W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr I/2014 z I sesji Rady Powiatu w Lipnie w kadencji 2014-2018 w dniu 28 listopada 2014 roku

Protokół Nr I/2014

z I sesji Rady Powiatu w Lipnie w kadencji 2014-2018

w dniu 28 listopada 2014 roku


I sesja Rady Powiatu w Lipnie V kadencji odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Komisarza Wyborczego we Włocławku. Rozpoczęła się o godz. 11.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 12.50. Przed rozpoczęciem sesji o godz. 10.30 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie Przemysław Kępiński wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Powiatu w Lipnie.


1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radny Senior Tomasz Woźnicki otworzył obrady I sesji Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i wszystkich obecnych na sesji.


2. Ślubowanie radnych.

Radny Senior Tomasz Woźnicki odczytał rotę ślubowania radnego Rady Powiatu w Lipnie:

“Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej",

a następnie wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy złożyli ślubowanie wypowiadając słowo “ślubuję”, niektórzy dodając również zdanie “Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie złożyli następujący radni:

Banasik Paweł, Baranowski Krzysztof, Góźdź Jacek, Jagielski Stanisław, Kołaczyński Jan, Kulig Maria, Kwiatkowski Karol, Kwiatkowski Mieczysław, Linkowski Mariusz, Lorenc Mariusz, Smużewska Anna, Wiśniewski Józef, Wiśniewski Rafał, Woźnicki Tomasz, Zieliński Jerzy (15 radnych).


3. Stwierdzenie quorum.

Radny Senior Tomasz Woźnicki stwierdził, iż na sesji obecnych jest 15 radnych na 19-osobowy skład Rady zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


4. Przyjęcie porządku obrad I sesji.

Radny Senior Tomasz Woźnicki udzielił głosu Panu Karolowi Kwiatkowskiemu, który zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji ustalonego przez Komisarza Wyborczego o punkty dotyczące wyboru Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.

Następnie Radny Senior T. Woźnicki poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.

Następnie Radny Senior odczytał cały porządek obrad i zwrócił się o uwagi. Uwag nie było.

Następujący porządek sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Ślubowanie radnych.

 4. Przyjęcie porządku obrad I Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

a) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady

 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji.

 2. Wybór Starosty Lipnowskiego

a) zgłaszanie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Lipnowskiego

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego

a) zgłoszenie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

a) zgłoszenie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

 1. zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

Radny Senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radny K. Kwiatkowski w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydaturę Pana Rafała Wiśniewskiego. Dodał, że młodość, wykształcenie i doświadczenie jako radnego poprzedniej kadencji przemawia za tą kandydaturą.

Radny T. Woźnicki zapytał czy radny Rafał Wiśniewski wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Rafał Wiśniewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie było.

 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej

Radny Karol Kwiatkowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radnych: Mariusza Lorenca, Jacka Goździa oraz Mariusza Linkowskiego.

Innych kandydatur nie było.

Radni: M. Lorenc, M. Linkowski i J. Góźdź wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący sesję T. Woźnicki poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Mariusz Lorenc, Mariusz Linkowski, Jacek Góźdź.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie w składzie: Mariusz Lorenc, Mariusz Linkowski, Jacek Góźdź.

 1. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Radny Krzysztof Baranowski zgłosił wniosek, aby nie odczytywać regulaminu, gdyż każdy z radnych go otrzymał i mógł się z nim zapoznać.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przychylili się do tego wniosku.

Następnie Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli „Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady”. /treść Regulaminu w załączeniu do protokołu/

 1. wystąpienia kandydatów

Kandydat na Przewodniczącego Rady Rafał Wiśniewski powiedział, że ma 36 lat, wykształcenie wyższe prawnicze ukończone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie poprzedniej kadencji. Pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie od 16 lat, więc zna pracę w samorządzie. Jest także Wiceprezesem Klubu Sportowego Mień Lipno oraz członkiem Zarządu UKS Lipno. Dodął, że amatorsko gra w piłkę nożną.

Radny P. Banasik zapytał radnego Rafała Wiśniewskiego jakiej drużynie kibicuje.

R. Wiśniewski odpowiedział, że Legii Warszawa oraz Realowi Madryt.

Więcej pytań nie było.

Następnie Radny Senior T. Woźnicki ogłosił przerwę w obradach celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Radny Senior wznowił obrady sesji i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad.

 1. przeprowadzenie głosowania tajnego

Radny Senior T. Woźnicki udzielił głosu radnemu Mariuszowi Linkowskiemu.

Radny M. Linkowski ogłosił, że ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna, której został Przewodniczącym.

Następnie wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Radny Senior T. Woźnicki ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.


Po przerwie Radny Senior wznowił obrady sesji i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej M. Linkowskiego o odczytanie wyników głosowania.

M. Linkowski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie, który stwierdza wybór na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Rafała Wiśniewskiego. /treść protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu/

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady

Radny Senior Tomasz Woźnicki odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do jej treści.

Uwag nie było.

Radny Senior T. Woźnicki poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji.

Radny Senior T. Woźnicki pogratulował radnemu Rafałowi Wiśniewskiemu wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie i przekazał mu prowadzenie sesji.

Rafał Wiśniewski podziękował Radzie za zaufanie, jakim go obdarzyła. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z Radą, Zarządem, kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownikami Starostwa.


Ad.7. Wybór Starosty Lipnowskiego

a) zgłaszanie kandydatur

Radny K. Kwiatkowski w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Baranowskiego, który pełnił funkcję Starosty przez ostatnie dwie kadencje Rady.

Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zapytał radnego Krzysztofa Baranowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny K. Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie.b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zgłosił wniosek, aby powołać Komisję Skrutacyjną do wszystkich głosowań w tym samym składzie, co przy wyborze Przewodniczącego Rady.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przychylili się do wniosku Przewodniczącego Rady i wybrali do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Mariusza Linkowskiego, Pana Mariusza Lorenca i Pana Jacka Goździa.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Lipnowskiego

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Regulamin wyboru Starosty Lipnowskiego”. /treść Regulaminu w załączeniu do protokołu/

d) wystąpienia kandydatów

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski udzielił głosu radnemu Krzysztofowi Baranowskiemu.

Radny K. Baranowski powiedział, że ta kadencja będzie jego czwartą kadencją w Radzie Powiatu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także wyższe kursy obronne w Akademii Obrony Narodowej. Ma również wnuczka, którego bardzo kocha.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do kandydata na Starostę.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Pan Jacek Góźdź- członek Komisji Skrutacyjnej- wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady R. Wiśniewski ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej M. Linkowskiego o odczytanie wyników głosowania.

M. Linkowski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego, który stwierdza wybór na Starostę Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego /treść protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu/

Krzysztof Baranowski podziękował za wybór na Starostę Lipnowskiego i zadeklarował współpracę z radnymi, kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu oraz innymi podmiotami.

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do jej treści.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: wyboru Starosty Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego

a) zgłoszenie kandydatur

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do Starosty Krzysztofa Baranowskiego o przedstawienie kandydata na Wicestarostę Lipnowskiego.

Starosta K. Baranowski zgłosił kandydaturę Pani Anny Smużewskiej. Powiedział, że do chwili obecnej pracowała w Starostwie na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a więc współpracowała już z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu oraz radnymi. Ma zasługi dla Powiatu Lipnowskiego, gdyż m.in. odegrała dużą rolę w pozyskaniu 30 mln zł dotacji dla szpitala w Lipnie.

Przewodniczący Rady zapytał radną Annę Smużewską czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Pani Anna Smużewska wyraziła zgodę na kandydowanie na Wicestarostę.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady powołano Komisje Skrutacyjną w tym samym składzie do wszystkich głosowań na dzisiejszej sesji.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Regulamin wyboru Wicestarosty Lipnowskiego”. /treść Regulaminu w załączeniu do protokołu/

d) wystąpienia kandydatów

Pani Anna Smużewska powiedziała, że jest żoną, mamą i babcią. Ukończyła studia politechniczne, natomiast studia podyplomowe pozwoliły jej na pracę w szkolnictwie. Przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora, a później dyrektora szkoły podstawowej. Przez ostatnie 13 lat pracowała jako Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Lipnie. Ma także doświadczenie jako radna, gdyż przez trzy kadencje była radną Rady Miejskiej w Skępem, w tym jedną kadencję przewodniczyła tej Radzie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do kandydata.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Pan Jacek Góźdź- członek Komisji Skrutacyjnej- wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady R. Wiśniewski ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej M. Linkowskiego o odczytanie wyników głosowania.

M. Linkowski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego, który stwierdza wybór na Wicestarostę Lipnowskiego Panią Annę Smużewską /treść protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu/

Pani A. Smużewska podziękowała Radzie za wybór na Wicestarostę, Panu Staroście za wskazanie jej kandydatury. Dodała, że dołoży wszelkiej staranności, aby sprostać nałożonemu na nią zadaniu. Zadeklarowała współpracę z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i radnymi.

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

a) zgłoszenie kandydatur

Starosta K. Baranowski zgłosił na pozostałych członków Zarządu Powiatu kandydatury:

- Pana Karola Kwiatkowskiego, który jest radnym Powiatu Lipnowskiego już czwartą kadencję, w ostatniej kadencji był członkiem Zarządu Powiatu w Lipnie, prowadzi dużą firmę w Bachorzewie, więc wie jak zarządzać ludźmi i gospodarką,

- Pana Jana Kołaczyńskiego, który prowadzi duże gospodarstwo rolne, uprawia między innymi borówkę amerykańską, jest Prezesem Oddziału Powiatowego PSL

- Pana Mieczysława Kwiatkowskiego, który był członkiem Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji, jest pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do kandydatów zaproponowanych przez Starostę o wyrażenie zgody na kandydowanie.

Pan Karol Kwiatkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Jan Kołaczyński wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Mieczysław Kwiatkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady powołano Komisje Skrutacyjną w tym samym składzie do wszystkich głosowań na dzisiejszej sesji.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli „Regulamin wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie ”. /treść Regulaminu w załączeniu do protokołu/

d) wystąpienia kandydatów

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że ma 56 lat, prowadzi ponadtrzystuhektarowe gospodarstwo rolne ukierunkowane na warzywnictwo, a dokładniej na produkt świeży, który kupowany jest w supermarketach, na stałe zatrudnia ok. 40 pracowników, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Dodał, że w ciągu tych kilku kadencji Rady Powiatu różne były warunki pracy w Radzie, jednak obecnie jest praca bardzo merytoryczna.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do Pana Karola Kwiatkowskiego.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janu Kołaczyńskiemu.

Radny Jan Kołaczyński powiedział, że prowadzi gospodarstwo rolne w Krojczynie, specjalizuje się w uprawach sadowniczych, w tym borówki amerykańskiej. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego PSL od wejścia w życie reformy samorządowej. Był radnym I kadencji Rady Powiatu w Lipnie. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL, członkiem Rady Naczelnej PSL, gdzie pracuje w Komisji Rolnictwa. Jest także strażakiem.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do Pana Jana Kołaczyńskiego.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mieczysławowi Kwiatkowskiemu.

Radny Mieczysław Kwiatkowski powiedział, że ma doświadczenie w samorządzie, był radnym III i IV kadencji. W III kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w IV kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. Był również radnym Rady Gminy Lipno. Był także przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym. Dodał, że jest pracownikiem Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Lipno.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do Pana Mieczysława Kwiatkowskiego.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski ogłosił przerwę na czas przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Pan Jacek Góźdź- członek Komisji Skrutacyjnej- wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady R. Wiśniewski ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej M. Linkowskiego o odczytanie wyników głosowania.

M. Linkowski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie, który stwierdza wybór na członków Zarządu Powiatu Pana Jana Kołaczyńskiego, Pana Karola Kwiatkowskiego i Pana Mieczysława Kwiatkowskiego /treść protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu/.

Starosta K. Baranowski w imieniu całego składu Zarządu podziękował wszystkim radnym za zaufanie i zadeklarował dobrą, rzetelną współpracę.

Dodał, że w tym roku odbędą się jeszcze dwie sesje- na pierwszej będzie wybór Wiceprzewodniczących Rad oraz powołanie komisji stałych i ustalenie ich składow osobowych. Na drugiej uchwalenie budżetu na 2015 rok.


Salę obrad opuścił radny Paweł Banasik.

Stan Rady wynosi 14 radnych.


f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do jej treści.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.10. Wnioski i zapytania.

Radny Tomasz Woźnicki zgłosił wniosek, aby zaprosić na sesję nowego radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Pana Piotra Pęgowskiego.

Więcej wniosków nie było.

Ad.11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta K. Baranowski odpowiedział radnemu T. Woźnickiemu, że Pan Piotr Pręgowski zostanie zaprzysiężony na radnego Sejmiku na kolejnej sesji, gdyż w pierwszej nie mógł uczestniczyć. Zostanie on oczywiście zaproszony na jedną z sesji Rady Powiatu, jak również osoba z Powiatu Lipnowskiego, która być może będzie zasiadała w Zarządzie Województwa.

Ad.12. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski poinformował radnych o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do radnych o rzetelne wypełnianie oświadczeń majątkowych.

Ad.13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął obrady I sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 listopada 2014 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Przewodniczący Rady

Rafał Wiśniewski


Powiadom znajomego