W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXIV/2008 z XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie

 Protokół Nr XXIV/2008
z XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie
w dniu 30 września 2008 roku


XXIV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Skępem. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza. Rozpoczęła się o godz. 13.00,a zakończyła o godz. 15.45.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady spowodowaną chorobą obowiązki Przewodniczącego pełnił Wiceprzewodniczący Rady Karol Kwiatkowski, wskazany przez Przewodniczącego Rady J. Predenkiewicza.

Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski dokonał otwarcia XXIV sesji Rady Powiatu, powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz pozostałych obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 15 radnych na 19-osobowy skład Rady. Sesja jest więc prawomocna do podejmowania uchwał. Nieobecni radni: Przemysław Gęsicki, Andrzej Łaniewski, Józef Predenkiewicz i Roman Matera./lista obecności w załączeniu do protokołu/

3.Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został Pan Dariusz Kłobukowski.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że protokół z sesji był wyłożony w Biurze Organów Powiatu i radni mięli możliwość zapoznania się z nim. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5.Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że do przesłanego radnym proponowanego porządku obrad chciałby jeszcze dodać w punkcie 14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008r. Dodał, ze projekt uchwały w tej sprawie radni w dniu dzisiejszym otrzymali.

Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008r

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad w/w projektu uchwały.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad wraz z przegłosowaną zmianą i zapytał czy są uwagi do tego porządku.

Uwag nie było.

Poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2008r.

8. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za I półrocze 2008r.

9. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie Powiatu Lipnowskiego.

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego.

11. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego.

12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego.

13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze Powiatu Lipnowskiego.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r.

- zmiany uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego.

- nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

- zmiany uchwały nr XXII/152/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia spółki - ,,Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.

- zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie realizacji projektu pt. ,,Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3- Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2-Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

- zmiany podziałów środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008roku.

15.Wnioski i zapytania.

16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17.Sprawy różne i komunikaty.

18. Zakończenie.


Po przyjęciu porządku obrad na sesję Rady Powiatu przybył Radny Roman Matera.

Stan Rady wynosi 16 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku obrad.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Starosta K. Baranowski powiedział, iż od 28 sierpnia 2008 roku do 30 września 2008 roku odbyło się sześć posiedzeń Zarządu, przedstawiając szczegółowo zagadnienie budowy obwodnicy dla Miasta Lipna i kwestię prowadzonych działań na rzecz przejęcia udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lipnie.

Po złożeniu sprawozdania Wiceprzewodniczący Rady podziękował Staroście K. Baranowskiemu i zwrócił się do radnych o pytania do tego sprawozdania.

Pytań nie było.


7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2008r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I połowę 2008r. Powiedziała, że w ciągu roku budżetowego planowane dochody w wysokości 34 385 781 zł zwiększyły się o kwotę 1 706 850 zł i zamknął się ostatecznie w wysokości 36 092 631 zł, planowane wydatki w kwocie 35 820 611 zł zwiększyły się o 3 281 805 zł i ostateczna wartość wyniosła 39 102 416 zł.

Dodała, że w uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 434 830 zł, który w okresie I półrocza po dokonaniu zmian wyniósł 3 009 785 zł, a pokrycie tego deficytu zaplanowano poprzez zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 778 000 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 600 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek lat poprzednich.

Wskazała, że prawidłowa realizacja dochodów pozwoliła zrealizować je na poziomie 19 724 394,10 zł, tj. 54,65%. O poziomie realizacji zadań o znaczeniu lokalnym w dużym stopniu decyduje wykonanie dochodów własnych, które w budżecie stanowiły 17,97% i wykonane zostały w 47,85%. W strukturze dochodów największy udział mają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (54,36%) i prawnych (1,48%) oraz opłata komunikacyjna (21,21%). W tych dochodach najwyższe wykonanie zaobserwowano w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (62,67%), na nieco niższym poziomie zrealizowano dochody we wpływach z opłaty komunikacyjnej – 55,48% oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 58,42%. Na najniższym zaś poziomie wykonane zostały dochody ze sprzedaży majątku powiatu i stanowią 0,1% zakładanego planu.

Spoglądając na realizację dochodów przez jednostki organizacyjne to najwyższe wykonanie dochodów zaobserwowano w PCPR – 157,90%, w Bursie Szkolnej (115,64%) oraz w Zespole Szkół w Skępem (71,21%). Analizując wykonanie dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych, można stwierdzić, że wszystkie jednostki zrealizowały swoje dochody powyżej 50% planu.

Powiedział, ze dokonując analizy wydatków budżetowych można zauważyć, iż bezpośredni wpływ na ich realizacje mają wykonane dochody. Na wydatki bieżące Powiat przeznaczył 47,44% środków budżetowych, zaś pozostałe 11,01% przeznaczone zostało na wydatki majątkowe. Kwota 576 100,30 zł przeznaczona została na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych w szczególności z infrastrukturą i poprawą warunków bytowych ludności. Niskie wykonanie w wydatkach inwestycyjnych jest skutkiem rozpoczętych zadań w I półroczu 2008 r.. Do końca czerwca wydatkowano już częściowo kwoty zaplanowane na zadania inwestycyjne takie jak: rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie, przebudowa drogi powiatowej Lipno – Brzeźno - Gnojno, zakupu samochodu osobowego dla PUP w Lipnie, DPS – zakup szafy chłodniczej, opracowanie dokumentacji i projektów w DPS i ZS w Skępem, budowa parkingu, oraz spłacono raty za zakup tomografu komputerowego i uregulowano zaległości roku 2007 dotyczące rozbudowy budynku szkolnego ZS w Lipnie.

Dodała, że w I półroczu 2008 roku w budżecie zostały zabezpieczone środki na spłatę długu, jednak polityka finansowa prowadzona przez dłużnika jakim jest SP ZOZ w Lipnie, pozwoliła na zaoszczędzenie tych środków w I półroczu. Ponadto w budżecie zabezpieczono dotacje dla SP ZOZ w wysokości 670 000 zł, z czego jednostka skorzystała w I półroczu z kwoty 10 980 zł (1,64%). Umowa na udzielenie dotacji opiewa na kwotę 80 000 zł.

Podkreśliła, że analizując stopień wykonania wydatków to należy zauważyć, iż wy wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 64,74% wydatków bieżących, dotacje dla podmiotów stanowią 1, 48%, wydatki na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze -4,35%, zaś pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych stanowią 29,43%. W ogólnym budżecie największy udział mają wydatki na oświatę, które stanowią 40,15%, wydatki na opiekę społeczną stanowią 17,21%. Wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej stanową w budżecie 15,07%.

Wskazała, ze na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiat wydatkował 15,45% ogólnego budżetu (2 572 358,37 zł). Wydatki z tego zakresu realizowane były w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa. Ponadto powiat wykonuje zadania w ramach zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 416 288,89 zł, co stanowi 2,5% wykonanych wydatków ogółem.

Dodała, ze na koniec analizowanego okresu zadłużenie powiatu wynosiło 1 355 243,35 zł, i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego. Zobowiązania te stanowią 6,87% wykonanych dochodów. Ponadto na koncie powiatu widnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Lipnie i jest to kwota 1 181 250 zł. w miesiącu sierpniu 2008 roku podpisano została druga umowa poręczenia kredytu na kwotę 27 000 000 zł, którego rozpoczęcie spłaty kapitału przewidziano na styczeń 2009 roku.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski- powiedział, że wpłynęło opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca realizacji budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2008r. i radni ją otrzymali. Podkreślił, że jest to pozytywna opinia. Wskazał, iż komisje Rady pracowały nad informacją i wypracowały pewne stanowiska. Poprosił kolejno przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie stanowisk komisji, którym przewodniczą, do informacji z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2008r.

D. Kłobukowski- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- przedstawił stanowisko Komisji, wskazując, iż Komisja Budżetu i Finansów uważa, że wykonanie budżetu za I półrocze 2008r. jest zadowalające. Wskazuje na to również Regionalna Izba Obrachunkowa w odniesieniu do dochodów i wydatków, gdzie występuje dodatni wynik finansowy. Dodał, że zaniepokojenie budzą rosnące zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Nie przekraczają one jednak ustawowych limitów określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Rozpoczęto proces restrukturyzacji zobowiązań SP ZOZ, trwają rozmowy z wierzycielami, podjęte są uchwały dotyczące zmian organizacyjno- prawnych tej jednostki i należy jeszcze poczekać na efekty podjętych kroków.

A. Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- przedstawił stanowisko Komisji, wskazując, ze Komisja nie ma zastrzeżeń do realizacji budżetu Powiatu Lipnowskiego w I półroczu 2008r.

J. Góźdź- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki- powiedział, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki spotkała się 19 i 22 września i wypracowała pewne wnioski do Zarządu, ale przedstawi je szczegółowo we wnioskach. Podkreślił, iż komisja przyjęła informację z wykonania budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się o przedstawienie pytań do przedłożonej informacji.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu Lipnowskiego na I półrocze 2008r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2008r. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


8. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za I półrocze 2008r.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski- powiedział, iż radni w materiałach otrzymali przedmiotową informację i się z nią zapoznali. Poprosił o przedstawienie pytań do przedłożonej informacji, na które odpowiedzi udzieli Dyrektor SP ZOZ w Lipnie.

St. Jagielski- powiedział, iż spotyka się z mieszkańcami powiatu lipnowskiego, którzy często zwracają się z pytaniem, dlaczego oddział rehabilitacji w szpitalu nie jest właściwie wykorzystywany, dlaczego nie zabezpiecza potrzeb wszystkich chętnych do skorzystania z rehabilitacji.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, ze zgodnie z zawartym kontraktem rehabilitacja pracuje w godzinach 7- 15. Dodał, ze w tej chwili SP ZOZ w Lipnie nie stać na wydłużenie pracy oddziału rehabilitacji. Dodał, ze jeżeli uda się wynegocjować korzystniejszy kontrakt na rehabilitację wówczas możliwe jest wydłużenie pracy tego oddziału w nowym roku. Podkreślił, że w lipnowskim szpitalu nie ma kolejek na rehabilitację, tak jak to jest w innych placówkach medycznych.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem, dlaczego jest tak niskie (30%) wykonanie usług mammograficznych w SP ZOZ w Lipnie w I półroczu 2008r.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, ze na tak niskie wykonanie usług mammograficznych jest spowodowane niskim napływem pacjentek zainteresowanym wykonaniem tego badania.

A. Antoszewski- zwrócił się z pytaniem, czy możliwe jest zredukowanie deficytu do końca roku w SP ZOZ w Lipnie.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, ze na obsługę długu SP ZOZ w Lipnie potrzebuje 6 mln zł. Dodał, ze SP ZOZ w Lipnie jest w stanie na bieżąco się bilansować, jeżeli nie będzie musiał obsługiwać długu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za I półrocze 2008r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za I półrocze 2008r./ informacja w załączeniu do protokołu/.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski- powiedział, iż radni w materiałach otrzymali przedmiotową analizę i się z nią zapoznali. Zaproponował następująca formułę omawiania: by Zastępca Komendanta PSP przedstawił najistotniejsze kwestie ze sprawozdania, następnie radni zgłaszaliby pytania, na które Komendant udzieliłby odpowiedzi.

J. Krasucki- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie- powiedział, iż w ostatnim czasie odwiedził Komendę Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Z. Sosnowski, dzięki któremu udało się pozyskać 200 tys. zł na zakup samochodu ciężkiego dla Komendy. Wskazał, ze w związku z powyższym Komenda zwróci się o zmianę przeznaczenia środków przyznanych przez samorząd powiatowy Komendzie na zakup: samochodu specjalnego lekkiego z napędem terenowym, motopompy M8/8, zestawu narzędzi hydraulicznych kategorii 2, skokochronu kategorii 2.

Podkreślił, ze trwają prace nad czasem pracy strażaków, gdyż obowiązujące rozporządzenie skróciło czas pracy strażaków do 40 godzin w tygodniu. Podkreślił, ze stan kadrowy wynosi 54 strażaków i na zmianie jest 7 strażaków i jeden strażak dyżurny operacyjny. Nadmienił, ze z uwagi na zbyt małą liczbę strażaków strażacy pracują w godzinach nadliczbowych.

Dodał, ze zmianie uległa również statystyka zdarzeń, gdyż przez okres 3 miesięcy doszło do 45 zdarzeń.

A. Antoszewski- powiedział, ze nie ma uwag do przedłożonego sprawozdania. Wskazał, ze w związku z licznymi doniesieniami prasowymi dotyczącymi niewłaściwych stosunków panujących w Komendzie między przełożonymi a podwładnymi zwrócił się z pytaniem czy takie zjawisko faktycznie występowało.

J. Krasucki- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie- powiedział, żeby poczekać za rozstrzygnięciem właściwych organów w tej sprawie.

J. Góźdź- powiedział, ze na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu można wywnioskować, ze za kilkanaście lat nie będzie Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż średnia kwota przeznaczona na poszczególne jednostki OSP przez samorząd gminny jest bardzo niska. Dodał, ze zaniepokojenie budzi ilość i stan samochodów, którymi dysponują OSP, a mianowicie 13 sztuk stanowią pojazdy ponad 30 letnie, 14 sztuk samochody 26-letnie do 30-letnich,a tylko 8 sztuk są to samochody nie mające 10-lat. Podkreślił, ze w kontekście przedstawionych danych sytuacja nie wygląda optymistycznie.

J. Krasucki- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie- wskazał, ze na terenie powiatu funkcjonuje 69 jednostek OSP , z których 11 wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Dodał, ze dofinansowanie działalności OSP należy do kompetencji samorządu gminnego. Nadmienił, ze KP PSP w Lipnie stara się prowadzić politykę sprzętową, w której przekazuje na rzecz poszczególnych jednostek OSP te samochody, które wymienia Komenda, wspomagając tym samym doposażenie OSP. Nadmienił, że należy zaapelować do wójtów, burmistrzów, by właściwie realizowali swoje zadania.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie Powiatu Lipnowskiego

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie Powiatu Lipnowskiego./ analiza w załączeniu do protokołu/.


10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski- powiedział, iż radni w materiałach otrzymali przedmiotową analizę i się z nią zapoznali. Zaproponował następującą formułę omawiania; by Komendant Policji przedstawił najistotniejsze kwestie ze sprawozdania, następnie radni zgłaszaliby pytania, na które Komendant udzieliłby odpowiedzi.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, iż nie będzie przedstawiał statystyki, gdyż radni mieli możliwość zapoznania się z nią. Wskazał, ze w tej chwili w Lipnowskiej Komendzie jest zapewniony 100 % stan kadrowy i 90% pracowników Komendy to mieszkańcy Powiatu Lipnowskiego. Wskazał, ze 2008r. Komenda Policji prowadzi podobny kierunek działań jak w roku poprzednim, co przekłada się na efekty podjętych działań, zwłaszcza w ruchu drogowym. Nadmienił, ze jako jedne z niewielu w kraju województwo kujawsko- pomorskie zanotowało spadek liczby wypadków drogowych. Dodał, ze w ostatnim czasie na drogach powiatu lipnowskiego były tylko 3 ofiary śmiertelne. Dodał, ze sukcesem Komendy jest również ograniczenie przestępczości pospolitej i zmiana postrzegania Policji przez społeczeństwo powiatu lipnowskiego.

J. Góźdź- powiedział, ze statystki działalności Lipnowskiej Komendy są pozytywne, jednakże trzeba zwrócić większa uwagę na współpracę z mieszkańcami. Powiedział, iż istnieje problem, który zgłaszali mieszkańcy os. Armii Krajowej, kierownictwo szkoły dotyczący palenia papierosów przez młodzież poza terenem szkoły, zwłaszcza że dotyczy to zjawisko również szkoły podstawowej. Zaznaczył, ze dobrze współpracuje się z pracowniami Komendy w zakresie przeciwdziałania różnym patologicznym zjawiskom, gdyż zawsze gotowi są służyć pomocą.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji—powiedział, że policjanci otrzymali zadanie silniejszego patrolowania okolic szkół, wyłapywania uczniów, którzy opuścili teren szkoły i doprowadzania ich do szkoły. Dodał, ze bardzo ważna jest prewencja, dlatego dodatkowo 4 pracowników będzie zajmowało się profilaktyką kryminalną.

J. Kalinowski- zwrócił się z pytaniem dotyczącym przestępczości narkotykowej wśród młodzieży.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, ze kwestia przestępczości narkotykowej jest niezwykle skomplikowana, gdyż młodzi ludzie mają ułatwiony dostęp do środków odurzających, które można otrzymać w przystępnej cenie. Dodał, ze młodzi ludzie nie noszą przy sobie narkotyków i dlatego wszelkie rewizje nie są skuteczne. Dodał, ze istnieje przyzwolenie młodych ludzi na działalność narkotykową, na handel, używanie. Wskazał, ze jedynym rozwiązaniem przestępczości narkotykowej są działania na szerszą skalę, w porozumieniu z Centralnym Biurem Śledczym.

D. Kłubukowski- powiedział, ze problem palenia papierosów poza terenem szkół występuje wszędzie. Dodał, ze kierownictwo szkoły, wychowawcy nie są w stanie upilnować młodzieży. Zwrócił się z prośba, by Komenda Powiatowa Policji rozszerzyła swoje działania w tym zakresie na teren całego powiatu lipnowskiego.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, ze takie działania będą podejmowane na terenie całego powiatu lipnowskiego.

A. Antoszewski- zwrócił się z prośba, by policjanci byli obecni na różnego rodzaju imprezach organizowanych dla młodzieży tj. np.dyskoteki, a nie tylko ochroniarze, gdyż ochroniarz nie ma takich kompetencji jak policjant.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, ze Komenda stara się, by na zakończenie każdej imprezy pojawiali się policjanci. Dodał, ze prowadzone są różnego rodzaju akcje na dyskotekach Komenda stara się, by większość imprez była przez Policję zabezpieczona. Dodał, ze Policja współpracuje z firmami ochroniarskimi w tym zakresie.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego./ sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.


11. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego.

B. Retlikowska- Starszy Inspektor- powiedziała, iż nie będzie szczegółowo omawiała tej informacji ponieważ radni otrzymali ją w materiałach. Wskazała, ze Inspekcję cieszy niezmiernie większa świadomość producentów tj. głównie rolników co do swoich produktów co objawia się np. poprzez zakupowanie ziemniaka kwalifikowanego, co spowodowało spadek porażenia ziemniaka stonką ziemniaczana i zarazą ziemniaka. Wskazała, ze w tej chwili istnieje monitoring gospodarstw w kierunku nowego groźnego szkodnika jakim jest kukurydziana stonka korzeniowa. Dodała, ze w tej chwili wyznaczono 5 punktów monitorowania u największych producentów kukurydzy. Dodała, ze rozprzestrzenienie się organizmów szkodliwych odbywa się w dużej części z winy samych producentów, którzy nie stosują zmiennowości upraw. Poinformowała, ze zmieniła się rejestracja producentów ziemniaka, gdyż obowiązkowej rejestracji podlegają producenci, którzy sprzedają ziemniaki na rynku .

A. Antoszewski- zwrócił się z pytaniem o przedstawienie zapraw nasiennych, które są dopuszczone do stosowania.

B. Retlikowska –Starszy Inspektor- powiedziała, ze nie zna z pamięci nazw wszystkich zapraw nasiennych, ale wszystkie które są dopuszczone do użytkowania można stosować bez obaw, gdyż musiały przejść wszystkie określone procedury.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego /informacja w załączeniu do protokołu/.


12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego.

M. Grzybowski- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny- powiedział, iż w 2007r. Inspekcja Sanitarna w Lipnie podejmowała działania w związku z wystąpieniem na terenie powiatu żuromińskiego grypy ptaków wywołanej wirusem HPN1. Dodał, ze działania wynikały z faktu wytyczenia stefy zagrożonej obejmującej cześć powiatu lipnowskiego. Poinformował, ze stan sanitarno- epidemiologiczny w powiecie lipnowskim jest dobry. Dodał, ze na terenie powiatu lipnowskiego nie stwierdzono zachorowań na choroby zakaźne, które wymagałyby podjęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego natychmiastowych działań w ramach wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania zwalczania chorób zakaźnych u ludzi. Dodał, ze pojawiła się większa zachorowalność na choroby związane z dietą i zapalenia płuc o etnologii zakaźnej. Dodał, ze w 2007r. występował problem z wodą i wodociągami na terenie powiatu lipnowskiego.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego. /informacja w załączeniu do protokołu/.
13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze Powiatu Lipnowskiego.

W. Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii- poinformował, ze w październiku wystąpimy do Unii Europejskiej o uznanie regionu, w tym Powiatu Lipnowskiego za urzędowo wolny od białaczki bydła. Dodał, ze w związku z wystąpieniem wirusa HPAI na terenie powiatu płockiego, 12 miejscowości w Gminie Dobrzyń n/W i miejscowości w Gminie Tłuchowo znalazły się w okręgu zagrożonym tj. zostały objęte pewnymi restrykcjami. Wskazał, że należy podziękować samorządom gminnym za współpracę, gdyż wykonały dużo dobrej pracy w tym zakresie. Poinformował, iż nasze państwo dostało ultimatum dotyczące zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń. Nadmienił, ze z miejscowości Mokowo pojawiła się w powiecie lipnowskim choroba zakaźna pszczół.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze Powiatu Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze Powiatu Lipnowskiego. /informacja w załączeniu do protokołu/.


Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchy ogłosił 10- minutową przerwę.


Po przerwie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski przeszedł do realizacji porządku obrad w pkt. 14.

14.Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchę o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008rok. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

-zmiany uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchę o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego. / treść uchwały w załączeniu do protokołu/

-nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchę o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. / treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany uchwały Nr XXII/152/2008/ Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia spółki - ,,Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchę o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/2008/ Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia spółki - ,,Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchę o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku. / treść uchwały w załączeniu do protokołu /

- zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie realizacji projektu pt. ,,Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3- Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2-Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Starosta K. Baranowski poinformował, że dla Powiatu Lipnowskiego przeznaczono kwotę ok. 4mln. 200tys. zł. na lata 2009-20013 z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Lipnie. Dodał, ze na Konwencie Starostów uzgodniono, że udział procentowy powiatów przy realizacji projektów wyniesie 35% co daje dla naszego powiatu kwotę 2 mln. 359tys. zł. Wskazał, ze kwota ta stanowi wysokość dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego a pozostałą część to wkład powiatu, co da łącznie ponad 6,5 mln zł dla szpitala. Dodał, ze na dzień dzisiejszy trwa opracowywanie wniosku przez służby Starostwa przy pomocy firmy z Torunia i takie wniosek do końca października zostanie złożony. Powiedział, ze z tych środków planuje się wyremontować i przenieść oddziały psychiatryczne do głównego budynku szpitala. Nadmienił, ze dokumentacja w tym zakresie została wykonana, za którą również zapłacił powiat lipnowski. Dodał, ze w przeciągu ostatnich lata SP ZOZ w Lipnie tak dużych środków finansowych nie otrzymał. Poinformował, iż został już złożony wniosek do Ministra Zdrowia na 2,5 mln zł., jak również jest planowany wniosek na zakup ambulansów, w którym również powiat jest beneficjantem, z naszym wkładem 135 tys. zł. Starosta poinformował również, że Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 362tys. zł. do wykorzystania w tym roku na modernizację SP ZOZ w Lipnie. Wyjaśnił, że dyrektor SP ZOZ J. Waleczko za uzyskane środki finansowe zamierza wyremontować oddział wewnętrzny szpitala, sale pooperacyjne na oddziale chirurgii, ginekologii a także zakupić respirator.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha- powiedział, ze należy tylko pogratulować podjętych działań.

Wiceprzewodniczący Rady W. Biełucha odczytał treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie realizacji projektu pt. ,,Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3- Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2-Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. / treść uchwały w załączeniu do protokołu /

- zmiany podziałów środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008roku.
Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchę o odczytanie treści uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany podziałów środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku. / treść uchwały w załączeniu do protokołu /


15. Wnioski i zapytania.

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

J. Góźdź- powiedział, że chciałby odnieść się do prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Powiedział, iż w dniu 19 i 22 września Komisja Oświaty dokonała objazdu jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Wskazał, ze w latach poprzednich objazdy były dokonywane w miesiącu sierpniu, jednakże w bieżącym roku doszło do zmiany na stanowiskach dyrektorów w dwóch szkołach, dlatego w uzgodnieniu w Wicestarostą P. Wojciechowskim uzgodniono, ze ulegnie przesunięciu termin objazdu na miesiąc wrzesień. Powiedział, ze chciałby podzielić się z radnymi sugestiami i wnioskami wypracowanymi przez Komisje. Powiedział, że wnioski wypracowane przez Komisję zostały przekazane Zarządowi Powiatu: 1/ Zespól Szkół w Lipnie- wsparcie finansowe zajęć pozalekcyjnych w kontekście matur, rozbudowa bazy sportowej, tj. budowa nowej hali sportowej przy pomocy programu ORLIK 2012, wymiana centralnego ogrzewania; 2/ Zespół Szkół Technicznych w Lipnie: wsparcie finansowe zajęć pozalekcyjnych, w tym UKS-ów, remont klatek schodowych i korytarzy, zakup kotar do sali gimnastycznej ze względu na duża liczbę korzystających z sali, 3/ Zespól Szkól Specjalnych w Lipnie: odwilgocenie ścian, remont sal lekcyjnych, 4/ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- będzie przenoszona- jedyna sugestia to doposażenie Poradni w testy psychologiczne, 5/ Zespół Szkól w Skępem naprawa dachu na sali gimnastycznej, remont dróg wewnętrznych, wsparcie finansowe zajęć pozalekcyjnych, 6/ Zespół Szkól w Dobrzyniu n/W: docieplenie obiektu ze względu na wilgoć, wsparcie finansowe zajęć pozalekcyjnych, zwiększyć o 1/2 etatu stanowisko księgowej. Dodał, ze jednostkom brakuje około 1 mln.300 tys. zł w tym roku budżetowym. Dodał, ze komisja wnioskuje o wsparcie zajęć pozalekcyjnych, dokonanie najpilniejszych remontów, przeprowadzenie audytów we wszystkich jednostkach oświatowych. Nadmienił, ze komisja jest zadowolona, ze dyrektorzy przeciwdziałają różnym zagrożeniom w postaci alkoholu, papierosów, narkotyków, ze współdziałają z Policją.

D. Kłobukowski- powiedział, iż chciałaby poprzeć inicjatywę inwestycyjną w Zespole Szkól w Dobrzyniu n/W. Wskazał, że w pozostałych jednostkach zrobiono już wiele, zaś w szkole w Dobrzyniu dopiero zaczęto inwestycją wymiany dachu. Dodał, że potrzeby w tej szkole są duże, dlatego nakłady finansowe na tę jednostkę powinny być znaczne. Dodał, ze rozmawiał już z Panem Starostą na ten temat i zamysły są, by remontować właśnie tę jednostkę. Dodał, ze chciałby uzyskać zapewnienie, ze na tę szkołę zostaną przeznaczone takie nakłady finansowe by przeprowadzić potrzebne prace remontowe.

Następnie poruszył kwestie autokaru Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W. Podkreślił, ze szkoła pokrywa środki na paliwo i opłaca kierowcę ze swojego budżetu i ten wydatek w budżecie jest zaplanowany, natomiast ZS w Dobrzyniu nie jest w stanie zaplanować kosztów paliwa, gdyż nie jest w stanie przewidzieć liczby wyjazdów autokaru. Zaznaczył, ze dotychczas, gdy brakuje środków Dyrektor występuje każdorazowo do Zarządu z pismem o przelanie środków na autokar. Powiedział, że w związku z powyższym ma prośbę, by wypracować pewną procedurę, że środki z wynajmu autokaru wpływające na konta Starostwa były automatycznie przekazywane na konto Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W.

A. Antoszewski- powiedział, ze największa obsada młodzieży jest w Zespole Szkól w Dobrzyniu n/W, to znaczy, ze w tej jednostce przypada najwięcej uczniów na 1 m2. , natomiast najmniejsze obłożenie jest w Zespole Szkól w Skępem. Zwrócił się do naczelnika Wydziału Oświaty o przeliczenie ile na jednego ucznia przypada metrów kwadratowych w poszczególnych szkołach i jakie to są z tego tytułu koszty. Dodał, ze Zespól Szkól w Skępem powinien być lepiej wykorzystany, gdyż koszty ucznia są obecnie wysokie. Dodał, ze Zespół Szkól w Skępem posiada możliwości wykorzystania pomieszczeń np. w okresie wakacyjnym, w okresie ferii zimowych. Wskazał, ze internat Zespołu Szkól w Skępem jest internatem z lat 60-tych i trzeba go zmodernizować. Wskazał, ze największa inwestycją powiatu będzie SP ZOZ w Lipnie, a inne jednostki prawdopodobnie będą musiały poczekać z realizacją swoich planów. Jeszcze raz zwrócił się do Naczelnik Wydziału Oświaty o przeliczenie ile na jednego ucznia przypada metrów kwadratowych w poszczególnych szkołach i jakie to są z tego tytułu koszty na jednego ucznia.

Innych pytań nie było.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, ze przedstawione przez Komisje Oświaty wnioski są znane Zarządowi Powiatu, który często spotyka się dyrektorami szkół i jednostek oświatowych. Stwierdził, ze należy jasno powiedzieć, ze tyle co w roku bieżącym przekazano na inwestycje jednostkom oświatowym nie miało miejsca od powstania powiatów. Cieszy się, ze Komisja objechała jednostki oświatowe, gdyż każdy radny miał możliwość naocznego poznania funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych, poznania jej potrzeb. Wskazał, ze specyfika funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej powiatu jest odrębna. Dodał, ze najtańsze są szkoły ogólnokształcące a najdroższe szkoły zawodowe. Podkreślił, ze kubatura jednostek nie zależy do władz powiatu, gdyż taka została zastana. Powiedział, ze położenie ZS w Skępem na takiej powierzchni arealnej jest atrakcyjne i dzięki temu ta jednostka dostarcza duże dochody dla budżetu powiatu. Wskazał, że liczba uczniów, która przyszła do pierwszych klas nie spadła w stosunku do roku poprzedniego i trzymała się na tym samym poziomie, ale nie było to jednakowe w poszczególnych jednostkach, np. w Zespole Szkół w Skępem nastąpił wzrost o dwa oddziały, w ZS w Lipnie jest o jeden oddział mniej, podobna sytuacja jest w Zespole Szkół w Dobrzyniu. Podkreślił, że czym szkoła lepiej doposażona wizualnie tym większe zainteresowaniem potencjalnych uczniów. Wskazał, że Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął zasadę, ze remonty w szkołach robi kompleksowo i tak w roku został wykonany remont Zespołu Szkół w Skępem i w tym roku również przekazano ponad 360 tys. zł do Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W. Dodał, ze w przyszłym roku planowane jest dokończenie remontu szkoły w Dobrzyniu, gdyż placówka ta również powinna mieć wizerunek na jaki zasługuje. Wskazał, ze wszystkie jednostki otrzymały środki na remonty wewnętrzne i tyko Zespól Szkół w Lipnie nie wykorzystał przyznanych środków ale nowy Dyrektor tej placówki zadeklarował, ze w ciągu roku szkolnego te środki zostaną wykorzystane na remont poszczególnych sal dydaktycznych. Podkreślił, ze Zarząd Powiatu widzi potrzeby jednostek oświatowych i w oświatę będzie inwestował. Dodał, ze Zarząd będzie przyglądał się i analizował potrzeby rynku pracy, bo widzi efekty takiego myślenia, gdyż utworzone nowe klasy zostały trafione pod potrzeby uczniów. Nadmienił, ze należy uatrakcyjniać zajęcia pozalekcyjnych, żeby być konkurencyjnym w stosunku do innych szkól w Toruniu czy Włocławku. Dodał, ze podzielono klasy na grupy przez co wzrosła jakość kształcenia. Dodał, ze dla jednostek pozyskano nowe sale komputerowe. Dodał, ze dzięki tym wszystkim działaniom nie musimy się niczego wstydzić w stosunku do innych placówek oświatowych. Podkreślił, ze wiele zależy od radnych, dyrektorów, by promować szkoły bez kompleksów, gdyż poziom kształcenia w naszych szkołach nie odbiega od poziomu w innych szkołach. Dodał, że każdy z dyrektorów powinien podejmować działania na rzecz pozyskiwania środków, które mógłby przeznaczać na inwestycje w swojej szkole.

Następnie odniósł się do kwestii autokaru Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W. Dodał, że po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania autokaru, ilości wyjazdów może się okazać, ze nie jest on niezbędny jednostce. Zarząd stara się pokrywać koszty wynajmu autokaru, żeby nie obciążać jednostki z tego tytułu.

W dalszej części odniósł się do kwestii zagospodarowania jednostek. Wskazał, ze Zespół Szkól w Skępem ma duże możliwości i dobrze by było, gdyby udało się reaktywować ośrodek zamiejscowy Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z Bydgoszczy.

Starosta K. Baranowski- powiedział, ze Zarząd Powiatu będzie przyglądał się potrzebom jednostek oświatowych i inwestował w oświatę, nie zapominając o tym, że istnieją również inne jednostki organizacyjne, które muszę być traktowane na równi z oświatą a niekiedy, jak w przypadku szpitala muszą być traktowane priorytetowo.

Następnie odniósł się do kwestii audytów, kontroli w jednostkach. Wskazał, ze z mocy prawa w miesiącu maju lub czerwcu został zatrudniony audytor wewnętrzny na 1/2 etatu, wieloletni i doświadczony pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej z Bydgoszczy, który będzie dokonywał audytów w każdej jednostce organizacyjnej. Dodał, ze po kontroli ze Starostwa wprowadzono obowiązek prowadzenia list obecności dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz zeszyty wyjść w jednostkach oświatowych. Podkreślił, ze każdego dyrektora obowiązują takie same zasady dotyczące zgłaszania wyjazdów służbowych, podpisywania list obecności, wypisywanie wyjść. Wskazał, ze Zarząd Powiatu będzie inwestował środki w oświatę, jednakże równocześnie zwracamy się do dyrekcji i grona pedagogicznego o włączenie się w pozyskiwanie środków dla szkól np. z najmu na rzecz dochodów powiatu i z tych środków Zarząd będzie dzielił na poszczególne jednostki i je zmieniał z korzyścią dla pracowników i uczniów.

A. Antoszewski- zwrócił się do Starosty, żeby parking przy Starostwie został udostępniony dla mieszkańców powiatu, gdyż miasto Lipno nie dysponuje miejscami parkingowych i w ten sposób ten parking mogłyby zostać lepiej wykorzystany.

Starosta K. Baranowski- powiedział, ze parking został zbudowany na potrzeby Starostwa z myślą o jego petentach i pracownikach, dlatego też o godz. 17-tej czy 18-tej jest zamykany. Dodał, ze nie chciałaby tego zmieniać, gdyż uważa, ze jeżeli zostanie otwarty dla społeczeństwa wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo, e zostanie zdewastowany. Dodał, ze równocześnie parking Starostwa mógłby posłużyć jako prywatny parking dla mieszkańców miasta Lipna i wówczas mogłaby pojawić się sytuacja, ze dla petentów Starostwa nie byłoby miejsc parkingowych. Dodał, ze problem braku miejsc parkingowych w mieście Lipno musza rozwiązywać jego władze.


17. Sprawy różne i komunikaty.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkól w Skępem oraz Zarządu Powiatu zaprosił wszystkich zebranych na obiad do internatu szkoły.


18. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski zamknął XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 30 września 2008 roku.


Protokołowała:

Justyna ŚliwińskaKarol Kwiatkowski


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

w Lipnie


Powiadom znajomego