W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XIX/2008 z XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XIX/2008

z XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 31 marca 2008 roku


XIX Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 31 marca 2008 roku w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Rozpoczęła się o godz. 10.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 11.50.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

Następnie Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych wręczył kwiaty i złożył życzenia radnemu Antoniemu Antoszewskiemu z okazji urodzin.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady. Sesja jest więc prawomocna do podejmowania uchwał.

Nieobecny radny Andrzej Łaniewski- nieobecność usprawiedliwiona.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie Sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został Pan Jarosław Poliwko.


4. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zapytał czy są jakieś uwagi do tego porządku. Uwag nie było. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

-zmiany Uchwały Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

-wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

-utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiecie Lipnowskim

-delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie

-zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie

8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.


5. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokoły z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowskiemu, który złożył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od 27 lutego do 31 marca 2008 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wraz z Dyrektorem SP ZOZ J. Waleczko odbył rozmowę z wiceministrem zdrowia o przyszłości szpitala w Lipnie, o intencjach rządu w sprawie służby zdrowia i o ewentualnych środkach finansowych, które można pozyskać.

Przewodniczący Zarządu poinformował również o tym, że Zarząd Powiatu zwrócił się do marszałka Sejmu, posłów, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury o zmianę stawki VATu z 22% na 7%.

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny W. Białucha powiedział, że ma uwagę do Starosty i Zarządu. Powiedział, iż zwracające się do Zarządu różne podmioty otrzymują wnioskowane dofinansowanie, natomiast zdarza się, że jednostki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski takiego dofinansowania nie otrzymują, jak np. Zespół Szkół w Skępem.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w budżecie powiatu jest paragraf na promocję, kulturę, sport i to są inne środki niż na oświatę. Zaznaczył, że jeśli chodzi o oświatę, to w ubiegłym roku w grudniu Zarząd Powiatu przeznaczył środki na spłatę zobowiązań jednostek oświatowych wobec ZUS w kwocie ok. 153 tys. zł. Podkreślił, że Zarząd stara się wspomagać jednostki oświatowe powiatu. Dodał, że po wydaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zostały już naliczone nowe wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od stycznia.

Radny W. Białucha podziękował za odpowiedź i zaznaczył, że problemy nauczycieli są mu ze względu na wykonywany zawód bliskie, dlatego stara się zwrócić uwagę radnych na ich potrzeby.

Radny A. Antoszewski zapytał czy 4 mln zł, które mają być przekazane dla szpitala jako pierwsza transza kredytu wystarczą na uregulowanie wszystkich zaległości, m.in. “trzynastek”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ w Lipnie o udzielenie odpowiedzi.

Dyrektor SP ZOZ J. Waleczko odpowiedział, że 4 mln zł wystarczą na pokrycie tych zobowiązań, planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 27 mln zł, dlatego na pewno nie zabraknie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań.


7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że przed sesją radni otrzymali autopoprawki do tego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Pani Barbarze Małkiewicz Skarbnik Powiatu w Lipnie, która omówiła projekt uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że budżet Powiatu wzrasta o kwotę 884 341 zł i zamknie się kwotą 35 283 222 zł. Budżet wzrasta w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Finansów dotyczącymi zwiększenia subwencji oświatowej oraz wyrównawczej, jak i dotacji na zadania zlecone powiatu. Dodała, że po wysłaniu materiałów dla radnych wpłynęły decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zwiększenia planu dotacji na wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, a także kwota dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto zostały zabepieczone środki na zadania w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W. Plan wydatków natomiast ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 384 341 zł i zamknie się kwotą 37 293 007 zł. Z tego kwota 500 000 zł została zabepieczona na adoptowanie pomieszczeń szpitalnych celem przeniesienia oddziałów psychiatrycznych z Pl. 11 Listopada na ul. Nieszawską. Kwota ta została przeznaczona z wolnych środków z roku 2007. Ponadto ulegają zmianie dochody Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (ulegają zwiększeniu wpływy dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomościami). Deficyt wzrasta o kwotę 500 000 zł i będzie wynosił 2 009 785 zł i w stosunku do dochodów będzie on stanowił 5,7 %.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do uchwały. Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha przedstawił treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok. /uchwała w załączeniu do protokołu/.


-zmiany Uchwały Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani B. Małkiewicz Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, że w uchwale Rady z 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, któe utworzą rachunek dochodów własnych, nie ujęto starostwa powiatowego. Omawiany projekt uchwały dotyczy włączenia starostwa powiatowego, które utworzy rachunek dochodów własnych z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe. W uchwale tej wymienia się źrodła wpływów na rachunek dochodów własnych oraz cel na jaki te wpływy zostaną przeznaczone.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


-wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Lipnie, aby przedstawił jaka firma mogłaby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2007 rok.

Dyrektor E. Zagórski powiedział, że po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego w SP ZOZ w Lipnie wyłoniono firmę “Biegli Rewidenci Żugaj i Partnerzy” Spółka partnerska ul. Kolejowa 52, 87- 300 Brodnica. Cena za wykonanie badania wynosi 4500 zł. Badanie odbędzie się w maju. Oferta tej firmy była przedstawiana na posiedzeniu Zarządu.

Przewodniczący Rady powiedział, że oferta firmy jest dostępna do wglądu u Pani A. Smużewskiej Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do omawianego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęłi uchwałę w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiecie Lipnowskim

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wicestaroście P. Wojciechowskiemu.

P. Wojciechowski powiedział, że Centrum Kształcenia Praktycznego zostanie utworzone na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, które zostały zlikwidowane. Utworzenie Centrum jest istotnym i bardzo ważnym przedsięwzięciem dla dalszego funkcjonowania kształcenia młodzieży i dorosłych w powiecie. Ponadto umożliwi pozyskanie dodatkowych środków dla jednostki. Dodał, że sprawa utworzenia cetrum była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, która wydała w tym zakresie pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny J. Kalinowski wyraził pozytywna opinię co, do utworzenia centrum, dzięki któremu młodzież będzie miała możliwość kształcenia oraz które stworzy nowe miejsca pracy.

Następnie zwrócił się do Pani E. Juszczyk Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z pytaniem czy Centrum Kształcenia Praktycznego jest integralną częścią Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, czy dopiero nią będzie. Ponadto czy baza poszczególnych działów w warsztatach szkolnych pozwoli na tworzenie szeregu pracowni. Zapytał także jakie przedsięwzięcia będą podejmowane w celu zapewnienia naboru do tworzonego centrum.

J. Kalinowski wyraził swoje zaniepokojenie informacjami zamieszczonymi w “Nowościach Lipnowskich” z dnia 21 marca 2008 roku, dotyczącymi preferencji gimnazjalistów co do wyboru szkoły, w której zamierzają kontynuować naukę. W artykule napisano, iż z przeprowadzonej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ankiety wynika, iż do Technikum i Liceum Ogólnokształcącego nie będzie problemu z naborem, są jednak szkoły, z których żaden uczeń nie zadeklarował chęci podjęcia nauki w jednej z czterech szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lipnowskim.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu P. Gęsickiemu.

Radny P. Gęsicki powiedział, iż oferta Centrum jest zbyt wąska. Zwrócił się z pytaniem dlaczego nie jest tworzone cetrum kształcenia praktycznego i ustawicznego. Zapytał także czy w Centrum Kształcenia Praktycznego będzie możliwość np. przeprowadzenia kursów dla rolników jeśli zajdzie taka potrzeba. Wydaje mu się, że nie będzie takiej możliwości. Uważa, że dla Powiatu byłoby korzystniejsze, aby było to cetrum kształcenia zarówno praktycznego, jak i ustawicznego. Byłoby to konkurencją dla szkół niepublicznych. Powiedział ponadto, że w statucie jest napisane, że Centrum będzie osobną jednostką budżetową z osobnym dyrektorem, głównym księgowym. Zapytał czy Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie będzie także szefową tegoż cetrum.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o udzielenie odpowiedzi.

Pani E. Juszczyk Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie odnosząc się do pytań radnego J. Kalinowskiego powiedziała, że Statut został opracowany przez dyrekcję i kierownictwo obecnych Warsztatów Szkolnych ZST w Lipnie. Zapisy Statutu Centrum mówią o tym, że centrum jest oddzielną jednostką ponieważ jest to zgodne z ustawą o systemie oświaty. Zgodnie z przepisami prawnymi jeżeli powstaje jakikolwiek nowy twór, to musi on posiadać swój statut. Dopiero w kolejnym etapie procedury tworzenia organ prowadzący może ewentualnie wystąpić o włączenie go w zespół szkół. Dodała, że pismo z takim wnioskiem od niej jako Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych wpłynie do Zarządu Powiatu. Włączenie Centrum w ZST w Lipnie będzie korzystne dla rozwoju tej jednostki. Jeśli chodzi o bazę dydaktyczną to jest niestety przestarzała. Jedynie dział spawalniczy spełnia jakiekolwiek standardy. Jeżeli w przyszłości Centrum stanie się częścią ZST w Lipnie, to planowane będzie organizowanie kursów spawalniczych. Poszerzenie działalności wiąże się głównie z prowadzeniem kursów zawodowych różnego rodzaju. Odnosząc się w tym miejscu do pytania radnego Gęsickiego stwierdziła, że jak najbardziej kursy rolnicze będą mogły być prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego. Odnosząc się zaś do pytania o utworzenie centrum kształcenia ustawicznego, to może ono kształcić tylko osoby dorosłe. Zaś dla niej jako Dyrektor ZST najważniejsze jest kształcenie i wychowywanie młodzieży, a przy okazji jako dodatkową działalność Centrum Kształcenia Praktycznego może również kształcić teoretycznie osoby dorosłe.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za udzielenie odpowiedzi i zapytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące omawianej kwestii.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że uważa, iż Centrum powinno zostać włączone w ZST w Lipnie. Ponadto powiedział, że władze powiatu starają się zmienić wyniki takich ankiet, jakie ostatnio przeprowadziła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, porzez organizowanie spotkań z dyrektorami i pedagogami gimnazjów. Na ostatnim takim spotkaniu była znacznie większa niż zazwyczaj liczba uczestników. Podkreślił, że oferty szkół Powiatu Lipnowskiego są coraz bardziej atrakcyjne, nie odbiegają poziomem od szkół z poza naszego powiatu. Na spotkaniu tym wynikła bardzo ważna kwestia dotycząca dojazdu autobusami z Dobrzynia do Lipna. W związku z tym Starosta zamierza przeprowadzić rozmowy z dyrektorem PPKS w Lipnie, aby dostosować połączenia autobusowe do godzin lekcyjnych. Podkreślił, że trzeba podejmować działania promocyjne celem zapewnienia naboru dla naszych szkół.

Radny P. Gęsicki zapytał czy na bazie Statutu Centrum będzie można w przyszłości stworzyć kształcenie ustawiczne bowiem według jego wiedzy na dzień dzisiejszy kształcić dorosłe osoby w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Pani A. Smużewska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa wyjaśniła, że każdy zespół szkół w naszym powiecie może prowadzić szkoły typu wieczorowego i zaocznego, w których mogą się kształcić osoby dorosłe. Natomiast Centrum Kształcenia Praktycznego będzie wspierać kształcenie zawodowe - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Kształcenie ustawiczne dałoby jedynie możliwość kształcenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Wyjaśniła również, że jeśli dzisiaj Rada podejmie uchwałę o utworzeniu Centrum Kształcenia Praktycznego, to do 1 września ta jednostka może być włączona w ZST w Lipnie oddzielną uchwałą po zaopiniowaniu przez kuratorium.

Starosta K. Baranowski powiedział, że od początku intencją Zarządu było włączenie Centrum w ZST w Lipnie. Dodał, że władze powiatu starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, dlatego wprowadzany jest system Vulcan, dzięki któremu uczeń będzie mógł m.in. sprawdzić w internecie czy został przyjęty do danej szkoły.

Następnie Starosta zgłosił wniosek, aby w Statucie Centrum w Rozdziale II- Cele i zadania Centrum, w punkcie 10., który brzmi “Wspólpraca z Powiatowym Urzędem Pracy” dodać także “ z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką edukacji”.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanej przez Starostę poprawki do uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli poprawkę do uchwały polegającą na tym, iż punkt 10 Rozdziału II Statutu Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymuje brzmienie:

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi podmiotami zajmującymi się problemem edukacji”.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiecie Lipnowskim. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie

Starosta K. Baranowski powiedział, iż w związku z upływem kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaszła konieczność ponownego wyboru przez Radę Powiatu dwóch radnych do jej składu. Zaproponował do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie radnego Dariusza Chmielewskiego oraz radnego Józefa Predenkiewicza.

Radny Dariusz Chmielewski oraz radny Józef Predenkiewicz wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury.

Nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do Wicestarosty P. Wojciechowskiego o omówienie projektu uchwały.

P. Wojciechowski powiedział, że Rada Społeczna przy SP ZOZ w Lipnie obraduje obecnie w obecności 5 członków na 7-osobowy skład Rady, bowiem rezygnację z członkowstwa w Radzie złożyli Pan Józef Szmelter oraz Pan Aleksander Czajkowski. Zaszła zatem konieczność uzupełnienia składu Rady. Dodał, że Rada Społeczna jest podmiotem, który ma do spełnienia istotne zadania, zwłaszcza przy ciągle zmieniającej się sytuacji SP ZOZ w Lipnie, dlatego powinna obradować w pełnym składzie.

Zaproponował do składu Rady Społecznej radnych: Mieczysława Kwiatkowskiego i Karola Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kadydatury.

Nie było.

Radni Mieczysław Kwiatkowski i Karol Kwiatkowski wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


8. Wolne wnioski i zapytania.

oraz

9. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Radny St. Jagielski zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie czy została już wyłoniona w drodze przetargu firma, mająca przeprowadzać remonty cząstkowe dróg powiatowych po zimie.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie W. Jańczak powiedział, że przetarg został rozstrzygnięty na początku marca, jednak pogoda nie pozwalała jeszcze na rozpoczęcie remontów. Dodał, że tam gdzie jest możliwość, to Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie największe dziury naprawia we własnym zakresie. Przetarg wygrała firma “Drogi i Mosty” z Włocławka (dawniej “Akpis”). Prace powinny się rozpocząć na początku kwietnia i w ciągu miesiąca zakończyć.

Radny A. Antoszewski zapytał jakiego rodzaju remonty będą przeprowadzane na drodze Gorzeszyn-Huta.

W. Jańczak odpowiedział, że odcinek tej drogi o nawierzchni tłuczniowej wciąż wymaga naprawy. Co roku dokładany jest kamień, jednak nie przynosi to rezultatów. Dlatego będzie położona nawierzchnia- tzw. podwójne powierzchniowe utrwalenie. Jedna warstwa z grysu grubszego a na wierzchu warstwa z drobniejszych kamieni.

Radny A. Antoszewski zwrócił się z prośbą, aby przy naprawianiu tej drogi ściąć pobocza, aby mogła spływać woda.

W. Jańczak powiedział, że obecnie zawsze przy remontowaniu dróg są ścinane pobocza.

Radny P. Gęsicki zwrócił się do Starosty o wyjaśnienie kwestii dotyczącej złożenia przez Wójta Gminy Lipno skargi w sprawie nieprawidłowości w działaniach Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dotyczącego jednego z mieszkańców Domu i sprzedaży jego majątku. Jest to osoba ubezwłasnowolniona. Posiada informację, iż była przeprowadzona kontrola w Domu przez Starostwo.

Starosta K. Baranowski potwierdził, że taka skarga do niego wpłynęła. Dotyczy ona sprzedaży nieruchomości, w której posiadaniu był jeden z pensjonariuszy Domu. Jest to szeroki temat. Powiedział, że po wpłynięciu tej skargi był zobligowany do przeprowadzenia kontroli w DPS w tym zakresie. Taka kontrola się odbyła, uczestniczył w niej Sekretarz Powiatu oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Protokół z tej kontroli został mu przekazany pod koniec tygodnia i jeszcze nie zdążył się z nim zapoznać. Z przekazanych przez Sekretarza Powiatu informacji wynika jednak, że były niewielkie uchybienia. Zwrócił uwagę na to, że taki mieszkaniec ma ustanowionego przez Sąd opiekuna prawnego. I to ten opiekun prawny pod nadzorem Sądu Rejonowego wykonuje pewne czynności, na które ani Powiat ani Dom Pomocy Społecznej nie ma wpływu. To on kontaktuje się i rozlicza z sądem. Dodał, że protokół z kontroli jest dostępny do wglądu w Starostwie.

Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski wyjaśnił, że protokół z kontroli został podpisany i przekazany Staroście. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ma siedem dni na złożenie wyjaśnień w tej sprawie i wtedy pełna treść protokołu będzie dostępna do wglądu.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do radnych i kierowników jednostek, aby rozpropagowali informację o Konkursie Rolnik Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja absoluitoryjna planowana jest w dniach od 23 do 25 kwietnia.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o dobrowolną składkę na zorganizowanie uroczystości nadania sztandaru i imienia Gimnazjum Publicznemu w Lipnie.

Następnie Rada Powiatu minutą ciszy uczciła pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego