W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXIX/2010 z XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXXIX/2010

z XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 14 stycznia 2010 roku


XXXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w w dniu 14 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W. Rozpoczęła się o godz. 13.05 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 14.40.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Jacek Góźdź, Wiesław Białucha, Andrzej Łaniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Stanisław Jagielski.


4. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009 rok

 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

 • przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


5. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Organów Powiatu i każdy z radnych mógł się z nimi zapoznać. Zaproponował, aby przyjąć je bez czytania.

Uwag do protokołów nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokoły z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 30 grudnia 2009 roku do 14 stycznia 2010 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.7. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie przedmiotowej uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że z przesłanych radnym materiałów wynikało, że dochody powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 630 955 zł. Jednak jeszcze w autopoprawkach, które radni otrzymali w dniu dzisiejszym dochody te wzrastają o kwotę 194 815 zł, co daje łącznie zwiększenie budżetu o 825 770 zł. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu umowy z Miastem Lipnem na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy oraz dochody z tytułu najmu. Po stronie wydatków trzeba oczywiście również było dokonać zmian. Zmiany te polegają na zmniejszeniu wydatków, które poprzednio były przeznaczone na budowę obwodnicy. Bowiem w związku z podjętą na XXXVIII sesji uchwałą o zobowiązaniach do budżetu wprowadza się zadania, które nie zostały zapłacone w roku 2009. Jest to niezapłacona w części faktura za budowę "Orlika" oraz za remont szpitala. Jest to spowodowane tym, że powiat nie otrzymał kredytu. Ponadto są wprowadzone zmiany w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania, uwagi.

Starosta podkreślił, że do 11 stycznia spłacone zostało ponad 3 300 000 zł zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ. Powiedział, że ponadto przejście pewnych zobowiązań na 2010 rok wynika z niepozyskania kredytu oraz z tego, że późno wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęłi uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach na sesję proponowany plan pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok. Zapytał czy są jakieś uwagi, propozycje do tego planu.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęłi uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/ • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał jakie było zdanie wójtów gmin w sprawie likwidacji części posterunków w powiecie. Powiedział, że jego zdaniem jest to zła decyzja. Lepiej aby przedstawiciel prawa był jak najbliżej społeczeństwa. Nawet teraz przy takiej pogodzie dużo czasu zajęłoby przedstawicielom prawa aby dotrzeć np. do gminy Wielgie z Dobrzynia n/W.

Radny A. Antoszewski poprosił o wyjaśnienie kwestii zawartej w sprawozdaniu dotyczącej wypracowania sposobu postępowania z wałęsającymi się bezpańskimi psami na terenie powiatu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że została zmniejszona ilość posterunków policji w powiecie. Rozmawiał ze na ten temat z Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie, któremu powiedział, że jest to dość istotna kwestia dla społeczeństwa. Dlatego też odbyło się spotkanie z gospodarzami terenów, na których miały być zlikwidowane posterunki. Starosta dodał, że czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo w powiecie. Dodał, że na jego obecny stan wiedzy te bezpieczeństwo jest zapewnione. Ponadto powiedział, że komendant policji jest szczególnie odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i pobiera z tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie oraz jest rozliczany przez komendanta wojewódzkiego policji. Starosta dodał, że trudno, żeby na samym początku negować pomysł komendanta czy też innego dyrektora danej jednostki. Wójtowie przyjęli do wiadomości informację o zamiarze likwidacji niektórych posterunków i potem byli w stałym kontakcie z komendantem. Z tego co wie, to niektórzy z nich byli przeciwni takiemu rozwiązaniu. Starosta dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić tą decyzję jeśli okaże się, że ten system się nie sprawdza.

Następnie Starosta odniósł się do pytania radnego A. Antoszewskiego. Powiedział, że problem z bezpańskimi psami jest i na pewno jeszcze będzie. Powiedział, że kilka miesięcy temu była propozycja uściślenia współpracy z gminami i zbudowania pewnego obiektu. Jedna z gmin najęła firmę, wyłapującą bezpańskie psy, które następnie są umieszczane w schronisku. Powiedział, że koszty utrzymania takiego zwierzęcia jest wielokrotnie wyższy niż np. zasiłku rodzinnego na dziecko.

Więcej uwag i pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd planuje zbyć majątek przejęty po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, tzn. 17 wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym. Powiat Lipnowski nie posiada środków ani służb do administrowania lokalami mieszkalnymi. Są to mieszkania od 18 do 36 m². Rzeczoznawca dokonał wyceny tych mieszkań-ok. 1300 zł na m². W chwili obecnej nawiązano umowy najmu z najemcami tych lokali do końca kwietnia 2010 roku, ustalono wysokość czynszu. Planuje się przyznać pierwszeństwo pierwokupu obecnym najemcom, z czym związana jest następna w porządku obrad uchwała.

Radny P. Gęsicki powiedział, że w uchwale jest zapis, że lokale znajdują się w budynku mieszkaniowym stanowiącym współwłasność powiatu. Zapytał czy zatem część mieszkań jest już sprzedana.

Starosta odpowiedział, że tak- część mieszkań jest już sprzedana wczesniej przez SP ZOZ w Lipnie.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


 • przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Antoszewski powiedział, że jest za tym, aby zbywać te mieszkania. Podkreślił, że on jednak patrzy na ten temat od strony humanitarnej. Powiedział, że nie wie kto dokładnie mieszka w tym budynku ale domyśla się, że są to w większości pielęgniarki czyli ludzie mniej zamożni. Cena za 1m² nie jest wygórowana. Jednak jego zdaniem należy dać szansę także dłużnikom. Ci ludzie są w różnej sytuacji ekonomicznej. Dodał, że powinno się dać różne warunki sprzedaży w zależności od dochodów uzyskiwanych przez lokatorów.

Radny P. Gęsicki powiedział, że ta uchwała nie musi być w ogóle podejmowana, gdyż te sprawy reguluje odpowiednia ustawa.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu doskonale zdaje sobie sprawę z trudności z mieszkaniami, jednak będzie się kierował wyceną rzeczoznawcy. Dodał, że nie są to duże mieszkania, można zaciągnąć kredyt na jego zakup. Podkreślił, że zarząd na pewno będzie starał się pomóć obecnym najemcom znaleźć jakieś rozwiązanie.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Radny A. Antoszewski zgłosił wniosek aby wykreślić pkt 1 w §2 uchwały.

Radny P. Gęsicki powiedział, że wniosek radnego Antoszewskiego jest bezzasadny, gdyż taki zapis wynika z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Radny K. Kwiatkowski zaproponował aby jednak przyjąć treść uchwały w ustalonej formie, która była konsultowana z prawnikiem.

Radny A. Antoszewski wycofał swój wniosek.

Więcej uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny A. Antoszewski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na problem małych ubojni. Jest to problem całego kraju. Do końca grudnia małe ubojnie były akceptowane, otrzymały decyzje do wykonywania tych zadań. Powiedział, że Krajowa Rada Lekarzy Weterynaryjnych także zwraca się z apelem: "Ratujmy małe ubojnie". Ubojnie te stworzono po to aby humanitarnie zabijać trzodę chlewną. Jest to w gestii Powiatowego Lekarza Weterynarii. Do końca ubiegłego roku nie było przeciwskazań, żeby te ubojnie mogły funkcjonować, z powodu niespełniania określonych warunków sanitarnych. A teraz od 2010 roku otrzymują decyzje o zakazie prowadzenia ubojni. W chwili obecnej nie ma więc gdzie humanitranie ubić świniaka. Niezrozumiały jest dla niego powód zamknięcia tych ubojni. Dlatego wnioskuje o pozostawienie małych ubojni. Rada powinna to rozpatrzyć.

Radny T. Woźnicki powiedział, że powinno się odbyć w tej sprawie posiedzenie Komisji Rolnictwa, na które zaproszony zostanie Powiatowy Lekarz Weterynarii i wyjaśni tę kwestię.

Starosta K. Baranowski powiedział, że rozumie argumety radnego Antoszewskiego ale właśnie najpierw powinna odbyć się komisja rolnictwa, a następnie ewentualnie na kolejnej sesji zostanie ten problem wyjaśniony.

Więcej spraw nie było.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski poinformował, że w dniu 13 lutego 2010 roku w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbędzie się spotkanie noworoczne.

Ponadto zwrócił się do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu o naliczanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników.

Następnie Pan Ryszard Dobieszewski- Burmistrz Dobrzynia nad Wisłą- wręczając Przewodniczącemu Rady pamiątkową statuetkę podziękował za pomoc okazaną przez samorząd powiatowy poszkodowanym w gradobiciu jakie miało miejsce w Gminie Dobrzyń n/W.

Radny A. Antoszewski zwrócił się z prośbą do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie o wyjaśnienie kwestii Centrum Aktywizacji Zawodowej, które zostało od niedawna utworzone w PUP. Zapytał czy ta grupa 20 osób do tego wyznaczona będzie szukać pracy bezrobotnym także na rynkach Unii Europejskiej.

Pan M. Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- wyjaśnił, że zgodnie z wcześniej już podjętą przez rade powiatu uchwałą Powiatowy Urząd Pracy wystąpił o środki do Ministerstwa na utworzenie CAZ. Nie zostaną zatrudnione dodatkowe osoby, po prostu są to stanowiska, które już były w PUP, tylko teraz będą zajmować się tylko tym zadaniem. Ilość osób zatrudnionych w CAZ zależy od ilości bezrobotnych w powiecie. Dodał, że rynek pracy w powiecie lipnowskim jest trudny. Jest w urzędzie komórka zajmująca się organizowaniem pracy za granicą, w tej kwestii istnieje duża wspólpraca z wojewódzkim urzedem pracy. Bezrobotni korzystają z takiej możliwości, a część z nich po wygaśnięciu umowy o pracę, sama bez pośrednictwa PUP kontynuuje pracę u zagranicznego pracodawcy. Urząd organizuje staże zawodowe, które też są pewną formą aktywizacji zawodowej. W 2009 roku urząd pracy zorganizował 1080 staży. 35% osób po stażu znajduje zatrudnienie. Pan M. Rojek podkreślił, że sporo jest bezrobotnych nie posiadających wykształcenia, a rynek pracy jest bardzo wymagający.

Więcej spraw nie było.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14 stycznia 2010 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Powiadom znajomego