W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr VII/2015 z VII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 lipca 2015 roku.


VII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.45.

1. Otwarcie VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski dokonał otwarcia VII sesji Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników Starostwa.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Karol Kwiatkowski, Linkowski Mariusz, Wiśniewski Józef (nieobecności usprawiedliwione).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Mieczysław Kwiatkowski.

4. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wprowadzenie do przesłanego radnym porządku autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Kikół, Lipno, Bobrowniki, Wielgie, Chrostkowo oraz Gminie i Miastu Dobrzyń n/W z przeznaczeniem na realizację zadania zapewnienia gotowości bojowej, wyposażenia, utrzymania jednostek gminnych ochotniczej straży pożarnej.

Starosta K. Baranowski powiedział, że autopoprawka dotyczy wprowadzenia do budżetu kwoty 30 tys. dla PCPR w Lipnie oraz przeniesień między paragrafami, a także zwiększenia paragrafu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie na nagrody dla urzędników.

Ponadto Starosta zwrócił się do Rady o to, aby podjęła na dzisiejszej sesji apel do władz państwa dotyczący pomocy dla rolników dotkniętych skutkami długotrwałej suszy na terenie powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek VII sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie „Sprawozdania z realizowanych w 2014 roku zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie.”

 8. Przyjęcie „Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2014 rok”.

 9. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2014”.

 10. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za rok 2014”.

 11. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie za 2014 rok”.

 12. Przyjęcie sprawozdania „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu lipnowskiego za 2014 rok”.

 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program zdrowotny Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2019”.

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

c) ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie

d) udzielenia pomocy finansowej Gminom: Kikół, Lipno, Bobrowniki, Wielgie, Chrostkowo oraz Gminie i Miastu Dobrzyń n/W z przeznaczeniem na realizację zadania zapewnienia gotowości bojowej, wyposażenia, utrzymania jednostek gminnych ochotniczej straży pożarnej

14. Wnioski i zapytania.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16. Sprawy różne i komunikaty.

17. Zakończenie.

5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy dziś radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski wręczył nagrodę (rower) gościowi dzisiejszej sesji- Szymonowi Majewskiemu z Lipnowskiego Klubu Karate Kyokushin, który został Mistrzem Europy w karate kyokushin.

Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie za okres od 28.05.2015 r. do 09.07.2015 r. /treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta poinformował, że wnioski złożone w Sopocie o włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 13 ha gruntów Powiatu Lipnowskiego w Kolankowie i 7 ha firmy „Pinguin” zostały już częściowo zweryfikowane- Ministerstwo Gospodarki zwróciło się o opinię do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który w trybie pilnym wydał taką opinię i najprawdopodobniej poszerzenie tej strefy gospodarczej nastąpi już w lipcu.

Starosta dodał, że już zgłaszają się firmy, które chciałyby inwestować na tym terenie.

Starosta powiedział, że odbyło się także spotkanie z dwoma członkami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wójtami i burmistrzami, które dotyczyło modernizacji drogi wojewódzkiej na Płock oraz drogi od Lipna do Wielgiego. Członkowie Zarządu Województwa zobaczyli w terenie jak wyglądają te drogi. W spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Przeprowadzono również wizję lokalną w Gminie Lipno na ulicy Rypińskiej i zwróciliśmy się o zajęcie stanowiska i ewentualną budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Podjęty również został temat budowy chodnika przy gimnazjum w Krojczynie oraz ulicy Rypińskiej w Kikole, gdzie podczas modernizacji zniknęły kratki odprowadzające wodę deszczową. Starostwo jednym wnioskiem we wszystkich tych sprawach zwróci się do Urzędu Marszałkowskiego.

Starosta powiedział, że są już podane wyniki matur. Wyniki z języka polskiego- 99%, z języka angielskiego 98%, z matematyki 69%. Stwierdził, że szkoły niepubliczne zaniżają wyniki matur o co najmniej 6 punktów procentowych. Dlatego zlecił wystąpienie do tych szkół o przedstawienie dokładnych wyników matur.

Starosta dodał, że jeżeli chodzi o nabór do szkół na następny rok szkolny to 440 uczniów w 18 oddziałach złożyło dokumenty. W ubiegłym roku było 416 uczniów. Starosta stwierdził, że jest dylemat jeśli chodzi o niektóre oddziały, gdyż np. do technikum rolniczego w Dobrzyniu n/W dokumenty złożyło tylko 7 uczniów.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

7. Przyjęcie „Sprawozdania z realizowanych w 2014 roku zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie.”

Radna Halina Opalczewska zgłosiła wniosek, aby nie czytać sprawozdań, tylko ograniczyć się do pytań, gdyż każdy z radnych wcześniej je otrzymał i mógł się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku radnej H. Opalczewskiej.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu skierował do właściwych komisji wszystkie sprawozdania i zostały one pozytywnie zaopiniowane.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi, co do sprawozdania.

Uwag, pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęli „Sprawozdanie z realizowanych w 2014 roku zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

8. Przyjęcie „Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za 2014 rok”.

Starosta powiedział, że w roku 2014 zrobiono sporo na drogach, a w tym roku została przygotowana pełna dokumentacja na budowę mini-obwodnicy dla miasta Lipna (Głodowo- Kolankowo). Kosztorys opiewa na kwotę 3,5 mln zł.

Radny Stanisław Jagielski powiedział, że Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2015 roku omawiała przedmiotowe sprawozdanie, w posiedzeniu brał udział również Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak. Komisja pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za 2014”.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęli „Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za 2014 rok”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

9. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2014”.

Starosta K. Baranowski powiedział, że ważny jest rozwój gospodarczy regionu, gdyż tylko to jest sposobem na spadek bezrobocia.

Radny J. Góźdź powiedział, że województwo kujawsko- pomorskie nie ma posłów i senatorów, którzy by lobowali na rzecz tego regionu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęli „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2014”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

10. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za rok 2014”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęli „Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2014 rok”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

11. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie za 2014 rok”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęli „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie za 2014 rok”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

12. Przyjęcie sprawozdania „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu lipnowskiego za 2014 rok”.

Starosta K. Baranowski powiedział, że góra budynku, w którym jest siedziba Sanepidu, należy do nich, natomiast dół tego budynku notarialnie stał się własnością Powiatu Lipnowskiego. Będzie tam się mieścić Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęli sprawozdanie „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu lipnowskiego za 2014 rok”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program zdrowotny Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2019”.

Starosta K. Baranowski powiedział, że zostało przeznaczone 150 000 zł na badania profilaktyczne dla osób po 45 roku życia. Program będzie realizowany przy współpracy ze szpitalem w Lipnie. Projekt jest pięcioletni ale co roku Rada Powiatu będzie przyznawać określoną kwotę na ten cel. Dodał, że Powiat Lipnowski jest jednym z pierwszych powiatów, które przeznaczyły środki na taki cel.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program zdrowotny Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2019”.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

c) ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie

Starosta powiedział, że uchwała zmienia tylko procentową wysokość diet dla wiceprzewodniczących komisji. Pozostałe zapisy poprzedniej uchwały pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”).

/uchwała w załączeniu do protokołu/

d) udzielenia pomocy finansowej Gminom: Kikół, Lipno, Bobrowniki, Wielgie, Chrostkowo oraz Gminie i Miastu Dobrzyń n/W z przeznaczeniem na realizację zadania zapewnienia gotowości bojowej, wyposażenia, utrzymania jednostek gminnych ochotniczej straży pożarnej

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Kikół, Lipno, Bobrowniki, Wielgie, Chrostkowo oraz Gminie i Miastu Dobrzyń n/W z przeznaczeniem na realizację zadania zapewnienia gotowości bojowej, wyposażenia, utrzymania jednostek gminnych ochotniczej straży pożarnej.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

14.Wnioski i zapytania.

15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Rada Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) upoważniła Zarząd Powiatu w Lipnie do wystosowania Apelu do władz Państwa o pomoc dla rolników dotkniętych suszą w powiecie lipnowskim.

Starosta K. Baranowski powiedział, że następna sesja planowana jest na początek września.

Ponadto Starosta poinformował dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego o tym, że po wakacjach Zarząd Powiatu planuje podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Jakie to będą kwoty jeszcze nie wiadomo, trzeba to dokładnie przeanalizować. Dodał, że sprzątaczki dostaną większe podwyżki niż urzędnicy.

16.Sprawy różne i komunikaty.

Starosta przypomniał, że w dniu 12 lipca 2015 roku odbędzie się Sołtysiada.

Radna Z. Kuczmarska podjęła temat uchwalenia strefy ciszy na jeziorze Piaseczno.

Starosta wyjaśnił, że potrzebne jest Zarządzenie Wójta w tej sprawie, nie jest potrzebna uchwała Rady Powiatu w tej sprawie.

Radna M. Kulig powiedziała, że zarządzenie jest ale nie działa, gdyż kiedy wzywana jest policja to twierdzą, że to tylko Rada Powiatu może uchwalić strefę ciszy.

Sekretarz Powiatu- Zbigniew Chmielewski- wyjaśnił, że Wójt musi uchwalić regulamin korzystania z jeziora, w którym może ustalić godziny używania motorówek itp. A z tego co wie, to Wójt Wielgiego wszedł w kompetencje Rady Powiatu.

Starosta powiedział, że Sekretarz Powiatu i Naczelnik Wydziału Środowiska służą radą i pomocą w tej sprawie.

Radna Kuczmarska zapytała również o to, czy właściciele działek nad jeziorem mogą się grodzić do samego jeziora, gdyż kiedyś jezioro można było obejść dookoła a teraz przez niektórych właścicieli takich działek nie można tego zrobić.

Starosta odpowiedział, że nie można tego robić, linia brzegowa musi być zachowana i dostępna dla wszystkich.

Więcej spraw nie było.17. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 lipca 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego