W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLIII/2010 z XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Protokół Nr XLIII/2010

z XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 23 kwietnia 2010 rokuXLIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 23 kwietnia 2010 roku w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Rozpoczęła się o godz. 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego,  a zakończyła o godz. 13.35.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XLIII sesji dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa, media oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład  Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Andrzej Łaniewski oraz  radny Jacek Góźdź (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Karol Kwiatkowski.


4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła protokoły z XLI i XLII sesji Rady Powiatu w Lipnie. 


5. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad. Zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad  XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

- zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat    Lipnowski.

-  zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim

-  zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim

-  zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorach Skępskim    Małym, Świętym, Sarnowskie-Radziochy i Lubówieckie położonych na terenie Gminy Skępe

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez   Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na   2009 rok

-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu   Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji   Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z tytułu   wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok                     

-otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu   Lipnowskiego na 2009 rok

-podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie  z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok

 1. Wolne wnioski i zapytania

 2. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Ad.6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie Zarządu Powiatu             w Lipnie z prac między sesjami. Powiedział, że każdy z radnych może otrzymać do wglądu to sprawozdanie. 

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Zarządu podkreślił, że cały czas spłacane są zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Realizowane są zawarte z wierzycielami ugody. Nie jest łatwo ale Powiat stara się z tych ugód wywiązywać.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:


-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali również autopoprawki do projektu uchwały.  Zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że budżet Powiatu Lipnowskiego wzrasta o kwotę 276 867 zł. Są to dochody uzyskane w związku z podpisanymi umowami na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie. Zwiększa się dochody w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.04.2010r. o kwotę 1 500 zł   z przeznaczeniem dla PCPR w Lipnie na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85218). Ponadto zwiększeniu ulegają dochody, które wcześniej nie były planowane a zostały wykonane- trzeba je więc było wprowadzić do budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie,  w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz Powiatowym Funduszu Osób Niepełnosprawnych.   Jeśli chodzi o wydatki wzrastają one o kwotę 3 092 zł. W dziale 900- gospodarka komunalna, rozdział 90008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 000 zł.- w związku z podpisaną umową na zadanie polegające na ochronie zagrożonych drzew kasztanowca przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie zabytkowego parku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wprowadza się do budżetu wydatki na w/w zadanie, na które to Powiat otrzyma dotację w kwocie 9 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zabezpiecza ponadto własne środki w kwocie 2 000 zł. W dziale 852- pomoc społeczna, rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 47 000 zł-  zwiększeniu ulegają wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na zakup wyposażenia dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejszeniu zaś ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych samorządom za dzieci z terenu Powiatu Lipnowskiego zamieszkałych w placówkach na terenie działania innej jednostki samorządu terytorialnego. W dziale 852, rozdział 85204- rodziny zastępcze plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł- zwiększeniu ulegają wydatki ponoszone przez Powiatowe Cetrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na opłacenie szkoleń organizowanych dla przyszłych rodzin zastępczych, zmniejszeniu zaś ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych samorządom za dzieci z terenu powiatu lipnowskiego zamieszkałych w rodzinach zastępczych na terenie działania innej jednostki samorządu terytorialnego. Pani Małkiewicz poinformowała, iż do budżetu wprowadzono paragraf odsetkowy, gdyż niektóre płatności wobec ZUS czy też faktury są nieregulowane we właściwych terminach.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał czy utworzenie paragrafu odsetkowego ma duży wpływ na budżet powiatu, czy są to duże kwoty.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- odpowiedziała, że są to opóźnienia niewielkie- jedno, dwa, czasem pięciodniowe.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że czasem nasze opóźnienia wynikają z tego, że powiat też nie otrzymuje należnych im środków finansowych we właściwym czasie.

Poinformował również, że wypłacona została pierwsza transza środków na rzecz pracowników szpitala- ekwiwalent  za odzież i odsetki od ustawy "203", co dało kwotę ok. 168 tys. zł.   

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


-         zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie w przedstawionym Radzie projekcie uchwały proponuje stypendium w wysokości 200 zł na miesiąc dla najlepszych uczniów szkół dziennych, dla których organem  prowadzącym jest Powiat Lipnowski. W każdej z tych szkół maksymalna ilość wniosków o przyznanie stypendium jest zróżnicowana. Wynika to z różnej liczby uczniów w tych szkołach. Jest to stypedium za wyniki w nauce, które ma na celu mobilizację uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


-         zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim

-         zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim

-         zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorach Skępskim Małym, Świętym, Sarnowskie-Radziochy i Lubówieckie położonych na terenie Gminy Skępe

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zaproponował, aby prowadzić jedną dyskusję odnośnie trzech uchwał dotyczących wszystkich jezior.

Starosta K. Baranowski powiedział, że na XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie podjęcie tych uchwał było odłożone do czasu uzyskania dodatkowych informacji. Wszystkie komisje Rady dyskutowały nad tym tematem na posiedzeniach i wszystkie Komisje przekazały Zarządowi Powiatu  negatywne opinie dotyczące przedmiotowych projektów uchwał.

Radny P. Gęsicki powiedział, że na sesji, na której obradowano nad tymi projektami uchwał, zadał pytanie co będzie w przypadku wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, gdy szkolą się na jeziorze np. strażacy ale za bardzo nie umiano mu udzielić odpowiedzi. Stwierdził, że trochę dziwi go fakt, że wszystkie Komisje wyraziły negatywne opinie w tej sprawie. Widocznie komisje uważają, że nasze jeziora są tak duże, że  można pływać czym kto chce i jak kto chce. Powiedział, że jego zdaniem te jeziora nie są duże, jedynie jezioro Orłowskie jest głębsze. Jeżeli pozwoli się na to, aby każdy z odpoczywających nad jeziorem będzie mógł pływać na łódkach z napędem spalinowym to zaszkodzimy środowisku. Wiele razy widział, jak na Jeziorze Orłowskim turyści z Warszawy pływali na skuterach. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby jednak przemyśleli kwestię wprowadzenia zakazu na tych jeziorach.

Starosta K. Baranowski powiedział, że opinia na ten temat wśród członków Zarządu Powiatu jest podzielona.

Radny A. Antoszewski powiedział, że trzeba chronić florę i faunę tych jezior, ale należy też spojrzeć na sprawę z innego punktu widzenia. Te tereny powinny przynosić dochody. Jeziora trzeba chronić poprzez niedopuszczanie do zanieczyszczania ściekami, kanalizacją itp. ale trzeba stwarzać dobre warunki dla turystów.

Radny St. Jagielski stwierdził, że podejmowany temat jest bardzo trudny, był on podejmowany również na Komisji Budownictwa, której on przewodniczył. Powiedział, że nie ma w tej sprawie opinii Polskiego Związku Wędkarskiego, opinii danego sołectwa, nikt na komisję nie dostarczył tych materiałów, dlatego nie wiemy jak podejść do tej sprawy. Nie ma informacji jak duże są te jeziora.  To jest bardzo trudny temat.

Starosta K. Baranowski powiedział, że trudno Zarządowi było zbierać opinie od różnych podmiotów korzystających z jezior. Podkreślił, że w okresie letnim tereny przy jeziorach są monitorowane przez policję, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że na tych jeziorach nie ma ratowników i zapewnionego pod tym względem bezpieczeństwa. Stwierdził, że jego zdaniem nie powinno się już tego tematu odkładać na kolejne sesje, tylko dziś podjąć decyzję w tej sprawie. Są argumety "za" i "przeciw" wprowadzeniu takiego zakazu. Jeśli wprowadzi się zakaz, to w jakiś sposób trzeba by było go respektować.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że lasy i jeziora to są dobra, które nas otaczają. Stwierdził, że łatwo jest cokolwiek zakazywać. Dodał, że wnioskodawcami podjęcia takich uchwał są gospodarstwa rybackie, które chronią swój interes. Stwierdził, że gospodarze danych terenów przy jeziorach nie dbają o porządek na tych terenach. Powiedział, że jeśli chce się rozwijać, promować Powiat, to taki zakaz to utrudni. Należy spojrzeć dla przykładu na Mazury. Trzeba podkreślić, że turyści zostawiają pieniądze.  Powiedział, że w przypadku Jeziora Orłowskiego i przyjazdu większej ilości turystów stanowi to jakieś zagrożenie ale jeśli zajdzie taka potrzeba, można do tego tematu wrócić np. za rok.  A dziś proponuje, żeby negatywnie podejść do tych uchwał.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi.

Więcej uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 1 głosem "za" przy 12 głosach "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"  nie podjęli uchwały w sprawie  wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 2 głosami "za" przy 11 głosach "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się" nie podjęli uchwały w sprawie: zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały w sprawie: zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorach Skępskim Małym, Świętym, Sarnowskie-Radziochy i Lubówieckie położonych na terenie Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  1 głosem "za" przy 12 głosach "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących się"   nie podjęli uchwały w sprawie: zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorach Skępskim Małym, Świętym, Sarnowskie-Radziochy i Lubówieckie położonych na terenie Gminy Skępe.


Ad.8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz udzielił głosu Staroście K. Baranowskiemu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że ubiegły rok budżetowy zakończył się o wiele mniejszym deficytem niż zakładano. Spowodowane to było tym, że nie został zaciągnięty kredyt, niektóre dochody uległy podwyższeniu. Wszystkie zadania powierzone Zarządowi przez Radę zostały wykonane.  Miesiąc grudzień 2009 roku był dla Zarządu dużym sprawdzianem, gdyż był to czas, w którym trzeba było spłacić duże zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Dodał, że Zarząd cały czas współpracuje i konsultuje wiele spraw finansowych z Regionalną Izbą Obrachunkową. Starosta dodał, że w ubiegłym roku został wyremontowany budynek Starostwa przy ul. Sierakowskiego, w tym roku będzie remontowany budynek przy ul. Mickiewicza.

Starosta powiedział, że jeżeli radni będą mieli pytania, to Zarząd jest gotów szczegółowo na nie odpowiedzieć.

Przewodniczący Rady powiedział, że w przesłanych radnym materiałach na sesję dostarczono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie. Każdy z radnych miał czas, aby się z tymi materiałami zapoznać, zaproponował więc aby ich nie odczytywać. Dodał, że w dniu dzisiejszym przed sesją radni otrzymali również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

Radny A. Antoszewski zgłosił wniosek, aby nie czytać tych opinii, gdyż każdy z radnych je otrzymał i miał czas, aby się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego A. Antoszewskiego.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku radnego A. Antoszewskiego.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Lipnie o przedstawienie opinii komisji dotyczących wykonania budżetu za 2009 rok.

A. Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia    14 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów D. Kłobukowski powiedział, że Komisja  Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2010 roku analizowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2009 rok, które postanowiła zaopiniować pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego St. Jagielski powiedział, że  Komisja Budownictwa na posiedzeniu w dniu      13 kwietnia 2010 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2009 rok, które jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony  Środowiska Mieczysław Kwiatkowski powiedział, że Komisja Rolnictwa w 5-osobowym składzie na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2010 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2009 rok, które jednogłośnie postanowiła zaopiniować pozytywnie.

Radny T. Woźnicki w imieniu nieobecnego na dzisiejszej sesji Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej A. Łaniewskiego powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2010 roku szczegółowo zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2009 rok. Jeżeli były jakieś pytania, wątpliwości, to obecna na posiedzeniu Pani Skarbnik udzielała wszelkich wyjaśnień. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2009 rok.

Radny J. Kalinowski w imieniu nieobecnego na dzisiejszej sesji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki J.Goździa powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu  13 kwietnia 2010 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, które zaopiniowała pozytywnie. 

Radny A. Antoszewski powiedział, że Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w 2009 roku pracowały bardzo intensywnie. Stwierdził, że jako radny trzech kadencji uważa, że takiego intensywnego roku  jeszcze nie było. W 2009 roku dokonano najważniejszej rzeczy, mianowicie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie i utworzenia spółki "Szpital Lipno". To  duże przedsięwzięcie, które bardzo rzutuje na budżet powiatu.  A trzeba podkreślić, że rok 2009 dla spółki zamknął się nawet z minimalnym dochodem. Stwierdził, że w końcu w tej kadencji Rady udało się rozwiązać ten problem, były ku temu sprzyjające warunki i wola Rady.  Powiat będzie spłacać kredyt do 2028 roku, ale nie było innego wyjścia, była to słuszna decyzja.

A. Antoszewski stwierdził, że dobrze, że szpitalem kieruje człowiek, który realizuje wizję Zarządu  i Rady. Powiedział, że patrząc z perspektywy trzech kadencji Prezes spółki "Szpital Lipno" jest najlepszym kierującym taką jednostką. Jest bardzo dobrze do tej roli przygotowany.

Radny A. Antoszewski powiedział, że godny podkreślenia jest fakt, iż w ubiegłym roku planowany był deficyt w wysokości ok. 7 mln zł, a  ostatecznie na koniec 2009 roku wyniósł on ok. 3 mln zł, co stanowi zaledwie 7,5% całego budżetu. W tym miejscu podziękował Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- która trzyma dyscyplinę finansową.

A. Antoszewski podkreślił, że spotkał się na jednej z imprez w Powiecie Sępóleńskim ze stwierdzeniem Starosty Sępoleńskiego, iż Powiat Lipnowski ma bardzo odważnego Starostę.  A. Antoszewski dodał, że trzeba podkreślić, że Staroście udało się zmobilizować Radę do podjęcia działań, mających na celu ratowanie lipnowskiego szpitala.

Radny A. Antoszewski powiedział, że ocenia pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2009 rok i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania.

Pytań i uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W.Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok .

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Starosta K. Baranowski podziękował Radzie za jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie. Nawiązując do wypowiedzi radnego A. Antoszewskiego stwierdził, że powiat ma dobrych dyrektorów jednostek organizacyjnych. Dodał, że dobre wykonanie budżetu to zasługa także całej Rady, społeczeństwa powiatu, gdyż wielu ludzi wspomagało powiat w tych działaniach. Podkreślił, że należy się podziękowanie służbom finansowym Starostwa, zwłaszcza Pani Skarbnik, a także Pani A. Smużewskiej- Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Prezesowi Spółki "Szpital Lipno". Dodał, że sprawy szpitala się prostują, nie jest to łatwe ale udaje się, szpital się rozwija.

Więcej uwag nie było.


Ad.13.Wolne wnioski i zapytania.

Ad.14.Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Starosta K. Baranowski powiedział, że wpłynęły do Kapituły "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" trzy wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu. Na nastepnej sesji Zarząd będzie chciał wnieść pod obrady Rady  projekty uchwał w tej sprawie.

Starosta dodał, że zbliża się rocznica funkcjonowania Spółki z o.o. "Szpital Lipno".

Radny P. Gęsicki podjął temat dotyczący elektrowni wiatrowych. Zwócił się z pytaniem do Zarządu ile jest zakończonych inwestycji w tym zakresie, ile jest w realizacji, w jakich miejscowościach, czy są jakieś trudności z tym związane. Podkreślił, że ten temat budzi wiele wątpliwości wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród osób, którzy takie elektrownie mają w bezpośrednim sąsiedztwie, np. w Grochowalsku. Sprowadza się do Polski elektrownie, które na Zachodzie już dawno zostały wycofane.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że największe skupisko wiatraków jest w Gminie Dobrzyń n/W- jest to 19 pozwoleń, w chwili obecnej trwa procedura wydawania pozwoleń na budowę w Kikole i Wawrzonkowie. Większość inwestycji w Dobrzyniu n/W jest już zrealizowana. Dodał, że Starostwo wydaje pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanej przez daną gminę. Zdarzają się sytuacje, że niektóre osoby dowiadują się dopiero na etapie wydawania pozwolenia przez Starostwo, że w ich sąsiedztwie będzie budowana elektrownia wiatrowa. Starosta powiedział, że zorganizował spotkanie między stronami w tej sprawie. Dodał, że Starostwo nie ma informacji jakiego rodzaju będą to elektrownie wiatrowe.

Więcej spraw nie było.

Ad.15. Sprawy różne i komunikaty.

Radny P. Gęsicki przypomniał, iż w dniu dzisiejszym są imieniny Wojciecha Obernikowicza- Ś.p. Starosty Lipnowskiego.

Więcej spraw nie było. 


16. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 23 kwietnia 2010 roku.
Protokowała:

Izabela Pączkowska
Powiadom znajomego