W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLI/2010 z XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 marca 2010 roku

Protokół Nr XLI/2010

z XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 11 marca 2010 roku


XLI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 11 marca 2010 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 15.05.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza w trybie pilnym, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa, media oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Stanisław Jagielski (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Janusz Kalinowski.

4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła protokół z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad. Zapytał czy są uwagi do tego porządku. Dodał, że Zarząd Powiatu w Lipnie na posiedzeniu, które odbyło się w dniu dzisiejszym zwrócił się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom oraz autopoprawek do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski wyjaśnił, że jest zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych, których dotyczy uchwała ale jest dużo próśb obecnych najemców o rozłożenie na raty zapłaty za te lokale, gdyż wielu z nich nie stać na jednorazową zapłatę. Dlatego na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd postanowił zmienić uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom i zaproponować Radzie dodanie paragrafu dotyczącego możliwości rozłożenia zapłaty na raty na okres nieprzekraczający 10 lat.

Innych uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2009 roku.

 8. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2009 roku.

 9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2009 roku.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

 • przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku

 • przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Lipnowskim na lata 2010-2013

 • zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim

 • zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim

 • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn. “Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

11. Wnioski i zapytania.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13. Sprawy różne i komunikaty

14. Zakończenie.


Ad.6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 8 lutego 2010 roku do 11 marca 2010 roku.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.


Ad.7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2009 roku.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach przedmiotowe sprawozdanie i miał możliwość zapoznania się z nim. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania, uwagi do tego sprawozdania.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli “Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2009 roku”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2009 roku.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach przedmiotową informację i miał możliwość zapoznania się z nią. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli “Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2009 roku”

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2009 roku.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach przedmiotowe sprawozdanie i miał możliwość zapoznania się z nią. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli “Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2009 roku”.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- wyjaśniła, że autopoprawki zmiany dotyczą planów dochodów, wydatków, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, planu wydatków inwestycyjnych i wieloletniego planu inwestycyjnego, prognozy kwoty długu, przychodów i rozchodów budżetu. Jeżeli chodzi o dochody to zmian dokonuje się na wniosek Ministerstwa Finansów ponieważ Powiat otrzymał ostateczne kwoty subwencji. Subwencja oświatowa (dział 758, rozdział 75801) ulegnie zmniejszeniu o kwotę 199 236 zł, co jest spowodowane mniejszą liczbą uczniów w powiecie. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 851 rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 154 600 zł (zmniejsza się wielkość dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku), w dziale 754 rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 29 000 zł (zmniejszeniu wielkość dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie), w dziale 853 rozdział 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 500 zł. Po uwzględnieniu autopoprawek budżet na 2010 rok będzie zrównoważony i zamknie się po stronie dochodów i wydatków kwotą 53 620 977 zł. Skarbnik Powiatu dodała, że w autopoprawkach ujęty został nowy rozdział 900 rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 203 802 zł. Jest to związane ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, która przewiduje likwidację powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że wielkość realizowanych inwestycji ulegnie zmianie do kwoty 8 894 796 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z zadania “Budowa Obwodnicy Miasta Lipna” na dwa zadania polegające na przebudowie drogi powiatowej Bobrowniki- Stary Bógpomóż- kwota 153 000 zł oraz drogi Lipno- Brzeźno- Gnojno- kwota 196 200 zł. Ponadto kwotę 12 762 zł przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Lipna (rozdział 60095). Wprowadza siew też wydatki na docieplenia dachu i termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Skępem.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Małkiewicz za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania, uwagi.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że likwidacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie oznacza, że nie zostaną rozpatrzone wnioski o dotację na utylizację eternitu. Dodał, że 16 marca br. odbędzie się spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku w celu ustalenia w jaki sposób środki ze zlikwidowanego funduszu będzie można wykorzystać na utylizacje eternitu. Wyjaśnił, że dotyczy to również wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie o dotację na termomodernizację budynku w Skepem.

Starosta powiedział, że opóźnienie budowy obwodnicy wynika z konieczności wniesienia poprawek do projektu uwzględniających prośby mieszkańców, jak również opóźnienie podpisania porozumienia między samorządami. Podkreślił, że jest to bardzo ważna i skomplikowana inwestycja.

Radny P. Gęsicki zapytał czy niezbędne środki na realizację tej inwestycji są na ten rok zabezpieczone.

Starosta odpowiedział, że niezbędne środki są oczywiście zabezpieczone w kwocie 3 mln zł.

Pan Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że otrzymał pismo od wykonawcy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich żąda jeszcze audytu bezpieczeństwa ruchu na obwodnicy. Przedłuży to znowu o parę tygodni realizację inwestycji.

Więcej uwag nie było.

Salę obrad opuścił radny W. Białucha.

Stan Rady wynosi 17 radnych.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że w materiałach radni otrzymali wszystkie proponowane plany pracy komisji stałych Rady. Zapytał czy są jakieś uwagi, propozycje do tych planów.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku

Starosta K. Baranowski powiedział, że w bieżącym roku Powiat otrzymał mniej środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niż zakładano. Powiedział, że wpłynęło wiele wniosków o przyznanie dotacji na zakup sprzętu ortopedycznego, a także turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier. Potrzeby są bardzo duże, zaś środków za mało. Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje, aby wszystkie środki w bieżącym roku przeznaczyć do wykonania tylko Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie dzieląc tym razem środków pomiędzy PCPR a Powiatowy Urząd Pracy.

Starosta K. Baranowski wyraził swoje zaniepokojenie faktem, iż składki na PFRON są coraz większe natomiast środki, które Powiat otrzymuje na wykonanie zadań są coraz mniejsze.

Więcej uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Lipnowskim na lata 2010-2013

Pani J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- powiedziała, że w związku z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji projektu systemowego pn. “Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje możliwość zastosowania Programu aktywności lokalnej jako narzędzia do realizacji projektu. Dzięki temu większa grupa osób będzie mogła uczestniczyć w projekcie.

Przewodniczący Rady podziękował za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Lipnowskim na lata 2010-2013 .

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Z. Chmielewskiego- Sekretarza Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że gospodarstwa rybackie zwróciły się o ustanowienie strefy ciszy na kilkunastu jeziorach. Tylko wójtowie z Gminy Lipno i Wielgie uznali za słuszne wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim i Jeziorze Orłowskim. W związku z tym zostały przygotowane przedmiotowe projekty uchwał.

Radny P. Gęsicki zapytał czy zakaz ten dotyczyć będzie także np. szkoleń strażaków, które często odbywają się na Jeziorze Orłowskim, pływają tam często nurkowie.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że ta kwestia jest uregulowana w art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska- ograniczenie dotyczy tylko jednostek pływających, których użycie konieczne jest do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych. Jeżeli nurkowie nie naruszają ciszy to mogą prowadzić szkolenia, jednak nie będą mogli używać motorówek z napędem spalinowym.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że kwestię wprowadzenia takiego zakazu należy dokładnie przemyśleć. Na Jeziorze Orłowskim pływają rekreacyjnie także łódki z małym silnikiem spalinowym. Ponadto rybacy też mogą mieć problem z połowem ryb. Jeśli ta sprawa nie jest pilna to proponuje odłożyć podjęcie uchwał w tej sprawie i zwrócić się do wnioskodawców o dokładniejsze określenie czego ten zakaz ma dotyczyć.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że wydział ochrony środowiska prowadził konsultacje w tej sprawie ale oczywiście jeżeli Rada widzi potrzebę dalszych konsultacji to nie ma żadnych przeszkód, aby przełożyć podjęcie tych uchwał na kolejną sesję.

Radny A. Antoszewski stwierdził, że radny ma za mało informacji, aby na dzisiejszej sesji podjąć decyzję w tej sprawie i proponuje, aby przełożyć to na inny termin.

Radny P. Gęsicki stwierdził, że cisza nad takimi akwenami powinna być . Cel jest słuszny i jest wręcz za tym, aby taką uchwałę podjąć.

Radny A. Łaniewski powiedział, żeby przełożyć rozpatrzenie tych uchwał do czasu sprecyzowania przez wnioskodawców i samorządy kwestii wprowadzenia zakazu.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad i przełożenie podjęcia uchwał w sprawach: zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim oraz zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim do czasu uzyskania dodatkowych informacji w tej sprawie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie wycofali z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Ostrowickim oraz projekt uchwały w sprawie: zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Orłowskim do czasu uzyskania dodatkowych informacji w tej sprawie. • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn. “Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

Starosta K. Baranowski powiedział, że w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt przyczyni się do lepszego, sprawniejszego i bez potrzeby wychodzenia z domu, sprawdzenia za pomocą internetu m.in. numerów działek, granic działek, map zasadniczych w poszczególnych gminach powiatu. Dodał, że wartość projektu to 3 246 033 zł, a wkład własny wynosi 193 359,97 zł w 2010 roku i 529 576,86 zł w 2011 roku i 88 571,43 zł w roku 2012 czyli 25% wartości całego projektu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn. “Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Starosta K. Baranowski już wyjaśnił kwestię, której dotyczy ta uchwała. Zapytał czy są jeszcze uwagi, pytania w tej sprawie.

Radny A. Łaniewski powiedział, że ten problem jest mu szczególnie bliski, gdyż przez wiele lat był pracownikiem SP ZOZ w Lipnie. Wielu z tych ludzi poświęciło całe swoje życie pracy w szpitalu. Części z nich na pewno nie stać na jednorazową wpłatę za mieszkanie, dlatego jest za tym aby podjąć tę uchwałę. Wielu z nich nie otrzyma kredytu w banku. Podkreślił, że przygotowanie tej uchwały przez Zarząd Powiatu jest przejawem jego zrozumienia dla trudnej sytuacji osób mieszkających w tych lokalach.

Radny A. Antoszewski powiedział, że zwracał już uwagę na poprzedniej sesji, że należy podejść indywidualnie do każdej osoby. Stwierdził, że można by dla osób, które wpłacą jednorazowo całą kwotę, zastosować ulgi np. 10-15%.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że rzeczoznawca majątkowy określił wartość tych mieszkań. Dodał, że uchwała zawiera zapis, iż rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Podkreślił, że naprawdę Zarząd chce pomóc tym osobom w zakupie mieszkań.

Więcej uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.11. Wnioski i zapytania.

Ad.12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny A. Antoszewski poruszył temat likwidacji azbestu. Powiedział, że w gazecie „CLI” ukazał się artykuł pt. „Starosta rozbraja azbest jako bombę”. Podkreślił, że to, co proponuje Zarząd jest „kroplą w morzu” w stosunku do potrzeb. Powinno stworzyć się system. Przeciętny rolnik ma w swoim gospodarstwie cztery budynki, a więc na zdjęcie pokrycia dachowego z azbestu potrzeba co najmniej 100 tys. zł. Ponadto najprawdopodobniej wymiany będzie również wymagać więźba dachowa. Do roku 2030 powinny znaleźć się środki finansowe, aby rolnicy mogli wymienić pokrycia dachowe. Na przykład powinno się wywalczyć niskooprocentowane kredyty w Banku Ochrony Środowiska, część środków powinny też przeznaczyć firmy ubezpieczeniowe. Jak najwięcej środków finansowych powinno się pozyskać z Unii Europejskiej.

A. Antoszewski poruszył także problem wymiaru obszarów gruntów. Powiedział, że służby geodezyjne podają inne wymiary niż instytucje, które wypłacają dopłaty na podstawie wielkości obszarów gruntów.

Starosta K. Baranowski stwierdził, że jeśli chodzi o grunty, to rzeczywiście są sytuacje kiedy to wymiary gruntów się różnią, w latach sześćdziesiątych część gruntów została zabrana pod drogi ale nie zostało ujęte w ewidencji gruntów i rolnicy płacą podatki za grunty, które do nich nie należą. Jednak rolnik musi złożyć odpowiednie pismo w tej sprawie, aby zostało to skorygowane.

Nawiązując do tematu likwidacji azbestu Starosta wyjaśnił, że złożono 34 wnioski, z czego 33 spełniają wymogi formalne. Jest jednak problem jak powiat ma dofinansowywać to zadanie w ramach posiadanych środków pochodzących ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie to konsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową. Dodał, że są to faktycznie niewielkie środki- ok. 1000 zł na osobę.

Ponadto Starosta K. Baranowski poinformował radnych o tym, na jakim etapie znajduje się proces pozyskania dotacji dla szpitala. Powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatu Lipnowskiego. Obecnie jest on analizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolegium opiniujące ten wniosek zwróciło uwagę na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy tego czy restrukturyzacja szpitala przyniosła oczekiwany spadek zatrudnienia. Prezes Zarządu Spółki „Szpital Lipno” przygotował odpowiedni dokument w tej sprawie, który potwierdza, że liczba zatrudnionych się zmniejszyła. Druga uwaga dotyczyła rozbieżności w wycenie majątku, który został przekazany spółce w użyczenie. Aby wyjaśnić te rozbieżności powołany został przez spółkę niezależny biegły, który dokonał wyceny. Biegły wycenił budynki szpitala przy ul. Nieszawskiej na kwotę 27 mln zł, budynki na Pl. 11 Listopada na 7 mln zł. Biegły wycenił również wartość domu przedpogrzebowego oraz mieszkań przy Pl. 11 Listopada (400 tys. zł).

Starosta poinformował również o tym, że w dniu dzisiejszym do szpitala dotarł sprzęt medyczny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który wart jest ponad 300 tys. zł.

Starosta dodał, że rozstrzygany jest obecnie przetarg na remont oddziału dziecięcego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w dniu 15 marca (poniedziałek) odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Dodał, że znowu będą środki finansowe na zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych. Rada Zatrudnienia będzie proponować Radzie Powiatu aby na ten cel przeznaczyć w tym roku jeszcze większą kwotę, tj. ok. 3 mln zł., co przełożyłoby się na około 300 miejsc pracy. Starosta podkreślił, że to jedynie Powiatowy Urząd Pracy jest zobligowany do wydawania bezrobotnym skierowań na roboty publiczne.

Więcej spraw nie było.

Ad.13. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło do niego pismo od wychowawców Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie, którzy wnoszą o zmianę systemu pracy w Placówce na system dwuzmianowy dwunastogodzinny.

Starosta K. Baranowski powiedział, że jest zdziwiony pismem wychowawców do Przewodniczącego Rady. Najpierw taką propozycję zmiany czasu pracy powinno się omówić z Dyrektorem placówki, a potem na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Innych spraw nie było.


14. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 marca 2010 roku.Protokołowała:

Izabela PączkowskaPowiadom znajomego