W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXXI/2009

z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 24 kwietnia 2009 roku


XXXI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 24 kwietnia 2009 roku w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Rozpoczęła się o godz. 14.15 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 15.30.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: St. Jagielski, A. Łaniewski (nieobecność usprawiedliwiona)

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Roman Matera.

4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Starosta K. Baranowski zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić dwa projekty uchwał: w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z zaproponowanymi przez Starostę zmianami.

Następujący porządek obrad XXXI sesji przyjęto jednogłośnie:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie

 8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez   Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na   2008 rok

-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu   Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu   w Lipnie

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji   Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z tytułu   wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

-otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu   Lipnowskiego na 2008 rok

-podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok

 1. Wolne wnioski i zapytania

 2. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że zarówno ta, jak i następna uchwała dotyczy zmiany nazwy placówki z “Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej” na “Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą”. Zgodnie z sugestiami przedstawicieli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażonymi w trakcie kontroli obiektu pod względem spełniania standardów placówki opiekuńczo-wychowawczej, zaszła konieczność zmiany typu placówki, aby pełniej wykorzystać miejsca przygotowane na pobyt dzieci. Zmiana typu placówki wiąże się ze zmianą jej nazwy oraz dokumentów regulujących organizację placówki.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów “za”) podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów “za”) podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.


Starosta K. Baranowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady o ogłoszenie przerwy w celu odbycia krótkiego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz ogłosił przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego porządku obrad sesji.


8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przedstawił “Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 31 marca 2009 roku do 24 kwietnia 2009 roku”.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Zarządu podkreślił, że otrzymał informację od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, iż Powiat Lipnowski uzyskał kwotę 23 mln zł na budowę obwodnicy.

Starosta podkreślił, że w rankingu powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w tym roku Powiat Lipnowski przesunął się z 78 na 24 miejsce w kraju oraz z 4 na 2 w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Antoszewski zwrócił się do Starosty o wyjaśnienie jak będzie się kształtowała kadra w placówce opiekuńczo- wychowawczej .

Starosta K. Baranowski powiedział, że placówka jest już wyremontowana i w najbliższym czasie odbędzie się jej otwarcie. Radni zostaną na nie zaproszeni, jak również Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Lipnie oraz Komendant Powiatowy Policji. W placówce będzie trzydziestoro dzieci, zatrudnionych będzie ponad dwadzieścia osób, część z nich w ramach prac interwencyjnych. Dodał, że nie wszystkie stanowiska są obsadzone, m.in. na główną księgową. Wielu z pracowników placówki to pracownicy byłej Bursy Szkolnej. Dodał, że wychowawca w placówce rozpoczyna pracę z płacą zasadniczą 1900 zł. Jeśli chodzi o pracowników administracyjnych to są to: dyrektor (nie ma stanowiska zastępcy dyrektora), główna księgowa, jedna osoba w księgowości, a także jedna osoba obsługująca m.in. sekretariat.

Radny A. Antoszewski zapytał od jakiego wieku mogą być umieszczane dzieci w placówce.

Starosta wyjaśnił, że przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Mogą być przyjęte dzieci młodsze jeżeli do placówki trafią w jednej rodzinie, żeby nie rozdzielać rodzeństw

Następnie radny T. Woźnicki zapytał czy Rada Miasta Lipna zaakceptowała już porozumienie między samorządami dotyczące budowy obwodnicy.

Starosta wyjaśnił, że porozumienie w sprawie budowy obwodnicy między Powiatem Lipnowskim, Gminą Lipno i Miastem Lipno zostało zawarte ale do ważności jego postanowień potrzebna jest ich akceptacja przez organy uchwałodawcze. Rada Miejska w Lipnie jeszcze takiej uchwały nie podjęła.

Radny A. Antoszewski zapytał czy poza 23 mln zł z Zarządu Województwa na budowę obwodnicy resztę kosztów poniosą te trzy samorządy, które zawarły porozumienie i jak będzie to wyglądać w przypadku gdy Rada Miasta nie podejmie tej uchwały. Zapytał też jak długo będzie trwała budowa obwodnicy.

Starosta odpowiedział, że nie może odpowiadać za działania urzędu miasta. Dodał, że porozumienie określa podział pomiędzy samorządami w ten sposób, że 40% kosztów ponosi powiat, 40% Miasto Lipno i 20% Gmina Lipno. Gmina Lipno w swoim budżecie na ten cel zabezpieczyła na lata następne kwotę 4 mln 600 tys zł. Budowa obwodnicy będzie trwała 4 lata, w przyszłym roku powinna się rozpocząć.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac miedzy sesjami.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła projekt przedmiotowej uchwały. Powiedziała, że dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 234 721 zł na realizację projektów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy (kwota 88 315 zł) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 146 406 zł. (środki te to wkład własny tych jednostek do projektów unijnych). Dodała, że pozostałe zmiany ujęte w projekcie uchwały oraz dzisiejszych autopoprawkach dotyczą Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, gdzie należało zabezpieczyć kwotę 85 tys. zł na remont (pozyskano te środki zmniejszając budżet zarządzania kryzysowego i placówek opiekuńczo-wychowawczych). Ponadto ulega zwiększeniu plan wydatków o kwotę 40 000 zł na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Zwiększają się także wydatki w zespole szkół specjalnych na zakup oleju opałowego na kwotę 10 000 zł oraz na prace remontowe 10 000 zł. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki w rozdziale 80140- szkoły zawodowe o kwotę 1000 zł na wyjazdy służbowe dla Zespołu Szkół w Skępem. Poza tym w rozdziale 85201- szpitale ogólne- ulega zwiększeniu wielkość wnoszonego wkładu do spółki “Szpital Lipno”, zaś zmniejszeniu ulegają dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (chodzi o kwotę 200 000 zł).

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do omawianego projektu uchwały.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że 85 000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie jest przeznaczone na remont sal dydaktycznych i zakup sprzętu, także na doprowadzenia kolektora grzewczego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego. Podkreślił, że CKP organizuje już szkolenia i z tego tytułu są zaplanowane dla powiatu duże dochody.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów “za”) podjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu K. Baranowskiemu.

K. Baranowski podkreślił, że planowany deficyt budżetowy na koniec 2008 roku znacznie się zmniejszył (z kwoty ok. 3 mln zł na kwotę 380 tys. zł), przy czym nie zrezygnowano z żadnych inwestycji.Wszystkie zaplanowane inwestycje udało się zrealizować.


-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez   Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na   2008 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach na sesję opinię RIO. Zapytał czy odczytywać ją na sesji.

Radny A. Antoszewski powiedział, aby nie odczytywać opinii RIO, każdy z radnych miał czas aby się z nią zapoznać. Zaproponował aby omówić ją ewentualnie w formie pytań podczas dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Pozostali radni przychylili się do tej propozycji i ustalili również, żeby nie odczytywać opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.


-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej A. Nowaka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji A. Nowak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie. /treść wniosku w załączeniu do protokołu/


-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji   Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z tytułu   wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że w związku z tym, co wcześniej ustalono, opinia RIO nie będzie odczytana i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


-otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu   Lipnowskiego na 2008 rok

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Starosta K. Baranowski powiedział, że chciałby aby radni wzięli pod uwagę wielkość zeszłorocznego budżetu, deficyt budżetowy, środki zaplanowane na inwestycje.

Powiedział, że w Starostwie jest trzyosobowy zespół zajmujący się promocją powiatu i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych. Ale również poszczególni dyrektorzy jednostek przeprowadzają inwestycje i pozyskują w tym celu środki unijne. Podziękował w tym miejscu dyrektorom za ich starania w tym zakresie. Dodał, że budżet w dochodach ciągle rośnie.

Podkreślił, że Zarząd Powiatu podejmował poważne działania wobec SP ZOZ w Lipnie. W zeszłym roku SP ZOZ zaczął wreszcie spłacać swoje zobowiązania wobec wierzycieli. Zwracając się do pracowników tego zakładu stwierdził, że wie, iż wynagrodzenia nie są wysokie ale są wreszcie wypłacane na czas. Dodał, że po jakimś czasie powinny wzrosnąć. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Pracownicy nie odczuli zmiany organizacyjnej ich zakładu pracy, przeszli do spółki “Szpital Lipno” na tych samych warunkach.

Kończąc wypowiedź Starosta K. Baranowski zwrócił się do radnych o udzielenie Zarządowi Powiatu w Lipnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisj o przedstawienie opinii komisji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej J. Poliwko powiedział, że na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2009 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska M. Kwiatkowski powiedział, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

M. Kwiatkowski-jako Wiceprzewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego- powiedział, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2009 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki J. Góźdź powiedział, że na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2009 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów D. Kłobukowski powiedział, iż Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok, które zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski powiedział, że przy konstruowaniu budżetu na 2008 rok Rada założyła konsekwentnie z roku poprzedniego cykl działań inwestycyjnych. Ale realizacją tych inwestycji zajął się Zarząd Powiatu w Lipnie. W tym miejscu podziękował Zarządowi Powiatu za taką realizację tego budżetu. Wszystko, co było założone, zostało zrealizowane. Zarząd nie powinien spocząć na laurach lecz kontynuować konsekwentnie dotychczasowe działania.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakies uwagi i pytania do sprawozdania.

Więcej uwag i pytań nie było.


-podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy sa uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów “za”) podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski podziękował Radzie Powiatu za docenienie działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu. Dodał, że Zarząd będzie konsekwentnie działał tak jak do tej pory. Podkreślił, że to nie jest tylko zasługa Zarządu ale osób z nim współpracujących: Sekretarza, Skarbnika, urzędników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Ponadto Starosta nawiązał do tematu budowy boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół w Lipnie. Powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości wybudować w tym miejscu także pełnowymiarową halę sportową.

Starosta powiedział także, że Powiat Lipnowski otrzymał 180 000 zł na realizację projektu dotyczącego podnoszenia kształcenia zawodowego na terenie powiatu.

Starosta dodał, że są już podejmowane działania, aby w Zespole Szkół w Lipnie i Zespole Szkół Technicznych znaleźć dodatkowe środki na przedmioty takie jak matematyka, język polski, język obcy, w związku z tym że są to przedmioty obowiązkowe na maturze.

Radny T. Woźnicki powiedział, że to bardzo dobrze, że został wybudowany parking przy budynku Starostwa na ul. Sierakowskiego ale zaczyna już też i tam brakować miejsca. Zaproponował, żeby od przyszłego roku podjąć działania, aby ten parking powiększyć.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd weźmie pod uwagę wniosek radnego Woźnickiego.

Ponadto Starosta zwrócił się do poszczególnych komisji Rady Powiatu aby powoli zaczęły analizować w jaki sposób wykorzystać nieruchomość po szpitalu psychiatrycznym. Zarząd Powiatu zapewne też będzie miał swoją propozycję w tym zakresie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski i zapytania.

Więcej pytań nie było.


13. Komunikaty i ogłoszenia.

Nie było.


14. Zakończenie.

W związku z wyczerpanierm porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zakończył obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 24 kwietnia 2009 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego