W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLIV/2010 z XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2010 roku

Protokół Nr XLIV/2010

z XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 28 maja 2010 roku


XLIV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 28 maja 2010 roku w sali konferencyjnej w Szpitalu przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 11.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 12.45.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady- Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. W trakcie trwania sesji w punkcie 6 porządku obrad przybył radny Andrzej Łaniewski. Wówczas stan radnych wynosił 18 na 19-osobowy skład Rady. O godz. 12,00 po realizacji pkt. 7 porządku obrad posiedzenie opuścił radny A. Antoszewski- wówczas stan Rady wynosił ponownie 17 radnych. /nieobecny radny Karol Kwiatkowski- nieobecność usprawiedliwiona/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad został wybrany radny Mieczysław Kwiatkowski.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła protokół z XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad, przedstawiony w zawiadomieniu. Zapytał się czy są uwagi do tego porządku.

Starosta zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie punkt: Informacja Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno z działalności za rok obrotowy 2009 w dowolnym punkcie porządku obrad. Dodał, że w tym punkcie zostałby zaprezentowany slajd pokazujący mocne i słabe strony dzieła samorządu powiatowego, tj. Spółki Szpital Lipno.

A. Antoszewski powiedział, że nie ma uwag do osoby- kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” śp. Zenona Goździa, ale ma zastrzeżenia do uzasadnienia projektu uchwały. W związku z faktem, iż musi opuścić za godzinę obrady Rady z powodu wyjazdu na pogrzeb, chciałby przedstawić swoje spostrzeżenia w tym zakresie.

Starosta powiedział, że w tym momencie nie ma potrzeby omawiania uzasadnień do projektów uchwał.

Przewodniczący Rady powiedział, iż pogodzi oczekiwania radnych i informację dotyczącą działalności spółki wprowadzi w punkcie 8 porządku obrad, a sesję poprowadzi w ten sposób, że radny A. Antoszewski będzie miał możliwość przekazania swoich sugestii, odnośnie uzasadnienia.

J. Waleczko- Prezes Spółki Szpital Lipno powiedział, że prezentacja zawiera odpowiedzi na pytania, które na poprzedniej sesji zgłaszał radny A. Antoszewski. Dlatego chciałby, aby w prezentacji uczestniczył.

Ostatecznie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno z działalności za rok obrotowy 2009.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok,

  • e- Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w części dotyczącej modułu „e- Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

  • zmiany Uchwały nr XXXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

  • wyrażenia zgody na zbycie powiatu w trybie bezprzetargowym,

  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 80/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego,

  • nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”,

  • nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”,

  • nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

 9. Wolne wnioski i zapytania.

 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne i komunikaty.

 12. Zakończenie.


Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 23 kwietnia do 28 maja 2010 roku /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Ponadto Starosta dodał, iż w dniu 31 maja 2010 roku odbędzie się spotkanie dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego, na którym będą podejmowane tematy, odnoszące się do spraw finansowych, inwestycyjnych oraz bieżących. Nawiązał również do tematu zakończenia I-szej edycji programu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Powiatów Lipnowskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nadmienił, iż w chwili obecnej odbywa się przystąpienie do drugiej edycji na innych niż dotychczas zasadach. Dodał, że przyjęcie nowych zasad wdrażania kolejnej edycji zadowoli dyrektorów i inne zaangażowane w realizację programu osoby.

Następnie prosił o wyrozumiałość wszystkich niecierpliwych co do realizacji programu

pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Powiatów Lipnowskiego” oraz wyjaśnił, że Zespół ds. Regionalnego Rozwoju Lokalnego i Promocji nie posiada jednego programu do zrealizowania, ale realizuje również inne programy.

Wspomniał również o tym, iż dnia 27 maja 2010 roku odbyło się zgromadzenie wspólników. Mówił, iż Zarząd Powiatu w charakterze zgromadzenia wspólników zatwierdził sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdanie z działalności spółki, dokonał podziału zysku netto za rok 2009, udzielił absolutorium Prezesowi Spółki Szpital Lipno oraz członkom rady nadzorczej oraz wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 1.000.000 zł przez Spółkę Szpital Lipno.

Poinformował, że zysk netto wynosi 368.000 zł a podana kwota została podzielona w następujący sposób: 350.000 zł właściciele spółki Szpital Lipno postanowili przeznaczyć na kapitał zapasowy, a kwota18.000 zł wpłynie na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wspomniał również, że według przepisów konieczne jest utworzenie rezerw, związanych ze świadczeniami pracowników, na które przeznaczona jest kwota 468.000 zł, która pochodzi również z wypracowanego zysku. Nadmienił, że zysk był o wiele wyższy i sięgał kwoty przekraczającej 1.700.000 zł, z której trzeba było odprowadzić kwotę 330.000 zł podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego.

Podkreślił również, że działalność Spółki Szpital jest zadowalająca dla właścicieli.

Poinformował, iż Szpital Lipno złożył wniosek na realizację pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów, służącego społeczności do szpitalnego oddziału ratunkowego”. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na około 1.500.000 zł. Wniosek pod względem formalnym został rozpatrzony z wynikiem pozytywnym.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.


Ad. 7 Informacja Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno z działalności za rok obrotowy 2009.

Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno-Józef Waleczko dokonał prezentacji Spółki Szpital Lipno w formie multimedialnej.

Prezes powiedział, że działalność Spółki Szpital Lipno obejmuje okres 7 miesięcy ubiegłego roku

Podkreślił, że wielkość wydatków na rzecz instytucji publicznych we wspomnianym okresie osiągnęła wartość 4.833.733 zł. Wspomniał również, iż w roku 2008 władze SP ZOZ w Lipnie zaczęły przekonywać władze powiatu do przekształcenia charakteru szpitala w Lipnie w spółkę.

W dalszej części prezentacji J. Waleczko zwrócił uwagę na fakt, że w latach 2003-2004 zobowiązania szpitala w Lipnie wzrosły z 21 mln zł do 41 mln zł. Przedstawił też wykres zadłużania szpitala, informując, że gdyby w 2009r. powiat nie dokonał przekształcenia prognozowane zadłużenie szpitala w 2010r. wynosiłoby 94 mln zł, a w 2011r. aż 108 mln zł. J. Zaznaczył w swojej wypowiedzi trafność przejęcia zobowiązań szpitala przez władze samorządowe w Lipnie. Dodał, iż dynamika przychodów jest gwarancją dla dalszego funkcjonowania spółki. Wskazał, że pełna dynamika tych przychodów wynikała ze wzrostów początkowych, czyli tego co NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) oferował szpitalowi na początku roku. Nadmienił również, że na rok 2010 jest zagwarantowany kontrakt z NFZ na poziomie 32.230.000,00 zł. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, jak zakończy się dofinansowanie szpitala przez NFZ.

Następnie przedstawił strukturę zatrudnienia w szpitalu informując, że na dzień likwidacji SP ZOZ w Lipnie i na dzień 31 grudnia 2009r. zatrudnienie w szpitalu jest na tym samym poziomie i wynosi 615 pracowników. Dodał, że następuje powolna zmiana wskaźników między umowami o pracę, a kontraktami na korzyść kontraktów. Zaznaczył, że ¾ lekarzy posiada specjalizację. W dalszej części przedstawił główne wskaźniki ekonomiczne informując, że zyskowność sprzedaży wynosi 3%.Wspomniał również o strukturze demograficznej powiatu podkreślając, iż wiek życia się wydłuża, więc w perspektywie szpital musi nastawić się na rozwój geriatrii i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Wskazał również, że Rząd RP planuje wprowadzenie planu C polegającego na pomocy państwa szpitalom po przekształceniu w zakresie inwestycji.

Podkreślił, że pozycja szpitala na rynku nie jest zagrożona. Dodał, że w szpitalu został utworzony ZFŚS, jak również planowany jest na 2010r. wzrost funduszu wynagrodzeń o 1,7%.Kończąc powiedział, że spółka nie posiada własnego majątku, tylko dzierżawi od powiatu, ale pomimo takiej sytuacji w 2009r. dokonała zakupów sprzętu i urządzeń za ponad 40 tys. zł oraz remontów za 270 tys. zł. Nadmienił, że w ramach projektu realizowanego przez powiat lipnowski szpital otrzymał aparaturę i sprzęt o wartości

1 mln zł oraz zostały wykonane roboty budowlane za ponad 3 mln zł. Dodał, że na 2010r. przewidywana jest kontynuacja dotychczasowej działalności poprzez min. poprawienie standardów na oddziale ginekologii i położniczym oraz dziecięcym, zakup laparoskopu, zakup dezynfektora, zakup wózko-wanny, budowa lądowiska itp.

Dr J. Szyjkowski – Dyrektor ds.medycznych szpitala- nawiązał do prezentacji swojego przedmówcy. Powiedział, że w chwili obecnej jest modernizowany oddział położniczo-porodowy oraz jest w planach stworzenie centrum zdrowia dla noworodków. W kadrze specjalistycznej mamy czworo ginekologów, a niedługo przybędzie dwóch neonatologów.

Dodał, że w ciągu roku dochodzi do 800 porodów i pomimo faktu, że na terenie Lipna istnieje drugi konkurencyjny szpital położniczo-ginekologiczny, szpital powiatowy jest przodownikiem co do liczby zgłaszających się ciężarnych kobiet, przygotowujących się do porodu. Wskazał, że w ujęciu procentowym, liczba porodów w szpitalu w Lipnie jest o 35-40% wyższa niż w drugim szpitalu położniczo-ginekologicznym.

Dodał, że został zakupiony również m.in. stół do zabiegów operacyjnych, aparat do wykonywania znieczuleń oraz wannę dla pacjentów, którzy na wzgląd na swój stan zdrowia, nie mogą udać się do łazienki. Wskazał, że stało się to możliwe dzięki pomocy powiatu lipnowskiego. Wspomniał również o ultrasonografie, podarowanym od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania.

Radny A. Antoszewski zwrócił się z pytaniem, gdzie utknęło zadłużenie szpitala i czy to zadłużenie będzie spoczywało tylko na barkach powiatu.

Starosta Lipnowski- K. Baranowski – udzielił odpowiedzi, że na dzień zakończenia działalności zadłużenie szpitala w Lipnie wynosiło ponad 65 mln zł., które na skutek przekształcenia stało się zobowiązaniem powiatu. Poinformował, ze do 1 czerwca z tego tytułu udało się spłacić kwotę 7.100.000 zł . Wspomniał, iż część wierzycieli została już spłacona. Wskazał, że złożony przez Powiat lipnowski wniosek ubiegający się o środki w ramach programu ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” został pozytywnie zaakceptowany w Ministerstwie Zdrowia i po tym fakcie Minister Zdrowia wystąpiła do Ministra Finansów o przelew gotówki z tego tytułu dla powiatu. Przypomniał, że wniosek był złożony na kwotę 31.500.000 zł. Wskazał, że kwota ta zostanie rozłożona na dwie transze. Pierwsza obejmuje kwotę ok. 20 mln zł, a druga transza wynosi ponad 11 mln zł. Dodał, iż władze powiatu będą rozważały możliwość odliczania amortyzacji na rzecz szpitala.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z zebranych radnych chciałby zabrać głos.

A. Łaniewski Przewodniczący Komisji Zdrowia- powiedział, że w odpowiednim czasie samorząd powiatu podjął ingerencję w przekształcenie szpitala i tylko dzięki takiej decyzji ten szpital jeszcze funkcjonuje. Z ust Przewodniczącego Komisji Zdrowia padły słowa podziękowania dla Starosty, dla Prezesa Spółki Szpital Lipno-Józefa Waleczko, ponadto dla doktora J. Szyjkowskiego, który wiele pracy wkłada w jakość usług medycznych.

Wicestarosta P. Wojciechowski dodał do wystąpień swoich przedmówców, iż jest reprezentantem gminy Skępe i spotyka się z samymi pozytywnymi opiniami wśród społeczeństwa na temat szpitala w Lipnie. Po rozmowach z sanepidem i po zastosowaniu się do przyjętych zasad sanitarnych udało się przeniesienie oddziałów psychiatrycznych do głównego budynku szpitala.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego A. Antoszewskiego czy może poświęcić jeszcze parę minut na uczestniczenie w sesji, a jeżeli niedługo zamierza opuścić posiedzenie to niech przedstawi swoje uwagi.

Radny A. Antoszewski po raz kolejny odniósł się do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” śp. Zenonowi Goździowi, cytując akapit z tegoż uzasadnienia „Radny i Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie, który swoim spokojem i bogactwem doświadczeń łagodził nieporozumienia, które pojawiają się w grupie ludzi o różnych poglądach, przekonaniach, a to wszystko z myślą o powiecie lipnowskim i jego mieszkańcach”. Wskazała, aby nie drażnić radnych poprzedniej kadencji zaproponował zapis tegoż akapitu w następującej formie: „Radny i Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie, który swoim spokojem i bogactwem doświadczeń rozumiał grupę radnych o różnych poglądach, przekonaniach, a to wszystko z myślą o powiecie lipnowskim i jego mieszkańcach”. Dodał, że jest to bardziej dyplomatyczny zapis i prosi o poddanie go pod głosowanie. Nadmienił, że taki jest jego wniosek.

W. Białucha powiedział, że są to „szczególiki”, do których nadzór prawny Wojewody w ogóle się nie odnosi, gdyż weryfikuje zapisy uchwały, a nie uzasadnienia. Dodał, aby nie roztrząsać tej sprawy.

A. Antoszewski nie neguje stanowiska poprzednika, ani osoby- kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, ale uzasadnienie zawsze pozostaje w aktach. Dodał, że jest zwolennikiem łagodzenia, porozumienia, a nie dzielenia i taki jest jego punkt widzenia jako radnego.

Starosta zaproponował, aby wykreślić słowo „nieporozumienia”, które stwarza takie kontrowersje i przegłosować propozycję radnego A. Antoszewskiego w tym zakresie.

Przewodniczący Rady powiedział, że ze względu, iż radny A. Antoszewski opuszcza posiedzenie Rady ponownie poruszył ten temat, aby zainteresowany miał możliwość przedstawienia swoich sugestii w tym zakresie. Dodał, że w trakcie realizacji porządku obrad, gdy będzie omawiany projekt uchwały „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” śp. Zenonowi Goździwowi wniosek radnego A. Antoszewskiego będzie głosowany.

P. Gęsicki powiedział, że może Wiceprzewodniczący Rady ma inną interpretację w tej sprawie.

W. Białucha powiedział, że on nie interpretował tylko zaznaczył, że jego zdaniem takie czepianie się poszczególnych słówek nie ma większego sensu dla meritum sprawy.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję na ten temat i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Posiedzenie Rady opuścił radny A. Antoszewski. Stan Rady wynosi 17 radnych.


Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r. Poinformowała, że zmiany występują w planach: dochodów, wydatków, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, prognozie kwoty długu, przychodów i rozchodów budżetu oraz omówiła zadania inwestycyjne. Następnie przedstawiła autopoprawki do w/w projektu uchwały, informując, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 364. 033 zł i zamkną się kwotą 54 261 877 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 • Dział 750- administracja publiczna, Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie. Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 100.000 zł z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

 • Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80120- licea ogólnokształcące, w tym rozdziale dochody ulegają zwiększeniu o 4 000 zł z przeznaczeniem m.in. na drzwi antywłamaniowe.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów zawodowych.

 • Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395- pozostała działalność. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 178 033 zł.

B. Małkiewicz wspomniała też o nowym projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Program ten nazywa się: „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie przedstawiła wydatki powiatu lipnowskiego, informując, że planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1. 164. 033 zł i zamkną się kwotą 55. 061. 877 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 • Dział 750- administracja publiczna, Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie. Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

 • Dział 750- administracja publiczna, Rozdział 75020- starostwa powiatowe. W tym rozdziale wydatki ulegają zwiększeniu o 193. 400 zł.

 • Dział 750- administracja publiczna, Rozdział 75095- pozostała działalność. Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 1 zł.

 • Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W tym rozdziale wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 7000 zł.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne, wydatki w tym rozdziale ulegają zwiększeniu o 6.600 zł.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80120- licea ogólnokształcące. Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2.500 zł.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80130- szkoły zawodowe, m.in. o kwotę 300 zł zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 75 000 zł.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80195- pozostała działalność, plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 6.500 zł.

 • Dział 801- oświata i wychowanie, Rozdział 80148- stołówki szkolne, zostaje wprowadzony do budżetu paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 200 zł.

 • Dział 851- ochrona zdrowia, Rozdział 85111- szpitale ogólne. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 600.000 zł. Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ oraz wydatki ponoszone na opłaty.

 • Dział 852- pomoc społeczna, Rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wprowadza się do budżetu paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie.

 • Dział 852- pomoc społeczna, Rozdział 85202- domy pomocy społecznej. Zwiększeniu ulegają wydatki na regulowanie płatności za olej opałowy i inne niezbędne wydatki na zakup materiałów.

 • Dział 852- pomoc społeczna, Rozdział 85204- rodziny zastępcze. Zmiany w tym rozdziale podyktowane są z uwagi na przystąpienie jednostki organizacyjnej powiatu (PCPR) do projektu POKL, w ramach którego wymagane jest wniesienie wkładu własnego na realizację tegoż projektu.

 • Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395- pozostała działalność. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 178 033 zł. Wprowadza się do budżetu wydatki na zakup materiałów papierniczych oraz na zakup akcesoriów komputerowych w celu możliwości realizacji projektu „Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy”. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów bieżących. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Lipnie w związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach Programu POKL współfinansowanego ze środków EFS.

 • Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, zaś zmniejszenia dokonuje się w zakresie wydatków na zakup usług.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych członków Rady ma jakieś pytania bądź uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- e- Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w części dotyczącej modułu „e- Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

A. Smużewska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, iż projekt pn. „e-edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 jest kierowany do oddziałów klas I-III szkół podstawowych, które zostaną wyposażone w zestawy tablic interaktywnych. Poinformowała, że koszt tego projektu będzie wynosił ok. 10 tys. zł a środki na realizację prezentowanego projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych powiatu. Wskazała, że projekt daje możliwości unowocześnienia wyposażenia w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie i ma na celu efektywniejszą pracę z uczniami tej szkoły.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu kluczowego pn. „e- Usługi- e- Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e- Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- zmiany Uchwały nr XXXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Starosta Lipnowski- K. Baranowski nawiązał w swojej wypowiedzi do art. 81 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodał, iż powiat może udzielać dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w uchwale. Dodał, że ust. 2 tej ustawy mówi, iż dotacja w zakresie określonym art. 77, może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Starosta zwrócił się do radnych o zrozumienie w tej kwestii i przyjęcie zaproponowanej przez Zarząd Powiatu w Lipnie zmiany do projektu uchwały.

Dodał, iż w razie nasuwających się pytań, udzieli odpowiedzi.

P. Gęsicki zapytał, jaki będzie koszt dla Rady Powiatu wprowadzenia tej zmiany.

Starosta powiedział, że jest to tylko i wyłącznie zmiana merytoryczna, nie przekładająca się na finanse powiatu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków./treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- wyrażenia zgody na zbycie powiatu w trybie bezprzetargowym,

Starosta Lipnowski powiedział, że Powiat Lipnowski jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 442/8 o powierzchni 0, 1112, położoną w Lipnie obręb nr 11 przy ul. Sierakowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest Księga Wieczysta KW nr 25817. Wskazał, że teren działki jest zurbanizowany, jednak większość jej powierzchni zajmują przebiegające podziemne urządzenia infrastruktury technicznej tj. kanał ciepłowniczy i kanalizacyjny oraz przewody energetyczne i wodociągowe, dlatego nie jest możliwe jej zagospodarowanie na cele budownictwa. Dodał, że dzierżawca tej działki złożył do Starostwa Powiatowego w Lipnie wniosek o sprzedaż tej działki, którą zamierza wykorzystać na utworzenie parkingu. Zaznaczył, że nie istnieje możliwość wykorzystania tego terenu na cele budownictwa. Powiedział, że po ewentualnym wyrażeniu zgody przez Radę na zbycie tej nieruchomości zostanie dokonana wycena.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania.

P. Gęsicki- zwrócił się z pytaniem kto jest dzierżawcą tej nieruchomości, gdyż w uzasadnieniu do projektu uchwały widnieje zapis, iż dzierżawca prowadzi zakład opieki zdrowotnej.

Starosta poinformował, że dzierżawcą tej nieruchomości od wielu lat jest właściciel działki sąsiedniej, który prowadzi gabinet dentystyczny i na tej działce planuje zorganizować parking dla klientów gabinetu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 16 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym”podjęli uchwałę” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie powiatu w trybie bezprzetargowym./treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 80/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Starosta Lipnowski powiedział, że Powiat Lipnowski jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 80/6 położoną w Nowej Wsi, gmina Wielgie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 6247. Nadmienił, że w granicach tej nieruchomości planowane jest przez ENERGA- OPERATOR Spółkę Akcyjną w Gdańsku ułożenie przyłącza kablowego do przepompowni ścieków usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 80/5, której właścicielem jest gmina Wielgie. Dodał, że przepompownia ścieków służy do odprowadzania nieczystości do oczyszczalni ścieków z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Lipnowskiego.

Nadmienił, że Starostwo Powiatowe w Lipnie wyraża zgodę na nieodpłatne obciążenie na czas nieoznaczony przedmiotowej działki nr 80/6, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, służebnością przesyłu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania.

P. Gęsici- zwrócił się z pytaniem, czy Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi został już podłączony do kanalizacji gminnej.

Starosta udzielił odpowiedzi, że Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi korzysta z kanalizacji gminnej od 1 grudnia 2009r.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 80/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Przewodniczący Rady powiedział, iż uchwały dot. nadania tytułu zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego będą podejmowane alfabetycznie. Dodał, że jedną z trzech wyróżnionych osób tytułem został Pan Lech Bramorski.

Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 13 głosami ,,za” przy 4 glosach ,,wstrzymujących” podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejną z trzech wyróżnionych osób tytułem został Śp. Zenon Góźdź.

Przewodniczący Rady dodał, że przedmiotem głosowania nie jest treść uzasadnienia, ale treść uchwały. Nadmienił, jednak, że na wniosek radnego A. Antoszewskiego zostanie zmieniona treść uzasadnienia na: „Radny i Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie, który swoim spokojem i bogactwem doświadczeń rozumiał grupę radnych o różnych poglądach, przekonaniach, a to wszystko z myślą o powiecie lipnowskim i jego mieszkańcach”.

Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


- nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejną z trzech wyróżnionych osób tytułem został Pan Stanisław Kacprowicz.

Wiceprzewodniczący Rady- W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta Lipnowski nawiązał do pytania, które na poprzedniej sesji zgłosił jeden z radnych dotyczącego elektrowni wiatrowych, które będą rozmieszczone na terenie powiatu lipnowskiego oraz o sporządzeniu dokumentu, umożliwiającego ich budowę. Dodał, że od 2005 roku wydano 15 pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych o liczbie 60 generatorów. Powiedział, że do chwili obecnej zakończono budowę 29 generatorów w takich miejscowościach jak: Kikół, Dobrzyń nad Wisłą, Chrostkowo, Lipno oraz Skępe.

Ponadto Starosta zaprosił w imieniu swoim oraz Prezesa Spółki Szpital Lipno wszystkich radnych na krótki spacer do noworemontowanej przychodni, gdzie zostanie przeniesiona przychodnia psychiatryczna i ZOL psychiatryczny.

T. Woźnicki odniósł się do wcześniejszego punktu porządku obrad dotyczącego nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. Powiedział, iż osobą zasługującą na ten tytuł jest także śp. Starosta Wojciech Obernikowicz. Zwrócił się z prośbą do Kapituły o rozpatrzenie tej kandydatury.

Starosta powiedział, że na kolejną sesję zostaną zaproszeni wszyscy uhonorowani tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” i zostaną im wręczone stosowne medale.

P. Gęsicki dodał, że śp. Wojciech Obernikowicz zasługuje na miano „Zasłużonego dla Powiatu Lipnowskiego” i dziwi się, że do tej pory nie padła ta kandydatura.

Starosta- powiedział, że powinien wpływać oficjalny wniosek dot. tej kandydatury, który zostanie rozpatrzony przez Kapitułę.


Ad. 11. Sprawy różne i komunikaty.

Radny W. Białucha podziękował w imieniu grona nauczycielskiego z ZS w Skępem Staroście, Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie za umożliwienie transportu na zawody sportowe.

Starosta dodał, że młodzież z powiatu lipnowskiego jest utalentowana sportowo oraz uzyskuje dobre wyniki w tej dziedzinie, tak jak zawodnicy ZS w Skępem zdobywając pierwsze miejsce i dlatego należy ich wspierać w realizacji planów.

Starosta nadto poinformował, że od maja br. w Starostwie Powiatowym w Lipnie został wprowadzony system usprawniający proces odbierania prawa jazdy w Starostwie, w ten sposób, że Starostwo po otrzymaniu dokumentu z WORD-u we Włocławku, przekazuje środki finansowe na opłacenie prawa jazdy i wysyła stosowny wniosek do Wytwórni Papierów Wartościowych i po otrzymaniu dokumentu informuje posiadacza prawa jazdy o odbiorze dokumentu i pokryciu zobowiązania z tego tytułu. Dodał, ze takim sposobem petent pojawia się w Starostwie tylko raz.

Innych spraw nie było.


Ad. 12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 maja 2010 roku.


Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego