W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie dniu 28 maja 2015 roku.


VI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 13.05 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.05.

1. Otwarcie VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski dokonał otwarcia VI sesji Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników Starostwa oraz media.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 15 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Mieczysław Kwiatkowski, Kuczmarska Zofia, Mazanowska Elżbieta, Wiśniewski Józef (nieobecności usprawiedliwione). W trakcie sesji w pkt. 6 na sesję przybyła radna Z. Kuczmarska. Wówczas stan Rady wynosił 16 radnych.

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrana została radna Maria Kulig.

4. Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wprowadzenie do przesłanego radnym porządku autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok. Zwrócił się do Pani Barbary Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że autopoprawki dotyczą głównie przeniesienia w ramach własnych wydatków. Są to dodatkowo złożone wnioski z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. W ZST wydatki, które były wcześniej klasyfikowane jako wydatki inwestycyjne będą klasyfikowane jako zakup pomocy dydaktycznych. W ZSS chodzi o przeniesienie kwoty 161 zł z uwagi na to, że odbyła się kontrola Sanepidu i trzeba uregulować należności a nie przewidziano wcześniej takiej płatności w budżecie. Dodatkowo była na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu autopoprawka, która nie została ujęta w autopoprawkach, które radni otrzymali tuż przed sesją. Dodatkowa zmiana dotyczy kwoty 12 tys. zł, jaka jest brakująca do wykonania zadania polegającego na wykonaniu kanalizacji przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Kwota ta będzie pochodziła ze środków, które miały być przeznaczone dla Komendy Wojewódzkiej Policji na nagrody z okazji Święta Policji.

Starosta dodał, iż w związku z zaoszczędzonymi środkami proponuje zwiększenie kwoty na nagrody dla miejscowych funkcjonariuszy policji do kwoty 33 tys. zł. a dla administracji pozostaje kwota 10 tys. zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania dotyczące autopoprawek.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

  1. Otwarcie VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Powołanie sekretarza obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

b) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2014 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2014 rok

- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2014 rok

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2014 rok

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2014 rok

- otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2014 rok

- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.

5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy dziś radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr V/2015 z V sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 21 kwietnia 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofowi Baranowskiemu.

K. Baranowski przedstawił „Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres 21.04.2015 r.-28.05.2015 r.”

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta powiedział, że w tej kadencji Zarząd stawia na walkę z bezrobociem, na gospodarkę i przedsiębiorczość. Oczywiście ważne są również drogi, zdrowie, oświata ale tę kadencję jesteśmy winni tym, którzy zmagają się z brakiem pracy, osoby, które wyemigrowały chcą wracać do powiatu. Dlatego ważnym przedsięwzięciem będzie tworzenie nowych miejsc pracy.

Starosta poinformował, że w poniedziałek uczestniczył w spotkaniu z firmą Pinguin przy ul. Wojska Polskiego w Lipnie. Został złożony wniosek do Sopotu o włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 7 ha prywatnych gruntów tej firmy. Zwrócił się także do Rady Miejskiej o podjęcie stosownej uchwały w tym temacie. Został również złożony wniosek powiatu o wniesienie do strefy 13 ha gruntów w Kolankowie. Dokumentacja jest już przygotowana.

Starosta powiedział, że rozmawiał również z przedstawicielami innej firmy, która w Lipnie chciałaby ulokować swój zakład. Właściciel zadeklarował zatrudnienie 100 osób.

Ponadto jest po rozmowach z przedstawicielką podmiotu, który chce w miejscowości Mokowo, gmina Dobrzyń nad Wisłą, stworzyć oddział uzależnień z łóżkami dla 30 pacjentów. To będą również nowe miejsca pracy.

Starosta dodał, że ma nadzieję, że w związku podejmowanymi przez Zarząd działaniami i we współpracy z innymi samorządami, w przeciągu tego roku powstanie sporo miejsc pracy dla mieszkańców powiatu lipnowskiego. Duże korzyści w postaci podatku będzie miało z tego także Gmina Miasto Lipno, a Powiat Lipnowski będzie miał odpis od podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Starosta poinformował ponadto, że najprawdopodobniej Minister Pracy i Polityki Społecznej obejmie patronatem honorowym Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce. Patronatem objął ten festiwal także Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który swoją obecnością zaszczyci festiwal, jak również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki.

Następnie Starosta przeszedł do omówienia podsumowania roku budżetowego 2014.

Powiedział, że jego zdaniem rok budżetowy 2014 zamknął się dobrze. Zaplanowano dochody w wysokości 58 245 000 zł, natomiast wydatki w wysokości 62 245 000 zł. W ciągu roku budżet w dochodach wzrósł o kwotę 3 mln 220 tys. zł. Zostało pozyskanych sporo pieniędzy z zewnątrz. Od Ministra Sportu i Turystyki pozyskano łącznie kwotę 1 190 000 zł.

Następnie odniósł się do wskaźnika zadłużenia. Powiedział, że gdyby nie było zadłużenia po szpitalu, to wskaźnik zadłużenia Powiatu Lipnowskiego wynosiłby ok. 15%. Z zadłużeniem po szpitalu wynosi on 50%, czyli jest jeszcze bezpieczne 10% różnicy. Do spłaty po szpitalu pozostało ok. 15 mln zł. z 65 mln zł. zadłużenia początkowego. Zadłużenie to jest spłacane od 2009 roku. Rocznie do spłaty jest ok. 1 mln 200 tys. zł. rat.

Odnosząc się do inwestycji, Starosta powiedział, że w roku 2014 na remonty wydano kwotę 3 737 000 zł, w tym na drogi przeznaczono 3 284 000 zł. Same inwestycje zrealizowano na kwotę ok. 5 887 000 zł, na co składają się m.in:

- przebudowa boiska piłkarskiego w Skępem- 2 mln 600 tys. zł

- budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Lipnie- 1 mln 330 tys. zł

- budowa chodników- 382 tys. zł

- zakup sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- 165 tys. zł

- inwestycje w oświacie- 432 tys. zł

- inwestycje w szpitalu- 653 tys. zł. (modernizacja pogotowia- 138 tys. zł, dokończenie remontu apteki szpitalnej- 241 tys. zł, zakup łóżek na Oddział Neurologii- 40 tys. zł., kolonoskop- 233 tys. zł)

- motocykle crossowe- 50 tys. zł.

Na oświatę w 2014 roku wydano kwotę 21 mln 370 tys. zł., w tym w projektach 1 mln 236 tys. zł. Dochody oświaty wyniosły 1 mln 352 tys. zł, zaś subwencja oświatowa wynosiła prawie 18 mln zł.

Ponadto Starosta powiedział, że Powiat uczestniczył w wielu projektach. Dodatkowo dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pozyskano 1 mln 57 tys. zł. Powiat pozyskał sporo środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Torunia. Starosta dodał, że Powiat Lipnowski był jednym z powiatów najbardziej efektywnych w pozyskaniu dodatkowych środków. Pozyskane środki przeznaczono m.in. na: wymianę posadzki w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie (26 800 zł), likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie (44 tys. zł), likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół w Skępem (113 tys. zł), podjazd w Gimnazjum Publicznym w Lipnie (5 188 zł), remont pomieszczeń higienicznych w Bloku A w szpitalu w Lipnie (86 tys. zł), autobus dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (220 tys. zł), mikrobus dla Zespołu Szkół w Skępem (80 tys. zł), mikrobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie (70 tys. zł), mikrobus dla Gminy Bobrowniki (80 tys. zł). Z Programu „Aktywny samorząd”- pozyskano 194 tys. zł., które przeznaczono m.in. na 74 umowy ze studentami, 1 umowę na wózek o napędzie elektrycznym, 1 protezę kończyny, 3 umowy na sprzęt elektroniczny oraz wiele innych. W ramach Resortowego programu rodziny i pieczy zastępczej pozyskano 14 400 zł, dotacja na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego- 2 400 zł, z Programu korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pozyskano 15 tys. zł. (udział w tym programie wzięło udział 10 sprawców przemocy).

Następnie Starosta wymienił projekty, w których Powiat brał udział oraz pozyskał środki:

- „Stawiam na lepsze jutro w powiecie” – 469 tys. zł

- „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków”- koszt to 27 mln zł, z czego Powiat pozyskał ok. 1 mln 300 tys. zł.

- „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół – 831 tys. zł

- „Powiat stawia na młodzież”- 1 mln 32 tys. zł.

- „Budowa sali gimnastycznej” - ok. 1 mln 197 tys. zł.

- „Przebudowa boiska piłkarskiego w Zespole Szkół w Skępem” - 760 tys. zł

Ponadto Pan Starosta poinformował, że spotkał się wczoraj z Panem Marcinem Horyniem- Wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, którego zapytał dlaczego tak mało środków finansowych jest przekazywanych powiatom dla osób niepełnosprawnych. Wiceprezes odpowiedział, że ich budżet to środki pozyskane od pracodawców, którzy nie zachowują 6% współczynnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Środki te ok. 400 mln zł. , z czego ok. 300 mln zł. zwracane jest na rzecz niepełnosprawnych osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Reszta środków dzielona jest na poszczególne jednostki organizacyjne.

Starosta dodał, że ze środków, jakie otrzymał od PFRON- 851 tys. zł- połowę ustawowo Powiat musi przekazać na warsztaty terapii zajęciowej. Zostaje więc ok. 400 tys., które Rada Powiatu dzieli na poszczególne segmenty. Jest to niewystarczająca kwota, dlatego brak jest środków np. na likwidację barier architektonicznych. Dodał, że powiedział Prezesowi Horyniowi, że wolałby aby te pieniądze dzielili sami, gdyż on ma tylko wiele pretensji i odwołań osób, którym nie przyznano środków. W pierwszej kolejności przyznawane są środki dla dzieci, potem dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności a dla osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niestety już jest brak środków.

Starosta poinformował również, że spotkał się z Dyrektorem Biura Planowania Przestrzennego we Włocławku. Jest to wojewódzka jednostka organizacyjna, która zajmuje się tym, co się będzie działo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Biuro te jest w trakcie opracowywania nowego Planu zagospodarowania przestrzennego. Powiat do tego planu chciałby m.in. zgłosić inwestycję dotyczącą zagospodarowania terenów pod względem turystyczno-wypoczynkowym i sportowo-rekreacyjnym nad Zalewem Wiślanym (Włocławskim) w Dobrzyniu n/W i Bobrownikach. Każdy z radnych otrzymał przed sesją dokładny opis zagospodarowania Zalewu Wiślanego. Na spotkaniu z Marszałkiem Województwa, w którym uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie, poruszona została też kwestia konieczności modernizacji drogi na Płock w związku z tematem Zalewu Wiślanego. Dodał, że bardzo wiele działań w kwestii remontu tej drogi podejmują mieszkańcy naszego powiatu- Pani Aneta Jędrzejewska- członek Zarządu Województwa oraz Pan Piotr Pręgowski- radny Sejmiku Województwa.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki zapytał czy jest już wyznaczony konkretny termin remontu drogi Lipno- Płock. Poruszył również sprawę wniosku Komisji Budownictwa o zmianę odcinka remontowanej drogi Marianki- Małomin- Tłuchowo. Powiedział, że wie, iż jest już za późno na zmianę ale jego zdaniem szkoda, że tak się stało, gdyż remont tego drugiego odcinka byłby dla mieszkańców bardziej potrzebny.

Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o remont drogi Lipno- Płock to dokumentacja jest już przygotowana, jednak konkretnego terminu jeszcze nie ma. Zarząd przy pomocy członka Województwa i radnego Sejmiku podejmuje działania, aby remont tej drogi nastąpił jak najszybciej.

Starosta odnosząc się do drugiej kwestii poruszonej przez radnego Woźnickiego powiedział, że w zamiarze Zarządu Dróg Powiatowych był remont kolejnego odcinka tej drogi. Sugestia radnego o remoncie odcinka od Koziegorogu będzie brana pod uwagę przy tworzeniu budżetu powiatu na kolejny rok.

Następnie Starosta przedstawił zestawienie dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Powiedział, że od stycznia br. do chwili obecnej PUP w Lipnie skierował na staże 653 osoby. Staże są trzymiesięczne ale często pracodawca jest zobligowany do dalszego zatrudnienia. Ponadto około 300 osób zostało zatrudnionych w ramach prac publicznych. Na prace społecznie użyteczne przeznaczono 470 tys. zł, na doposażenie stanowisk pracy przeznaczono 61 tys. zł (cztery doposażenia). Istnieje również taka pomoc jak bon zatrudnieniowy dla bezrobotnych, którzy znajdują pracę poza powiatem. Dodał, że do dnia dzisiejszego dla PUP w Lipnie pozyskano już kwotę ponad 4 mln. zł.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania.

Pytań nie było.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Radny T. Woźnicki zwrócił uwagę na to, że z jego wyliczeń wynika, że w uchwale budżetowej z dnia 21.04.2015 r. była kwota 4 mln 836 tys. zł na wydatki majątkowe a w tej uchwale jest już 500 tys. zł mniej. Poprosił o podanie przyczyny tej zmiany.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że planując wydatki majątkowe szacuje się na podstawie kosztorysów. Potem po przystąpieniu i rozstrzygnięciu przetargów okazuje się, że powstały oszczędności np. na drogach. Te oszczędności zostały przeniesione dla ludzi bezrobotnych zatrudnionych na roboty publiczne.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- wyjaśniła także, że inwestycje to jest również zakup pomocy. Jeżeli wcześniej zakup pomocy dydaktycznych planowany był wydatkach inwestycyjnych, a można jednak dokonać zakupu z paragrafu dotyczącego pomocy dydaktycznych- 4240, wówczas szkoła zaoszczędza często na podatku VAT. Środki pozyskane z tych oszczędności można przeznaczyć na inne wydatki niezbędne np. w nauczaniu dzieci i młodzieży.

Radna Zofia Kuczmarska zapytała czy w dziale 801- oświata i wychowanie- jest zapisane „zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzenia w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 1 032 zł i Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia o kwotę 18 zł.” . Zapytała czy czasem nie jest pomyłka w tym zapisie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że te kwoty przeniesienia wynikają z zaoszczędzonego paragrafu 404 czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a przeznacza się również na wynagrodzenia, które klasyfikuje się właśnie z §4010.

Więcej uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

b) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu K. Baranowskiemu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że rok 2014 był rokiem inwestycyjnym, tak samo jak lata poprzednie. Każdy rok kończy się większymi dochodami niż założonymi w uchwale budżetowej. Tworząc budżet na 2014 rok Zarząd realnie podchodził do tworzenia dochodów i wydatków. Dodał, że każdy z radnych na pewno dostrzega ilość wykonanych remontów, zakupów, remontów na drogach, inwestycje w szpitalu. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest jak najbardziej pozytywna. RIO dokładnie się nam przygląda i tak będzie zapewne przez kolejne lata ze względu na zadłużenie przejęte po SP ZOZ w Lipnie. Powiat Lipnowski często jest stawiany innym samorządom za przykład, jak właściwie dbać o gospodarkę finansową. Nie każdy samorząd byłby w stanie poradzić sobie sam z tak dużym długiem. Starosta dodał, że oczywiście zawsze mogłoby być więcej środków finansowych.

Starosta powiedział, że od 1998 roku, kiedy był radnym powiatu, dochody powiatu przez co najmniej dwie kadencje kształtowały się w wysokości ok. 32 mln zł. Obecnie wzrosły one o sto procent.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu K. Kwiatkowskiemu.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił wniosek nieczytania wszystkich opinii RIO, gdyż te materiały radni otrzymali odpowiednio wcześniej i każdy się z nimi zapoznał.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego K. Kwiatkowskiego.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) przychylili się do wniosku radnego K. Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Rady dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.

/treść opinii w załączeniu do protokołu/

- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2014 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu Powiatu na 2014.

Pani Maria Kulig- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów- powiedziała, że Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 14.05.2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Pan Stanisław Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa- powiedział, że Komisja Budownictwa na posiedzeniu w dniu 29.04.2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Pan Mariusz Linkowski- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że Komisja Oświaty na posiedzeniu w dniu 11.05.2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

M. Linkowski w imieniu nieobecnej na sesji E. Mazanowskiej- Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej- powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia na posiedzeniu w dniu 13.05.2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

Pan Tomasz Woźnicki- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedział, że Komisja Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 12.05.2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Pan Jerzy Zieliński- Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 11.06.2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2014 rok

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A. Nowakowi.

A. Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- powiedział, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14.05.2015 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu na 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść podjętej na tym posiedzeniu Uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2014 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2014 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że zgodnie z wcześniejszym wnioskiem opinia nie będzie odczytywana. Dodał, że jest to opinia pozytywna.

/treść opinii w załączeniu do protokołu/

- otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2014 rok

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o pytania.

Radny J. Góźdź powiedział, że od kilku kadencji współpracuje ze Starostą K. Baranowskim. Oczywiście chciałoby się dużo pieniędzy ale rządzić trzeba tym, co się ma. Z każdym rokiem budżet powiatu jest coraz większy, z czego należy się cieszyć. Dodał, że chce się odnieść do tego w kontekście artykułu „Newsweeka”, w którym został przedstawiony ranking powiatów. Ten ranking niestety dla powiatu lipnowskiego nie wypadł korzystnie. Ale chciałby zwrócić uwagę na kilka niezmiernie ważnych aspektów. Ważnym problemem jest bezrobocie w powiecie, dlatego bardzo cieszy go, że Starosta stawia w tej kadencji na rozwiązanie tego problemu i na rozwój przedsiębiorczości. Tworzona jest strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Trzeba przyznać, że nasze województwo w wielu aspektach dołuje. Na szczęście mamy swoich przedstawicieli w Zarządzie Województwa i Sejmiku i trzeba to wykorzystać. Dodał, że cieszy go również współpraca powiatu z innymi jednostkami – z Miastem Lipnem i Gminą Lipno. Stwierdził, że mimo, że te rankingi są niekorzystne to on jednak patrzy optymistycznie na przyszłość powiatu. Najgorzej jest krytykować i nic nie robić, gdyż to do niczego nie prowadzi i nie rozwija. Dodał, że ma nadzieje, że w przyszłym roku wspólnymi siłami i działaniami we wspomnianym rankingu powiat awansuje.

Starosta K. Baranowski powiedział, że kilka lat temu nasz powiat należał do Związku Powiatów Polskich i wtedy Powiat Lipnowski znajdował się w rankingu na 24 miejscu w Polsce. Rankingi, które publikują gazety są tworzone na podstawie danych ze Związku Powiatów Polskich. Decyzją poprzedniej Rady Powiat Lipnowski wystąpił z tego Związku i się już tam nie kwalifikuje, dlatego te rankingi tak wyglądają. Dodał, że trzeba spojrzeć na budżety ościennych powiatów i ich inwestycje, żeby zobaczyć, jak dobrze się ma nasz powiat. Stwierdził, że powiat lipnowski ma problem z bezrobociem, tak samo jak całe województwo kujawsko-pomorskie. Dodał, że gdyby rząd zmienił przepisy i PUP nie opłacał za bezrobotnych składek na ubezpieczenie to skala bezrobocia byłaby znacznie mniejsza. Nasz powiat to obszar typowo rolniczy. Przez ostatnie lata władze powiatu rozwiązały wiele problemów, z którymi nadal borykają się inne powiaty. Trudno jest znaleźć pracę zarówno w Lipnie, jak i Włocławku, Toruniu czy Bydgoszczy. Dodał, że słaba zdawalność egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych rzutuje niestety też na powiat, gdyż ocena powiatu następuje przez pryzmat rozwoju poszczególnych gmin.

Starosta dodał, że na kolejną sesję zostanie przygotowane zestawienie, na których miejscach znajdował się Powiat Lipnowski, gdy należał do Związku Powiatów Polskich.

Starosta dodał, że im bliżej dużego miasta tym lepiej bo np. ludzie wyprowadzają się z tych miast do gmin- na przykład z Torunia do Brzozówki czy z Włocławka do Fabianek.

Radny T. Woźnicki stwierdził, że powiat cierpi za to, że szpital w Lipnie był zadłużony i w poprzednich latach nic nie można było zrobić bo wciąż to zadłużenie rosło. Były lata, że komornikowi trzeba było płacić kwotę nawet 1 mln 200 tys. zł. rocznie. Bardzo dobrze, że w odpowiednim czasie podjęto decyzję o przekształceniu szpitala bo przez ten dług groziłby komisarz. Dodał, że w budżecie na 2014 rok 9,3% przeznaczono na inwestycje, co w odniesieniu do innych gmin i powiatów wcale nie jest mało.

Radny J. Góźdź powiedział, że wspomniał o rankingu, gdyż mieszkańcy go o to pytają. Transmisję sesji Rady ogląda wiele osób, więc te wyjaśnienia Starosty dlaczego tak ten ranking wygląda na pewno dotrą do mieszkańców.

Starosta podkreślił, że w czasach kryzysu gospodarczego powiat podjął decyzje o budowie hali sportowej, modernizuje stadion w Skępem, przeznacza 3 mln 300 tys. zł na budowę i modernizację dróg. Oznacza to, że Powiat na to stać. Powiat Lipnowski rozwija się pomimo długu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Więcej pytań i uwag nie było.

- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Rady o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie podziękował za zaufanie, jakim obdarzyła go Rada Powiatu. Podziękował również swoim służbom, Skarbnik Powiatu, Wydziałowi Finansów, Sekretarzowi Powiatu, Pani Agacie Szafrańskiej- Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, która od wielu lat zajmuje się pisaniem projektów, Pani Annie Smużewskiej i Wydziałowi Oświaty, którzy też biorą udział w wielu projektach. Podziękował również Dyrektorowi PUP w Lipnie za to, że od pewnego czasu również pozyskuje środki pozabudżetowe.

Ad.9. Wnioski i zapytania.

Ad.10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wnioski i zapytania.

Radna Z. Kuczmarska powiedziała, że zarówno ta, jak i poprzednia kadencja Rady powinna być dumna ze swojej działalności. Słyszy od wielu osób, że Powiat rozwija się, nasze gminy w porównaniu do 10 lat wstecz wyglądają pięknie, rozwijają się, nie ma się czego wstydzić. Powiat pozyskał naprawdę wiele środków unijnych. Część tych środków została wykorzystana do podniesienia jakości pracy szkół, co miejmy nadzieję w przyszłości zaowocuje lepszymi wynikami uczniów. Dodała, że była w wielu szkołach w Niemczech, Szwajcarii, Francji i jeśli chodzi o ich wyposażenie to naprawdę Powiat Lipnowski nie ma się czego wstydzić.

Ponadto Pani Z. Kuczmarska podziękowała Panu Wojciechowi Jańczakowi- Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie za to, że zostały odnowione pasy na przejściu dla pieszych przy szkole oraz że zostały zainstalowane nowe barierki.

Radna Kuczmarska, w imieniu społeczności Zadusznik, zwróciła się z prośbą o obniżenie burtnika przy przejściu dla pieszych przy szkole. Natomiast w imieniu strażaków poprosiła o poprawienie płyt chodnikowych przy przejściu do remizy. Zwróciła się również z prośbą o położenie ok. 100 m chodnika przy działkach przy drodze powiatowej Zaduszniki- Chełmica.

Starosta zwrócił się do Pana Jańczaka o dokonanie naprawy burtnika i płyt chodnikowych. Natomiast odnosząc się do ostatniego wniosku powiedział, że w tym roku żadne chodniki nie będą budowane. Wszelkie tego typu wnioski będą prawdopodobnie ujęte w przyszłorocznym budżecie.

Radny Krzysztof Grzywiński powiedział, że prosił go mieszkaniec ulicy Cmentarnej o zamontowanie lustra drogowego na ul. Szkolnej, gdyż w przypadku gdy odbywają się pogrzeby ma utrudniony wyjazd z ul. Cmentarnej.

Ponadto zapytał czy będą organizowane jakieś programy typu staże dla młodych osób, absolwentów szkół.

Starosta odpowiedział, że Dyrektor PUP wraz ze swoim zespołem stara się pozyskać dodatkowe środki z projektów unijnych i miejmy nadzieję, że tych środków finansowych jeszcze przybędzie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Rojek powiedział, że w dniu dzisiejszym był w Toruniu i otrzymał zapewnienie, że otrzyma kolejne pół miliona złotych dla bezrobotnych. Dodał, że na tym starania urzędu się nie skończą i będą podejmowane dalsze działania o pozyskanie środków finansowych.

Dyrektor PUP powiedział, że są pewne staże, których nie chcą podjąć bezrobotni. Jest problem ze znalezieniem osób, które wykonywałyby zawód np. sprzedawcy, kelnera, kucharza.

Radna H. Opalczewska podziękowała Dyrektorowi Jańczakowi za solidne prace, które trwały trzy tygodnie we wsi Mysłakówko, dzięki którym udało się pomóc mieszkańcowi Mysłakówka.

Radny J. Góźdź powiedział, że zauważył, iż część warsztatów przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie została wyburzona. Zapytał czy to może pod budowę boiska.

Starosta odpowiedział, że teren przy szkole w końcu uporządkowano bo trzeba było to zrobić już od wielu lat. Kwestia budowy boiska jest w zamyśle Zarządu.

Więcej wniosków nie było.

Ad.11. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu J. Zielińskiemu.

Radny J. Zieliński przekazał podziękowania od Pana Mieczysława Staszewskiego, który od wielu lat nie mógł dobudować pokoiku dla wielodzietnej rodziny, gdyż ziemia przyległa do domu była ziemią rolną. Dzięki pomocy Pana Starosty ten problem został w krótkim czasie rozwiązany.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych i kierowników jednostek organizacyjnych o zbiórkę pieniężną na rzecz Pani z Chrostkowa, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Więcej spraw nie było.

Ad.12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął VI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2015 roku.


Protokołowała

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego