W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr V/2015 z V sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 21 kwietnia 2015 roku.


V sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Skępem, ul. Wymyślińska 2. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.30.

1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski otworzył V sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości, media.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecna Elżbieta Mazanowska (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został Jan Kołaczyński.

4. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 06 marca 2015 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

Następnie zwrócił się do Starosty o omówienie autopoprawek i projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że zwiększył się plan wydatków m.in. na zakup nowoczesnej kosiarki bijakowej do cięcia poboczy dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Przeznaczono też środki na wykonanie dokumentacji budowlanej na zadanie „Budowa zatok postojowych i przebudowa układu komunikacyjnego w Lipnie ul. Sierakowskiego”.

Starosta dodał, że dochody powiatu od stycznia do marca wzrosły o dwa miliony złotych.

Starosta, odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmiany podziału środków z PFRON, powiedział, że po rozmowach z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, proponuje przesunięcie środków finansowych w wysokości 30 000 zł do PCPR w Lipnie na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Środki te byłyby przeniesione z paragrafów PUP w Lipnie.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad V sesji:

 1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2014 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie”.

 8. Przyjęcie sprawozdania „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok”.

 9. Informacja na temat planu transportu publicznego.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

b) zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

c) zaciągnięcia zobowiązań w zakresie nabycia nieruchomości

d)ustanowienia dwóch hipotek na nabytych przez Powiat Lipnowski nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gmina Lipno, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 177/3 i 179

e) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

f) ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

g) podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

w 2015 roku.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi i wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi. Zapytał czy dziś radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 6 marca 2015 roku.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta poinformował, że na spotkaniu z Pełnomocnikiem Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiedział, że środki, które powiat otrzymuje są niewystarczające. Wszelkie pretensje mieszkańców kierowane są do PCPR w Lipnie, do Rady Powiatu i Zarządu. A niestety Powiat nie wpływu na wysokość otrzymanych środków. Połowa otrzymanych środków z mocy prawa przeznaczana jest na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej a drugą część Rada Powiatu dzieli na poszczególne zadania. W tym roku Rada najwięcej środków przeznaczyła na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne, a także na dofinansowanie kultury, sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Starosta poinformował również, że przygotowywany jest wniosek do wniesienia gruntów w Kolankowie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odbyło się w tej sprawie spotkanie w Sopocie. Wystąpił także do Burmistrza Miasta Lipna o podjęcie uchwały o poszerzeniu strefy ekonomicznej na terenach prywatnych- to będzie powód do poszerzenia bazy skupowej dla rolników a przede wszystkim do stworzenia nowych miejsc pracy. Z takim samym wnioskiem wystąpił do Rady Gminy Lipno.

Starosta dodał, że w dniu 23 maja planuje kolejne spotkanie z inną firmą- Buszrem – producentem prefabrykatów, który chce się lokować na terenie naszego powiatu. Jest też firma, która zajmuje się osobami z uzależnieniami, będzie miała 30 łożek dla takich osób. To też będą miejsca pracy.

Starosta powiedział, że przeznaczono też środki na opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy ulicy Sierakowskiego w Lipnie.

Dodał, że Zarząd cały czas bierze pod uwagę budowę miniobwodnicy. Dokumentacja jest już przygotowana.

Następnie Starosta zwrócił się do Pana Jerzego Szyjkowskiego- Dyrektora ds. Lecznictwa spółki „Szpital Lipno” o przedstawienie nowego ordynatora Oddziału Pediatrii w szpitalu.

Pan J. Szyjkowski powiedział, że były poważne kłopoty jeśli chodzi o oddział pediatryczny, dawało się odczuć zaniepokojenie ze strony mieszkańców. Po staraniach władz szpitala oraz pana Starosty udało się namówić do współpracy ze szpitalem i objęcia stanowiska ordynatora dr. Jarosława Cieleckiego. Pan Jarosław Cielecki jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób dziecięcych, neonatologiem. Jest to doświadczony lekarz, pracował w ośrodkach klinicznych w Łodzi.

Dodał, że dzieci będą na pewno pod dobrą opieką.

Pan Jarosław Cielecki powiedział, że chciałby spełnić oczekiwania wobec niego, chciałby żeby pediatria w Lipnie była pediatrią nowoczesną, wyposażoną w nowoczesną diagnostykę, nowoczesne leczenie- takie, które się stosuje obecnie w całej Europie. Przyjmowane będą dzieci w każdym stanie, z każdą jednostką chorobową. Oddział pediatrii będzie służyć jak najlepszą pomocą.

Starosta zwrócił się do radnych, aby na sesjach rad gmin zwrócili się o pomoc finansową przy wyposażeniu Oddziału Pediatrii w szpitalu w Lipnie.

Następnie Starosta K. Baranowski zwrócił się do Pani I. Śmigielskiej- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu o przedstawienie informacji na temat planu transportu publicznego.

Pani Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie- powiedziała, że od dnia 1 marca 2011 roku obowiązuje ustawa o publicznym transporcie drogowym. W tej ustawie wyróżnione są trzy podmioty: operator, organizator i przewoźnik publiczny. Organizatorem jest jednostka samorządowa, operatorem może być samorządowy zakład budżetowy, natomiast przewoźnik to podmiot mający uprawnienia do przewozu osób. Ale to będzie przewoźnik komercyjny. Jeśli nie będzie wyznaczony przez organizatora czyli powiat, to tylko operator będzie mógł korzystać z wszelkich ulg. Dodała, że powiaty posiadające co najmniej 80 tys. mieszkańców mają obowiązek utworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Natomiast mniejsze powiaty mogą taki plan utworzyć, jeśli chcą być organizatorem. Koszt utworzenia takiego planu waha się od 25 tys. zł do nawet 60 tys. zł. Jeżeli Powiat nie będzie chciał być organizatorem i stworzyć takiego planu, to od dnia 1 stycznia 2017 roku na terenie powiatu będą tylko przewoźnicy komercyjni, którzy nie będą udzielali ulg i nie będą otrzymywać rekompensat od marszałka, które obecnie otrzymują wszyscy przewoźnicy. Skutkować to może likwidacją przez przewoźników kursów nierentownych.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie skłania się ku utworzeniu takiego planu, żeby nie pozbawić młodzieży szkolnej możliwości tańszych dojazdów do szkół ale więcej szczegółów poda w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki powiedział, że skoro Starosta chce, aby gminy dołożyły się do wyposażenia oddziału pediatrii w szpitalu, to powinien zwrócić się w tej sprawie do gmin na piśmie.

Radna Z. Kuczmarska wyraziła wątpliwość czy gmina może partycypować w kosztach utrzymania takiego oddziału jeśli szpital jest spółką.

Starosta odpowiedział, że Powiat Lipnowski ma 100% udziałów w spółce, to jest spółka samorządowa a nie prywatna. Rada Gminy na zasadzie porozumienia może przekazać środki finansowe. Dodał, że ochotnicza straż pożarna we Wielgiem też mogłaby nie interesować Powiatu, a jednak Powiat dofinansowuje jej działalność (jak i innych OSP na terenie powiatu).

Radna Z. Kuczmarska zapytała o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Zapytała o kryterium średniej ocen ucznia- 4,5. Jeżeli więcej uczniów będzie miało taką samą średnią, jakim kryterium się kierować przy wyborze. Starosta odpowiedział, że łącznie dla wszystkich szkół jest 25 stypendiów. Są to stypendia dla najlepszych uczniów. Jeżeli średnia ocen jest ta sama, to są jeszcze pozostałe kryteria: szczególne osiągnięcia ucznia np. udział w olimpiadach, konkursach itp. Kryterium średniej 4,5 jest kryterium, żeby w ogóle otrzymać stypendium.

Radny T. Woźnicki powiedział, że Starosta poinformował, że kwota 37 tys. zł zostanie przeznaczona na dokumentację na budowę parkingu przy ul. Sierakowskiego. A jego zdaniem najlepiej by było, żeby zrobić rondo na skrzyżowaniu ulic Sierakowskiego, Mickiewicza, Włocławskiej i włączyć w to Burmistrza Miasta Lipna, Wójta Gminy Lipno, Marszałka Województwa. A jeżeli nie rondo to przynajmniej zrobić tam linie białą, gdyż bardzo ciężko jest od strony ulicy Sierakowskiego wyjechać.

Starosta odpowiedział, że kwestia budowy ronda jest brana pod uwagę przez Burmistrza i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ale on nie ma wiedzy kiedy taka budowa mogłaby ruszyć. Dodał, że jutro ma spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w trzech sprawach dotyczących gmin, aby pomóc im w negocjacjach z tym Urzędem, więc o sprawie ronda również wspomni.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.

Ad.7. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2014 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie”.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał pismo Pani Elżbiety Mazanowskiej- Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej informujące, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała:

-„Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2014 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie”,

- sprawozdanie „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok”,

- projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie.

Starosta K. Baranowski zgłosił wniosek, aby nie czytać sprawozdań tylko zgłaszać ewentualne pytania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o pytania do sprawozdania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż liczba pacjentów oddziału psychiatrycznego szpitala była w 2014 roku najwyższa od pięciu lat. Mieszkańców powiatu ubywa, a pacjentów szpitala przybywa. Zapytał jaka jest tego przyczyna.

Starosta odpowiedział, że na oddział psychiatryczny w szpitalu w Lipnie przyjmowani są pacjenci z województwa kujawsko- pomorskiego- np. Tucholi, Włocławka, Rypina. Obłożenie jest bardzo duże- są trzy oddziały i czwarty ZOL psychiatryczny. W województwie kujawsko-pomorskim nie powstają nowe łóżka na oddziałach psychiatrycznych.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2014 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie”.

Ad.8. Przyjęcie sprawozdania „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ad.9. Informacja na temat planu transportu publicznego.

Omówiono w punkcie 6.

Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się ”) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

b) zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się ”) podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

c) zaciągnięcia zobowiązań w zakresie nabycia nieruchomości

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy rozłożenia na raty zapłaty pozostałej ceny zakupu gruntów w Kolankowie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się ”) podjęli uchwałę w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie nabycia nieruchomości.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

d) ustanowienia dwóch hipotek na nabytych przez Powiat Lipnowski nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gmina Lipno, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 177/3 i 179

Starosta wyjaśnił, że uchwała dotyczy ustanowienia na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa hipotek umownych jako zabezpieczenia niespłaconej reszty ceny zakupu gruntów w Kolankowie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie: ustanowienia dwóch hipotek na nabytych przez Powiat Lipnowski nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Kolankowo, gmina Lipno, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 177/3 i 179

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

e) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

Starosta powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. W Warsztatach uczestniczy 30 słuchaczy, w tamtym roku został zakupiony samochód, Powiat dołożył środków do funkcjonowania Warsztatów. Powiat również przedłużył umowę użyczenia lokalu na okres trzech lat.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się ”) podjęli uchwałę w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

f) ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Starosta powiedział, że Powiat przeznaczył środki dla 25 najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, w tym w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia. Na tyle jest w chwili obecnej Powiat stać. W poprzednich latach było 21 stypendiów.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się ”) podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

g) podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

Starosta jeszcze raz przypomniał, że zwiększane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Dodał, że Zarząd będzie zabiegał o dodatkowe środki z PFRON.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się ”) podjęli uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.11. Wnioski i zapytania.

Starosta K. Baranowski powiedział, że cieszy się, że na dzisiejszej sesji obecna jest Pani Aneta Jędrzejewska- członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdyż Zarząd podejmuje wszelkie starania, aby remont drogi na Płock był ujęty w najnowszej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i Pani A. Jędrzejewska wraz z Panem Piotrem Pręgowskim- radnym Sejmiku Województwa są bardzo zaangażowani w tę sprawę.

Ponadto Starosta w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie zaprosił wszystkich radnych z małżonkami i osobami towarzyszącymi na uroczystości obchodów Święta 3 Maja, które odbędą się w Skępem. Święto to połączone będzie z Dniem Strażaka. Natomiast Powiatowe Święto Strażaka odbędzie się w dniu 23 maja br. w Krzyżówkach.

Starosta poinformował również, że w dniu 26 czerwca 2015 roku odbędzie się Festiwal Piosenki Ranczerskiej. Festiwal został objęty patronatem honorowym Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronatem medialnym został objęty m.in. przez Telewizję Polską, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. Udział w tym festiwalu potwierdził także Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Starosta poinformował również o imprezach:

- 11 lipca br. - Sołtysiada.

- 29 sierpnia br.- dożynki powiatowo-gminne w Bobrownikach- dzięki przychylności Biskupa Meringa będą to również dożynki diecezjalne.

Radny T. Woźnicki w imieniu Gminy Tłuchowo zgłosił wniosek, żeby na drodze Płock- Lipno podnieść niektóre ograniczenia prędkości. Przeważnie są to ograniczenia 50km/h. Na odcinku od Jasienia do Suradówka jest przez las bardzo dobra droga i tam można te ograniczenia podnieść.

Starosta powiedział, żeby Wójt Gminy Tłuchowo złożył wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zniesienie w niektórych miejscach ograniczeń. Dodał, że on także może z takim wnioskiem wystąpić.

Radny K. Grzywiński w imieniu mieszkańców Lipna zwrócił się do Starosty, aby na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podnieść temat lewoskrętu z ulicy Sportowej.

Starosta odpowiedział, że ten temat na pewno poruszy.

Radny Jerzy Zieliński podziękował za środki finansowe na zakup motocykla dla Klubu Motocrossowego „Jastrząb”. Na motocyklach zakupionych ze środków Powiatu w ubiegłym roku zawodnik Klubu po raz pierwszy w historii Polski dostał się do finału mistrzostw świata. Zawodnik ten, także po raz pierwszy w historii, został Międzynarodowym Mistrzem Czech. W tym roku pojechał na Międzynarodowe Mistrzostwa Włoch, gdzie wygrał wszystkie eliminacje, z wyjątkiem ostatniej gdyż uległ kontuzji ale mimo to zdobył tytuł Międzynarodowego Wicemistrza Włoch.

Ponadto radny J. Zieliński zgłosił wniosek do Starosty o rozwiązanie kwestii niebezpiecznego miejsca przy przejeździe kolejowym w Lipnie, gdzie są pozostałości ogrodzenia, sterczące druty, jest tam bardzo wąski chodnik, a jest to miejsce gdzie np. przechodzą dzieci do szkoły. Dodał, że zgłaszał taki wniosek kilka razy do Rady Miejskiej w Lipnie ale do tej pory problemu nie rozwiązano. Ponadto miejsce przy przejeździe kolejowym to bardzo nieestetyczny widok, który źle wpływa na wizerunek miasta.

Radny J. Zieliński poruszył także temat organizacji ruchu przy kościele pw. Bł. M. Kozala w Lipnie. Powiedział, że po pogrzebach w tym kościele uczestnicy uroczystości pogrzebowych muszą wyjechać na drogę krajową nr 10 przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, co wiąże się z tym, że część osób jest już przy cmentarzu a część osób jeszcze czeka na wyjazd ze „świateł”. Uczestnicy pogrzebu mają też problem ze zjazdem na cmentarz, gdyż szybko jadący kierowcy na Warszawę stwarzają niebezpieczeństwo. Czasami jeżeli jest duży pogrzeb ruchem kieruje policja i jest łatwiej ale wtedy ustawia się kolejka samochodów w kierunku Kikoła i kierowcy się denerwują. Jego zdaniem jest wyjście z tej sytuacji- gdyby kondukt pogrzebowy kierował się na ulicę Wyszyńskiego, skąd przy targowisku gminnym można bezkolizyjnie wjechać na cmentarz. Wyjściem z tej sytuacji mogłoby być także odprawianie mszy świętej na cmentarzu, gdzie jest kaplica.

Radny J. Zieliński poruszył także temat zakazu skrętu z ul. 3 Maja do „Biedronki” oraz lewoskrętu z ul. Sportowej w kierunku Torunia.

Starosta odpowiedział, że większość spraw poruszanych przez radnego Zielińskiego nie leży w jego kompetencji, jednak będzie się starał w tej sprawie pomóc.

Więcej spraw nie było.

Ad.13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął V sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 21 kwietnia 2015 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego