W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLV/2010 z XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 czerwca 2010 roku

Protokół Nr XLV/2010

z XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 23 czerwca 2010 rokuXLV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 23 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Rozpoczęła się o godz. 11.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 13.30.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Otwarcie XLV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XLV sesji dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa, media oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny D. Kłobukowski oraz radny A. Łaniewski (nieobecność usprawiedliwiona). Po realizacji pkt 6 porządku salę obrad opuścił radny J. Góźdź (nieobecność usprawiedliwiona)- stan Rady wynosił wówczas 16 radnych.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny R. Matera.


4. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad w pkt. 14 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym, gdyż trwają jeszcze pewne oszacowania, rozmowy w tej sprawie. Ewentualnie na kolejnej sesji ten projekt uchwały byłby przedstawiony. Dodał, że Zarząd Powiatu w Lipnie na dzisiejszą sesję proponuje również autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad wraz ze zmianą zaproponowaną przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie. Zapytał czy są jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XLV sesji:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 7. Uroczyste wręczenie Aktu Nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego".

 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego.

 9. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działaności Inspekcji.

 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

 11. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

 12. Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

 13. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

 • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin-Jankowo-Lipno”

 • zmiany uchwały nr XXXIV/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji

 • kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, Gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL S.A.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz przeszedł do realizacji porządku obrad sesji.


5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła protokół z XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 28 maja 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku. /treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Zarządu powiedział, że wpłynęła dotacja celowa w wysokości 19 336 109 zł w ramach rządowego programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Środki te zostały na razie ulokowane na lokatach bankowych. Dodał, że jest to pierwsza transza dotacji, druga w wysokości ok. 12 mln zł też powinna w niedługim czasie być przekazana.

Starosta poinformował również, iż rozstrzygnięto przetarg na obsługę bankową budżetu Powiatu Lipnowskiego, trwa obecnie postępowanie odnośnie zawarcia umowy z bankiem. Na następnej sesji Rady poda więcej informacji na ten temat.

Starosta podkreślił, że zakończył się okres poważnej polityki, dyscypliny finansowej powiatu. Obecnie można powiedzieć, że jest "nadpłynność" finansowa Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


7. Uroczyste wręczenie Aktu Nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego".

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że celem Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Lipnie było uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Powiatu Lipnowskiego. Taki pomysł pojawił się w obecnej kadencji Rady. Dodał, że Rada Powiatu przyznała trzy takie tytuły ale zapewne takim tytułem zostaną uhonorowane także inne zasłużone dla powiatu osoby lub podmioty.

Następnie Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał Akty Nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" dla Pana Lecha Bramorskiego, Ś.p. Zenona Goździa oraz Pana Stanisława Kacprowicza. Wręczenia Aktów Nadania tytułu, medali i kwiatów wyróżnionym dokonał Przewodniczący Rady wraz ze Starostą K. Baranowskim.

Uhonorowani tytułem "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Lech Bramorski i Stanisław Kacprowicz oraz odbierający akt nadania tytułu dla Ś.p. Zenona Goździa- syn Jacek Góźdź podziękowali za przyznanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"

Następnie Przewodniczący Rady J. Prednekiewicz przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz- powiedział, że każdy z radnych otrzymał przedmiotowe sprawozdanie.

Pan Mirosław Grzybowski- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie omówił przedmiotowe sprawozdanie.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


9. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności Inspekcji.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że przedmiotowe sprawozdanie każdy z radnych otrzymał i mógł się z nim zapoznać. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Pytań nie było.

A. Jasiński- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego- wyjaśnił, że sprawozdanie to było omawiane na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła "Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2009 rok".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

M. Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- powiedział, że bezrobocie było zawsze poważnym problemem, zwłaszcza w ubiegłym roku. W bieżącym roku od marca sytuacja się poprawia, bezrobocie się zmniejsza.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęłi "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2009 rok"

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

11. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że przedmiotowe sprawozdanie każdy z radnych otrzymał i mógł się z nim zapoznać. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Pani M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, że zmniejsza się liczba mieszkańców przewlekle somatycznie chorych. Coraz mniej mieszkańców jest finansowanych na starych zasadach, tzn. z dotacji z budżetu państwa, a coraz więcej jest finansowanych przez gminy.

Pani M. Ejdowska zaprosiła również radnych na Święto Kwitnącej Paproci organizowane w Domu Pomocy Społecznej w dniu 24 czerwca 2010 roku.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Antoszewski stwierdził, że zapewne gminy będą się broniły przed finansowaniem mieszkańców DPS.

Pani M. Ejdowska wyjaśniła, że właśnie jest na odwrót. Na początku rzeczywiście tak było, jednak to się zmieniło i już od ok. 2 lat to gminy kierują chorych do DPS.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli "Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

12. Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że sprawozdanie dotyczy roku 2009. Chciałby więc powiedzieć trochę o działalniach podjętych w bieżącym roku.

Powiedział, że jeśli chodzi o drogę Rogowo- Skępe to obecnie jest już na ukończeniu druga warstwa podbudowy betonowej, za około dwa tygodnie będzie położona warstwa mieszanki asfaltowej. Termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony, wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie- powinien zakończyć remont tej drogi w ustalonym terminie. Ul. Jastrzębska również będzie remontowana- do końca sierpnia powinien się ten remont zakończyć. Jeśli chodzi o drogę Bobrowniki- Stary Bógpomóż to w dniu 29 czerwca odbędzie już odbiór drogi. Odnośnie drogi Sumin- Jankowo- Lipno został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, został już ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Roboty będą trwały do 15 października br. Oprócz dróg ZDP buduje również chodniki, wykonane są już w Lipnie, Skępem, będą także w Ciełuchowie, Grodzeniu, Łochocinie. ZDP wykonuje także drobne prace, jak koszenie traw i chwastów, a także wymianę oznakowania na drogach.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz podziękował Dyrektorowi ZDP w Lipnie za złożenie sprawozdania. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zwrócił uwagę na drzewa i krzaki, które rosną przy drogach, zwłaszcza przy zakrętach Dodał, że również na granicy powiatu w Cypriance jest duże, rozrastające się drzewo, które stanowi niebezpieczeństwo dla kierowców.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że krzaków już sporo zostało wyciętych. Dodał, ze w bieżącym roku jest problem z pracownikami, będącymi na stażach, którzy są na zwolnieniach chorobowych.

Radny A. Antoszewski powiedział, że Starosta mówił o nadpłynności finansowej, więc jeśli byłaby jakaś nadwyżka budżetowa, to mogłaby być przeznaczona na remont odcinka drogi Kukowo- Moczadła, która to droga częściowa już była remontowana.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że w powiecie jest dużo spraw, które wymagałyby załatwienia. Tutaj nie jest teraz czas na to, tylko na najpilniejsze sprawy. Będzie tworzony nowy budżet- wtedy będzie się takie sprawy planować.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że razem z Dyrektorem Jańczakiem objeżdżał ten odcinek drogi, o którym mowa. Jest to droga nieutwardzona. Stwierdził, że w gminie Skępe w stosunku do dróg całego powiatu, jest najmniej utwardzonych dróg. Nie znaczy to jednak, że te drogi nie są zadbane. Na możliwości finansowe powiatu są one całkiem zadbane.

Starosta K. Baranowski przypomniał, że w latach 2007, 2008 i 2009 i 2010 Powiat przeznaczył znaczne środki finansowe na inwestycje w powiecie, w tym na drogi. Nie ma takiej gminy, w której by się coś nie działo. Nawiązując do wypowiedzi radnego A. Antoszewskiego wyjaśnił, że środki które pozyskał powiat będą przeznaczone tylko i wyłącznie na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Do końca grudnia bieżącego roku trzeba się z tych środków rozliczyć. Starosta dodał, że nastąpiła duża poprawa stanu dróg powiatowych. Wiele do życzenia pozostawiają natomiast niektóre drogi gminne. Powiat na bieżąco, w miarę posiadanych środków, stara się drogi remontować. Ponadto Powiat składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy obwodnicy. W tym miejscu stwierdził, że ZDP w Lipnie ma ograniczoną wydolność persolnalną. Każdy wniosek o dotacje unijne wymaga wiele pracy, a takich wniosków powiat ma wiele. Powiedział, że każde dodatkowe środki finansowe są przeznaczane na inwestycje. Starosta dodał, że w chwili obecnej najważniejsza dla powiatu jest spłata zobowiązań po SP ZOZ.

W. Jańczak wyjaśnił, że plan przyjęty na 2010 rok jest jak najbardziej konsekwentnie realizowany.

Więcej uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła "Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych"

/treść sprawozdania w załączaniu do protokołu/


13. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do Z. Chmielewskiego- Sekretarza Powiatu- o krótkie omówienie przedmiotowego sprawozdania.

Pan Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że w sprawozdaniu ujęte są szczegółowo wszystkie projekty unijne realizowane przez starostwo, ilość wydanych decyzji przez starostwo. Widać, że ilość spraw załatwianych w starostwie znacznie wzrosła.

Z. Chmielewski powiedział, że ciekawym projektem jest projekt pn: "Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katarstru i Gospodarki Nieruchomościami", dzięki któremu mieszkańcy powiatu będą mogli za pomocą internetu sprawdzić m.in. numery działek, granic działek czy mapy zasadnicze w poszczególnych gminach powiatu.

Z. Chmielewski zwrócił też uwagę na to, że w związku z przejęciem majątku po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, pojawiło się szereg zadań związanych z administracją tym majątkiem.

Sekretarz Powiatu w tym miejscu podziękował wszystkim pracownikom Starostwa, którzy wywiązują się ze swoich zadań w należyty sposób.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania i uwagi do sprawozdania.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła “Sprawozdanie ze zrealizowanych zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie w 2009 roku oraz w okresie do 30.04.2010 roku.”

/treść sprawozdania w załączaniu do protokołu/


Następnie Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach sesji.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


14. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Starosta K. Baranowski poinformował, że w dniu 18 czerwca 2010 roku wpłynęła na konto Powiatu dotacja w wysokości 19 336 109 zł. Była to sprawa bardzo istotna dla Powiatu i wielomiesięczna praca urzędników. Podziękował w tym miejscu wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dodał, że Powiat oczekuje na drugą transzę środków. Starosta powiedział, że spółka Szpital Lipno zakończyła ubiegły rok zyskiem, wszystkie należności są płacone na czas. A tymczasem ktoś rozsiewa plotki, że jest inaczej. Starosta podkreślił, że jest to nieprawda.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że po wpłynięciu dotacji z Ministerstwa Zdrowia budżet powiatu wzrasta do kwoty prawie 73 mln zł. Podkreślił, że w okresie od stycznia 2010 roku do chwili obecnej powiat spłacił 4 mln zł zobowiązań szpitala z własnych dochodów. W tym roku planuje się spłatę należności w wysokości 24 mln zł. Teraz zaczną się rozmowy z ZUS-em dotyczące umorzenia opłaty prolongacyjnej. Starosta powiedział, że zdarzyło się, iż niektóre faktury w jednostkach organizacyjnych powiatu nie były płacone w terminie. Niekiedy było to z winy pracowników, gdyż np. przekazane środki na spłatę składek na ubezpieczenie społeczne, były przeznaczane na inne cele. Dodał, że zostaną z tego wyciągnięte konsekwencje.

Starosta powiedział, że Zarząd planuje przekazać dodatkowe środki w kwocie 500 tys. zł na remont oddziału wewnętrznego szpitala, aby usprawnić lecznictwo na tym oddziale. Ponadto kwotę 400 tys. zł planuje przeznaczyć na oświatę, planowane są podwyżki. Zarząd chce również prezeznaczyć 200 tys. zł na termomodernizację zaadaptowanych pomieszczeń na Centrum Kształcenia Praktycznego. Ponadto Zarząd chce unowocześniać tabor straży pożarnej, dlatego planuje przeznaczyć kwotę 100 tys. zł na zakup nowego pojazdu dla straży. Planuje się również przeznaczyć kwotę 20 tys. na zakup paliwa dla policji oraz 10 tys. zł na nagrody z okazji Święta Policji. Zarząd chce również dofinansować budowę ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w wysokości 25 tys. zł., a także kwotę 10 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. Pozostali dyrektorzy posiadają własne środki finansowe na remonty i inwestycje. Należy tu nadmienić, że środki na w/w cele nie mogły być zaplanowane już na etapie konstruowania budżetu dlatego uczyniono to w chwili obecnej.

Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście i oddał głos Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że budżet powiatu wzrasta o kwotę 19 426 717 zł i zamyka się kwotą 73 688 594 zł. po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków kwotą 74 488 594 zł. Dodała, że w budżecie zapewniono kwotę 32 tys. zł na dodatkowe prace przy realizacji projektu związanego z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych szpitala. Ponadto następuje zwiększenie dochodów w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 15 tys. zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 43 tys. zł.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za krótkie omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przez podniesienie ręki podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin-Jankowo-Lipno”

Starosta K. Baranowski powiedział, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, Powiat Lipnowski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w celu uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin- Jankowo- Lipno”. W ramach projektu można pozyskać 50% wartości zadania, tj. 2 264 284,34 zł. Starosta dodał, że droga ta została zniszczona przy realizacji innej inwestycji, tj. przebudowie drogi krajowej nr 10.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przez podniesienie ręki podjęła uchwałę w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin-Jankowo-Lipno”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany uchwały nr XXXIV/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji

Starosta K. Baranowski powiedział, że wyrażenie zgody na zmianę terminu wydzierżawienia i wynajmu majątku trwałego nieruchomego pozostalego po SP ZOZ w Lipnie jest konieczne ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. “Budowa lądowiska dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Regulamin tego projektu wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny beneficjenta do nieruchomości, a umowa dzierżawy powinna być zawarta na minimum 5 lat. Dlatego w uchwale jest zapis o wydzierżawieniu majątku na okres do 31 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przez podniesienie ręki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, Gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL S.A.

Starosta K. Baranowski powiedział, że firma reprezentująca POLKOMTEL SA chciała zawrzeć umowę na 10 lat, jednak Zarząd Powiatu chce zawrzeć taką umowę na okres 3 lat. Ponadto kwota czynszu będzie wynosić 1 800 zł netto, czyli wzrasta on o sto procent.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przez podniesienie ręki podjęła uchwałę w sprawie kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, Gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL S.A.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


15. Wnioski i zapytania.

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.17. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski, zwracając się do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiedział, że na konta jednostek wpłynęły środki m.in. z Funduszu Socjalnego. Pokryte zostaną również zobowiązania wynikające z udziału w programie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego.

Stanisław Milarski- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie serdecznie podziękował za wsparcie jakie policja otrzymuje od Rady i Zarządu, a także za dodatkowe środki na paliwo, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że również Burmistrz Miasta i Gminy Skępe obiecał dofinansować wyremontowanie wnętrza posterunku policji w Skępem.

J. Krasucki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie również podziękował za wparcie finansowe Rady i Zarządu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Więcej spraw nie było.


18. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął obrady XLV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 23 czerwca 2010 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Powiadom znajomego