W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLVII/2010 z z XLVII sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2010 roku

Protokół Nr XLVII/2010

z XLVII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 7 września 2010 roku


XLVII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 7 września 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 15.00.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XLVII sesji dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa, media oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Andrzej Łaniewski oraz radny Roman Matera (nieobecność usprawiedliwiona). W pkt.7 porządku salę obrad opuścił Radny P. Gęsicki (nieobecność usprawiedliwiona). Stan Rady wynosił wówczas 16 radnych.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jarosław Poliwko.


4. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad. Dodał, że Zarząd Powiatu w Lipnie zwrócił się dzisiaj do niego o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch projektów uchwał: w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego oraz w sprawie realizacji inwestycji polegającej na “Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, a także autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok. Dodał, że radni tuż przed sesją otrzymali również dwa poprawione przez radcę prawnego projekty uchwał.

J. Predenkiewicz powiedział, że chciałby także, aby po przyjęciu porządku obrad wręczyć stypendia obecnym na dzisiejszej sesji najlepszym uczniom szkół Powiatu Lipnowskiego.

Następnie zwrócił się do radnych o uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego

 • określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w drodze przetargowej

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 • kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie

 • zmiany uchwały Nr XLI/265/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 marca 2010 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku

 • przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2008

 • przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 roku.

 • przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku

 • realizacji inwestycji polegającej na “Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wolne wnsioki i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście K. Baranowski, który powiedział, że na dzisiejszej sesji obradujemy w wyremontowanej sali konferencyjnej wyposażonej również w system nagłaśniający.

Starosta podkreślił, że absolwenci szkół z naszego powiatu dostają się na najlepsze studia dzienne. Podziękował w tym miejscu radnym za życzliwe podejście do spraw oświaty. Następnie pogratulował wyróżnionym uczniom wyników w nauce i wraz z Przewodniczącym Rady oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wręczył poszczególnym uczniom stypendia za wyniki w nauce.


5. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XLVI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 lipca 2010 roku.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 14 lipca do 7 września 2010 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Starosta poinformował również radnych o tym, że w czwartek jest umówiony na spotkanie z Panem Tomaszem Siemoniakiem- Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie kotłowni przy szpitalu.

Natomiast jutro odbędzie się spotkanie z generałem Adamem Rapackim w sprawie budowy nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Starosta poinformował także, iż w najbliższym czasie zostanie podpisany list intencyjny z Pomorską Spółką Gazową w sprawie doprowadzenia do powiatu lipnowskiego nitki gazowej od Fabianek. Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie bliżej omówi tę sprawę.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania. Następnie zwrócił się do radnych o uwagi do tego sprawozdania.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli przedmiotowe sprawozdanie.


Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Starosta K. Baranowski powiedział, że 12 listopada 2010 r. kończy się obecna kadencja Rady, wobec czego z dyrektorami jednostek ustalone zostały pewne przesunięcia w budżetach, aby zapewnić bezproblemowe, prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że budżet powiatu lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 303 054 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 2 973 283 zł. Spowodowane jest to tym, że planowane jest otrzymanie brakującej kwoty 11 mln zł dotacji na spłatę zobowiąząń po zlikwidowanym SP ZOZ, a że to stanowi 80 %, powiat natomiast jest zobowiązany zapewnić 20 % środków własnych. Wobec powyższego deficyt Powiatu wzrasta do kwoty 3 470 229 zł. Zadłużenie powiatu będzie stanowiło wówczas ok. 11 %.

Pani Skarbnik powiedziała, że ważną pozycją w budżecie powiatu jest kwota 502 518 zł w rozdziale 85395- pozostała działalność, która dotyczy wdrożenia programu pn. “Nowoczesne Urzędy- Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”. Dokonuje się również zmniejszenia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania dokumentacji technicznej budowy obwodnicy dla miasta lipna. Nastapiło to z dniem 31 sierpnia br. Kiedy to powiat rozliczył się z Gminą Miasto Lipno i Gminą Lipno. Ponadto w rozdziale 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 18 500 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego W rozdziale 01095 plan ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie Kujawsko-Pomorskich Dożynek Wojewódzkich. W rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Pani Skarbnik powiedziała, że wzrastają także dochody o kwotę 9 000 zł w jednostkach oświatowych- w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W 1 000 zł oraz 8 000 zł w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Także w Zespole Szkół w Skępem wzrastają dochody o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801- oświata i wychowanie rozdziale 80130- szkoły zawodowe- plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 148 750 zł, z czego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W o kwotę 18 500 zł na wykonanie prac remontowych polegających na przebudowie szatni, odświeżenia zaplecza sali gimnastycznej oraz zakupie drzwi wewnętrznych i dokonanie wymiany oświetlenia korytarzy (zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na wykonanie prac inwestycyjnych oraz wydatki na bieżące zakupy), w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 130 205 zł na wykonanie prac remontowych budynku sali sali gimnastycznej, zakup hydrantów i ich zamontowanie, zakup oleju opałowego, zapłacenie faktury za nadzór inwestorski nad prowadzonymi remontami, opłacenie licencji za program komputerowy, w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń, zakup usług, papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych (zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na zakupy bieżące oraz remonty).

Pani Skarbnik dodała, że po dniu 10 września 2010 r. planuje wraz z Panią Smużewską- Naczelnik Wydziału OKSZ- udać się do poszczególnych placówek oświatowych, aby sprawdzić, jakie są ewentualne braki w budżetach tych jednostek.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że zostały również niewykorzystane środki w wysokości 11 000 zł w rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dlatego dokonuje się w tym rozdziale zmniejszenia tej kwoty i przeniesienie tych środków do innych rozdziałów, gdzie wystepują braki. Przenosi się również kwotę 50 000 zł w wydatkach z zakresu ochrony środowiska.

Starosta K. Baranowski powiedział, że do dnia 15 grudnia br. Powiat zamierza spłacić 2,5 mln zł zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zwrócił się z pytaniem do Starosty dotyczącym programu “Nowoczesny Urząd- Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”. Zapytał czy wszystkie gminy Powiatu Lipnowskiego biorą udział w tym projekcie, a jeśli nie to, czym się kierowano przy ich wyborze.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że Pan Wicestarosta brał udział w kosultacjach w tym zakresie, udał się w tym celu do wszystkich gmin. Oprócz urzędu Starostwa na udział w projekcie zdecydowały się cztery gminy: Lipno, Chrostkowo, Tłuchowo, Skępe. Wkład własny to ok. 120 000 zł, a środków unijnych pozyskaliśmy prawie 1 mln zł.

Wicestarosta P. Wojciechowski wyjaśnił, że nie wszystkie gminy były zainteresowane udziałem w projekcie, zwłaszcza, że trzeba było wnieść wkład własny. Dodał, że dla tych gmin, które wzięły udział w projekcie będzie to szansa na podniesienie kwalifikacji pracowników.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęloi uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski omówił przedmiotowy projekt uchwały. Powiedział, że podjęcie tej uchwały jest wymogiem ustawowym. Zawiera ona kalendarium opracowania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, pytania do tego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Starosta K. Baranowski powiedział, że jest to obszerna uchwała. Zaproponował, aby jej nie czytać. Każdy radny w terminie otrzymał treść uchwały i mógł się z nią zapoznać.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty K. Baranowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do tego proejktu uchwały.

Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddal pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Starosta K. Baranowski, z uwagi na obszerną treść uchwały, zgłosił wniosek, aby nie czytać treści uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Starosty.

Następnie zwrócił się do radnych o uwagi, pytania do tego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęłi uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd chciałby skorzystać z możliwości zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoadarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2010 rok na inwestycję pn. “Termomodernizacja budynku warsztatowego CKP przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie”. Dodał, że ta pożyczka jest w trzydziestu procentach umarzalna.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi, pytania do tego projektu uchwały.

Uwag i pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w drodze przetargowej

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że Zarząd konsekwentnie dąży do uporządkowania spraw po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Szpital Psychiatryczny został przeniesiony w końcu na ul. Nieszawską. Ta uchwała dotyczy zbycia działek po szpitalu psychiatrycznym o łącznej powierzchni 1,8076 ha przy Pl. 11 Listopada oraz ul. Żeromskiego. Środki ze sprzedaży tych nieruchomości zostanąprzeznaczone na spłatę wierzytelności przejętych przez Powiat Lipnowski po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sekretarz Powiatu- Z. Chmielewski- wyjaśnił, że operat szacunkowy na te nieruchomości opiewa na kwotę 964 tys. zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi do tego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w drodze przetargowej.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy zbycia nieruchomości o powierzchni 0,1507 ha przy Pl. 11 Listopada zabudowanej budynkiem hydroforni i studnią głębinową na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które wyraziło deklarację zakupu tej nieruchomości. Nabycie tej nieruchomości umożliwi wnioskodawcy realizację celu ustawowego tj. budowy i utrzymywania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę. Wycena tej nieruchomości to ok. 100 tys. zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy zbycia nieruchomości o powierzchni 0,1792 ha położonej przy Pl. 11 Listopada na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, tj. Państwa Czarneckich. Od ok. 20 lat ta działka jest użytkowana przez Państwa Czarneckich i stanowi ona wraz z ich działką sąsiednią całość gospodarczą. Trzeba dodać, że zbywana nieruchomość jest pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość. Państwo Czarneccy wyrazili chęć zakupu tej nieruchomości. Wartość nieruchomości to 50 tys. zł.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do radnych o podjęcie tej uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym o powierzchni 0,2020 ha położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległych tj. osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie. Nabycie przez wnioskodawców tej nieruchomości poprawi warunki zagospodarowania ich nieruchomości przylegających bezpośrednio do zbywanej nieruchomości bowiem przez sprzedawaną nieruchomość przebiega droga stanowiąca dostęp do garaży i bloków mieszkalnych. Wycena tej nieruchomości to 53 000 zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.


( W tym miejscu salę obrad opuścił radny P. Gęsicki.

Stan Rady wynosi 16 radnych)


Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym.


 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- uchwała ta wiąże się z poprzednio podjętą uchwałą dotyczącą zbycia nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie. Podjęcie omawianej uchwały zapewni powiatowi służebność przechodu i przejazdu ponieważ właścicielem sąsiednich działek nadal jest Powiat Lipnowski.

Sekretarz Powiatu odnosząc się do poprzednich uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości, powiedział, że są do wglądu operaty szacunkowe na te nieruchomości.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko- Pomorską Siecią Informacyjną sp. zo.o.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała dotyczy kontynuowania umowy najmu nieruchomości, na której znajduje się maszt dla instalacji trzech systemów antenowych oraz urządzenia towarzyszące należące do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z Torunia.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko- Pomorską Siecią Informacyjną sp. zo.o.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany uchwały Nr XLI/265/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 marca 2010 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku

Starosta K. Baranowski powiedział, że chciałby się podzielić pewnymi spostrzeżeniami z radnymi i mieszkańcami Powiatu dotyczącymi współpracy z PFRON. Stwierdził, że jest coraz więcej problemów z tym związanych, jest coraz mniej środków z PFRON, w tym roku aż o 600 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku. Powiat płaci duże składki na rzecz PFRON. Dodał, że jest coraz więcej wniosków od osób zainteresowanych dofinansowaniem. Dodał, że niestety Powiat nie ma wpływu na wysokość środków przekazywanych przez PFRON.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/265/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 marca 2010 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2008

Starosta K. Baranowski odniósł się do trzech uchwał dotyczących korekt. Powiedział, że pierwsza korekta automatycznie powoduje konieczność dokonania dwóch następnych korekt sprawozdań. Stwierdził, że ciężko jest uporządkować sprawy po tak wielkim zakładzie jak SP ZOZ w Lipnie.

Starosta powiedział, że w związku z uwagami Ministra Zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawozdania finansowyego SP ZOZ w Lipnie za 2008 rok, w wyniku której ustalono, że odsetki i opłaty prolongacyjne zostały ujęte przez SP ZOZ w ewidencji pozabilansowej na koncie 202, a powinny być ujęte w kwocie wymagającej zapłaty i winne zwiększać kwotę zobowiązania ujętego w bilansie. Starosta dodał, że przecież badanie sprawozdań finansowych, za odpowiednią zapłatą, zostało zlecone biegłym rewidentom- firmie “Rewimar” z Torunia. Niestety firma ta wykonała nienależycie i niestarannie to badanie bowiem nie wzięła pod uwagę właśnie tych odsetek i opłat prolongacyjnych na łączną kwotę ok. 11 mln zł. W związku z tym poinformował Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o niewłaściwym wykonaniu zleconego zadania przez tę firmę.

Starosta wyjaśnił, że w związku z powyższym koniecznym było dokonanie korekty przedmiotowych sprawozdań finansowych SP ZOZ w Lipnie.

Starosta zwrócił się do radnych o przychylenie się do propozycji Zarządu i podjęcie uchwał dotyczących korekt sprawozdań SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2008

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 roku.

Omówiono z poprzednim punkcie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do tego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku

Omówiono z poprzednim punkcie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do tego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/ • realizacji inwestycji polegającej na “Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała dotyczy remontu odcinka drogi Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Burmistrz Dobrzynia n/W również zabezpieczy środki na ten cel w swoim budżecie. Taka współpraca podnosi ocenę projektu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do tego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: realizacji inwestycji polegającej na “Remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n. Wisłą” w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/ • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski omówił przedmiotowy projekt uchwały. Powiedział, że uchwała dotyczy zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 350 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu. Dodał, że podjęcie przez Radę tej uchwały nie oznacza, że Zarząd na pewno skorzysta z całego kredytu. Zależy to od wykonanych dochodów.

Starosta poinfomował, że w dniu dzisiejszym dotarła do Starostwa uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie opiniująca wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2010 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do tego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego na koniec kadencji, które należy przedłożyć do dnia 12 września 2010 roku.

Starosta K. Baranowski powiedział, że będzie zwołana jeszcze na pewno jedna sesja Rady w tej kadencji. Prawdopodobnie odbędzie się na początku listopada.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął obrady XLVII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 7 września 2010 roku.
Protokołowała:

Izabela PączkowskaPowiadom znajomego