W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLVI z XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14 lipca 2010 roku

Protokół Nr XLVI

z XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 14 lipca 2010 roku


XLVI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 14 lipca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 13.55.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady- Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Andrzej Łaniewski ( nieobecność usprawiedliwiona).

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad został wybrany zgodnie z przypadającą kolejnością radny Andrzej Nowak.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła protokół z XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad z XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad, przedstawiony w zawiadomieniu. Zapytał się czy są uwagi do tego porządku.

Starosta zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie podjecie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Dodał, że projekt uchwały w tym zakresie wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych i porządkuje pewne kwestie. Wskazał, ze Zarząd Powiatu w Lipnie zaproponował również autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. .

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad przedstawiając, ze w punkcie 7 pojawi się zapis: ,,Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

- zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatecznie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

- zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu

Lipnowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie miedzy sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 23 czerwca do 14 lipca 2010 roku /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Starosta szczegółowo przedstawił kwestię związaną z komunalizacją kotłowni szpitalnej informując, że mienie Skarbu Państwa było prawnie we władaniu Rad Narodowych i w 1990 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami Wojewoda miał obowiązek takie mienie przekazywać samorządom gminnym w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami i dlatego Wojewoda w 1992 r. przekazał gminie Miasta Lipna kotłownię szpitalną. Podkreślił, że póki co, decyzja Wojewody jest prawomocna. Wskazał, że 27.10.2004r. samorząd miasta Lipna wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody, gdyż doszukał się w w/w decyzji nieprawidłowości, a obecnie Miasto Lipno wystąpiło o umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody. Zaznaczył, że w roku ubiegłym toczyły się rozmowy z władzami miasta o przejęcie kotłowni, ale władze miejskie nie wyrażały chęci ku temu. Wskazał, że w wyniku takiego stanowiska władz miejskich władze powiatu podjęły działania w zakresie przekazania kotłowni na korzystnych warunkach firmie zewnętrznej, dlatego w tej chwili zależy powiatowi na ostatecznym rozstrzygnięciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tej sprawy.

Następnie szczegółowo przedstawił kwestie wyników tegorocznych matur w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski. Powiedział, że najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie Zespołu Szkól w Lipnie, których zdawalność osiągnęła 95,58%, a zdawalność w liceach ogólnokształcących w powiecie jest na poziomie 93,75%, co daje 3 pozycję w województwie kujawsko- pomorskim.

Dodał, że niedobra sytuacja jest pod względem zdawalności w Zespole Szkół w Skępem i w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W np. w Zespole Szkół w Skępem w LO na 21 uczniów tylko 11 przystąpiło do matury i 7 z nich zdało, natomiast w Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W na 50 absolwentów 43 przystąpiło do egzaminu i tylko 17 zdało (głownie z matematyki nie zdali). Wskazał, że ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście programu realizowanego przez Powiat Lipnowski ,,Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego”, w którym do Urzędu Marszałkowskiego musimy się wykazać poprawą wskaźników w zakresie zdawalności egzaminów maturalnych i po to były dodatkowe lekcje z przedmiotów zdawanych na maturze, by uczniowie byli do tego egzaminu lepiej przygotowani, a wyszło jeszcze gorzej, dlatego Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpił do dyrekcji Zespołu Szkół w Skępem i Dobrzyniu o przedstawienie przyczyn złych wyników matur i propozycji rozwiązania tego problemu do dnia 20 lipca 2010 r.

Nadto szczegółowo przedstawił wizję rozwoju bazy sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski, informując, że powiat przymierza się do budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy ZS w Lipnie.

W sprawozdaniu zaznaczył także, że władze powiatu rozmawiają z Komornikiem Sądowym na temat zawarcia ugody restrukturyzacyjnej oraz z Dyrektorem ZUS na temat umorzenia opłaty prolongacyjnej i nowego układu ratalnego, przedstawiając ile udało się spłacić z zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz informując, że przewidywane zadłużenie powiatu (bez zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie) na koniec roku wyniesie 6,27%.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są pytania, uwagi do przedłożonego sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z prac miedzy sesjami.

Pytań, uwag nie było do przedstawionego sprawozdania.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.


Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Powiedziała, że dochody budżetu powiatu lipnowskiego wzrastają o 275 257 zł i wynoszą 73 963 851 zł . Wskazała, że zwiększeniu uległa wielkość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi o 230 707 zł., wielkość dotacji celowej w wysokości 22 550 zł dla zespołów orzekania o niepełnosprawności na wyrównanie niedoborów dotacji w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze, oraz dotacja dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w kwocie 10 000 zł za dzieci mieszkające w placówce. Dodała, że wpłynęła także dotacja w kwocie 2 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu ekologicznego podczas Dożynek Wojewódzkich, oraz została podpisana umowa miedzy Gminą Tłuchowo a Powiatem Lipnowskim na pomoc w wyposażeniu oddziału dziecięcego szpitala.

Następnie poinformowała, że plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 275 257 zł i zamknie się kwotą 74 763 861 zł. Zaznaczyła, że zmiany następują w dz. 630- turystyka rozdz. 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dz. 750- administracja społeczna rozdz. 75019- rady powiatów, rozdz.. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405- komendy powiatowe policji, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 851- oświata i wychowanie rozdz. 85111- szpitale ogólne, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75095- pozostała działalność, dz. 851 – ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, rozdz. 85395- pozostała działalność. Dodała również, że zmiany następują w wydatkach inwestycyjnych w zakresie przebudowy drogi Lipno- Jankowo- Sumin oraz wprowadza się zadanie polegające na zakupie sprzętu dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie oraz w prognozie kwoty długu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych członków Rady ma jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta już na wstępie sesji wyjaśnił, że wprowadzenie tegoż projektu uchwały związane jest ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych członków Rady ma jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nikt z zebranych nie zgłosił żadnego wniosku.


Ad. 10. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski- poinformował, iż wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w sprawie nadania Statutu Komendzie. Powiedział, że rozmawiał z ten temat z radcą prawnym Starostwa, gdyż temat ten nie jest jednoznaczny i wymaga szczegółowych wyjaśnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Poinformował, że środki, które otrzymał powiat lipnowski w ramach dotacji z programu ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” są lokowane na lokatach o największym procencie.

Nadto wskazał, że sprawa zakończenia remontu sali konferencyjnej się przedłuża, ale już w najbliższym czasie zostanie zamontowana klimatyzacja i system nagłaśniający.

Poinformował również, że odbył się przetarg na obsługę bankową powiatu. Dodał, że było odwołanie ze strony banku, który przegrał postępowanie, do Izby Zamówień Publicznych, która uznała, że nie ma przesłanek do unieważnienia przetargu, gdyż postępowanie zostało przeprowadzone właściwie.

Kończąc życzył zebranym udanych wakacji oraz zaprosił na dożynki wojewódzkie, które odbędą się 29 sierpnia 2010r. w Dobrzyniu n/W.


Ad.11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14 lipca 2010 roku.


Protokołowała:

Justyna ŚliwińskaPowiadom znajomego