W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 6 marca 2015 roku.IV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, ul. Szkolna 5. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 15.15.

1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski otworzył IV sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaproszonych gości: Panią Anetę Jędrzejewską- członka Zarządu Województwa, Pana Piotra Pręgowskiego- radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Wiśniewskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz Pana Przemysława Piekarskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń n/W.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: J.Wiśniewski, J. Góźdź, E. Mazanowska (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Stanisław Jagielski.

4. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/289/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że zmiana brzmienia §2 Uchwały Nr XXXVIII/289/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości spowodowana jest potrzebą ustanowienia służebności przesyłowej dla sieci telemetrycznej światłowodowej stanowiącej integralną część systemu ciepłowniczego. Zmiana Uchwały umożliwi prawidłowe sporządzenie aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu na powyższej nieruchomości oraz usprawni działanie sieci ciepłowniczej, która również zasila budynki stanowiące własność Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu wnioskuje również o wniesienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

Starosta K. Baranowski powiedział, że miesiące styczeń i luty były dobrymi miesiącami dla powiatu, różnica na plus w dochodach i wydatkach jest na kwotę ok. 3 mln zł. Dlatego Zarząd postanowił zaproponować Radzie pewne wydatki inwestycyjne. W związku z tym, że w powiecie lipnowskim jest duża zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego, raka płuc, wylewy oraz zawały, Zarząd chciałby przeznaczyć kwotę 150 tys. zł na tzw. programy profilaktyczne- badania kolonoskopijne, bronchoskopijne, tomograf komputerowy płuc. Starosta dodał, że w szpitalu jest nowa wieża kolonoskopowa, nowy bronchoskop oraz nowoczesny tomograf, a niestety nie ma wystarczających funduszy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stwierdził, że wczesne wykrywanie zachorowań jest o wiele tańsze. Dzięki tym programom będzie można przebadać wszystkie osoby po 45 roku życia. Dobrze by było, żeby władze gmin z naszego powiatu przeanalizowały sprawę i w przyszłym roku także znalazły środki na takie programy.

Ponadto Starosta powiedział, że w tym roku są zaplanowane środki finansowe na sfinansowanie 280 robót publicznych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych zmian do porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady R. Wiśniewski przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek IV sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2014 roku.

 8. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2014 roku.

 9. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2014 roku.

 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 11. Sprawozdanie roczne planu pracy opiekuńczo-wychowawczego i przeprowadzonych inwestycji w roku 2014.

 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 13. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2014 roku.

 14. Informacja z realizacji zadań wykonanych w 2014 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

b) przyjęcia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

c) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2015 rok

d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2015 rok

e) zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok

f) upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego

g) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

h) podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

i) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2015-2017

j) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

l) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Lipnowskiego

ł) zmiany Uchwały Nr XXXVI/265/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

m) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

n) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/289/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

16. Wnioski i zapytania.

17. Odpowiedzi i wnioski i zapytania.

18. Sprawy różne i komunikaty.

19. Zakończenie.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy radni dziś mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z III sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Ad.7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 29.12.2014 r. do 06.03.2015 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta poinformował Radę, iż podpisał umowę z Panem Goździkowskim, który będzie wynajmował pomieszczenia w byłym szpitalu psychiatrycznym z przeznaczeniem na produkcję mebli. Dochody dla Powiatu z tytułu wynajmu to ok. 3 000 zł miesięcznie. Dzięki temu będą również nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

Starosta powiedział również, że spotkał się z przedstawicielami Markotu, którzy chcieliby w budynku po szpitalu psychiatrycznym prowadzić dom samotnej matki, jak również zajmować się osobami bezdomnymi i osobami z problemami alkoholowymi.

Dodał, że spotkał się także z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia ośrodka dla uchodźców.

Ponadto Starosta poinformował, że w chwili obecnej prowadzi negocjacje o umiejscowienie w naszym powiecie- konkretnie w mieście Lipnie- dużej firmy z branży rolno-spożywczej, co dałoby wiele nowych miejsc pracy. Dodał, że walczą o to również inne samorządy.

Następnie Starosta podjął temat Oddziału Dziecięcego w „Szpital Lipno” sp. z o.o. Powiedział, że nie jest prawdą, że będzie likwidowany. Na razie jego działalność została zawieszona ale już prawie w stu procentach może powiedzieć, że wkrótce jego działalność zostanie wznowiona i oddział będzie miał nowego ordynatora z tytułem doktora nauk medycznych z kilkoma specjalizacjami.

Ponadto Starosta poinformował, że powołał Radę Rynku Pracy w składzie 9-osobowym. Przewodniczy jej Pan Mieczysław Kwiatkowski- członek Zarządu Powiatu w Lipnie. Podzielone zostały środki, których pula wynosi ok. 14 mln. zł.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w tym roku drogi nie miały być budowane ale jednak zostaną położone nowe nawierzchnie na 6 km dróg. Będą to drogi: Zbójno- Blinno, Zbyszewo- Dobrzyń n/W, Wildno- Lipno, Kikół- Makowiec, Lipno- Brzeźno- Gnojno, Marianki- Małomin- Kamień Kmiecy.

Starosta dodał, że ma ważną informację dla mieszkańców Lipna i tych, którzy przez to miasto przejeżdżają. Jest szansa na zmniejszenie przejazdu przez miasto samochodów ciężarowych. Przygotowany został projekt przebudowy drogi Głodowo- Kolankowo (jest to droga prowadząca od drogi wojewódzkiej na Płock do drogi krajowej nr 10). Tą drogą przejeżdża bardzo dużo samochodów o wysokim tonażu z Płocka. Droga musi zostać odpowiednio przebudowana i przygotowana, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich umieścił nakaz skrętu w prawo, czyli wszystkie pojazdy ciężarowe musiałyby jechać w prawo do drogi krajowej nr 10 omijając miasto. Kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 3,5 mln. zł. W tym roku postaramy się wyciąć drzewa, aby poszerzyć tę drogę. Powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie do tej inwestycji z tzw. zielonych dróg u Wojewody.

Dodał, że jest po rozmowach z Wójtem Gminy Lipno i ten samorząd dołoży kilkadziesiąt tysięcy złotych do tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że planuje zakup dla radnych tabletów i materiały na sesję byłyby wtedy dostarczane drogą elektroniczną.

Starosta poinformował również, że po ostatecznej decyzji Ministra Finansów Powiat otrzymał o ponad 500 tys. zł. więcej subwencji oświatowej.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Tomaszowi Woźnickiemu.

T. Woźnicki powiedział, że cieszy go zamiar przebudowy drogi Kolankowo- Głodowo, gdyż przejazd przez zakorkowane miasto Lipno jest bardzo uciążliwy.

Ponadto zapytał kto będzie płacić podatek od nieruchomości na rzecz miasta- dzierżawca pomieszczeń po szpitalu psychiatrycznym czy powiat.

Starosta odpowiedział, że dzierżawca.

Radny T. Woźnicki zapytał czy firma, która będzie dzierżawić te pomieszczenia wpłaciła jakąś zaliczkę bo nie wiadomo co to jest za firma.

Starosta powiedział, że została zawarta umowa cywilno-prawna między Zarządem Powiatu a ta firmą. Jest to firma, która przeniosła produkcję z miejscowości Brzuze. Powodem jest to, że chciałaby współpracować ze szkołą zawodową. Natomiast w kwestii podatku od nieruchomości, który firma musi zapłacić Urzędowi Miasta, to już firma musi z Miastem uzgodnić ewentualną obniżkę podatku.

Dodał, że jego zdaniem Urząd Miasta powinien zmniejszyć podatki dla takich firm, gdyż będą one rezygnować z działalności albo nowe zakłady nie będą chciały się tu lokować.

Następnie głos zabrała Pani Aneta Jędrzejewska- członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powiedziała, że jest jej niezmiernie miło wystąpić tutaj w roli członka Zarządu Województwa, gdyż z wielu z państwa spotyka się na co dzień, pokonując problemy związane z bezrobociem. Powiedziała, że od 1 grudnia 2014 roku powierzono jej funkcję członka Zarządu i od chwili powstania samorządów jest to pierwszy raz, kiedy członkiem Zarządu Województwa jest przedstawiciel Powiatu Lipnowskiego. Duże w tym zasługi ma Pan Krzysztof Baranowski- Starosta Lipnowski, któremu w tym miejscu za to podziękowała. Powiedziała, że od 1 grudnia 2014 roku przekazano z Województwa środki w wysokości 1 300 000 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie, środki w wysokości prawie 1 100 000 zł dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej na termomodernizację. Obecnie Zarząd Województwa pracuje nad programem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczącym rekultywacji składowisk odpadowych. Dwie gminy z powiatu lipnowskiego już podpisały umowę- tj. Gmina Bobrowniki i Gmina Miasta Lipna. Ponieważ pojawiły się oszczędności Zarząd pracuje nad tym, żeby przyłączyć kolejne gminy. Będzie to w sumie z województwa 5 gmin i 2 gminy będą z naszego powiatu. To jest na pewno Miasto i Gmina Skępe (wartość projektu 900 tys. zł) i walczymy o jeszcze jedno składowisko z Gminie Miasto Lipno (wartość projektu 3 mln. złotych). Są to naprawdę duże środki, gdzie i tak te składowiska muszą zostać zrekultywowane.

Pani A. Jędrzejewska powiedziała, że wchodzimy w nową perspektywę unijną 2014-2020. Jest to trudniejsza perspektywa niż poprzednia, gdyż w dużo osiach mówi się o instrumentach finansowych. Dodała, że drzwi jej gabinetu są otwarte i jeżeli mieliby państwo pomysły, jak wykorzystać te środki, to służy pomocą.

Starosta powiedział, że Sejmik Województwa niedawno uchwalił lokalizację składowisk odpadowych i jest to bardzo ważna kwestia dla mieszkańców. Już parę lat temu była propozycja, żeby składowisko główne było w Rypinie, jednak udało się przeforsować w Zarządzie Województwa, że takie składowisko jest w Lipnie. Obecnie także składowisko główne jest w Lipnie.

Pan Piotr Pęgowski- radny Sejmiku Województwa- podziękował wszystkim za poparcie w wyborach samorządowych. Jest to dla niego zaszczyt i kolejne doświadczenie. Powiedział, że będzie pełnił dyżur radnego Sejmiku w Starostwie Powiatowym w Lipnie we wtorki w godz. 8.00-10.00.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Pan P. Wiśniewski powiedział, że Stowarzyszenie zajmowało się wdrażaniem osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Programu Lider. Na wdrożenie tego Programu Stworzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 10,5 mln. zł. Środki te były przeznaczone na takie zadania, jak: odnowa i rozwoj wsi, tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności rolniczej oraz na nowe projekty. W ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia dofinansowanych zostało 17 wniosków na łączną kwotę 3,5 mln. zł., np. Centrum Wsi w Kikole, wyremontowany i doposażony stadion w Dobrzyniu nad Wisłą. W ramach działania Małe Projekty umowę o dofinansowanie podpisało 111 organizacji (kilkadziesiąt placów zabaw, doposażenie kilkadziesięciu świetlic wiejskich, zakupienie instrumetów dla orkierstr ochotnicznych straży pożarnych, zakupy solarów dla przedsiębiorstw. W ramach działania Tworzenie i Rozwój Przedsiębiorstw podpisanych zostało 7 umów na łączną kwotę 400 tys. zł. W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej podpisanych zostało 25 umów na łączną kwotę 1 mln. 800 tys. zł.

Pan Wiśniewski dodał, że Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich działa na terenie całego powiatu lipnowskiego z wyłączeniem, jak na razie, miasta Lipna oraz działa na terenie Obrowa i Czernikowa.

Powiedział, że Stowarzyszenie było organizatorem 30 imprez plenerowych na terenie powiatu lipnowskiego. Przez 5 lat dofinansowanych zostało po 3 imprezy w każdej z gmin.

Pan Wiśniewski podkreślił, że na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu Stowarzyszenie otrzymało najwyższą nagrodę w konkursie Róża Regionów za najlepszą aplikację mobilną.

Pan Wiśniewski powiedział, że obecnie w ramach nowej perspektywy unijnej samorząd Województwa zmienił trochę zasady działania Stowarzyszenia. Będzie działać ono w ramach Osi RHS. Działania RHS mają uzupełniać strategię rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Tak więc teraz współpraca z Powiatem powinna być większa. Działania Stowarzyszenia nie mogą się powielać z działaniami Powiatu a jedynie uzupełniać. Na wdrożenie strategii rozwoju powiatu przeznaczonych będzie ok. 44 mln. zł. a dodatkowo Stowarzyszenie będzie dysponowało środkami w wysokości 15-16 mln zł. Stowarzyszenie pomniejszy strefę działania o Obrowo i Czernikowo a powiększy się o Miasto Lipno.

Więcej spraw nie było.

Salę obrad opuścił radny M. Linkowski.

Stan Rady wynosi 15 radnych.

Ad. 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2014 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu K. Kwiatkowskiemu.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że od pkt. 8 do pkt. 14 są sprawozdania, które są dość obszerne, zgłosił więc wniosek, aby ich nie czytać tylko zgłaszać ewentualnie pytania.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przychylili się do wniosku radnego K. Kwiatkowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do „Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2014 roku”.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2014 roku”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.8. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2014 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2014 roku.

/treść informacji w załączeniu do protokołu/

Ad.9. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2014 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2014 roku”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że jak zostawał radnym pelet kosztował 600 zł a obecnie 900 zł, w związku z tym czy po wymianie sposobu ogrzewania z olejowego na pelet w Placówce, jest to nadal opłacalne.

Starosta odpowiedział, że w dalszym ogrzewanie w ten sposób budynku jest o połowę tańsze niż ogrzewanie olejowe.

Radny T. Woźnicki zapytał z czego wynika tak duża różnica w wypłatach na poszczególne dziecko.

Pani Joanna Przybyszewska- Kierownik PCPR wyjaśniła, że to zależy w jakiej jednostce jest umieszczone jest dziecko. Każda jednostka jest inna, różna pod względem wielkości, liczby zatrudnionych osób, jaki opał jest tam używany dlatego koszt utrzymania dziecka jest różny w poszczególnych placówkach.

Starosta dodał, że to każdy samorząd ustala stawkę i w zależności jakie są koszty utrzymania tej placówki, tak ustala koszt utrzymania dziecka. Powiedział, że koszt utrzymania dziecka w Placówce w Lipnie został niedawno powiększony o niecałe 300 zł.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Na salę obrad przybył radny M. Linkowski.

Stan Rady wynosi 16 radnych.

Ad.11. Sprawozdanie roczne planu pracy opiekuńczo- wychowawczego i przeprowadzonych inwestycji w roku 2014.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Starosta K. Baranowski powiedział, że ustawodawca wprowadził pewne zmiany dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do tej pory w placówce mogło przebywać do 30 wychowanków, a od roku 2017 będzie mogło ich być maksymalnie 14. Zarząd Powiatu ma pewien pomysł, jak rozwiązać ten problem w naszym powiecie. Mniej więcej w połowie roku przedstawi Radzie jego rozwiązanie.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie roczne planu pracy opiekuńczo-wychowawczego i przeprowadzonych inwestycji w roku 2014”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Starosta powiedział, że Powiat dopłacił jedynie stażystom 21 tys. zł.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.13. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2014 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego wzrosło wykrywanie ale i używanie narkotyków. Zapytał z czego to wynika.

Pan Paweł Gancarz z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie wyjaśnił, że przy przestępczości narkotykowej statystyka jest tak skonstruowana, że im więcej jest przestępstw wszczętych tym jest lepiej, dlatego, że więcej ujawnionych jest producentów, dystrybutorów i te narkotyki nie trafiają wprost na rynek. A więc im więcej jest ujawnionych przestępstw tym wynik jest lepszy. Taki sam mechanizm jest przy nietrzeźwych kierowcach.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2014 roku”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.14. Informacja z realizacji zadań wykonanych w 2014 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Informację z realizacji zadań wykonanych w 2014 r. przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lipnie”

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny K. Grzywiński zapytał o kwotę wymienioną w uzasadnieniu- 160 tys. zamiast 1 mln 600 tys. zł.

Starosta odpowiedział, że to po prostu pomyłka pisarska.

Ponadto Starosta wniósł jeszcze propozycję do zmian w budżecie- zwiększenie o 2000 zł. paragrafu, na którym było zapisane 30 tys. zł na zakup motoru crossowego dla Lipnowskiego Klubu „Jastrząb” .

Radny Tomasz Woźnicki powiedział, że w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75412 przeznaczonych jest 30 tys. zł na OSP. Stwierdził, że mało które jednostki ochotniczych straży mają pilarki. Zaproponował więc, aby część tych środków przeznaczyć właśnie na pilarki.

Starosta powiedział, że nie narzuca ochotniczym strażom pożarnym, na co mają przeznaczyć środki otrzymane z Powiatu. Każda z jednostek ma swoje potrzeby i zgłasza je we wniosku o przyznanie dotacji.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Salę obrad opuściła radna Maria Kulig.

Stan Rady wynosi 15 radnych.

b) przyjęcia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zgłosił wniosek, aby nie czytać sprawozdania, tylko zgłaszać ewentualne pytania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli wniosek radnego K. Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

c) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2015 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie w przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2015 rok .

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2015 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie w przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2015 rok

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

e) zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

f) upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Na salę obrad przybyła radna Maria Kulig.

Stan Rady wynosi 16 radnych.

g) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Starosta powiedział, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa są zmianami kosmetycznymi. Dokonano w nim podziału kompetencji pomiędzy Starostę, Wicestarostę, Sekretarza Powiatu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

h) podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

Starosta K. Baranowski powiedział, że przeznacza się kwotę 850 tys. zł na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku, z wyjątkiem barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Chociaż jeżeli pojawiłyby się dodatkowe środki z rezerwy budżetu państwa to wtedy można pomyśleć, aby pomóc ludziom również w ten sposób. Starosta dodał, że połowę tych środków przeznacza się na warsztaty terapii zajęciowej.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny Krzysztof Grzywiński zapytał czy będą dofinansowania osób niepełnosprawnych do łazienek.

Starosta odpowiedział, że było to ujmowane właśnie w likwidacji barier architektonicznych, więc w tym roku nie będzie już takich dofinansowań. Takie są wytyczne PFRON.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

i) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2015-2017

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2015-2017

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

j) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Starosta wyjaśnił, że uchwała dotyczy nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych 13 ha gruntów w Kolankowie pod strefę gospodarczą.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

Starosta wyjaśnił, że chodzi o nabycie w drodze darowizny gruntów od Miasta Lipna z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi Lipno- Brzeźno- Gnojno.

Radny K. Grzywiński zapytał czy chodzi o budowę zatok postojowych przy ul. Sierakowskiego i czy jeszcze w tym roku będzie możliwe ich wykonanie, gdyż ma takie pytania od mieszkańców.

Starosta odpowiedział, że decyzja o budowie zatok zostanie podjęta, gdy uda się porozumieć z Urzędem Miasta Lipna, który przysyła pisma, żeby płacić podatek od zatok postojowych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

l) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Lipnowskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

ł) zmiany Uchwały Nr XXXVI/265/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/265/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

m) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że Rada Powiatu corocznie ustala wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

n) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/289/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/289/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

16.Wnioski i zapytania.

17. Odpowiedzi i wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zapytania.

Radna Zofia Kuczmarska zwróciła się do Starosty o wyjaśnienie kwestii profilaktycznych programów zdrowotnych. Powiedziała, że Starosta mówił, że kwota 150 tys. zł., zostanie przeznaczona na programy profilaktyczne, z których skorzystać mogą mieszkańcy całego powiatu, a z drugiej strony Starosta wspomniał, że zależeć będzie to od wójtów i burmistrzów. Poprosiła o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Starosta wyjaśnił, że kwota 150 tys. zł na programy profilaktyczne jest przeznaczona na ten rok, zostanie napisany program, który będzie realizowany we współpracy ze szpitalem. Natomiast w tym roku nie uda się przebadać wszystkich osób potrzebujących, więc będzie tworzony taki program również na przyszły rok i Zarząd Powiatu skontaktuje się też z wójtami i burmistrzami czy tworząc budżety na 2016 rok nie zechcieliby wspomóc finansowo tego programu.

Radna Kuczmarska powiedziała, że w jednej z uchwał była zapisana informacja, że będą dofinansowane turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Zapytał kto będzie z nich mógł skorzystać, czy niepełnosprawni znajdujący się w ośrodkach czy może osoby przebywające w domach.

Starosta odpowiedział, że z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu, mający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub renciści mający wydane orzeczenie przez ZUS lub KRUS. Skorzystać mogą zarówno osoby przebywające w ośrodkach, jak i w domach. Na ten cel przeznaczonych jest ok. 102 tys. zł.

Pani J. Przybyszewka- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- wyjaśniła, że co roku z turnusu mogą skorzystać młodzież i dzieci, co drugi rok osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności, a dla osób z umiarkowanym stopniem zazwyczaj już nie starcza środków, gdyż jest tak dużo chętnych. Dofinansowanie w tym roku dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla dzieci wynosi 1 135 zł, dla osób z II stopniem 1022 zł, dla opiekunów osób niepełnosprawnych 757 zł.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w uchwale o podziale środków z PFRON znajduje się jeszcze kwota 42 tys. zł, która jest przeznaczona na staże zawodowe dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (około 7 staży).

Radny T. Woźnicki zapytał czy planowany remont 6 km dróg w tym roku będzie finansowany z własnych środków czy będą to też środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Starosta odpowiedział, że Powiat Lipnowski skorzystał już ze środków RPO w latach poprzednich i te środki się już po prostu skończyły. W tym roku drogi budowane są z dochodów własnych Powiatu. Starosta dodał, że perspektywa unijna 2014-2020 nie stawia na drogi. Można myśleć o tym, żeby skorzystać jedynie ze środków, które zostały przeniesione z Lasów Państwowych do Wojewody na zielone drogi i Powiat ma zamiar z tego skorzystać przy budowie drogi Głodowo- Kolankowo.

Radna Maria Kulig zapytała o szansę na przebudowę drogi na Dobrzyń n/W.

Starosta powiedział, że radny Sejmiku P. Pręgowski, Pani Aneta Jędrzejewska- członek Zarządu Województwa i Zarząd Powiatu robią wszystko, żeby ta droga została ujęta w inwestycjach województwa. Odbędzie się wizyta Marszałka Kurzawy w terenie wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radna M. Kulig zapytała w jaki sposób radni powiatowi mają się ustosunkowywać do budowy elektrowni wiatrowych we Wielgiem.

Starosta powiedział, że radny rady powiatu działa na rzecz ogółu mieszkańców powiatu, nie tylko dla swojej gminy. Natomiast musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu za i przeciw takiej inwestycji. Z jednej strony się mówi, że to jest szkodliwe, że wpływa na psychikę, a z drugiej strony mówi się o korzyściach finansowych dla gminy. Komisje Rady Powiatu w Lipnie wypracują na posiedzeniach stanowisko w tej sprawie, które przedstawią Zarządowi Powiatu. Radna M. Kulig powiedziała, że finansowe korzyści dla gminy nie są wcale tak wysokie, gdyż wartość podatku dla gminy jest to 2% wartości budowli. Np. na terenie Gminy Kikół jest to bardzo mała wartość podatku ponieważ te elektrownie są budowane stare, likwidowane w krajach zachodnich. Na „nie” dla tej inwestycji przemawia też to, że środowisko jest zdegradowane, dlatego jest przeciwna budowie elektrowni wiatrowych.

Starosta podkreślił, że decydentem jeśli chodzi o budowę wiatraków na terenie gminy jest rada gminy i wójt.

Radny T. Woźnicki powiedział, że przepisy prawa jednoznacznie mówią, że za decyzję lokalizacyjną w tej sprawie odpowiada wójt, natomiast starosta wydaje tylko decyzje budowlaną.

Starosta powiedział, że jeżeli rada gminy i wójt zdecydują o budowie elektrowni wiatrowych, to nie pozostaje mu nic innego, jak wydać pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującym prawem i dochować wszelkiej staranności przy jej wydawaniu.

Więcej pytań nie było.18. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski poinformował, że w dniu 17.02.2015 r. otrzymał list od Biskupa Meringa, w którym dziękuje za miłe spotkanie w Lipnie (Spotkanie Noworoczne).

Więcej spraw nie było.

19. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 6 marca 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela PączkowskaPowiadom znajomego