W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XL/2010 z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XL/2010

z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 8 lutego 2010 roku


XL Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 8 lutego 2010 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 14.05.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza w trybie pilnym, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa, media oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Wiesław Białucha (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jacek Góźdź.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są uwagi do tego protokolu.

Uwag nie było.

Następnie Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad. Zapytał czy są jakieś uwagi do tego porządku.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany załącznika nr 13 ,,Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r.

 • zmiany załącznika nr 5 ,,Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXIX/254/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 stycznia 2010 roku

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 14 stycznia 2010 roku do 8 lutego 2010 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Rady podziękował za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.


7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że po dokonaniu analizy z danych przedłożonych przez jednostki oświatowe dotyczących poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2009 roku, zostało opracowane sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy między faktycznie poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku. Po dokonaniu tej analizy okazało się, że wydatki na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych są wyższe niż średnia wymagana w ustawie Karta Nauczyciela. Kwota tej różnicy dla nauczycieli kontraktowych to 49 711,66 zł, dla nauczycieli mianowanych 13 773,78 zł, a dla dyplomowanych 54 822,44 zł. Natomiast jeśli chodzi o stażystów to kwota różnicy jest o 12 818,41 zł niższa od wymaganej średniej.

Pani A. Smużewska dodała, że to sprawozdanie przedłożone zostało również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym nauczycieli.

Przewodniczący Rady podziękował Pani A. Smużewskiej i udzielił głosu Panu P. Wojciechowskiemu- Wicestaroście Lipnowskiemu.

P. Wojciechowski podkreślił, że w stosunku do innych samorządów, powiat lipnowski wypadł bardzo dobrze. Dodał, że nauczyciele biorą udział w wielu programach realizowanych na terenie powiatu lipnowskiego, za które również otrzymują wynagrodzenie, a nie jest to ujmowane w omawianym sprawozdaniu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli “Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego".

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


8. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmiany załącznika nr 13 ,,Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do Starosty K. Baranowskiego o omówienie uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że dla Rady, Zarządu jest to bardzo ważna sprawa. Powiedział, że spotykał się z wieloma zarzutami pod swoim adresem oraz Zarządu, które dotyczyły tego, że szpital został przekształcony w spółkę oraz że powiat przejął długi wypracowane w ciągu wielu lat przez SP ZOZ w Lipnie. Ten dług wyniósł ponad 64 mln zł. Dodał, że nadal zgłaszają się podmioty o pieniądze, np. w dniu dzisiejszym wpłynęły pisma z UMK i Centrum Ratownictwa Lotniczego dotyczące drobnych kwot. Starosta powiedział, że zdarzają sie głosy, iż przejęcie przez powiat długów po szpitalu spowodowało brak płynności finansowej powiatu. Wyjaśnił, że członkowie zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, na których uzgadniano wszelkie kwestie dotyczące przekształcenia szpitala. Ostatnie odbyło się 27 stycznia br., w którym uczestniczył on oraz Pani Skarbnik i Przewodniczący Rady. Na spotkaniu tym zostały przedstawione finanse powiatu, prognoza spłaty długu itd. Po tych rozmowach otrzymaliśmy orzeczenie RIO, które radni otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję. Z tego orzeczenia wynika, że zadłużenie powiatu na 2010 rok wyniesie 6%. Starosta stwierdził, że powiat lipnowski jest najmniej zadłużonym powiatem w regionie. Dodał, że jeśli chodzi o zobowiązania przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, to w okresie kilku miesięcy spłacone zostało ok. 4 mln zł. Podkreślił, że prawie z wszystkimi wierzycielami zostały zawarte ugody, np. z ZUS-em na okres 10 lat. Spłata zobowiązań jest rozłożona na wiele lat, dlatego kolejne Rady będą także realizować zawarte ugody. Starosta podkreślił, że nie było innego sposobu na ratowanie szpitala niż jego przekształcenie w spółkę.

Starosta wyjaśnił, że spółka ubiegły rok zakończyła zyskiem, wynagrodzenia pracowników wypłacane są na czas, opłacane w terminie są wszelkie należne podatki. A więc widać, że spółka dobrze funkcjonuje i decyzja o przekształceniu szpitala była dobra.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje Radzie przyjęcie nowego załącznika do uchwały budżetowej, który został opracowany według zaleceń RIO zawartych we wspomnianym wcześniej orzeczeniu. Wyjaśnił, że przyjęcie tego załącznika otwiera przed powiatem możliwość zaciągania kredytu.

Ponadto Starosta powiedział, że złożony 29 września 2009 roku wniosek o dotację dla szpitala jest już pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a w chwili obecnej Bank Gospodarstwa Krajowego piszę opinię do tego wniosku. Podkreślił, że weryfikacja tego wniosku nie była przeciągana, jednak było wiele poprawek, składanych wyjaśnień dotyczących głównie lat działalności szpitala w poprzedniej kadencji Rady. Wymagało to wiele pracy ze strony służb starostwa. Dodał, że po otrzymaniu opinii BGK wniosek zostanie złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- wyjaśniła, że w uchwale budżetowej, którą Rada Powiatu podjęła na sesji w dniu 18 grudnia 2009 roku w załączniku nr 13 "Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne" zostały wykazane zobowiązania przejęte przez powiat w wysokości 61 339 492 zł w roku 2009. Jednak po wszczęciu postępowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową okazało się, że na większość zobowiązań nie minął termin płatności z uwagi na podpisanie ugód z wierzycielami SP ZOZ w Lipnie, przesunięty jest więc ich termin płatności i tym samym nie są one elementem długu powiatu. Dlatego zgodnie z zalecaniami RIO w poprawionym załączniku zawarto kwotę 1 672 480 zł,- jest to kwota zobowiązań, na jaką nie zostały spisane ugody na dzień 31 grudnia 2009 r. i w myśl przepisów mają charakter zobowiązań wymagalnych (nie zawarto m.in. ugody z Urzędem Miejskim w Lipnie).

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Radny P. Gęsicki powiedział, że orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej jest korzystne dla powiatu, gdyż dzięki temu odblokowana została możliwość kredytowania. Dodał, że rozumie, iż zmiana na dzisiejszej sesji załącznika spowoduje, iż nie trzeba będzie ponownie podejmować uchwały budżetowej. Zapytał również gdzie w takim razie ujęte są w dokumentach zobowiązania przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Pani B. Małkiewicz wyjaśniła, że w poszczególnych latach w budżecie powiatu zaplanowane są wydatki z tytułu spłaty zobowiązań. Każdego roku takie kwoty będą umieszczane w budżecie powiatu.

Radny P. Gęsicki dodał, że jako radnego bardzo cieszy go i uspokaja stwierdzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, iż zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ, na które zawarto ugody z wierzycielami nie stanowią długu Powiatu Lipnowskiego.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu prowadzi taką politykę finansową, żeby dochody powiatu były w miarę wysokie.

Pani Skarbnik dodała, że na koniec każdego kwartału sporządzana jest informacja o stanie zobowiązań, a wielkość ich ujmowana jest w sprawozdaniu o wydatkach (Rb-28S) a jeżeli dotyczą zobowiązań wymagalnych to ujmowane są w sprawozdaniu o stanie zobowiązań (Rb-Z).

Więcej uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 13 ,,Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany załącznika nr 5 ,,Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXIX/254/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- wyjaśniła, że w związku ze skorygowaniem załącznika nr 13 do uchwały budżetowej na 2010 rok w poprzednim punkcie obrad, konieczna jest również zmiana załącznika nr 5 do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok z dnia 14 stycznia 2010 roku. Dodała, że wobec powyższego zadłużenie powiatu w 2010 roku wynosiło będzie 7%.

Przewodniczący Rady zwrócił sie do radnych o ewentulane pytania, uwagi.

Nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 5 ,,Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXIX/254/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że budżet powiatu wzrasta w dochodach o 9000 zł i dochody łącznie stanowić będą kwotę 53 635 253 zł. Związane jest to z wpływem z tytułu dotacji udzielanej w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwota ta została rozdysponowana do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W i do Zespołu Szkół w Skępem. Ponadto zostały wprowadzone zmiany w dziale 801- oświata i wychowanie- kwotę 8 112 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów. Ma to związek z przedstawianym na dzisiejszej sesji sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto w rozdziale 75020- starostwa powiatowe wprowadza się wydatki na ewentualne odsetki od nieterminowych spłat, a tym samym ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup usług.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania, uwagi.

Starosta K. Baranowski dodał, że w przedmiotowej uchwale Zarząd Powiatu chciałby zaproponować Radzie zwiększenie upoważnienia dla Zarządu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 500 000 zł do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej uwag, pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są uwagi co do treści uchwały.

Radny P. Gęsicki zwrócił uwagę na błędną numerację załączników wymienionych w pkt 3 i 4 uchwały.

Pani Skarbnik przeprosiła i powiedziała, że oczywiście zostanie to poprawione.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 stycznia 2010 roku

Przewodniczący Rady zwrócił się do Sekretarza Powiatu o omówienie projektu uchwały.

Pan Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że nadzór prawny Wojewody zasugerował, iż uchwała podjęta na sesji w dniu 14 stycznia br w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, niepotrzebnie zawiera zapis o ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dodał, że w samorządach różnie jest to praktykowane ale powinno się wziąć pod uwagę sugestię nadzoru prawnego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/258/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 stycznia 2010 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz w imieniu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zwrócił się do członków tejże Komisji o pozostanie na sali po zakończeniu sesji.

Starosta K. Baranowski nawiązał do tematu budowy obwodnicy dla Miasta Lipna.

Powiedział, że odbyło się spotkanie z właścicielami działek, które zostały ujęte w projekcie budowy obwodnicy. W spotkaniu tym uczestniczył oprócz niego także Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski, Burmistrz Miasta Lipna J. Dobroś, Dyrektor Zarzadu Dróg Powiatowych w Lipnie W. Jańczak, radni. Starosta wyraził zdanie, iż nie należy obawiać się spotkań z mieszkańcami powiatu. Było wiele głosów troski i zaniepokojenia wśród właścicieli działek przez które ma przebiegać obwodnica, ale można stwierdzić, że około 95% tych osób już pytało kiedy będą wykupowane ich grunty. W spotkaniu tym uczestniczył również projektant i wykonawca inwestycji. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag, m.in. na temat zjazdów. Wiele spraw na tym spotkaniu zostało wyjaśnionych. Pojawił się ze strony jednej z mieszkanek zarzut, iż spotkanie z mieszkańcami odbywa się tak późno. Starosta wyjaśnił, że teraz był odpowiedni moment na takie spotkanie, gdyż wcześniej utrudniło to by tylko projektowanie tej obwodnicy. Dodał, że projektowano tę obwodnicę z zamiarem, aby było jak najmniej dotkliwie dla mieszkańców. Dodał, że uważa, iż budowa obwodnicy będzie lepiej przeprowadzona i uwzględniała będzie potrzeby osób posiadających działki w jej obrębie, niż budowa drogi krajowej nr 10.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.

Radny P. Gęsicki podziękował Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za szybkie odśnieżanie drogi powiatowej we Wielgiem.

Więcej spraw nie było.


11. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.


12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego