W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXVIII/2009 z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXXVIII/2009

z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 30 grudnia 2009 roku


XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 30 grudnia 2009 roku              w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Rozpoczęła się o godz. 8.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 9.50.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 19 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Przemysław Gęsicki.

4. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że ze względu na to, że XXXVII sesja odbyła się niedawno, protokół zostanie przyjęty na następnej sesji. Następnie odczytał proponowany porządek obrad. Zapytał czy są jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

 • zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2010

 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia

 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych     w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 • przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom

 • zmiany Uchwały Nr V/38/2007 Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad. 5. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 18 grudnia 2009 roku do 30 grudnia 2009 roku /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Starosta poinformował, że Prezes spółki "Szpital Lipno" J. Waleczko jest właśnie                 w Narodowym Funduszu Zdrowia i podpisuje kontrakt na świadczenia medyczne na 2010 rok. Dodał, że kontrakt znacznie wzrósł. Nawiązując do tematu dotacji z programu rządowego powiedział, że prawdopodobne jest, że otrzymamy te środki do końca I kwartału 2010 roku.


Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 568 914 zł i zamkną się kwotą 50 772 977 zł. Zmian dokonano w działach i rozdziałach: w dziale 758- różne rozliczenia rozdziale 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan uelga zwiększeniu o kwotę 83 858 zł w związku z pismem Ministra Finansów zwiększającym wielkość subwencji ogólnej na rok 2009 ze środków rezerwy. W dziale 600- transport i łączność, rozdziale 60095- pozostała działalność- plan ulega zwiększeniu o kwotę 183 732 zł w związku z podpisaną umową trójstronną pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasto Lipno i Gminą Lipno z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy miasta Lipna. W dziale 926- kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601- obiekty sportowe w związku z podanym wskazaniem właściwego paragrafu przez Ministerstwo Finansów odnośnie przekazania dotacji na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85111- szpitale ogólne plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 803 675 zł- związku z podpisanym aneksem do umowy z dn. 30.04.2009r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim ulega bowiem zmniejszeniu wielkość dofinansowania do realizacji projektu, którego całkowita wartość wynosi 5 202 064,68 zł. Dofinansowanie zgodnie z aneksem wynosi 3 058 054,93 zł, z czego w roku 2009 powiat winien otrzymać 2 435 562 zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 691 898 zł i zamkną się kwotą 58 034 054 zł. Ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu dotyczącego przeniesień oddziałów psychiatrycznych (rozdział 85111- szpitale ogólne o kwotę 1 413 102 zł). W związku z wystąpieniem różnicy pomiędzy zwiększonymi dochodami i wydatkami zmniejszeniu ulega wielkość deficytu budżetowego    o kwotę 693 284 zł. i stanowić będzie on kwotę 7 261 077 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek              w wysokości 952 177 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              i Gospodarki Wodnej w wysokości 251 380 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 6 057 520 zł.

Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i udzielił głosu Staroście K. Baranowskiemu.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że regulowanie pewnych zobowiązań jest przełożone na początek przyszłego roku. Powodem tego jest m.in. to, że nie wpłynęły jeszcze środki          z urzędu marszałkowskiego związane z realizacją projektu w szpitalu oraz nie pozyskaniu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Do połowy stycznia 2010 roku powinna się odbyć następna sesja Rady, żeby można było zapłacić zaległe faktury.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał czy urząd marszałkowski nie wywiązuje się z umowy skoro nie wpłynęły jeszcze te środki.

Starosta powiedział, że nie wie jaka jest tego przyczyna, być może jeszcze w dniu dzisiejszym wpłyną te środki.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2010

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni przed sesją otrzymali autopoprawki do tego projektu uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że pewne zobowiązania zostaną uregulowane w styczniu przyszłego roku. Do połowy stycznia powinno się tego dokonać.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2010.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego       i niektórych innych składników wynagrodzenia

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała ta oraz dwie następne z porządku obrad          w ubiegłym roku były podejmowane w formie jednej uchwały.

Powiedział, że zapisy zawarte w tych uchwałach były konsultowane, uzgadniane                  z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

Następnie Starosta zgłosił wniosek, aby w projekcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów    i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, dodać w §3 pkt. 6 zapis umożliwiający zgłoszenie kandydata do nagrody Starosty Lipnowskiego także przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa.

Pani Elżbieta Frąckowska- radca prawny Starostwa- wyjaśniła, że nie było to uzgodnione ze związkami zawodowymi. Związki wydają opinię ale treść opiniowanego regulaminu muszą znać wcześniej.

Starosta K. Baranowski wycofał zgłoszony wcześniej wniosek.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi, pytania.

Nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego                 i niektórych innych składników wynagrodzenia

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Wiceprzewodniczacy Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

/treść uchwały w załaczeniu do protokołu/


 • przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Nr V/38/2007 Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa         w swoim protokole pokontrolnym zaznaczyła, aby doprecyzować podstawę prawną do Uchwały Nr V/38/2007 Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie mimo, że nadzór prawny wojewody uznał ją za wystarczającą.

Starosta wyjaśnił, że nie było prawidłowo określonej maksymalnej wysokości diet, jaką radny może otrzymać.

Przewodniczący Rady dodał, że nie wiążą się ze zmianą tej uchwały żadne konsekwencje finansowe.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/38/2007 Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


7.Wnioski i zapytania.

8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne wnioski i zapytania.

Radny A. Antoszewski poruszył problem obwodnicy miasta Lipna. Powiedział, że mieszkańcy gminy Lipno, koło których działek ma przebiegać obwodnica powinni być powiadomieni         o zamiarze jej budowy wcześniej.

Starosta K. Baranowski powiedział, że z przykrością musi stwierdzić, że najprawdopodobniej inwestycja budowy obwodnicy dla miasta Lipna nie będzie kontynuowana. Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył m.in. Burmistrz Miasta Lipna, Zastępca Burmistrza, radny miasta Lipna A. Balicki, Inżynier Miasta. Na spotkaniu tym poinformowano nas, że miasto Lipno nie ma środków finansowych w budżecie na 2010 rok i lata następne na budowę obwodnicy. W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której uchwalano budżet miasta na 2010 rok. Wobec powyższego realizacja tej inwestycji będzie raczej niemożliwa, gdyż powiat nie ma środków by dołożyć do tego przedsięwzięcia za miasto Lipno. Gmina Lipno wywiązała się z zawartego porozumienia i zabezpieczyła w budżecie na 2010 rok środki finansowe w uzgodnionej wysokości.

Radny A. Antoszewski powiedział, że społeczeństwo Miasta Lipna, jak i Powiatu Lipnowskiego powinno wywrzeć wpływ na Burmistrza w tej sprawie. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna  i  szkoda gdyby miało się to nie udać. Sytuacja pozyskania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego może się nie powtórzyć.Potem długo takiej możliwości już nie będzie.

Starosta powiedział, że nad budżetem Miasta Lipna może dyskutować jedynie Rada Miejska.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tej sprawie i zapytał czy są jeszcze jakieś inne pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał czy wniosek złożony o dotację z programu rządowego dla szpitala jest poprawny, czy jest coś do uzupełnienia.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że wniosek ten jest bardzo skomplikowany i obszerny. Obecnie jest sprawdzany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który bada dokładnie przeszłość szpitala. Jest około 30 punktów do poprawy, a dotyczą one spraw z poprzedniej kadencji, głównie bilansów, sprawozdań SP ZOZ. Ustalone zostało, że do 10 stycznia powinno zostać to wszystko uzupełnione. Zażądano również protokołów kontrolnych z NIK, RIO. Wszystko jest bardzo dokładnie sprawdzane. Trzeba podkreślić, że pewnych nieprawidłowości             w funkcjonowaniu w przeszłości szpitala nie da się wyprostować. Po uzupełnieniu wniosku     w ciągu 14 dni NFZ obiecał, że wyda opinię.

Więcej spraw nie było.


9. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.


10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego