W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XVII/2008 z XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XVII/2008

z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 24 stycznia 2008 roku


XVII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Skępem. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 15.15. Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Otwarcie sesji.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane uchwały będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został Pan Roman Matera.


4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony w Biurze Organów Powiatu i radni mogli się z nim zapoznać.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokół z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad.

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

- uchylenia uchwały Rady Powiatu Nr XVI/97/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawiewydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie

-przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2008 rok

-ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2007 rok

- przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego

- zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie

 1. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy dotyczącym przeprowadzonej kontroli w zakresie nadzoru nad realizacją programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 2. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym przeprowadzonej kontroli w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat lipnowski oraz wielkości wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

 3. Informacja Zarządu Powiatu w Lipnie dotycząca analizy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 4. Wnioski i zapytania.

 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 6. Sprawy różne i komunikaty.

 7. Zakończenie.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 29 grudnia 2007 roku do 24 stycznia 2008 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Rady podziękował za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Antoszewski zapytał jak przedstawia się sprawa podwyżek dla lekarzy w szpitalu.

K. Baranowski odpowiedział, że dokładniej sprawa ta zostanie omówiona w pkt. 8 obrad sesji. Dodał, że odbyły się negocjacje z lekarzami, w wyniku których zostało podpisane porozumienie w sprawie płac. Lekarze nie otrzymali aż tak wysokich podwyżek o jakie wnioskowali.


7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję ten projekt uchwały. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, iż w uchwale tej następuje zmiana w zapisie dotyczącym udzielanych poręczeń i gwarancji- do wysokości 50 000 000 zł. Poprzednia uchwała obowiązywała tylko na miniony rok budżetowy. W bieżącym roku jest potrzeba ponownie umieszczenia tego zapisu w uchwale budżetowej. Dodał także w uchwale tej zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 40 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania. Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 17 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok. /uchwała w załączeniu do protokołu/


 • uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/97/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi i pytania do tego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 17 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/97/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


 • zatwierdzenia rocznych planów stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały.

Uwag i pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 17 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie. /uchwała w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2008 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do tego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 17 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie. /uchwała w załączeniu do protokołu/


 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do uchwały.

Radny A. Antoszewski powiedział, iż wychodzi z tego założenia, że urzędnik powinien dużo zarabiać.

Przewodniczący Rady dodał, że pracownicy starostwa również otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Średnia wzrostu płac pracowników wynosi 9,3 %, natomiast wzrost wynagrodzenia Starosty wynosi 4,29 %.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 16 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego. /uchwała w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie

Starosta K. Baranowski przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 17 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego


Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie 17 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego. /uchwała w załączeniu do protokołu/


 • zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie

Starosta K. Baranowski przedstawił projekt uchwały. Powiedział, że w miejsce Bursy Szkolnej zostanie utworzona placówka opiekuńczo- wychowawcza. O jej utworzenie od dłuższego czasu dopomina się Sąd Rejonowy w Lipnie, który orzeka o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodał, że pracownicy Bursy po jej zlikwidowaniu zostaną zatrudnieni w utworzonej placówce opiekuńczej. Wyjaśnił, że placówka opiekuńczo- oświatowa nie będzie tak, jak Bursa placówką oświatową lecz placówką pomocy społecznej. Starosta dodał, że koszty związane z umieszczaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych są bardzo wysokie.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że zamiar likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie został poprzedzony konsultacjami z innymi tego typu ośrodkami. Warunki w Bursie są odpowiednie do utworzenia w jej miejsce placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dodał, że w sprawie zamiaru likwidacji odbyły się spotkania z pracownikami Bursy. Pracownicy przyjęli zamiar likwidacji jednostki ze spokojem i zrozumieniem. Na spotkaniu tym zostali również powiadomieni, iż przy zatrudnianiu w nowej placówce nie będzie obowiązywać karta nauczyciela ponieważ nie będzie to już placówka oświatowa. Wicestarosta powiedział, że odbyło się także spotkanie z rodzicami młodzieży mieszkającej w Bursie Szkolnej w Lipnie. Dodał, że niektóre zawiadomienia o spotkaniu zawoził osobiście do odbiorców, aby zapoznać się z ich sytuacją. Stwierdził, że w większości tych rodzin dzieci powinny być wychowankami właśnie placówki opiekuńczo –wychowawczej. Wicestarosta powiedział, że na spotkaniu rodzice wychowanków nie wyrazili sprzeciwu co do likwidacji jednostki. Dodał, że zaproponowano im nocleg w Zespole Szkół w Skępem, możliwe są także inne rozwiązania.

Wicestarosta dodał, że w budżecie są już zabezpieczone środki na adaptację pomieszczeń po Bursie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Następnie poprosił o ewentualne pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał czy na spotkaniu z wychowankami Bursy uczestniczyły osoby pracujące w tej jednostce i ilu rodziców uczestniczyło w tym spotkaniu. Stwierdził, że przedstawione argumenty Zarządu są argumentami do utworzenia placówki opiekuńczej, a nie odnoszą się do omawianego projektu uchwały dotyczącego zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie. Stwierdził także, że projekt tej uchwały powinien być skierowany do Komisji Oświaty i na dzisiejszej sesji radni powinni się zapoznać z opinią komisji w tej sprawie. W posiedzeniu komisji powinien uczestniczyć dyrektor jednostki.

Radny P. Gęsicki powiedział, że ma także wątpliwości co do przedstawionego uzasadnienia uchwały. Powinny być w nim podane skutki finansowe.

Radny P. Gęsicki zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie i skierowanie go do prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że to przewodniczący poszczególnych komisji sami decydują o zwołaniu posiedzenia komisji.

Radny J. Góźdź stwierdził, że po raz kolejny jest zaskakiwany. Zamiar likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie jest poważną sprawą i tydzień na zwołanie posiedzenia komisji to mało. Zaapelował o wcześniejsze przekazywanie tak istotnych projektów uchwał.

Starosta K. Baranowski powiedział, że o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie była mowa już od kilku miesięcy. Przewodniczący Komisji Oświaty miał dość czasu na zwołanie posiedzenia i omówienie tej sprawy. To jest inicjatywa radnego. Dodał, że nie należy odwlekać podjęcia tej uchwały. Były organizowane spotkania z pracownikami Bursy oraz wychowankami Bursy na ten temat. Stwierdził, że chce kategorycznie, aby na dzisiejszej sesji podjąć decyzję w tej sprawie.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że najpierw odbyło się spotkanie z pracownikami Bursy Szkolnej a potem spotkanie z jej wychowankami i rodzicami. W spotkaniu tym uczestniczyło siedmioro rodziców. Dodał, że to jest wola przewodniczącego danej komisji czy zwołać posiedzenie, a o zamiarze likwidacji wiadomo było już dużo wcześniej a nie w dniu otrzymania materiałów na sesję.

Następnie głos zabrał Dyrektor Bursy Szkolnej w Lipnie Marek Baranowski.

M. Baranowski powiedział, że byłby nieszczery, gdyby powiedział, że cieszy się z likwidacji Bursy. Nie lobbował w tej sprawie radnych. Dodał, że pracownicy Bursy są zaniepokojeni lecz po rozmowach ze Starostą się uspokoili. Na zakończenie powiedział, iż przyjmie dzisiejszą decyzje radnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A. Antoszewskiemu.

Radny A. Antoszewski powiedział, że zdaje sobie sprawę, że utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej jest konieczne choć już przestarzałe- teraz się stawia na tzw. rodzinne domy dziecka. Niestety w naszym powiecie nie ma chętnych rodzin. Dodał, że rozumie jaki to wielki ból likwidować jednostkę. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, iż potrzebny jest internat w Lipnie. A. Antoszewski powiedział także, że Komisja Oświaty miała dość czasu aby wydać opinię w tej sprawie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji odbędzie się głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie a nie już o samej likwidacji. Uchwała o likwidacji będzie przedstawiona na następnej sesji.

Radny P. Gęsicki powiedział, że nie ma wątpliwości co do konieczności utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, jednakże poddaje w wątpliwość czy akurat w miejsce Bursy Szkolnej w Lipnie. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że zdarzają się różne wypadki losowe. W razie takiej sytuacji po likwidacji bursy nie będzie gdzie umieścić ludzi potrzebujących schronienia. Nie ma w Lipnie internatu. Zarząd Powiatu powinien wziąć to pod uwagę.

Radny P. Gęsicki wycofał wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że ważne jest to, że w miejsce likwidowanej placówki tworzy się nową. Osobom pracującym w Bursie zostanie zaproponowana nowa praca. Będzie także potrzeba zatrudnienia dodatkowych osób. Dodał, że prowadzenie Bursy Szkolnej jest kosztowne, jest tam mało wychowanków. Powiedział, że w powiecie lipnowskim są internaty w Skępem i w Dobrzyniu n/W.

Radny T. Woźnicki powiedział, że nie starcza subwencji oświatowej na szkoły, trzeba dokładać. Tak samo sprawa dotyczy Bursy Szkolnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję nad projektem uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwago co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 14 głosami „za” przy 1 głosie „ przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie. /uchwała w załączeniu do protokołu/


Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad sesji.


8. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy dotyczącym przeprowadzonej kontroli w zakresie nadzoru nad realizacją programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że do przesłanego w materiałach radnym wystąpienia pokontrolnego nie dołączył protokołu z kontroli. Jest on dostępny do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zwrócił się o ewentualne pytania w tej sprawie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że radny ma prawo zapoznać się z wynikami kontroli dotyczącej SP ZOZ w Lipnie dlatego ten punkt jest umieszczony w porządku sesji.

Starosta K. Baranowski przedstawił treść wystapienia pokontrolnego NIK dotyczącym przeprowadzonej kontroli w zakresie nadzoru nad realizacją programu restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie.

Powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania podjęte przez Zarząd w pierwszej połowie 2007 roku, natomiast negatywnie oceniła działania podjęte od 2005 roku do końca 2006 roku. Starosta powiedział, że skierował powiadomienia do odpowiednich służb w tej sprawie. Obecnie Zarząd stara się udokumentować wszelkie podejmowane działania dotyczące SP ZOZ bowiem tego wymaga NIK, przeprowadzane są analizy.

Starosta powiedział, że Dyrektor SP ZOZ w Lipnie E. Zagórski na ostatnim posiedzeniu Zarządu przedstawił informację na temat działalności SP ZOZ w Lipnie w zakresie: przedstawienia sprawy kontraktów z NFZ, przewidywanych kosztów związanych z podwyżką wynagrodzeń w służbie zdrowia oraz analizy programu naprawczego SP ZOZ w Lipnie.

zmieniły się przepisy dotyczące sposobu ustalania wynagrodzeń za dyżury lekarskie. Wzrost wydatków spowodowany tymi zmianami szacuje się na 484 000 zł rocznie.

Jeśli chodzi o realizację programu naprawczego to od czerwca 2007 roku nastąpiło zatrzymanie silnego zadłużania się jednostki oraz zatrzymanie przyrostu straty.

Informacja ta została złożona na piśmie i każdy z radnych może się z nią zapoznać.

Starosta powiedział, że w dniu 20 grudnia 2007 roku zostało podpisane porozumienie z lekarzami. Na mocy tego porozumienia każdy z lekarzy z dniem 1 stycznia 2008 roku otrzymał podwyżkę płacy zasadniczej. Podkreslił, że w wyniku negocjacji z lekarzami udało się obniżyć ich żądania. Zapewne w niedługim czasie o podwyżki wynagrodzeń będą się upominały pielęgniarki.

Starosta powiedział, że Dyrektor nie zmienił zdania i zrezygnował z pracy w SP ZOZ. Obecnie obowiązki dyrektora pełni Pani Pawłowska. Starosta powiedział, że jest kilku kandydatów na stanowisko dyrektora szpitala.

Radny P. Gęsicki powiedział, że uważnie przeczytał wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Stwierdził, że nie robi błędów ten, kto nie robi nic. W pierwszej kadencji nie zrobiono nic, w drugiej nagromadziło się wiele spraw. Problem szpitala narastał od wielu lat.

Dodał, że szkoda, że Dyrektor Zagórski niebędzie pełnił już tej funkcji.

Radny A. Antoszewski stwierdził, że nie pomoże szpitalowi ukaranie poprzedniej kadencji. Dodał, że sytuacja szpitala jest nadal ciężka, żądania lekarzy były duże, do tego dojdą żądania pielęgniarek.


9. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym przeprowadzonej kontroli w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat lipnowski oraz wielkości wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Starosta powiedział, że kontrola NIK w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Lipnowski wypadła bardzo dobrze. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania organów powiatu. Drobna uwaga dotyczyła dotacji dla szkół niepublicznych.


10. Informacja Zarządu Powiatu w Lipnie dotycząca analizy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że ten punkt został zrealizowany w pkt 8.


11. Wnioski i zapytania.

Nie było.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

13. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.

14. Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego