W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXXIII/2009

z XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 3 lipca 2009 rokuXXXIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 3 lipca 2009 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.15 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 14.40.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: D. Kłobukowski, A. Łaniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jarosław Poliwko.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał przesłany radnym proponowany porządek obrad i zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Następnie Starosta K. Baranowski powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie proponuje wprowadzenie do porządku obrad także punktów dotyczących podjęcia uchwał: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009, a także autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

Starosta powiedział, że w związku z tym, że 13 lipca 2009 r. przybywa na teren województwa kujawsko-pomorskiego Minister Zdrowia Ewa Kopacz, w związku z ostatnim Konwentem Starostów oraz spotkaniem radnych, Zarząd Powiatu w Lipnie zgłasza wniosek aby zdjąć z porządku obrad punkt 7- Przyjęcie sprawozdania "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2008 rok". Wiąże się to z tym, że radni i Zarząd Powiatu chcieliby dokładniej przeanalizować pewne kwestie.

Radny J. Góźdź powiedział, że nie rozumie jaki związek z przyjęciem przez Radę sprawozdania za 2008 rok ma wizyta minister Kopacz.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu oraz grupa radnych z Klubu PSL chcą jeszcze raz przeanalizować sprawozdanie, omówić i wyjaśnić pewne rzeczy, które wydają się być niespójne. A nad przedmiotowym sprawozdaniem dyskutować na następnej sesji.

Radny P. Gęsicki powiedział, że wnioskuje z tego, iż to sprawozdanie nie zadowala Zarządu Powiatu.

Pan Mirosław Grzybowski- Powiatowy Inspektor Sanitarny- powiedział, że jest zdziwiony tą sytuacją, gdyż to sprawozdanie przedstawiał na posiedzeniu Zarządu Powiatu i nie było wtedy żadnych uwag a sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tej sprawie i poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego Przyjęcia sprawozdania "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2008 rok".

Radni Rady Powiatu w Lipnie 12 głosami "za" przy 3 głosach "przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących się" wycofali z porządku obrad punkt 7- Przyjęcie sprawozdania "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2008 rok".

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad wymienionych wcześniej projektów uchwał.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad wymienione projekty uchwał

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku obrad sesji.

Następujący porządek obrad XXXIII sesji przyjęto jednogłośnie:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 7. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2008 rok.

 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2008 rok.

 10. Przyjęcie Sprawozdania o stanie dróg powiatowych.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

-przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej

-określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy finansowej w likwidacji   wyrobów zawierających azbest z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Lipnie na rok 2010

-wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy

-powołania Kapituły Honorowej tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"

-zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego   deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego

-zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu   Lipnowskiego na rok 2009

-ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu miedzy sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 29 maja do 3 lipca 2009 r. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi i pytania.

Nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.
Ad.7. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2008 rok.

Radny A. Antoszewski zgłosił wniosek aby nie omawiać sprawozdań, gdyż każdy z radnych miał możliwość zapoznania się z ich treścią, tylko ewentualnie zadawać do nich pytania. Pozostali radni przychylili się do tego wniosku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2008 rok.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Mariola Ejdowska zaprosiła radnych na imprezę pn. Święto Kwitnącej Paproci, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2009 roku o godz. 15.00 w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Radny A. Antoszewski zapytał jak wygląda sprawa zarządzania sprawami majątkowymi ubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Więcej pytań nie było.

Dyrektor DPS wyjaśniła, że zajmują się tym opiekunowie prawni tych osób i odpowiadają za to przez sądem rodzinnym.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2008 rok.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2008 rok. /treść sprawozdania w załączeniu do protokolu/

Ad.10. Przyjęcie Sprawozdania o stanie dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał kiedy będzie naprawiana droga Czarne- Wielgie.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- odpowiedział, że rozpoczęciu naprawy nie sprzyja pogoda. Firma już naprawiała tę drogę ale deszcze wszystko wymyły. Będzie to poprawiane.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że według przedstawionego projektu uchwały i dzisiejszych autopoprawek budżet powiatu po stronie dochodów wzrasta o kwotę 224 277 zł. Jednakże w dniu dzisiejszym wpłynęły jeszcze dwa porozumienia, budżet wzrósł by jeszcze o kwotę 13 000 zł, jeśli Rada wyrazi na to zgodę. Porozumienia te zawarte zostały z Miastem i Gminą Skępe na straż i szpital (3000 zł na straż i 10 000 zł na szpital).

Jeśli chodzi o wydatki to ulegają one zwiększeniu o kwotę 57 872 zł i zamkną się kwotą 55 289 039 zł. W dziale 600- transport i łączność, rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe, plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 234 155 zł. Ulegają tu zmniejszeniu wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy drogi Rogowo- Skępe ponieważ wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi 3 644 321,24 zł. Zmniejszeniu ulegają również wydatki związane z opłatami za wykonanie ekspertyz, dodatkowym wynagrodzeniom rocznym i pozostałymi opłatami. Zwiększeniu natomiast ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, szkolenia i zakup akcesoriów komputerowych.

W dziale 750- admnistracja publiczna, rozdział 75011- urzędy wojewódzkie, plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 124 405 zł- zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 852- pomoc społeczna, rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan ulega zwiększeniu o kwotę 25 458 zl- ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług remontowych, opłacenie najmu garażu oraz na zakup oprogramowania umożliwiającego ewidencje stanu magazynowego oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup energii, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup usług oraz na przekazanie środków finansowych gminom za przebywające w placówkach dzieci z terenu Powiatu Lipnowskiego..

W dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80195- pozostała działalność, plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 138 000 zł, w rozdziale 80130- szkoły zawodowe plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 130 872 zł.


 • przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie na rok 2010

Starosta K. Baranowski przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Radny A. Antoszewski zapytał w jakiej wielkości będzie można uzyskać dotację na likwidację azbestu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że będzie można uzyskać dotację w kwocie do 3000 zł. W 2010 roku uda się pozytywnie rozpatrzyć ok. 25-30 wniosków.

Radny A. Antoszewski powiedział, że problem azbestu jet bardzo ważny i powinien być rozwiązany wspólnymi siłami: wojewody, marszałka, burmistrzów, wójtów.

Więcej uwag i pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwaly.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie na rok 2010.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie na rok 2010.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- omówił projekt uchwały. Powiedział, że Urząd Miasta Bydgoszczy zwrócił się do Rady Powiatu w Lipnie o zaopiniowanie przedmiotowej uchwały ponieważ Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy swoim zakresem działania obejmuje także Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • powołania Kapituły Honorowej tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że uchwała ta jest konsekwecją podjętej przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego". Zaproponował, aby do składu Kapituły Honorowej zgłosić kandydatów z każdego klubu i koła radnych Rady Powiatu.

Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

W. Białucha w imieniu Koła Radnych "Lewica i Demokraci" zgłosił kandydaturę Pani Marii Krysztoforskiej.

P. Wojciechowski w imieniu Klubu Radnych "Niezrzeszonych" zgłosił kandydaturę Pana Mieczysława Kwiatkowskiego.

J. Góźdź w imieniu Koła Radnych Przymierza Samorządowego "Zgoda" zgłosił kandydaturę Pana Przemysława Gęsickiego.

St. Jagielski w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił kandydatury Pana Karola Kwiatkowskiego oraz Pana Andrzeja Nowaka.

Więcej kandydatur nie było.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady K. Kwiatkowskiego o odczytanie treści uchwały.

K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania Kapituły Honorowej tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego".

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski omówił projekt uchwały. Powiedział, że w uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości ok. 8 mln zł i jako źródło jego pokrycia wskazano m.in. kredyt długoterminowy. Powiedział, że to, iż Zarząd otrzyma od Rady upoważnienie do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 463 000 zł, nie znaczy, że na pewno z niego skorzysta we wskazanej w uchwale wysokości.

Starosta nawiązał również do następnego punktu porządku obrad- podjęcia uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009. Powiedział, że uchwała ta dotyczy zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 372 800 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie "Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W wraz z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej".

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009

Omówiono w punkcie poprzednim.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Salę obrad opuścił radny Krzysztof Baranowski.

Stan Rady wynosi 16 radnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że w stosunku do obowiązującej uchwały ustalającej wynagrodzenie Starosty, zmienia się jedynie wysokość dodatku specjalnego, który wzrasta z 20 do 40 %.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (16 głosami "za") podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Na salę obrad przybył radny K. Baranowski.

Stan Rady wynosi 17 radnych.


12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Radny A. Antoszewski powiedział, że zgłaszają się do niego jako radnego nauczyciele emeryci, którzy woleliby dostawać gotówkę zamiast bonów do marketów, ponieważ są im bardziej potrzebne środki finansowe na lekarstwa.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że jest to bardziej apel do dyrektorów szkół aby wprowadzili zmiany w regulaminie świadczeń socjalnych poszczególnych szkół.


14. Sprawy różne i komunikaty.

Stanisław Jagielski zaprosił radnych i wszystkich obecnych na sesji na piknik w Blinnie w niedzielę o godz. 16.00.

Wicestarosta P. Wojciechowski poinformował, że są już wyniki matur. Podkreślił, że maturzyści z powiatu lipnowskiego uzyskali bardzo dobre wyniki.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu ma pomysł na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej powiatu- młodzieżowego ośrodka socjoterapeutycznego.

Innych spraw nie było.


15. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokołowała:

Izabela PączkowskaPowiadom znajomego