W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr VIII/2015 z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 04 września 2015 roku.VIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 15:15.

1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu R. Wiśniewski. Powitał Radnych, zaproszonych gości, w szczególności: Pana Brzościkowskiego Bogumiła – właściciela firmy Produkcyjno - Handlowo - Usługowej ”Bistana”, Panią Mariolę Rybkę – Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Spółce „Szpital Lipno”, Pana Piotra Pręgowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni: Józef Wiśniewski, Zofia Kuczmarska, Elżbieta Mazanowska, (nieobecności usprawiedliwione ).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Mariusz Linkowski


4. Przyjęcie porządku obrad z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok, projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej, projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o przegłosowanie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz trzech uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej, w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości oraz w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli te zmiany do proponowanego porządku obrad.

Nastepnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad VIII sesji:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 8. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2015 roku.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

- zmiany uchwały Nr III/14/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

- zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

- uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

 • wyrażenia zgody na kontynuowanie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7 przez Szpital Lipno Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie o kapitale zakładowym 1 350 000.00 zł z nr KRS: 0000327976 nadanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 • wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej

 • wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

 • wydzierżawienia części nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 09 lipca 2015 r. do 04 września 2015 r./ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski szczegółowo omówił następujące kwestie.

Powiedział, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i raka płuc oraz chorób układu krążenia w latach 2015/2019 zgodnie z programem pn. „ Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019”. Dodał, że na ten cel Rada Powiatu przeznaczyła 150 tys. zł i są już realizowane powyższe bezpłatne badania. Przeznaczone są one dla mieszkańców całego powiatu, którzy ukończyli 45 rok życia. Przewodniczący Zarządu K. Baranowski poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Wicestarostę A. Smużewską.

Wicestarosta A. Smużewska – powiedziała, że program polityki zdrowotnej będzie trwał przez 3 lata. Podkreśliła, że przez pierwsze 2 lata będą prowadzone badania w kierunku raka jelita grubego i raka płuc, a od 2017 roku będą prowadzone badania w kierunku chorób układu krążenia. Kwota ogólna na powyższe badania wynosi 350 tyś zł. z tym, że na ten rok przewidziana jest kwota około 150 tys. zł. Przedstawiła broszurę dotyczącą ścieżki dostępu do powyższych badań, która zawiera nr tel. pod który trzeba się zapisać na te badania, informacji również będzie udzielać specjalista ds. zdrowia Pani Kazimiera Kwiatkowska w pokoju nr 13 w Starostwie Powiatowym w Lipnie gdzie nr. tel. też jest w tej ulotce zamieszczony bądź bezpośrednio do Szpitala w Lipnie, który wygrał przetarg na prowadzenie tychże badań. Pan Starosta skieruje pisma i ulotki do sołtysów, przedsiębiorców oraz parafii z prośbą, aby księża pomogli rozpropagować tę informację na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu - K. Baranowski – powiedział, że Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe działek o łącznej powierzchni 18,01 ha, położonych w gminie Skępe z rolnego na handlowo – produkcyjno – usługowe, co jest związane z powiększeniem strefy gospodarczej.

Kolejna sprawa ujęta w sprawozdaniu to sprawa związana z wyrażeniem zgody na prośbę Zarządu Lipnowskiego Klubu Sportowego „Jastrząb” w Lipnie dotyczącą ufundowania pucharów dla zwycięzców zawodów Mistrzostw Polski Strefy Północnej w motocrossie.

Ponadto Starosta powiedział, że została przeprowadzona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy na zadanie pod nazwą „ Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym”.

Ponadto w dniu 11 sierpnia 2015r. Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2015 roku jak i również wieloletnią prognozę finansową.

Starosta Lipnowski powiedział, że dodatkowych inwestycji zostało wykonanych więcej niż zostało zaplanowanych w 2015 roku, jedna z takich inwestycji opiewa na kwotę 180 tys. zł., która związana jest z wykonaniem parkingu oraz odwodnienia przy nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

Dodał również, że doszło do spotkania z seniorami Powiatu Lipnowskiego zapisanymi do kół emerytów i rencistów, na którym poinformował zebranych, iż powstanie organ doradczy pod nazwą Powiatowa Rada Seniorów. Będzie ona miała za zadanie służenie społeczności powiatu, a zwłaszcza seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz powiatu, będzie to organ opiniodawczy, doradczy i inicjatywny dla władz powiatu, w której skład będzie wchodziło 12 członków, 9 członków będzie wybieranych po 1 osobie z gmin a pozostałych trzech członków wybierze Starosta wraz z Zarządem Powiatu.

Poinformował również, że w dniu 04 września 2015r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie podjęło decyzję o zwiększeniu kwoty na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do wysokości 3 mln. zł. Omówiono ogólną sytuacji w Spółce „ Szpital Lipno”. Podkreślił również, że Wspólnikom Zgromadzenia Walnego zależy na tym by podwyżki otrzymały pielęgniarki i położne, obsługa i administracja oraz pracownicy gospodarczy. Zaznaczył, że w skromny sposób nagrodzono prezesa Spółki. Powiedział, że rok poprzedni Spółka zakończyła 40 tys. zł. zysku.

Ponadto Starosta powiedział, że w dniu 07 września 2015 roku ma się odbyć spotkanie z szefową firmy Pinguin Foods Polska Sp. z o.o., która złożyła wniosek o włączenie gruntów do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, dotyczące uzgodnienia terminu rozpoczęcia budowy. Powyższa firma na chwilę obecną zatrudnia 70 pracowników i już rozpoczęła rekrutację na kolejne 200 miejsc pracy. Zaznaczył, iż kolejna duża firma zakupiła 3 ha ziemi i będzie przenosiła i rozbudowywała swoją działalność. Podkreślił, że Powiat Lipnowski stawia na przemysł rolno-spożywczy, na zatrudnienie i na zbyt dla naszych rolników.

P. Pręgowski powiedział, że w sprawie Strefy Ekonomicznej był wielokrotnie wraz z Panem K. Baranowskim w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Uczestniczył m..in. w spotkaniu z Wicepremierem Januszem Piechocińskim, na którym uzyskano takie informacje, że sprawa Strefy Ekonomicznej jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i niebawem stanie na Radę Ministrów.

K. Baranowski – Starosta Lipnowski – powiedział, że grunty rolne, które zostały zakupione przez powiat zostały zaorane, posiane i opryskane a następnie zostały zebrane plony: z 8 ha pszenicę a z 5,5 ha jęczmień, który odstawiono do Firmy Narolco, a dochody z tego tytułu wpłyną na konto Powiatu Lipnowskiego.

Piotr Pręgowski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego- powiedział, że jak był na spotkaniu z Starostą w Ministerstwie Gospodarki wszyscy byli zdziwieni w jak dobrej kondycji finansowej jest Szpital Lipnowski pomimo wcześniejszego wieloletniego zadłużenia.

K. Baranowski – Starosta Lipnowski – powiedział, że jeśli chodzi o inne przedsięwzięcia to pozyskano ok. 1 mln. zł. na termomodernizację straży. Wyjaśnił również sprawę związaną z obwodnicą miasta Lipna gdzie powiedział po raz kolejny, że partner inwestycji związanej z budowa obwodnicy, czyli Miasto Lipno wycofało się z niej z powodu braku środków finansowych i w związku z tym dalsze działania nie miały racji bytu, ale została przygotowana dokumentacja z mini obwodnicą od miejscowości Głodowo do miejscowości Kolankowo i w roku budżetowym 2016 jest w planach wybudowanie takiej mini obwodnicy. Koszt tej inwestycji będzie wynosił 3,5 mln. zł. ale dzięki niej w znaczny sposób zostanie odciążone Miasto Lipno z natężenia ruchu. Dodał, że w planowanym budżecie na 2016 rok również zostaną zrealizowane zadania związane z budową chodników na terenie powiatu lipnowskiego. Priorytetem roku budżetowego 2016 będą remonty dróg i Szpital Lipno.

Piotr Pręgowski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego- powiedział, że jeśli chodzi o remont dróg to w tym temacie złożył interpelację dotyczącą dróg z Lipna do Płocka i z Lipna do Dobrzynia n/ Wisłą, której skutkiem była konsultacja z udziałem Pana Marszałka D. Kurzawy i dyrektora odpowiedniego departamentu oraz Starosty Lipnowskiego i urzędników ze starostwa, gdzie stwierdzono, że stan tych dróg jest bardzo zły i w związku z tym została złożona obietnica, iż zostaną one ujęte w planie inwestycji województwa.

K. Baranowski – Starosta Lipnowski – powiedział, że tworzy się perspektywa zagospodarowania zalewu włocławskiego, do której przystąpimy. Zajmują się tym: Pan Doktor Potoczek z Urzędu Marszałkowskiego i Dyrektor Biura Projektowania Przestrzennego. Dodał, że przeznaczone zostałyby znaczne środki na rozwój turystyki, gospodarki na tych obszarach. Nadmienił, że zgodnie z wolą Zarządu zostały wykonane podwyżki płac we wszystkich jednostkach podległych Starostwu. Wyniosły one ok. 150 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Najwięcej otrzymały te osoby, które miały najniższe wynagrodzenie. Podkreślił, że całkowity koszt tych podwyżek wyniesie ponad 1 mln. zł. rocznie. Ponadto zaprosił wszystkich zebranych gości, radnych oraz dyrektorów i pracowników na Powiatowy Dzień Edukacji, podczas którego odbędzie się otwarcie hali sportowej. Podkreślił również, że Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w roku szkolnym 2015/2016 w dniu 19 października będzie obchodzić 70 – lecie istnienia Szkoły i w związku z powyższym odbędzie się msza św. prowadzona przez Księdza Biskupa Ordynariusza, która rozpocznie się o godz 11:00 z przemarszem do Zespołu Szkół Technicznych. Podkreślił również, że absolwentami tej szkoły są zacne osobistości, jak np. Prezydent RP Lech Wałęsa. Dodał, że 22 października w miejscowości Chlebowo odbędą się obchody Dnia Seniora.

A. Smużewska - Wicestarosta Lipnowski – powiedziała, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 mimo niżu demograficznego jest o 60 uczniów więcej niż w poprzednim roku w systemie dziennym i w związku z powyższym średnia będzie lepsza chociaż liczba oddziałów nie uległa zmianie. Dodała, że zaprasza wszystkich zebranych gości oraz radnych na Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, którego obchody odbedą się w dniu 12 października 2015 roku.

K. Baranowski – Starosta Lipnowski – podkreślił, że przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie został uporządkowany plac i teraz razem z Panią Dyrektor E. Juszczyk muszą porozmawiać i podjąć stosowne decyzje jak zagospodarować w/w teren, ale ten temat zostanie dokładnie omówiony, gdy Pani Dyrektor będzie składała swoje propozycje związane z planowaniem budżetu na 2016 rok.

Radny Tomasz Woźnicki – zwrócił się z pytaniem czy grunty, które Powiat planuje zakupić, znajdują się niedaleko trasy nr 10.

K. Baranowski – Starosta Lipnowski - odpowiedział, że grunty które Powiat planuje kupić są umiejscowione tylko koło trasy nr 10.

Radny Tomasz Woźnicki – zwrócił się z pytaniem jaką ilość plonów powiat zebrał z gruntów które zostały niedawno zakupione i obsiane.

Radny Karol Kwiatkowski – powiedział, że posiada informacje o średniej w gminie Dobrzyń n/Wisłą jeśli chodzi o jare zboża to wyniosła niecałe 2 tony z jednego ha, a jeśli chodzi o zimowe zboża to ok. 5,5 tony.

K. Baranowski- Starosta Lipnowski – powiedział, że wcześniej w/w grunty nie były uprawiane. Na tej ziemi dopiero po zakupieniu tych gruntów przez Powiat zostały zasiane jare zboża. Dodał, że było dane mało oprysku w związku z powyższym plony były nie takie złe, mając na uwadze suszę jaka panowała w tym roku na terenach Powiatu Lipnowskiego i nie tylko. Podkreślił, że ziarno zebrane z tego pola zostało skierowane na wyrób chleba.

Radny K. Grzywiński – zwrócił się z pytaniem czy w związku z tym, że Powiat posiada bazę medyczną (Szpital w Lipnie) mógł by zostać utworzony nabór do klasy o profilu medycznym.

K. Baranowski – Starosta Lipnowski - powiedział, że wśród zaproszonych gości na sali znajduje się Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Pielęgniarstwa Pani Mariola Rybka, którą poprosił o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

M. Rybka – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Pielęgniarstwa – powiedziała, że nie ma możliwości powstania kierunku medycznego na terenie Powiatu Lipnowskiego na poziomie szkół średnich. Kształcenie pielęgniarek i położnych możliwe jest w systemie akademickim dwustopniowym czyli musi ten kierunek kształcenia powstać przy szkołach wyższych. Dodała, że jako Konsultant Krajowy w dziedzinie przewlekle chorych i niepełnosprawnych opiniowała aby kierunek pielęgniarstwa w Państwowej Szkole Wyższej we Włocławku powstał nieodpłatnie. Podkreśliła, że dzięki temu, że kierunek studiów w PWSZ powstał nieodpłatnie dużo młodych uczniów również z Powiatu Lipnowskiego ma możliwość kształcenia się na nim za darmo. Nadmieniła, że taki kierunek również powstał w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku ale on jest już pełnopłatny.

K. Baranowski- Starosta Lipnowski- powiedział, że gdyby była taka możliwość to w szkołach średnich zostałby utworzony kierunek medyczny jednak zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości. Dodał, że dzięki temu, że jest możliwość kształcenia się nieodpłatnie w kierunku medycznym w szkole wyższej, absolwenci naszych szkół średnich mają możliwość skorzystania z tego, i ma nadzieję, iż po zakończonej edukacji w szkole wyższej nie wyjadą za granicę do pracy. Stwierdził, iż w tych szkołach gdzie nauka na poziomie studiów wyższych jest udostępniona za darmo, studenci po jej ukończeniu powinni odpracować w naszych służbach zdrowia.

M. Rybka – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Pielęgniarstwa – powiedziała, że jest po rozmowach z panią rektor Państwowej Wyższej Szkoły we Włocławku i nabór na kierunek pielęgniarstwa wynosi ponad 25 osób. Jako pierwszy taki nabór posiada dobrą frekwencję, a sama uczelnia przeznaczyła bardzo duże środki finansowe na wyposażenie sal.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Radni Rady Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

R. Wiśniewski – Przewodniczący Rady Powiatu – ogłosił przerwę w obradach Rady Powiatu w Lipnie.

R. Wiśniewski – Przewodniczący Rady Powiatu – wznowił obrady Rady Powiatu po przerwie i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że Starosta przedstawił już w sprawozdaniu tę informację. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2015 roku. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących komisji poszczególnych Rady o przedstawienie opinii komisji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2015r.

M. Linkowski Przewodniczący Komisji Oświaty - powiedział, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku obradowała Komisja Oświaty, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

M. Linkowski- Zastępca Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej – powiedział, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

T. Woźnicki Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska - powiedział, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

S. Jagielski Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami – powiedział, że w dniu 02 września 2015 roku Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

J. Zieliński Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – powiedział, że w dniu 02 września 2015 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

A. Nowak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że w dniu 02 września 2015 roku obradowała Komisja Rewizyjna, która zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

M. Kulig Przewodniczaca Komisji Budżetu i Finansów – powiedziała, że w dniu 02 września 2015 roku Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Przewodniczacy Rady podziękował za przedstawienie opinii wszystkich komisji i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych na 19 - osobowy skład Rady jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2015 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały Nr III/14/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchały Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działajacymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Koscioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kosciołów i związkówwyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pozytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działajacymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Koscioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kosciołów i związkówwyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- wyrażenia zgody na kontynuowanie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ullicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7 przez Szpital Lipno Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie o kapitale zakładowym 1350 000,00 zł z nr KRS: 0000327976 nadanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń dwóch oddziałów psychiatrycznych z izbą przyjęć i poradnią psychiatryczną, pomieszczeń ZOL-u psychiatrycznego oraz przychodni lekarskiej w budynkach przy ullicy Nieszawskiej 6 w Lipnie na terenie działek nr 88/9, 87/7 przez Szpital Lipno Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie o kapitale zakładowym 1350 000,00 zł z nr KRS: 0000327976 nadanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej.

Starosta wyjaśnił, iż chodzi o budynek położony we wsi Lenie Wielkie, który został w całości wyremontowany. Miały w nim się odbywać zajęcia edukacyjne, jednakże w chwili obecnej od kilku lat wynajmowany on jest jednej rodzinie, która w nim zamieszkuje. Planowana jest sprzedaż tego budynku, już był ogłaszany dwu krotnie przetarg na ten budynek. Nadmienił, że dopóki nie znajdzie się inwestor z zamiarem kupna, chciałby aby ten budynek był wydzierżawiany na cele mieszkalne ww. rodzinie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Techni cznych w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

- wydzierżawienia części nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Starosta powiedział, że na tym terenie znajduje ok. 6 ha gruntów z czego ok 2,60 ha może zostać wykorzystane na cele użytkowe. Szczegółowymi ustaleniami związanymi z wydzierżawieniem tego terenu zajmie się Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Mariola Ejdowska. Dodał, że z dzierżawy tej ziemi Powiat Lipnowski będzie pobierał środki finansowe.

Starosta poprosił Sekretarza Powiatu o wyrażenie opinii co do §2 uchwały, czy nie należałoby powierzyć wykonania uchwały pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zamiast Zarządowi.

Sekretarz Powiatu – powiedział, że Dom Pomocy Społecznej jest jednostką Powiatu Lipnowskiego i zawsze decyzyjnymi sprawami zajmował się Powiat, z racjii nadzoru prawnego też będzie lepiej jak powierzy się wykonanie tej uchwały Zarządowi Powiatu. Dodał, że takie rozwiązania były praktykowane do tej pory.

Starosta Lipnowski – powiedział, że on uważa inaczej, gdyż Pani Dyrektor tę nieruchomość ma przekazaną w trwały zarząd więc zdecydowanie było by lepiej jej powierzyć wykonanie tej uchwały. Dodał, że wobec powyższego składa wniosek formalny, aby wykonanie ww. uchwały powierzyć Pani Dyrektor DPS.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „ wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie wydzierżawienia cześci nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

9. Wnioski i zapytania

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

T Woźnicki powiedział, że wygląda na to, że firma utylizacyjna, która składuje odpady w Tłuchowie, nie dotrzyma terminu utylizacji, ustalonego podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Tłuchowie.

Dodał, że zapewne Powiat będzie miał dodatkowe środki finansowe za kary nałożone z tytułu korzystania ze środowiska.

Starosta odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Wójtem Tłuchowa, który powiedział, że odpady te są wywożone. Firma zobowiązała się te odpady zutylizować do wspomnianego terminu 13.09.2015 r. Na razie nie będzie w Tłuchowie składować nowych odpadów.

Natomiast jeśli chodzi o kary, to instytucją, która może nakładać kary takim podmiotom jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a do Powiatu trafia tylko niewielka część tych środków. Na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu są środki z tytułu kar jest ok. 100 tys. zł na plan 90 tys. zł.

Starosta dodał, że niestety ciężko się ustrzec przed nieuczciwymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów.

11. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta Lipnowski dokonał uroczystego wręczenia medalu dla Pana Bogumiła Brzościkowskiego za zasługi dla gospodarki, któremu serdecznie pogratulował.

Pan Bogumił Brzościkowski podziękował za docenienie jego pracy w postaci tego odznaczenia.

Starosta podziękował wszystkim przedsiębiorcom, zakładom pracy, spółdzielniom z Powiatu Lipnowskiego za bardzo dobrą współpracę i wieloletnią pomoc oferowaną przez nich.

Pani Lidia Nierychlewska – Kierownik Warsztatów Terapi Zajęciowej – powiedziała, że pragnie podziękować za wsparcie osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe środki finasowe jakie Powiat udzielił, jak również za przyjemną współpracę i w imieniu całej kadry wręczyła kwiaty Staroście Lipnowskiemu.

Starosta – podziękował za tak miły gest i powiedział, iż zdaje sobie sprawę jakie nakłady finansowe są potrzebne, aby funkcjonowały Warsztaty Terapii Zajęciowej, jak również docenia ciężką pracę wszystkich pracowników Warsztatów. Dodał, że problemem, jak wszędzie są wynagrodzenia i w związku z tym są przewidziane podwyżki dla pracowników Warsztatów Terapi Zjęciowej. Podkreślił, że te pieniądze, które Rada Powiatu przydzieliła zostaną przeznaczone w 90% na podwyżki dla pracowników.

12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 4 września 2015 roku, dziękując Radnym, zaproszonym gościom oraz kierownikom jednostek.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Emila Pieczywek

Powiadom znajomego