W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXVIII/2009 z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXVIII/2009

z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 12 lutego 2009 roku


XXVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 12 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Rozpoczęła się o godz. 9.30 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 10.20.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.


1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na 19-osobowy skład Rady obecnych jest 18 radnych, sesja jest więc prawomocna do podejmowania uchwał.

Nieobecny radny Przemysław Gęsicki- nieobecność usprawiedliwiona.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie Sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrana została radna M. Krysztoforska.


4. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mogli się z nimi zapoznać. Zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokoły z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad sesji. Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie:

1.Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2008  roku.

8. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2008 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

    - zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

    - przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2009 rok.

    - przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2008r.

    -wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

8. Wnioski i zapytania

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

10. Sprawy różne i komunikaty.

11.Zakończenie.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami w okresie od 30 grudnia 2008 roku do 12 lutego 2009 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Zarządu powiedział, że rok 2008 zakończył się dla SP ZOZ w Lipnie nadwyżką budżetową na bieżącej działalności. Szpital przestał się wreszcie zadłużać. Dodał, że również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie ocenia sytuację tej jednostki. Podkreślił, że jednak problem nadal istnieje. Powiedział, że pracownikom zostały wypłacone należności, zaś sporne sprawy kierowane są do sądu. Dodał, że personel szpitala coraz bardziej jest zaangażowany w pracę na rzecz szpitala. Starosta powiedział, że 20 stycznia br. odbyło się spotkanie z wiceministrem zdrowia Jakubem Szulcem dotyczące wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w celu przekształcenia szpitali. Być może uda się znaleźć w pięćdziesiątce szpitali, które ma objąć program rządowy w tym zakresie. Dodał, że Zarząd już od wielu miesięcy podejmuje kroki w tym kierunku i na pewno się z tego nie wycofa.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Radny A. Antoszewski powiedział, że prasa przedstawia trochę inaczej niż starosta sprawę budowy obwodnicy. Chciałby w związku z tym otrzymać jakieś wyjaśnienia.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski wyjaśnił, że zostało zawarte porozumienie między trzema samorządami, w którym miasto Lipno wnosi wkład w wysokości 40%, Powiat 40% i Gmina Lipno 20%. Aby nie opierać się tylko na doniesieniach prasowych, zwrócił się do Urzędu Miasta o wyjaśnienia. Otrzymał odpowiedź, iż stanowisko zawarte w porozumieniu jest nadal podtrzymywane. Dodał, że oczekuje jednak uchwały Rady Miasta w tym zakresie.

Więcej pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.


7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych      w 2008 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał przedmiotowe sprawozdanie w materiałach na sesję i mógł się z nim zapoznać. Wobec tego zaproponował omówić ten punkt obrad sesji bez czytania w formie pytań do sprawozdania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli "Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu podjetych w 2008 roku".

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


8. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2008 roku.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby podobnie jak w poprzednim punkcie obrad, przedstawić informację w formie pytań i odpowiedzi.

Zapytał czy są jakieś pytania do przedmiotowej informacji.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie infromacji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli "Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2008 roku".

/treść informacji w załączeniu do protokołu/

9. Podjęcie uchwał w sprawach:


  • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że tuż przed sesją radni otrzymali poprawiony załącznik do tego projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że poprawka w załączniku dotyczy jedynie przesunięcia kwoty 1000 zł z paragrafu- zakup usług remontowych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2009 rok

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi, wnioski do przesłanego planu pracy Rady.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy sa uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Nastepnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjeli uchwałę w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2009 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2008r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedmiotowego sprawozdania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjeli uchwałę w sprawie:przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2008r.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


  • wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że w związku z koniecznością przeprowadzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, zaszła konieczność wyboru biegłego rewidenta. Proponuje się do przeprowadzenia tego badania firmę Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. zo.o. 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 83a/2. Koszt badania to ok. 6500 zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do uchwały.

Radny A. Łaniewski zapytał czym kierowano się przy wyborze tej właśnie firmy i czy ta spółka ma jakieś doświadczenie w tego typu badaniach.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- wyjaśnił, że wśród firm, które się zgłosiły ceny wahały się od 5000 zł do 14 000 zł. Wybrano tę firmę bowiem oprócz dobrej ceny miała największe doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu badań w szpitalach.

Więcej pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy sa uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


8. Wnioski i zapytania.

Nie było.


9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

10. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski powiedział, że 23 lutego 2009 roku o godz. 12.00 z Zespole Szkół w Lipnie odbędzie się spotkanie z sołtysami z terenu Powiatu Lipnowskiego. Ponadto poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorami gimnazjów z terenu powiatu.

Wicestarosta P. Wojciechowski dodał, że spotkanie z dyrektorami i pedagogami gimnazjów jest spotkaniem cyklicznym. Odbywa się ono od 2007 roku, przy udziale Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Jego celem jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Wicestarosta podkreślił także, że w rankingu Rzeczpospolitej w czołowej trzydziestce szkół Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazły się dwie nasze szkoły- tj. Zespół Szkół w Lipnie i Zespół Szkół w Skępem. Podkreślił, że pozostałe szkoły także mają osiągnięcia, np. uczeń z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wygrał ogólnopolską olimpiadę. Wicestarosta podziękował dyrektorom szkół za ich pracę.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w rankingu powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Powiat Lipnowski przesunął się z miejsca ok. 300 w roku 2007 na miejsce 78 w roku 2008.

Radny W. Białucha powiedział, że w rankingu ogólnopolskim Zespół Szkół w Skępem znajduje się na 278 miejscu, zaś Zespół Szkół w Lipnie na miejscu 380.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął obrady XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego