pomimo niżu demograficznego, zostały zachowane wszystkie etaty nauczycielskie, nikt nie został zwolniony.

Starosta powiedział, że Zarząd inwestuje w oświatę, również stara się dbać o stan techniczny budynków. Ostatnio polecił rozebrać stary budynek i uprzątnąć plac przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zostanie przygotowany plan zagospodarowania tego terenu. Brane są przy tym pod uwagę wnioski radnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2014/2015”.

/informacja w załączeniu do protokołu/

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy zmian w budżecie związanych z bieżącymi sprawami, np. zapłaty za prąd itp.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały Nr III/14/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że w trakcie realizacji zadań okazało się, że są niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że taka uchwała jest podejmowana co roku przez Radę Powiatu.

Stanisław Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 października 2015 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały Rady.

Starosta nawiązał do tematu funkcjonowania na terenie powiatu transportu publicznego. Powiedział, że jest to poważna sprawa. Niestety często jest tak, że rząd uchwala jakąś ustawę, która nakłada na Radę czy Starostę pewne zadania, a niestety nie idą za tym środki finansowe. Chodzi o tzw. plan transportu. Powiat Lipnowski nie ma obowiązku tworzenia tego planu, gdyż liczba mieszkańców nie przekracza 80 tys. ale gdyby go nie uchwalił mogłoby być tak, że uczniowie dojeżdżający do naszych szkół, utracą ulgi i zniżki do biletów miesięcznych. Dodał, że jego zdaniem taki plan transportu powinien zostać uchwalony. Są trzy opcje, jak tę sprawę rozwiązać. Po pierwsze można utworzyć taki plan i rozpisać przetarg. Druga opcja to powierzenie zadania, a trzecia to stworzenie własnej spółki ze stuprocentowym udziałem powiatu, która by obsługiwała teren powiatu, jak i wójtów, którzy ewentualnie by korzystali z dowozu poprzez autobusy powiatu.

Pani Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie- powiedziała, że gdyby powiat chciałby rozpisać przetarg to przynajmniej rok przed jego ogłoszeniem, trzeba umieścić w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informację w jakiej formie będzie wyłaniany operator- czy to będzie przetarg, umowa bezpośrednia czy to będzie koncesja.

Starosta K. Baranowski powiedział, że chciałby zrobić spotkanie z radnymi, żeby omówić tę sprawę. Dodał, że myśli nad utworzeniem spółki ze stuprocentowym udziałem Powiatu. Byłby tabor własny, Rada ustalałaby zasady korzystania z tego taboru, ulgi, opłaty.

Radny K. Grzywiński powiedział, że nie każdego stać na własny transport. Np. w Grodzeniu jest chłopak, który czasem chodzi wiele kilometrów do szkoły bo autokar jeździ tylko dwa razy dziennie.

Starosta powiedział, że wójtowie i burmistrzowie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że autobusy, którymi dysponują (tzw. gimbusy), mają już swoje lata i w niedługim czasie będzie już je trzeba wymienić.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

- zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015 r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Starosta dodał, że po przyjęciu tej uchwały Zarząd Powiatu w Lipnie powoła Powiatową Radę Seniorów. W skład Rady będzie wchodzić 12 osób. Rada ta będzie organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz powiatu. Jej celem będzie reprezentowanie interesów seniorów.

Więcej uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015 r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

- wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą na działce nr 1073- obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą przez Panią Łucję Sztupecką, Pana Mariusza Wyszyńskiego, Pana Mariusza Stankiewicza oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że chodzi o budynek, który Powiat otrzymał w darowiźnie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W budynku tym są wynajmowane lokale mieszkalne, a czynsz jest dochodem Powiatu Lipnowskiego.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą na działce nr 1073- obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą przez Panią Łucję Sztupecką, Pana Mariusza Wyszyńskiego, Pana Mariusza Stankiewicza oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

- udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej w realizacji przebudowy drogi gminnej Wichowo-Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta już wcześniej omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do Przewodniczącego o chwilę przerwy bowiem ma wątpliwości, co do zapisów tej uchwały i chciałby to jeszcze sprawdzić oraz skontaktować się z Wójtem Gminy Lipno.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i udzielił głosu Staroście K. Baranowskiemu.

Starosta K. Baranowski zaproponował, aby z odczytanej treści uchwały wykreślić §2.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały po zmianach.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 17 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej w realizacji przebudowy drogi gminnej Wichowo-Chełmica, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

12. Wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radna Z. Kuczmarska powiedziała, że przy drodze z Wielgiego do Czarnego, przy szkole, zostały wyznaczone miejsca parkingowe na chodniku. Częściowo ten chodnik jest szeroki więc jest miejsce dla pieszych ale w pewnym miejscu jest wąski i te miejsca parkingowe uniemożliwiają przejście. Dodała, że nie wie, kto za to odpowiada.

Ponadto zwróciła się z prośbą o usunięcie uschniętego drzewa, które znajduje się w pasie drogowym przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Zadusznikach. Drzewo te zagraża bezpieczeństwu dzieci.

Starosta odpowiedział, że kilka lat temu Wójt Gminy Wielgie zwrócił się do niego z prośbą o to, aby po przeciwnej stronie szkoły mógł być parking. Znajdowało się tam bajorko. Działka ta była własnością Pana Karena. Powiat miał we Wielgiem działkę Skarbu Państwa, którą skomunalizował na rzecz Gminy Wielgie. Później Wójt zamienił się tymi działkami z Panem Karenem. I na tej działce Wójt miał zbudować parking. Nie wie dlaczego do dnia dzisiejszego Wójt tego nie zrobił.

Odnosząc się do drugiej sprawy Starosta powiedział, że odpowiednie służby zajmą się tą sprawą.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze pytania.

Radny Jerzy Zieliński powiedział, że cieszy go, że Starosta stara się walczyć z bezrobociem na terenie powiatu poprzez przyciąganie zakładów produkcyjnych na ten teren. Dodał, że uważa, że wiele etatów jest blokowanych przez emerytów i rencistów, którzy jeszcze pracują. Powinna być jakaś blokada zatrudniania takich osób bo zabierają oni pracę innym. W skali powiatu są to setki miejsc pracy.

Starosta powiedział, że takie są przepisy prawa.

Ponadto Starosta zaprosił wszystkich radnych na Powiatowy Dzień Edukacji w dniu 12 października 2015 roku oraz Jubileusz 70- lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

14. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady w imieniu radnego Mariusza Linkowskiego zwrócił się do radnych o pomoc finansową dla chorego syna Pani Wierzbickiej ze Skępego.

Przewodniczący zwrócił się do radnych chętnych pomóc w tej sprawie o dokonywanie wpłat pracownikowi Biura Organów Powiatu.

Pan Mirosław Grodaszewski z Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie podziękował Panu Ireneuszowi Poturalskiemu- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie za wzorową akcję w czasie burz i nawałnic, które niedawno dotknęły powiat.

Więcej spraw nie było.

15. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął IX sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 października 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Przewodniczący Rady


Rafał Wiśniewski

Powiadom znajomego