W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXIX/2009 z XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie


Protokół Nr XXIX/2009z XXIX sesji Rady Powiatu w Lipniew dniu 27 lutego 2009 roku


XXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 15.40. Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicz, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

Nieobecni radni: Przemysław Gęsicki, Andrzej Łaniewski, Jacek Góźdź- nieobecność usprawiedliwiona. /lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Karol Kwiatkowski.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu Starostwa i radni mogli się z nim zapoznać. Zapytał czy są uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

1.Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2008 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r.

 • zatwierdzenia zasad przyznania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku

 • zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa obwodnicy Miasta Lipna”

 • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C /Rogowo/- granica powiatu- Skępe na odcinku od km 4+ 965 do km 9+640”

 • likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

K. Baranowski- Przewodniczący Zarządu- przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 12 lutego 2009 r. do 27 lutego 2009 r. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił osobę nowego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lipnie- Pana Dariusza Garbarczyka.


7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2008 rok.

Radny J. Kalinowski zaproponował, aby w związku z tym, że każdy z radnych otrzymał w materiałach na sesję przedmiotowe sprawozdania, nie odczytywać ich na sesji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdań z działalności komisji Rady w 2008 roku.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2008 rok.

/treść sprawozdań w załączeniu do protokołu/


8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi do przedmiotowych planów pracy poszczególnych komisji Rady.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok. Powiedziała, że plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 525 824 zł i zamknie się kwotą 42 186 745 zł. Plan wydatków zaś ulegnie zmniejszeniu o kwotę 525 824 zł i zamknie się kwotą 50 558 993 zł. Plan w dziale 926- kultura fizyczna i sport rozdział 92601- obiekty sportowe ulegnie zwiększeniu o kwotę 683 000 zł- wprowadza się do budżetu wydatki na zadania inwestycyjne polegające na budowie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko- Orlik 2012”. Ponadto w dziale 851- ochrona zdrowia rozdział 85111- szpitale ogólne plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł na wykonanie raportu finansowo- rzeczowego niezbędnego w przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego SP ZOZ w Lipnie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski przedstawił treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowksiego na 2009 rok.


 • zatwierdzenia zasad przyznania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia zasad przyznania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski omówił projekt uchwały. Powiedział, że wnioski o dotacje będzie rozpatrywał Zarząd Powiatu w Lipnie.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że wnioski o dotację składa się w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K.Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

/treśc uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa obwodnicy Miasta Lipna”

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski omówił projekt uchwały. Powiedział, że porozumienie zostało zawarte w dniu 23 września 2009 roku. Rada Miejska w Lipnie dziś na sesji również podejmie taką uchwałę.

T. Woźnicki wyraził zdanie, że to bardzo dobrze, że takie porozumienie zostało podpisane.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K.Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz udzielił głosu Staroście Lipnowskiemu K. Baranowskiemu.

K. Baranowski powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest najważniejszym tematem dzisiejszej sesji. Następnie omówił sytuację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie od czasu obecnej kadencji. Podkreślił, że obecnie pensje pracownikom są wypłacane na czas, podatki i inne należności płacone są w terminie. Dodał, że SP ZOZ to jednak przestarzały twór prawny. Przekształcenie w spółkę jest jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji szpitala i szansą na jego dalsze prawidłowane funkcjonowanie. Podkreślił, że do spółki nie dopuszcza się kapitału prywatnego. Dodał, że Zarząd Powiatu podejmował naprawdę wiele starań aby przekształcić szpital w spółkę. W dniu 6 marca 2009 roku zostanie zawiązana umowa spółki, wybór członków Rady Nadzorczej. Powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Starosta dodał, że spółka przejmie zarówno kredyt jak i wszelkie zobowiązania SP ZOZ. Zaznaczył, że w szpitalu nie będzie zwolnień grupowych pracowników. Powiedział, że wizerunek szpitala się zmienia, są to zmiany na lepsze.

Radny T. Woźnicki powiedział, że jest to historyczna chwila dla lipnowskiego szpitala. Powiedział, ze wczoraj odbyła sie sesja Rady Gminy Tłuchowo na której wójt zaoferował dla szpitala 15 tys. zł. Zwrócił się również z pytaniem do Dyrektora SP ZOZ w Lipnie, jaka jest rzeczywista wartość księgowa majątku szpitala.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że forma prowadzenia działalności przez szpital nie przystaje do realiów gospodarki. Dodał, że Rada Społeczna SP ZOZ, której przewodniczy, pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dodał, że nie jest to prywatyzacja szpitala a przejście pracowników do nowego podmiotu odbędzie się w sposób bezbolesny.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Waleczko odpowiedział, że wartość księgowa netto majątku SP ZOZ w Lipnie to ok. 8 mln zł.

Przewodniczący Rady powiedział, że przed sesją odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym członkowie podjeli decyzje o zaproponowaniu dodania do treści uchwały zapisu o następującym brzmieniu: “ W stosunku do pracowników świadczących pracę w likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie zastosowanie mieć będzie art. 231 Kodeksu Pracy”. Zwrócił się do dyrektora szpitala czy jest to prawidłowy zapis.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie odpowiedział, że zapis ten gwarantuje spokój pracownikom szpitala.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie postanowili dodać powyższy zapis w §9 projektu uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K.Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


9. Wnioski i zapytania.

Radny D. Chmielewski zwrócił się do Starosty z pytaniem czy budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe Policji w Lipnie jest zagrożona w związku z wprowadzeniem przez listy ograniczeń inwestycyjnych przez MSWiA.

Starosta K. Baranowski powiedział, że również jest zaniepokojony tą sytuacją, dodał, że ostatecznych decyzji w tej sprawie nie ma, prawdopodobnie będzie więcej wiadomo pod koniec I półrocza. Powiedział, że jednak to zagrożenie istnieje.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady K. Baranowski poinformował, że w dniu 6 marca 2009 roku odbędzie sie akt notarialny zawiązania Spólki Szpital Lipno. Zostanie dokonany wybór członków Rady Nadzorczej spółki.

Innych spraw nie było.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zakończył obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Powiadom znajomego