W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2014 roku


III sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.05.

1. Otwarcie III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski otworzył III sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaproszonych gości: Panią Zofię Szalczyk- Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Piotra Pręgowskiego- radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Panią Ewę Kuryło- Pręgowską, Panią Lucynę Kamińską, Pana Romana Kamińskiego, Pana Jarosława Poliwko- Wójta Gminy Bobrowniki oraz Panią Elizę Jałowiecką- Rudewicz- Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie.

/lista obecności w załączeniu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny J.Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Krzysztof Grzywiński.

4. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek III sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”.

 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

 9. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

10. Wnioski i zapytania.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne i komunikaty.

 3. Zakończenie.

5. Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”.

Pani Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- wraz ze Starostą dokonali wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” Pani Ewie Kuryło- Pręgowskiej, Panu Piotrowi Pręgowskiemu, Panu Jarosławowi Poliwko, Pani Elizie Jałowieckiej Rudewicz, Pani Lucynie Kamińskiej oraz Panu Romanowi Kamińskiemu.

Pani Zofia Szalczyk pogratulowała wszystkim odznaczonym. Powiedziała, że odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa” jest odznaczeniem państwowym, nie jest ono wręczane każdemu i codziennie. Trzeba mieć za sobą osiągnięcia zawodowe bądź społeczne w sferze samego rolnictwa, jak i spraw związanych z polska wsią. Dodała, że jest dla niej ogromnym zaszczytem wręczanie takich odznaczeń- dziś szczególnie Państwu Ewie i Piotrowi Pręgowskim, którzy czynią tyle dobrego dla polskiej wsi, że trudno byłoby to ująć w słowa. Wnieśli oni tyle dobrego przez pryzmat własnej charyzmy, talentu aktorskiego poprzez serial „Ranczo”. Wkład wszystkich aktorów tego serialu w pokazanie polskiej wsi jest nie do przecenienia, również w kontekście promocji funduszy europejskich. Sposób promowania progu 2007-2013 został przez Komisję Europejską doceniony w taki sposób, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i serial „Ranczo” otrzymali najwyższą nagrodę Komisji Europejskiej w Europie jako sposób najlepszej promocji funduszy europejskich wśród wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej. Dodała, że ogromne uznanie należy się Państwu Pręgowskim również za to, co robią poza ekranem czyli spotkania z mieszkańcami, animacje, Festiwal Piosenki Ranczerskiej, za to że obudzili w całym kraju bardzo duże zespoły lokalne. Dodała, że są oni osobami wybitnymi, perłami polskiego środowiska artystycznego i społecznego, osobami, z których środowisko rolnicze i wiejskie może być naprawdę dumne. Pani Minister pozostałym odznaczonym również podziękowała za wkład w codzienną pracę zawodową, w rozwój lipnowskiego rolnictwa, lipnowskiej wsi.

Starosta K. Baranowski również pogratulował wszystkim odznaczonym. Powiedział, że w pełni zgadza się z tym, co powiedziała Pani Minister o Państwu Pręgowskich oraz pozostałych odznaczonych. Państwo Pręgowscy przenieśli się na tereny Powiatu Lipnowskiego ponad 20 lat temu i choć nie żyją typowo z rolnictwa, to świadczą na jego rzecz wiele dobrego poprzez promocję. Wielokrotnie uczestniczyli w programach telewizyjnych różnych stacji, gdzie podkreślali, że pochodzą z terenów wiejskich, z powiatu lipnowskiego. Dodał, że pozostali odznaczeni swoją ciężką pracą, zaangażowaniem na pewno poprawiają wizerunek polskiej wsi.

Ponadto Starosta podkreślił i podziękował, że w okresie świątecznym Pani Minister Szalczyk znalazła czas, aby przyjechać na sesję Rady Powiatu i wręczyć odznaczenia. Dodał, że Pani Minister ma duży wkład w organizację Festiwalu Piosenki Ranczerskiej. Podziękował jej za wsparcie, również te finansowe.

Radny T. Woźnicki zwrócił się z prośbą do Pana Pręgowskiego, aby w serialu promował nie „Mamrota” lecz cydr z polskich jabłek.

Pani Ewa Kuryło- Pręgowska podziękowała Pani Minister za wyróżnienie wszystkich osób dzisiaj odznaczonych. Podziękowała w szczególności za to, że dostrzeżeni zostali ludzie pracujący na roli, bo ona pracuje na rzecz rolnictwa poprzez jego promocję, natomiast ci ludzie ciężko pracują, a ona- jako sąsiadka- miała możliwość obserwować jak ciężka jest to praca. Dodała, że dla Państwa Kamińskich jest to najważniejszy dzień, gdyż wszyscy mogli być świadkami tego, jak ta ich ciężka praca została dostrzeżona i doceniona, zwłaszcza że pracują na glebach klasy V i VI.

6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że protokół był wyłożony w Biurze Organów Powiatu i do tej pory nie wpłynęły uwagi. Zapytał czy radni mają dziś jeszcze jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 17 grudnia 2014 roku.

7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 17.12.2014 r. do 29.12.2014 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta powiedział, że rok 2014 kończy się bardzo dobrze. Wpłynęły m.in. środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacje, subwencje, wpłyną również środki od Marszałka Województwa, środki z Ministerstwa Edukacji. Ponadto wszystkie zobowiązania zostały zapłacone, nie ma żadnych zaległości. Dodał, że Zarząd Powiatu przeznaczył również sporą kwotę na nagrody dla pracowników wszystkich jednostek powiatu.

Starosta poinformował również, że Zarząd Powiatu w Lipnie chciałby zabezpieczyć środki finansowe na zakup gruntów, które będą przeznaczone pod strefę gospodarczą. Jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę i przesunie w budżecie środki na ten cel w kwocie ok. 1 380 000 zł, to Zarząd planuje zakupić ok. 13ha ziemii blisko drogi krajowej nr 10. Dzięki temu udałoby się sprowadzić firmy do inwestowania i lokowania tutaj swoich zakładów pracy. Dałoby to miejsca pracy dla mieszkańców powiatu.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Przewodniczący Rady zwrócił się o odczytanie uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/9. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

- dyskusja

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście.

Starosta K. Baranowski powiedział, że projekt budżetu powiatu na 2015 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń. Dodał, że na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło się podejście RIO do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Samorządy są bardziej kontrolowane przez RIO, ponieważ ustawodawca wprowadził pewne rygorystyczne przepisy ustawy o finansach publicznych. Tzw. wzór tworzenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zobligowuje do tego, żeby dochody bieżące były większe niż wydatki bieżące. Niestety wielu samorządom to się nie udało. W takiej sytuacji RIO nie pozwala na zaciąganie kredytów i pożyczek, także ogranicza inwestycje. Powiat Lipnowski nie ma takiego problemu. Największym wyzwaniem były lata 2009-2011, kiedy Powiat przejął dług 65 mln zł po szpitalu. Jednak na stan obecny do budżetu nie ma żadnych zastrzeżeń.

Starosta powiedział, że budżet na 2015 rok zakłada po stronie dochodów 58 253 999 zł., a po stronie wydatków 57 523 185 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dodał, że nie każdy rok jest tak bogaty, jak to było w ostatnich latach, dlatego trzeba przyjąć, że w jednym roku trzeba będzie trochę więcej spłacić kredytów czy pożyczek. Dodał, że jeśli chodzi o środki unijne to w perspektywie na lata 2014-2020, środki w wysokości 45 mln zł są przeznaczone dla Powiatu Lipnowskiego ale trzeba mieć świadomość, że ta kwota nie będzie w stu procentach zaspokajała potrzeb inwestycyjnych powiatu. Będą potrzebne dodatkowe środki własne. Środki własne powiatu są przeznaczane właśnie na inwestycje. Rok 2015 będzie raczej uboższy w inwestycje, jednak trzeba pamiętać, że kolejne lata to konieczność zabezpieczenia znacznych środków na dostosowanie szpitala do standardów określonych przez Unię Europejską. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie ustalono, że środki na ten cel zostaną przeznaczone ze środków własnych szpitala, jak i środków powiatu.

Starosta powiedział, że w budżecie powiatu na 2015 rok znajduje się pozycja ponad 1,5 mln zł. na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Ponadto 2,1 mln zł trzeba będzie w roku 2015 zapłacić za wybudowanie pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie. Są również środki przeznaczone na doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, na zorganizowanie stanowisk egzaminacyjnych (300 000 zł).

Starosta dodał, że w budżecie są również środki na remont dróg powiatowych (900 tys. zł).

W budżecie powiatu na 2015 rok łącznie środków na cele związane z inwestycjami przeznaczona jest kwota ok. 6 mln zł.

Starosta powiedział, że dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wynoszą ok. 1,5 mln zł rocznie, jednak po odjęciu kosztów wyprodukowania tablic rejestracyjnych, dowodów, opłaceniu pracowników itp. Zostaje ok. 230 tys. zł czystego zysku.

Starosta stwierdził, że budżet na 2015 rok jest budżetem logicznym, rzetelnym, zrównoważonym. Dodał, że w lutym będą podane ostateczne decyzje Ministra Finansów, więc budżet może się zmienić.

Subwencja oświatowa jest większa w stosunku do roku ubiegłego i wynosi ona obecnie ok. 17,5 mln zł. ale ostatecznie te wielkości mogą się zmienić.

Następnie Starosta omówił wieloletnią prognozę finansową.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i udzielił głosu radnemu K. Grzywińskiemu.

Radny K. Grzywiński powiedział, że w budżecie zaplanowane jest ok. 800 tys. zł na remont nawierzchni dróg, warto byłoby się zastanowić nad remontem drogi Głodowo-Kolankowo, zwłaszcza jeśli Zarząd planuje zakup gruntów pod strefę gospodarczą przy drodze krajowej nr 10. Jego zdaniem odciążyło by to ruch na drodze powiatowej- ul. Skępska i w ogóle odciążyłoby ruch w mieście.

Starosta powiedział, że są zaplanowane środki na remonty w szpitalu. Ale najpierw trzeba przeznaczyć środki na opracowanie dokumentacji.

Starosta powiedział, że 9 listopada uczestniczył w spotkaniu z Premierem Piechocińskim i rozmawiał o sprawie obwodnicy. Stwierdził, że jeżeli powiat się za to nie zabierze, to ta obwodnica nie powstanie. Jednak tak naprawdę to nie jest nasze zadanie.

Zwracając się do radnego Grzywińskiego powiedział, że ma on rację, ale zaznaczył, że toczą się obecnie rozmowy dotyczące możliwości dobudowania na terenie powiatu nitki drogi nr „10” , zaangażował się w tę sprawę Premier Piechociński. Trzeba by wykupić tereny pod te inwestycję i chodzi właśnie o te tereny przy drodze, o której mówił radny Grzywiński. Dodał, że w styczniu będzie więcej wiedział na ten temat i odpowie na pytanie radnego na następnej sesji.

Radny Jacek Góźdź powiedział, że budżet powiatu na 2015 rok jest budżetem bardzo realnym, z niewielką nadwyżką. Podkreślił, że priorytety w tym budżecie pokrywają się z jego priorytetami. Bardzo cieszy go, że głównym priorytetem ma być walka z bezrobociem bo jest to duży problem od wielu lat. W tej kwestii powinna być współpraca z samorządami ościennymi. Kolejny priorytet to oświata, czyli dziedzina bardzo mu bliska. Zwrócił jednak uwagę na to, że odpływ młodzieży jest bardzo widoczny. Młodzież z powiatu ucieka do Włocławka, Torunia. Trzeba coś w tym kierunku robić. Można by w tym roku 2015 przeznaczyć dodatkowe środki chociażby na zakup tablic interaktywnych.

Starosta podziękował za sugestię radnego Goździa, powiedział, że na pewno będzie ona brana w jakimś stopniu pod uwagę.

Radny T. Woźnicki powiedział, że według jego stanu wiedzy w powiecie jest ok. 370 km dróg. W Gminie Tłuchowo- 33 km. Ale w tej gminie jest jeszcze ok. 3 km dróg, na których nic nie zostało zrobione- to jest błoto albo piasek. W Gminie Tłuchowo zrobiono tylko ok. 2,4 km dróg przez cztery lata- czyli niewiele. W budżecie na 2015 rok zaplanowana jest kwota ponad 800 tys. zł ale to i tak jest mało. To jest tylko 1,3% całego budżetu powiatu.

Zaproponował Panu Staroście, żeby podjąć współpracę z gminami w zakresie finansowania remontu dróg powiatowych. On sam może pomóc w zorganizowaniu takiego spotkania z Wójtem Gminy Tłuchowo. Ludzi nie interesuje czyja to jest droga, jeżeli jakaś droga w gminie jest nieprzejezdna to idą z tym do wójta. Zarząd Lasów Państwowych też mógłby się w to włączyć.

Ponadto radny Woźnicki zapytał jaki udział w zaplanowanych w budżecie remontach szpitala ma sama spółka „Szpital Lipno”.

Starosta odpowiedział, że już wiele lat temu proponował wójtom i burmistrzom udział w finansowaniu remontów dróg powiatowych, jednak nie było z ich strony zainteresowania w tej kwestii. Nawet w takiej sprawie jak szpital, w którym leczą się ludzie z całego powiatu, nie było zainteresowania, żeby choć trochę dołożyć własnych środków. To zazwyczaj gminy chcą pomocy od Powiatu.

Starosta powiedział, że stan dróg Powiatu Lipnowskiego jest znacznie lepszy niż innych powiatów. Przez ostatnie dwie kadencje zostały wybudowane albo wyremontowane dziesiątki kilometrów dróg. To były miliony złotych wydane na drogi. Udało się to pomimo wzięcia na siebie ciężaru długu po SP ZOZ w Lipnie. Dodał, że rozumie potrzeby wszystkich ale trzeba zrozumieć, że ten pieniądz publiczny musi być podzielony na wiele dziedzin- nie tylko na drogi.

Dodał, że sugestię radnego Woźnickiego weźmie pod uwagę i wystąpi do wójtów i burmistrzów o współpracę w tym zakresie. Zobaczymy jaki będzie odzew z ich strony.

Radny T. Woźnicki powiedział, że jeżeli Starosta go upoważni, to on jutro na sesji w Tłuchowie zwróci się do Wójta o deklaracje co do udziału w finansowaniu remontu drogi Orłowo-

Starosta odpowiedział, że postara się być na najbliższej sesji w Tłuchowie i wtedy wraz radnym Woźnickim- jako reprezentanci Powiatu- będą rozmawiać na ten temat.

Pan Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że w ostatnich latach wyremontowane zostało ok. 75-80% nawierzchni dróg powiatowych. Potwierdził słowa Starosty, że drogi w powiecie lipnowskim nie są takie złe. Nie ma takiej sytuacji, żeby gdzieś nie dało się przejechać.

Starosta dodał, że niestety Lasy Państwowe również nie wyrażają chęci uczestnictwa w finansowaniu dróg. Podkreślił jeszcze, że w ostatnich czterech latach Powiat zainwestował w drogi 16 mln zł. Oczywiście nadal są pewne potrzeby w tym zakresie.

Radny Karol Kwiatkowski powiedział, że przyznaje rację radnemu Woźnickiemu ale dotychczasowe działania Zarządu i Starosty były takie, że pozyskiwano dużo środków zewnętrznych i te 17 mln zł wydatkowanych w ostatnich latach na drogi to były także środki zewnętrzne. Więc te zaplanowane na rok 2015 to też nie będzie ostateczna kwota. Myślę, że należy zaufać Staroście, który planuje z wyprzedzeniem tego typu inwestycje.

Radny St. Jagielski powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Budownictwa chciałby odnieść się do sugestii radnych podnoszonych na dzisiejszej sesji. Powiedział, że drogi w powiecie są w dobrym stanie, choć są oczywiście też takie, które wymagają naprawienia. Odnosząc się do kwestii Lasów Państwowych, to było dobrze do lat 90-tych, kiedy istniały tzw. ośrodki transportu leśnego, kiedy podlegały one Lasom Państwowym i wtedy te drogi były remontowane. Lasy Państwowe chciały przekazać swoje środki samorządom. Jednak później, gdy zlikwidowano transport OTL, były te drogi naprawione tylko tak, żeby mogły przejechać wozy strażackie do ewentualnych pożarów.

Starosta odniósł się jeszcze do kwestii poruszanej przez radnego Woźnickiego dotyczącej szpitala. Powiedział, że szpital przyjmuje ok. 10 tys. pacjentów rocznie. Rok 2016 jest rokiem progowym jeśli chodzi o modernizacje szpitala i dostosowanie do standardów unijnych.

Radny J. Kołaczyński powiedział, że zaczyna się nowa perspektywa unijna i nie wiadomo do końca, jak to będzie. Więc należy na razie podchodzić spokojnie do planowania inwestycji, żeby czasem nie przeinwestować.

Ponadto powiedział, że sam był pacjentem szpitala w Lipnie i jest pod jego wrażeniem, podobnie np. syn innego pacjenta z Włocławka, z którym leżał na sali był pod wrażeniem szpitala w Lipnie. Zostały osiągnięte pewne standardy, również lekarze i pielęgniarki coraz lepiej podchodzą do pacjenta.

Radna Maria Kulig powiedziała, że korzystając z obecności radnego Sejmiku, chciałaby przekazać głos ludu z Wielgiego oraz Dobrzynia n/W w sprawie drogi wojewódzkiej nr 558. Droga ta jest w złym stanie, jest bardzo niebezpieczna, a nią dojeżdżają ludzie do pracy.

Starosta powiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie podlegał Wicemarszałkowi Dariuszowi Kurzawie. O tę drogę będziemy musieli bardzo walczyć- mamy radnego Sejmiku, członka Zarządu Województwa i będziemy w tej sprawie rozmawiać.

Radny K. Grzywiński zwrócił się do Starosty, żeby spróbował też ponegocjować o lewoskręt przy ul. Sportowej.

 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

Mariusz Linkowski- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2018.

Maria Kulig- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów- powiedziała, że Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- powiedział, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2018.

Elżbieta Mazanowska- Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej- powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2018.

Tomasz Woźnicki- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2018.

Stanisław Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami- powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2018.

Jerzy Zieliński- Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki- powiedział, że Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2018.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Starosta K. Baranowski powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach na sesję opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc zgłosił wniosek, aby nie czytać tych opinii. Dodał, że zarówno opinia dotycząca projektu budżetu, jak i prognozy finansowej są pozytywne.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

/treść opinii w załączeniu do protokołu/

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok

Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Rady pogratulowała Staroście

10.Wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

12.Sprawy różne i komunikaty.

Starosta poinformował, że zostało zakupionych pięć nowoczesnych łóżek do szpitala na Oddział Neurologii za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ponadto Starosta K. Baranowski wszystkim obecnym na sesji oraz mieszkańcom powiatu lipnowskiego złożył życzenia noworoczne.

Ponadto zaprosił wszystkich radnych, kierowników jednostek organizacyjnych na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Pręgowski podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos w wyborach do Sejmiku oraz pogratulował wyboru wszystkim radnym powiatowym.

13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął III sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 29 grudnia 2014 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Przewodniczący Rady

Rafał Wiśniewski

Powiadom znajomego