W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXVI/2009 z XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXXVI/2009

z XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 9 listopada 2009 roku


XXXVI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 9 listopada 2009 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 13.20.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny:              A. Łaniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Wiesław Białucha.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XXXV sesji Rady Powiatu          w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są jakieś uwagi.

Uwag nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli nastepujący porządek obrad.

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

-zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                i społecznej w 2009 roku

-ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetagowej

-wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

10. Sprawy różne i komunikaty.

11. Zakończenie.

Ad.6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 25 września 2009 roku do 9 listopada 2009 roku /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Ponadto Starosta K. Baranowski poinformował, iż wraz z Przewodniczącym Rady był z wizytą u Prezesa Pomorskiej Spółki Gazowniczej w Gdańsku, z którym prowadzone były rozmowy na temat gazyfikacji powiatu lipnowskiego. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu odbędzie się spotkanie, na którym omówione zostaną szczegóły w tym zakresie.

Starosta K. Baranowski nawiązał również do tematu szpitala. Powiedział, że wniosek           o dotację dla szpitala z programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” jest w chwili obecnej oceniany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie przekazany do Narodowego Funduszu Zdrowia, po czym zostanie skierowany do Wojewody. Trudno określić, w jakim czasie to nastąpi z uwagi na to, że należy spodziewać się, iż mogą wystąpić pewne nieprawidłowości, które niezwłocznie trzeba będzie usunąć. Poinformował zebranych, że bardzo duży wkład pracy i zaangażowania w tej kwestii mają pracownicy Wydziału OKSZ Starostwa.

Dodał, że w szpitalu są przeprowadzane inwestycje, w tym roku za remont i dostarczenie aparatury trzeba będzie zapłacić wykonawcom ok. 3 mln zł. Starosta nawiązał także do tematu odsetek od ustawy "203"- powiedział, że kwota tych odsetek wynosi ok. 500 tys. zł. Sprawa jest nadal w sądzie i choć zapadły korzystne wyroki dla pracowników, to jednak wystąpiliśmy o uzasadnienie do wyroku.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.


Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przed sesją radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały, jednak doszły w ostatniej chwili kolejne zmiany do projektu uchwały. Zwrócił się do Pani Skarbnik o wyjaśnienie tej kwestii.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że budżet powiatu wzrośnie o następną kwotę- 1 476 442 zł. Wiążą się z tym podpisane dwie umowy z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie programu dotyczącego przebudowy drogi Rogowo- Skępe oraz programu "Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego". Ponadto wpłynęła z rezerwy subwencji oświatowej kwota 155 818 zł, zwiększyły się również dochody z tytułu dotacji celowej- są to dezycje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Przed chwilą również Dyrektor Zespołu Szkół    w Dobrzyniu n/W zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany w budżecie w związku   wpływem dodatkowej kwoty z PZU z tytułu wynagrodzeń (2 490 zł). Pani Skarbnik dodała, że zwiększeniu ulegają również dochody z tytułu podpisania kolejnych umów Zarządu Powiatu Lipnowskiego z gminami Powiatu Lipnowskiego- jest to kwota 4 tys. zł.                  z  przeznaczeniem dla KP PSP w Lipnie na remont samochodu specjalnego.

Poinformowała również, iż przedstawione dochody wiążą się ze zwiększeniem wydatków      z przeznaczeniem zgodnym w zawartych decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dokonuje się również uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz przeniesień w ramach własnego budżetu Starostwa Powiatowego kwotę 9 000 zł między rozdziałami urzędy wojewódzkie a radami powiatu, kwota 19 000 zł między zarządzaniem kryzysowym a starostwem powiatowym. Ponadto po stronie wydatków wprowadzone zostały wydatki na zwiększenie pokrycia zobowiązań SP ZOZ- jest to kwota 484 956 zł, zmniejszenie dochodów z inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych- jest to kwota 330 000 zł, zmniejszenie paragrafu placówki opiekuńczo- wychowawczej.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały wraz        z autopoprawkami i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku

Starosta K. Baranowski powiedział, że udało się pozyskać 100 tys. zł, które to środki Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje przeznaczyć na zadania realizowane przez PCPR. Zależy nam, aby jak najwięcej osób niepełnosprawnych korzystało z tego dofinansowania.

Radny P. Gęsicki zwrócił się z pytaniem do Pani J. Przybyszewskiej- Kierownik PCPR- czy uda się wykorzystać te środki do końca roku.

Pani J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- odpowiedziała, że PCPR jest już na to przygotowane, większość środków zostanie przeznaczona na środki ortopedyczne.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W.Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i             Turystyki Rady Powiatu w Lipnie o przedstawienie opinii w tej sprawie.

Radny J. Góźdź- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji. Stwierdził, że kompleks boisk sportowych jest bardzo potrzebny. Regulamin został pozytywnie oceniony z uwagą aby wydłużyć czas korzystania z kompleksu w sezonie letnim w soboty i niedziele do godz. 22.00, a co najwyżej opóźnić otwarcie kompleksu. W okresie letnim są bardzo długie dni i większa aktywność młodzieży jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę godziny pracy animatora sportu ale na pewno uda się to pogodzić. Ponadto powiedział, że ma kilka pytań do Zarządu Powiatu odnośnie "Orlika"., tzn. czy inwestycja ta została już całkowicie zakończona i ile wyniósł jej ogólny koszt. Zapytał ponadto czy został już powołany animator sportu i kto nim jest oraz czy kluby sportowe będą mogły korzystać z kompleksu boisk bezpłatnie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że jeśli chodzi o animatora sportu to zostały zatrudnione dwie osoby, które były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Radny J. Góźdź zapytał czy zadaniem takiego animatora sportu będzie również prowadzenie zajęć z grupami młodzieży.

Wicestarosta P. Wojciechowski odpowiedział, że animatorem sportu może być tylko osoba przygotowana pod względem sportowym. Zadaniem takiej osoby jest prowadzenie harmonogramu korzystania z obiektu. Regulamin przewiduje, iż z obiektu mogą korzystać zarówno uczniowie Zespołu Szkół w Lipnie, jak i uczniowie pozostałych szkół oraz mieszkańcy powiatu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że obiekt obejmuje więcej niż standardowy "Orlik"- mianowicie oprócz boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki także bieżnię tartanową, trybuny, szatnię. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 300 000 zł. Dodatkowo firma wykonała również położenie polbruku przez szkołą. A trzeba podkreślić, że kosztorys inwestorski na tą inwestycję był na kwotę 1 700 000 zł. Dodał, że nieprawdziwe są więc informacje,              że budowa "Orlika" była bardzo droga.

Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- wyjaśnił, że na pewno bezpłatnie mogą korzystać z kompleksu boisk młodzieżowe kluby sportowe. Dodał, że zdarza się, że w regulaminach innych "Orlików" w Polsce korzystanie z klubów sportowych jest odpłatne ale nie dotyczy to młodzieży.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w przyszłości należy rozważyć odpłatność za korzystanie z boiska przez kluby sportowe.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że uwaga Komisji Oświaty odnośnie zmiany godzin korzystania z obiektu jest zasadna. Jednak Zarząd proponuje aby wydłużyć korzystanie z obiektu do godz. 21.30 a nie 22.00, żeby był czas na uporządkowanie obiektu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do regulaminu.

Więcej uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady W Białuchy       o odczytanie treści uchwały uwzględniającej zaproponowaną poprawkę.

W. Białucha odczytał treść uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko- Orlik 2012” przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetagowej

Starosta K. Baranowski powiedział, że poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały Zarząd Powiatu zakończy dość długi okres przygotowań do sprzedaży działek na ulicy Okrzei.. Jest to 16 działek o łącznej powierzchni ok. 1, 70 ha, cena ok. 35 zł za metr kwadratowy. Działki są od 8 do 12 arów. Jedna z tych działek jest na cele usługowo- handlowe, pozostałe pod budownictwo jednorodzinne. Znajduje się też w tych okolicach działka policji. Ponadto Starosta poinformował, że otrzymał informację od zastępcy Komendanta Głównego Policji, że inwestycja budowy nowej siedziby komendy policji nie jest skreślona z planów                i systematycznie co roku jakaś kwota jest na to przeznaczana. Nie wiadomo kiedy zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie ale na pewno Zarząd Powiatu monitoruje tę sprawę, tworzy się również dokumentację dla tej inwestycji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetagowej

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski- wyjaśnił, że ta służebność jest potrzebna zakładowi energetycznemu, żeby wydzielić źródło zasilania dla dwóch budynków: Zespołu Szkół Specjalnych i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Placówka świadczy również usługi na zewnątrz przygotowując posiłki, imprezy. Okazuje się jednak, że źródło zasilania jest za słabe i dlatego zaistniała potrzeba doprowadzenia odpowiedniego źródła zasilania ale w zamian zakład energetyczny chce uzyskać służebność przesyłu. Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje odpłatne ustanowienie służebności przesyłu (byłaby to kwota ok. 200-300 zł rocznie).

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wnioski i zapytania.

Radny A. Antoszewski zapytał jak wygląda sytuacja z mammografem w szpitalu, którego prawidłowość działania zakwestionowano. Podkreślił, że bardzo ważna jest profilaktyka nowotworów. Zapytał czy spółka "Szpital Lipno" w przyszłym roku będzie w stanie zakupić nowy mammograf. Powiedział, że lepiej byłoby ewentualnie zakupić droższy a zarazem lepszy mammograf, który będzie służył wiele lat. Dodał, że powiat lipnowski pod względem ilości badań profilaktycznych nowotworów znajduje się na ostatnim miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. Dlatego uważa, że rozwiązanie tego problemu jest bardzo ważnym zadaniem dla szpitala.

Pan Józef Waleczko- Prezes spółki "Szpital Lipno"- potwierdził, że mammograf, który obecnie posiada szpital nie spełnia odpowiednich wymagań. Jednak na teren powiatu sprowadzany jest tzw. mammobus, aby mieszkanki powiatu miały dostępność do tych badań. Powiedział, że mammograf dla spółki jest nieopłacalny, a jego zakup to kwota ok. 500 tys. zł. Dodał, że spółka nie przewiduje w przyszłym roku zakupu mammografu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że to jest na pewno tymczasowe rozwiązanie. Ale podkreślił, że spółka działa dopiero od kilku miesięcy. Dodał, że radny Antoszewski wspomniał o tym, że nasz powiat pod względem badań profilaktycznych jest na końcu           w województwie ale mamy to zamiar zmienić. Podkreślił, że szpital posiada naprawdę dobre oddziały, jak np. neurologia, która obejmuje ponad 100 tys. mieszkańców czyli nie tylko powiat lipnowski, a ponadto ginekologia, chirurgia. Inwestuje się duże środki finansowe w aparaturę medyczną. W ubiegłym roku rozpoczęto remont oddziału wewnętrznego, wyremontowano sale operacyjne, które od wielu lat nie były modernizowane. W planie jest remont innych oddziałów. Obecnie szpital czeka na dostarczenie sprzętu medycznego, na który przeznaczono ok. 1 mln zł. Jakość usług jest sukcesywnie podnoszona. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystko da się zrobić od razu. Trzeba podkreślić, że przez wiele lat szpital nie był w ogóle remontowany. Jeśli chodzi o mammograf to w przyszłości niewykluczone, że będzie on zakupiony, wszystko zależy od środków finansowych.

Radny P. Gęsicki zapytał czy działka w gminie Dobrzyniu n/W została już sprzedana.

Starosta K. Baranowski powiedział, że został ogłoszony przetarg na 17 ha gospodarstwa      w Leniach Wielkich, natomiast 5 ha wraz z budynkiem zostało pozostawionych na potrzeby Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W. Był to przetarg nieograniczony ustny. Jednak żaden           z oferentów nie przelicytował kwoty ogłoszonej przez Zarząd Powiatu w Lipnie. W związku     z tym Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby tę nieruchomość podzielić na 5 działek, które będą osobno sprzedawane. W dniu 11 grudnia bieżącego roku odbędzie się przetarg na te działki. Cena za metr kwadratowy działek pozostaje ta sama.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania.

Nie było.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował radnych i kierowników jednostek o wskazanych przez Urząd Skarbowy w Lipnie nieprawidłowościach w złożonych oświadczeniach majątkowych. Dodał, że każdy z radnych otrzymał tuż przed sesją pismo Urzędu Skarbowego w Lipnie w tej sprawie (treść pisma w załączeniu do protokołu). Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwzględnienie tych uwag przy składaniu oświadczeń majątkowych w przyszłym roku.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku- wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lipnie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Na następnej sesji ewentualnie może przybliżyć radnym jego treść.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że w tym wystąpieniu pokontrolnym wskazano na kilka drobnych nieprawidłowości. Podkreślił, że kontrolerzy z RIO w rozmowie z nim podkreślali, że nie są to duże nieprawidłowości i ogólnie kontrola wypadła bardzo dobrze.

Starosta ponadto poinformował, że Zarząd Powiatu chce na najbliższym posiedzeniu, prawdopodobnie już w dniu dzisiejszym, podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok. Do dnia 15 listopada Zarząd ma czas na przekazanie projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady. Starosta wyjaśnił, że przyszłoroczny budżet nie przewiduje zaciągania żadnych kredytów i pożyczek. Będzie to budżet zrównoważony. Nie będzie deficytu. Budżet              w dochodach będzie się zamykał kwotą ok. 52 700 000 zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji, aby po otrzymaniu projektu budżetu na 2010 rok, zwoływali posiedzenia komisji celem zaopniowania tego projektu.

Więcej spraw nie było.

11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Józef Predenkiewicz zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 9 listopada 2009 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego