W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XVIII/2008 z XVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XVIII/2008

z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 27 lutego 2008 roku


XVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 27 lutego 2008 roku w świetlicy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 15,40. Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.1. Otwarcie sesji.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na stan 19- osobowy, zatem podejmowane uchwały będą prawomocne.

Nieobecny radny Dariusz Chmielewski i radny Roman Matera - nieobecność usprawiedliwiona.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został jednogłośnie Pan Andrzej Nowak.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie na skutek choroby pracownika ds. obsługi Rady Powiatu nie został do końca napisany wobec czego zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku sesji. Dodał, że na następnej sesji zostały by przyjęte protokoły z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


4. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad. Powiedział, że przed sesją wpłynęło na jego ręce pismo od Zarządu Powiatu dotyczące wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji zmian do budżetu powiatu lipnowskiego. Wskazał, że dostrzega konieczność i chciałaby wprowadzić do porządku obrad w punkcie: podjęcie uchwał w sprawach : uchwałę w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2008r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie postanowili o zdjęciu z porządku obrad sesji przyjęcia protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie oraz o wprowadzeniu do porządku obrad sesji podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r.

Innych uwag do porządku obrad sesji nie było.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2007 roku.

 7. Informacja o działalności Rady Powiatu i Komisji Rady w 2007 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowksiego na 2008 rok

-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów   w Lipnie w 2007 roku

-podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej   w 2008 roku

-Powiatowego programu działań na rzecz budowania lokalnego systemu opieki nad   dzieckiem i rodziną w Powiecie Lipnowskim na lata 2008-2015

-zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn.   “Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” oraz   “Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”

-przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu “Podniesienie atrakcyjności i jakości   szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku   szkolnym 2008/2009

-dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2007 rok

-likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie

-utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie Powiatu   Lipnowskiego

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu K. Baranowskiemu, który złożył sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami za okres od 24 stycznia 2008 r. do 27 lutego 2008r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu Powiatu za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania i uwagi.

Uwag nie było.


Ad.6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2007 roku.

Przewodniczący Zarządu w zwiazku z faktem, iż radni Rady Powiatu w Lipnie otrzymali kserokopie sprawozdania w materiałach na sesję, zaproponował formułę pytań do przedłożonego sprawozdania i odpowiedzi na nie.

Radni nie zgłosili żadnego pytania do przedłożonego sprawozdania.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2007 roku.( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).


Ad.7. Informacja o działalności Rady Powiatu i Komisji Rady w 2007 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie zaproponował rozpatrzenie tego punktu w dwóch etapach. Jako pierwsze zostałoby przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Lipnie, a następnie sprawozdania z działalności poszczególnych stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Wskazał, że wszyscy radni otrzymali kserokopię przygotowanej informacji z działalności Rady za 2007r. wobec czego, zaproponował wzorem poprzedniego punktu, rozpatrzenie tej informacji w formie zgłaszania pytań, uwag i odpowiedzi na nie.

Radni nie zgłosili pytania do przedłożonej informacji z działalności Rady.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przejęli informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2007r. (informacja stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczacy Rady Powiatu w Lipnie – poinformował, że radni nie otrzymali kserokopii z działalności poszczególnych stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie, wobec czego zwrócił się z pytaniem do radnych, czy skopiować wszystkim radnym informację z działalności poszczególnych komisji i dostarczyć, czy poszczególni przewodniczący komisji przedstawią Radzie sprawozdanie z działalnosci komisji, której przewodniczą.

Uzgodniono, że przewodniczący poszczególnych komisji odczytają kolejno sprawozdania z działaności komisji, której przewodniczą.

S. Jagielski- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego za 2007r.. (sprawozdanie stanowi zał. do protokołu).

J. Góźdż- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kutury, Sportu i Turystyki za 2007r. (sprawozdanie stanowi zał. do protokołu).

A. Łaniewski- przedstawił sprawozdanie z działalnosci Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej za 2007r. (sprawozdanie stanowi zał. do protokołu).

M. Kwiatkowski- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2007r. (sprawozdanie stanowi zał. do protokołu).

D. Kłobukowski-przedstawił sprawozdanie z działaności Komisji Budżetu i Finansów za 2007r. (sprawozdanie stanowi zał. do protokołu).

A. Nowak- przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r. (sprawozdanie stanowi zał. do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi, pytania do przedstawionych sprawozdań z działaności stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni nie zgłosili pytań do przedłożonych informacji z działalności stałych komsiji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przejęli przedstawione sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie w 2007r. (sprawozdania stanowią załaczniki do protokołu).


Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowksiego na 2008 rok

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu.

Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz omówiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do projektu uchwały.

A. Łaniewski- zwrócił się z prośbą do Komendanta Policji, by wyjaśnił kwestie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Komendanta Policji o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone pytanie.

K. Murawski - Komendant Powiatowy Policji w Lipnie- wyjaśnił, że w lipnowskiej komendzie nie ma problemu z samochodami oznakowanymi, gdyż przy pomocy wszystkich samorzadów gminnych udało się je zakupić. Dodał, że w ostatnim czasie został zakupiony nieoznakowany samochód marki opel vectra z wideorejestratorem dla potrzeb sekcji ruchu drogowego. Zaznaczył, ze nie ma prawa uzywać tych samochodów do celów operacyjnych, do celów kryminalnych Nadmienił natomiast, że istnieje bardzo duży problem z samochodami nieoznakowanymi dla potrzeb sesji kryminalnej, której policjanci jeźdżą starymi polonezami, dlatego zwrócił się z prośbą do samorządu powiatowego o przyznanie połowy środków na zakup samochodu nieoznakowego dla służb kryminalnych, a drugą połowę dołoży Komenda Wojewódzka Policji. Dodał, że na chwilę obecną nie może powiedzieć jakiej marki będzie to samochód, gdyż to się okaże, jeżeli taka będzie wola Rady, w drugiej połowie roku.

P. Gęsicki- powiedział, że w projekcie uchwały został umieszczony zapis odnośnie środków na bibliotekę. Zwrócił się z pytaniem, czy zostało już podpisane porozumienie z Gminą Lipno w sprawie biblioteki, gdyż radni na ten temat nic nie wiedzą, a starosta w swoim sprawozdaniu na ten temat nie mówił.

Starosta Lipnowski K. Baranowski- powiedział, że z punktu ustawy o finansach publicznych środki na bibliotekę muszą być przekazane w formie dotacji. Dodał, że Wydział Oświaty przygotowuje porozumienie do ewentulanego zawarcia z Urzędem Gminy Lipno. Wskazał, że Zarząd Powiatu liczy pieniądze i potrafi je właściwie wydawać. Podkreślił, że na jego ręce wpłynęła kalkulacja kosztów utrzymania biblioteki przedstawiona przez Dyrektor miejskiej biblioteki i rozmowy z władzami Miasta Lipna i Miejskiego Cetrum Kultury pokazują, że powiat musiałby płacić około 70 tys. zł na utrzymanie miejsko- powiatowej biblioteki. Powiedział, że w przypadku, kiedy jako władze powiatowe nie będziemy mieli wpływu na pewne decyzje ani personalne, ani na to, jakie koszty będą się kalkulowały w bibliotece, to dziwne byłoby, byśmy 70 tys. tak po prostu wyłożyli. Dodał, że Zarząd szuka korzystnego wyjścia dla powiatu, w ten sposób, że ewentulanie byśmy dotowali 4,5 tys. zł bibliotekę w Radomicach. Wskazał, iż na to prawo zezwala, gdyż ustawa mówi jednoznacznie, że na terenie powiatu ma się znajdować bibiotekę powiatowo- gminna, czy powiatowo- miejska, natomiast resztę środków planuje się przeznaczyć na inne cele. Dodał, że jest to wszystko w formie opracowywania. Zaznaczył, że rozmawiał z Wójtem Gminny Lipno, z którym możliwe jest porozumienie w tym zakresie.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/-zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów   w Lipnie w 2007 roku

Przewodniczacy Rady oddał głos Starosćie Lipnowskiemu.

Starosta Lipnowski- powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie Rzecznika w materiałach na sesję, więc mieli możliwość zapoznania się z nim. Zaproponował formę pytań do sprawozdania i odpowiedzi na nie.

Przewodniczący Rady- zwrócił się z pytaniem, czy są pytania, uwagi do przedłożonego sprawozdania.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów   w Lipnie w 2007 roku

/uchwała w załączeniu do protokołu/

-podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w 2008 roku

Przewodniczacy Rady oddał głos Staroscie Lipnowskiemu.

Starosta Lipnowski- powiedział, iż chce wyjaśnić, gdyż podział środków z PFRON zmienił się w stosunku do roku poprzedniego. Wskazał, że otrzymane pieniądze, czyli 1 mln 409 tys. zł decyzją Zarządu w połowie zostały przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy na realizowanie zadań z zakresu tzw. rehabilitacji zawodowej. Dodał, że dotychczas całością środków dysponowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, a obecnie z tych środków bedzie realizowało tylko zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, turnusów rehabilitacyjnych, a II połowa tych środków przechodzi do PUP w Lipnie. Zaznaczył, że taki podział środków pozwoli na to, że beneficjenci w PCPR w Lipnie będą się ubiegali o środki na rehabilitację społeczną, zaś beneficjenci o dotację dla przedsiębiorców, dla osób fizycznych będą się ubiegali w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie. Dodał, ze wniosków o środki z PFRON jest bardzo dużo i jeżeli bedzie taka potrzeba wystąpimy do PFRON- u o zwiększenie kwoty.

Przewodniczący Rady- zwrócił sie do radnych o zgłaszanie pytań o przedstawionego podziału środków z PFRON.

A. Łaniewski- powiedział, że Komisja Zdrowia na ostatnim posiedzeniu wypowiedziała się co do trzech projektów uchwał, których tematyka należy do zakresu jej kompetencji. Wskazał, że Komisja Zdrowia doszła do wniosku, że kwestie merytoryczne należy zostawić specjalistom w danej dziedzinie.Wskazał, że pod tymi projektami uchwał są podłączone pozytywne opinie rad społecznych, które posiadają wiedzę na ten temat. Podkreślił, że radni nie powinni w wymienione projekty uchwał niepotrzebnie ingerować, dlatego Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała wszytskie 3 projekty uchwał, w tym podział środków z PFRON. Dodał, że te środki z PFRON można przesuwać zgodnie z potrzebami społecznymi.

P. Gęsicki- zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, czy jest przygotowany kadrowo na prowadzenie nowych zadań, czy będą zatrudnieni w zwiazku z tymi zadaniami, nowi pracownicy, gdyz temat podziału środków jest delikatny i drażliwy i w przeszłości bywały pewne kontrowersje z tym związane.

M. Rojek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie-powiedział, ze Powiatowy Urzęd Pracy w Lipnie jest przygotowany na prowadzenie tego typu działalności. Dodał, że nie przewiduje zatrudnienia nowych pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Starosta Lipnowski-powiedział, że podział środków w PFRON jest materią bardzo delikatną, której szczegółowo przypatruje się społeczeństwo, dlatego została powołana 5-osobowa komisja składająca się z pracowników Starostwa i PCPR w Lipnie do podziału środków, które ma do dyspozycji PCPR w Lipnie i powołana komisja składająca się z pracowników Starostwa i PUP w Lipnie do podziału środków, które ma do dyspozycji PUP w Lipnie, by odbiór społecznych tego podziału był jak najlepszy.

Innych pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w 2008 roku. /uchwała w załączeniu do protokołu/


-Powiatowego programu działań na rzecz budowania lokalnego systemu opieki nad   dzieckiem i rodziną w Powiecie Lipnowskim na lata 2008-2015.

Przewodniczący Rady oddał głos Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie J. Grefkowicz.

J. Grefkowicz - Kierownik PCPR w Lipnie- powiedziała, iż program ten przedstawia zamierzenia w zakresie organizowania opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Lipnowskim. Dodała, że zadania sa bardzo realne do przeprowadzenia i większość z nich wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, a uchwalenie tego programu pozwoli na opracowanie programów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych np. unijnych, czy ministerialnych.

Wiceprzewodniczacy K. Kwiatkowski- powiedział, że głównym celem programu jest pomoc dzieciom, rodzinom. Wskazał, ze w programie znajduje się zapis, że dominujacą grupą bezrobotnych w powiecie lipnowskim stanowią osoby w wielu 25-34 lat, następną grupą osoby 18,- 24, a najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziele 60 lat i powyżej. Dodał, że taki stan rzeczy pokazuje, ze młody człowiek w wielu produkcyjnym nie pracuje, a my go jeszcze ,,głaszczemy". Zaznaczył, że czegoś brakuje w tym systemie, ale zmiany w nim nie zależą od Kierownik PCPR w Lipnie, Rady Powiatu, ale od ustawowawcy. Podkreślił, że kolejną grupę społeczną przewyczajamy do sięgania po łatwe środki, dlatego w takich programach powinien być większy nacisk na aktywizację bezrobotnych. Kończąc powiedział, że to nie był zarzut do programu, tylko ogólna uwaga.

J. Grefkowicz- Kierownik PCPR w Lipnie – powiedziała, że w programie znajduje się diagoza środowiska w powiecie lipnowskim i w niej zostały opisane problemy, w tym takze bezrobocie, ale cele programu są inne.

Przewodniczący Rady- powiedział, że działania powinny być nakierowane na aktywizacje zawodową. Dodał, że część bezrobotnych pracuje poza terenem powiatu, a przyjeżdzają tylko po to, by potwierdzić, że są osobami bezrobotnymi i uzyskać z tego tytułu środki finansowe.

A. Łaniewski- powiedział, że problem polega na tym, że jest niski poziom wykształcenia, gdyż te ososby, które w pewnym wieku skończyły szkoły, ze wzgledu na brak perspektyw, inwestycji, infrastruktury wyjechały, a zostali tylko ci, którzy nie mają wykształcenia i pracować nie chcą. Dodał, że te pieniądze powinny być kierowane na zmianę kształcenia zawodowego. Wskazał ze nie należy kształcić w zawodach do niczego nieprzydatnych, tylko w zawodach potrzebnych i o tym jest jeden z kolejnych projektów uchwał. Zaznaczył, że to jest właściwa droga.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że cieszy się, że pracownicy Powiatowego Cenrum Pomocy Rodzinie pisza programy i poszukają dodatkowych środków dla powiatu. Dodał, że jest to ważna sprawa i tak powinno być. Odczytał adresatów programu: rodziny zastąpcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze.

Innych głosów nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał projekt uchwał w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: -Powiatowego programu działań na rzecz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Lipnowskim na lata 2008-2015 /uchwała w załączeniu do protokołu/


-zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn.   “Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” oraz   “Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”

Przewodniczący Rady- powiedział, iż radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego zwrócił się do radnych, czy są pytania, uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Żadnych uwag, pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: - zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn.   “Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” oraz   “Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”

/uchwała w załączeniu do protokołu/


-przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu “Podniesienie atrakcyjności i jakości   szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku   szkolnym 2008/2009

Przewodniczący Rady- powiedział, iż radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego zwrócił się do radnych, czy są pytania, uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Żadnych uwag, pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu “Podniesienie atrakcyjności i jakości   szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku   szkolnym 2008/2009 /uchwała w załączeniu do protokołu/


Przewodniczący Rady ogłosił 10- minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku sesji.


Przewodniczący Rady- zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie K. Murawskiego, by przedstawił stan prac nad budową budynku Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

K. Murawski-Komendant Powiatowy Policji w Lipnie- przedstawił projekt Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach mówiąc, że na bazie tego projektu powstanie Komenda w Lipnie.

Dodał, że jest to budynek 3- kondygnacyjny, którego powierzchnia całkowita wynosi 3 tys. m. przeznaczony na 130 osób, spełniający wszystkie wymagania bhp i przeciwpożarowe. Dodał, że rozwiązania techniczne tej Komendy są na miarę XXI wieku. Wskazał, że całość inwestycji budowy Komendy w Lipnie planowana jest na kwotę13 mln. zł. Wyjaśnił, że stan prawny w tej chwili jest taki, że Komenda Wojewódzka już zaadoptowała ten projekt na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, teraz zapoznajemy się z nim na miejscu i wniesiemy kilka uwag do rozmieszczenia pokoi. Dodał, że w budynku mieściłaby się strzelnica, całe zaplecze sanitarne, areszt, policyjna izba zatrzymań, a obecnie projekt jest do akceptacji w Komendzie Głównej Policji. Dodał, ze jeżeli Komendant Główny Policji go zatwierdzi wówczas, następnym etapem będzie znalezienie wykonawcy, w międzyczasie będą załatwiane sprawy związane z uzyskanie pozwolenia na budowę w Urzędzie Miejskim w Lipnie. Nadmienił, że w tym roku zostaną zakończone sprawy dokumentacji niezbędnej do budowy, która powinna ruszyć w 2009, a czas budowy określony został na 1 rok, 1,5 roku. Nadmienił, ze środki na budowę Komendy zostaną wpisane do budżetu w roku następnym, w którym ruszy budowa. Dodał, ze przy Komendzie będzie zapewnione zaplecze związane z psami, garażami, warsztatem, chociaż myślimy, by na terenie Komendy powstało małe stanowisko diagnostyczne.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi i przeszedł do realizacji porządku sesji.


-dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2007 rok

Przewodniczący Rady-powiedział, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej dodatkowe wynagrodzenie roczne Starosty musi być wypłacone na podstawie uchwały Rady Powiatu w Lipnie. Poinformował, iż tzw. ,,trzynastkę” Panu Staroście podpisał, nie znając do końca przepisów w tym zakresie. Zwróćił się do radnych o podjęcie tej uchwały. Powiedział, iz wszystko na ten temat powiedział, ale jezeli radni mają pytania to na wszytskie odpowie.

A.Antoszewski- zwrócił sie z pytaniem, czy zmieniły się przepisy prawne w tym zakresie, gdyż nie przypomina sobie podobnych uchwał w poprzednich latach.

Przewodniczący Rady- powiedział, że nie miał świadomości, że cokolwiek się zmieniło, że musi występować z uchwałą do radnych, że musi być wywołana uchwała Rady i na jej podstawie może podpisac wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty. Dodał, że w tłumaczeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej tak to powinno wyglądać- uchwała ma nie mówić ani kwoty, tylko ma mówić, że Starosta nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dodał, że nie zamierza robić niczego wbrew prawu i tą uchwałą chce naprawić swoj błąd.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: -dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2007 rok /uchwała w załączeniu do protokołu/.


-likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie

Przewodniczący Rady- powiedział, iż komisje na ten temat sie już wypowiadały, również radni na ten temat dyskutowali na poprzedniej sesji Rady Powiatu w Lipnie, wywołując uchwałe intencyjną na ten temat, a na dziesiejszej sesji ma zostać podjęta uchwała o likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie.

J. Góźdź- powiedział, iż wczoraj miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty, na której zajmowaliśmy się trzema tematami: podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu i oto należy zadbać, natomiast w kwestii likwidacji Bursy Szkolnej i utworzenia placówki opiekuńczo- wychowawczej kilka głosów sprzeciwu było. Dodał, że przede wszystkim dlatego, że coś likwidujemy, że likwidujemy Bursę Szkolną, w miejsce której ma powstać placówka opiekuńczo- wychowawcza, która jest dla powiatu niewątpliwie potrzebna. Wskazał, że podały głosy dotyczące lokalizacji, czy faktycznie miejsce Bursy to dobra lokalizacja dla placówki opiekuńczo- wychowawczej.Dodał, że w dniu dzisiejszym był na obradach sesji Rady Miasta Lipna, na której zadano mu, jako radnemu powiatowemu, pytanie jak wygląda kwestia likwidacji Bursy Szkolnej, przedstawiając stanowisko Komisji Oświaty w tej sprawie. Nadmienił, że zasiał niepokój jeżeli chodzi o radnych miejskich, że placówka opiekuńczo- wychowawcza mieścić się będzie w parku. Wskazał, że w zamierzeniach władz Miasta jest rewitalizacja parku, rewitalizacja starówki i jest taki niepokój jak to wszytsko będzie współgrało. Dodał, że nie wiemy, co przyszłość pokaże, ale powinniśmy mieć nadzieję, że wszystko się ułoży, tak jak byśmy chcieli. Wskazał, że na razie wiemy, że ośrodek ma być przeznaczony dla 20 wychowanków, docelowo na 30 wychowanków i ma się w jakiś sposób rozwijać.Wskazał, że już jest praktycznie przesądzone, gdzie ten ośrodek ma być zlokalizowany, mimo wszystko Skępe byłoby lepszym rozwiązaniem na umiejscowienie placówki opiekuńczo- wychowawczej.Wyraził nadzieję, że wszytsko bedzie tak, jak sobie Zarząd zaplanował.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, iż wczoraj na Komisji Oświaty razem z Panem Starosta przedstawiali racje przeważające za umieszceniem ośrodka opiekuńczo- wychowawczego na terenie Bursy Szkolnej. Wskazał, że zgadza się z Kolegą, że jeżeli coś się likwiduje to jest pewien niepokój, ale bez likwidacji, ze względów typowo ekonomicznych, nie da się pewnych spraw rozstrzygnąć i głównie względy ekonomiczne stały się podstawą do tego, aby utworzyć ośrodek opiekuńczo- wychowawczy. Poinformował, że współnie z radnym Poliwko i Panią Smużewską odwiedzili kilka ośrodków opiekuńczo- wychowawczych i jeden z tych ośrodków, które odwiedziliśmy też jest umieszczony w centrum miasta, w pobliżu szkoły specjalnej i stanowi cały kompleks oświatowy,łącznie z Zespołem Szkół Elektrycznych. Wskazał, że rozumie pewne argumenty, ale za likwidacją Bursy przemawia jeszcze jeden argument- mała, ciągle zmniejszająca się liczba wychowanków w Bursie Szkolnej. Poinformował, ze razem z członkiem Zarządu J. Poliwko był na rozmowie z Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie, która apeluje o jak najszybsze powstanie placówki opiekuńczo- wychowawczej, gdyż ma problemy z umieszczeniem dzieci. Podkreslił , że dzieci, które są umieszczane w placówkach opiekuńczo- wychowawczych to nie są osoby, które stanowią zagrożenie. Dodał, by nie uprawiać czarnowidztwa wśród społeczeństwa,. mówiąc, że tu nie wiadomo kto przybędzie i że tu nie wiadomo co będzie się działo.Powiedział, że w placówkach umieszczane są normalne dzieci tylko skrzywdzone przez los i trzeba tym dzieciom stworzyć normalne warunki funkcjonowania. Wskazał, że nasza bursa nie potrzebuje tak dużych zmian, gdyż lepiej wygląda niż jedna z placówek opiekuńczo- wychowawczych, które odwiedziliśmy. Nadmienił, iż nie ukrywa, że pewne prace dostosowawcze trzeba będzie w Bursie wykonać.Zaznaczył, że jest przyzwolenie rodziców, pozytywna opinia Kuratorium i przychylnośc pracowników dotyczące likwidacji Bursy. Wskazał, że odbyło się spotkanie z rodzicami osób, których dzieci przebywają w Bursie, na którym zadeklarowaliśmy pomoc tym dzieciom. Powiedział, że zaproponowaliśmy tym dzieciom internat Zespołu Szkół w Skepem. Powrócił do kwestii lokalizacji placówki w Skepem. Wskazał, że należy zagospodarować budynek, który niszczeje od lat, a teraz nadarzyła się okazja na jego zagospodarowanie - przyszłościowo ma znajdować się tam- centrum kształcenia osoby i trzeba zabezpieczyć tym osobom loklane centrum bazowe. Poinformował, iż rozmawiał z profesorem Żarskim i Piszczykiem odnośnie funkcjonowania ośrodka zamiejscowego ATR w Skępem i trzeba jasno stwierdzić, że ten ośrodek nie przestał funkcjonować, tylko zawiesił swoją działalność.Dodał, że należy podjąć wszelkie działania promocyjne, żeby do tego ośrodka znowu powrócili studenci.Powiedział, że w internacie Zespołu Szkół w Skępem znajduje się w tej chwili 28 wychowanków, ale to nie jest tak, że ten internat stoi pusty.Wskazał, że jedna kondygnacja internatu przeznaczona jest dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jedna kondygnacja wynajmowana jest osobom z zewnatrz, które to środki wpływają na dochody powiatu. Dodał, że Zespół Szkól w Skępem wypracowuje największe dochody do budżetu powiatu. Poinformował, że w internacie Zespołu Szkół w Skepem w okresie wakacyjnym planowane są najróżniejsze obozy – w tym roku planowany jest obóz na 150 osób . Powiedział, że w internacie Zespołu Szkół w Skępem trzeba przeprowadzić remont łazienek, które są tam takie jak w XIX wieku, by ten ośrodek stał się atrakcyjnym i mogł przynosić dodatkowe dochody dla powiatu. Powiedział, że to są główne względy, które przemawiają za umiejscowieniem placówki opiekuńczo- wychowawczej w budynku Bursy Szkolnej w Lipnie.

A. Antoszewski- powiedział, że na poprzedniej Komisji Oświaty wskazywał, że jest potrzeba utworzenia placówki opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu lipnowskiego. Złozył Zarządowi propozycje, czy nie lepiej byłoby wykorzystać pomieszczenia po Bursie wraz z pomieszczeniami po Poradni zrobić od razu placówkę opiekuńczo- wychowawczą na 30 wychowanków. Jeszcze raz podkreślił, że powstanie na terenie powiatu placówki opiekuńczo- wychowawczej jest konieczne i potrzebne, ponieważ jeżeli taka placówka powstałaby na terenie powiatu to wówczas są większe szansę na to, ze rodzice odwiedzaliby tam swoje dzieci niż w innym powiecie, czy województwie. Zwróćił uwagę na fakt, jak niezwykle istotna jest potrzeba kontaktu dziecka z rodzicem. Wyraził przekonanie, że liczba dzieci w takich placówkach będzie się zwiększała. Dodał, że liczy, że wyklaruje się sytuacja w Skepem, że nie bedzie tam pustostanów, że wszytskie pomieszczenia zostaną w przyszłości wykorzystane. Wskazał, że należy mieć nadzieje, że decyzja o likwidacji Bursy i umieszcenie tam placówki opiekuńczo- wychowawczej jest słuszna.Nadmienił, że patrzy na pana Gutowskiego, który był w komisji, w której rozwiązywaliśmy problemy internatu i komisja wówczas stwierdziła, że Bursa była niepotrzebna, że powinien być internat. Wskazał, że czas to wyjaśnił, bo internaty są dużo tańsze.

Wicestarosta P. Wojciechowski- ustosunkował się do wypowiedzi radnego A. Antoszewskiego. Powiedział, że jest słuszna uwaga dotyczaca przeniesienia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, by za jednym działaniem przygotować placówkę od razu na 30 wychowanków.Wskazał, że przeniesienia Poradni z różnych względów odbywały się często. Dodał, ze jako Zarząd rozważamy znalezienie dla Poradni miejsca stałego, tylko zanim Poradnię umieścimy na bazie dobudowywanego miejsca przy Starostwie trzeba mieć troche czasu. Wskazał, że był z Dyrektor Poradni w Zespole Szkół w Skępem o zorganizowanie tam punktu konsultacyjnego Poradni, utworzenie takiego punktu rozważane jest również w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, by na pewnien okres czasu przenieść Poradnie i zaadoptować pomieszcenia po Poradni na Osrodek Opiekuńczo- Wychowawczy. Dodał, ze chodzi głównie o koszty związane z rozbudową, które są mniejsze, niż poźniej powracać i przystosowywać obiekt do funkcjonowania. Nadmienił, że rozważane było również miejsce dla Poradni po lekarzach rodzinnych, ale przecież planowane jest jak najszybsze przeniesienie oddziałów psychiatrycznych do budynku głownego szpitala a do tego potrzeba miejsca, tym bardziej, że planowane jest zwiększenie łóżek na tych oddziałach z 72 na 100 łóżek. Dodał, że będziemy robić starania, by Poradnię na pewien okres czasu przenieść i konkretne decyzje w tej sprawie zostana podjęte. Kończąc powiedział, że obojętnie jakiej decyzji Rada Powiatu w tej sprawie by nie podjęła, zawsze będa się rodzić wątpliwości, ponieważ nie znamy przyszłości np.jaki będzie nabór do szkoł i w tej chwili takie jest najrozsądniejsze rozwiązanie, a co życie pokaże, zweryfikuje nie wiadomo. Dodał, ze dziś wiadomo, że były pewne błędy, ale rozpatrując w tamtym momencie takie rozwiązania były dobre, potrzebne.

P. Gęsicki- powiedział, że jego zdanie na temat likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie radni znają. Wskazał, że na dzisiejszej sesji podjęliśmy uchwałę o podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i czy atrakcyjność szkolnictwa zostanie podwyższona, jeżeli w mieście powiatowym, gdzie są dwie największe szkoły nie będzie ani interntu, ani bursy. Powiedział, ze Pan Wicestarosta mówił, że według wyliczeń, zwrócił się do członków Zarządu czy do któreś z uchwał dołączony był rachunek ekonomiczny dotyczący likwidacji Bursy. Dodał, ze pracuje w Komisji Budżetu i Finansów i taki rachunek ekonomiczny nie był przedłożony. Zaznaczył, że twierdzi się, ze rachunek ekonomiczny przemawia za likwidacją Bursy Szkolnej, a dowodów na to nie ma. Wskazał, że taki rachunek ekonomiczny powinien być przedłożony i pewnie pokazałby, że istnienie Bursy jest opłacalne. Powiedział, że jezeli już likwidujemy Bursę, to w jego przekonaniu, te pomieszcenie powinny zostać do dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych, a miejscem w którym powinien powstać ośrodek jest Skępe. Dodał, że znów będzie prowizorka. Zaznaczył, że naprawde dobrym rozwiazaniem byłoby umieszczenie ośrodka w miejscu, które daje większe możliwości lokalowe czyli w Skępem. Na zakończenie powiedział, ze jest takie stare przysłowie, mówiące że nie zawsze wiekszość ma rację. Dodał, ze zdaje sobie sprawę, że jest odosobniony, jeżeli chodzi o pogląd na likwidacje Bursy. Wyraził przekonanie, ze za kilka lat okaże się jaka decyzja byłaby trafniejsza na umiejscowienie ośrodka. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, ze radnych nie przekonał do swojego stanowiska.

Starosta K. Baranowski- powiedzial, iż docelowo ośrodek opiekuńczo- wychowawczy ma powstać na 30 wychowankow, sprawa jest nieprzesądzona, zaplanowane w budzecie są wydatki, by tym razem zrobić wszystko od razu. Powiedzial, iż na dzisiejszej sesji Rada podjęła uchwałę o podniesieniu atrakcyjnosci szkolnictwa zawodowego, by ubiegać się o środki unijne. Dodał, że na bazie warsztatów szkolnych, pamiętających czasy PRL-u planuje się utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, by dażyć do XXI, by nasze dzieci uczyły się w dobrych warunkach, na dobrych urządzeniach. Odniósł się do kwestii lokalizacji ośrodka, co do której jest i będzie wiele rożnych pomysłow. Wskazał, ze najpoważniejszym argumentem przemawiającym za utworzeniem ośrodka opiekuńczo- wychowawczego jest fakt, że na terenie powiatu nie ma takiej placówki, że wychowanków z terenu powiatu umieszczamy w placówkach w innych powiatach, płacąc po 3 tysiące za jedno dziecko. Dodał, że dzieci bedące w ośrodku znajdujacym się na terenie powiatu, będą chodziły do jedej z szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, tym samym subwencja oświatowa na te dzieci pozostanie w budżecie powiatu. Dodał, że Zarząd poważnie mysli nad znalezieniem docelowej siedziby Poradni i w przeciągu kilku miesięcy wypracuje taka koncpecję, która ostatecznie rozwiąże problemy lokalizacyjne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie.

Przewodniczący Rady- poinformował, ze wpłynęło Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wyrażające pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie. Dodał, ze prawie wszystko na ten temat zostało powiedziane, wiec zwrócił się do Wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 14 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” i 2 głosami ,,przeciw” podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji Bursy Szkolnej w Lipnie.


 • utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie Powiatu   Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady- powiedział, iz temat ten nierozerwalnie związany jest z poprzednią uchwałą i przy niej był dyskutowany i wobec powyższego zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 14 głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujacych się” podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie Powiatu   Lipnowskiego.

Radny A.Łaniewski nie brał udziału w głosowaniu.

 1. Wnioski i zapytania.

J. Goźdź- zgłosił prośbę natury organizacyjnej dotyczącej terminu sesji. Wskazał, że jest zainteresowany udziałem w dwóch sesjach: w sesji Rady Powiatu w Lipnie oraz w sesji Rady Miasta Lipna, które jak się okazało zostały przewidziane były na ten sam termin, czyli dzisiaj. Zgłosił sugestię, żeby więcej takie sytuacje sie nie powtorzyły, gdyż wiele osób zainteresowanych jest udziałem w dwóch sesjach.

Następnie w związku z obecnością po raz pierwszy na sesji nowego dyrektora SP ZOZ w Lipnie zwrócił się, by ten przedstawił krótko założenia dotyczące dalszego funkcjonowania szpitala, a w szczególności jak wygląda kwestia zaległości pracowniczych, gdyż coraz wiecej pracowników szpitala zamierza udać się do komornika o egzekucję swoich roszczeń.

Przewodniczący Rady- powiedział, ze trudno mu odpowiedzieć, dlaczego w tym samym czasie odbyły sie sesje w powiecie i w miescie. Wskazał, ze z wnioskiem o zwołanie sesji występuje Zarząd i on jako Przewodniczący zazwyczaj te wnioski realizuje. Zaznaczył, że trudno by było ze wszytskimi gminami w powiecie indywidualnie konsultować, czy może w danym dniu zwołać sesje, bo zawsze komuś może dany termin nie pasować. Dodał, że uważa, ze powiat i gminy to sa niezależne, samorządne organa, które nie musza między sobą ustalać terminu sesji.

Powiedział, ze wniosek przyjmuje i będzie się starał zwracać na to uwagę.

P. Gęsicki- zwrócił sie z pytaniem związanym z realizacją uchwały o podwyżkach i regulacji wynagrodzeń w jednostach organizacyjnych powiatu, czy są takie sytuacje, że w jednostach brakuje pieniędzy i pracownicy kosztem premii mają regulowane wynagrodzenie. Zaznaczył, że Pan Starosta w sprawozdaniu mówil, ze jeżeli w danej jednostce zabraknie środków na te cel wowczas z budżetu powiatu bedą pieniądze przekazywane do jednostek. Dodał, czy czasem nie będzie tak, ze niektórzy pracownicy nie będą mniej zarabiali poprzez te regulacje.

Starosta K. Baranowski- powiedział, ze żaden z pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu nie pozostanie bez podwyżki. Dodał, ze powyżki kształtuja się od 100 zł do 300 zł, a nawet do 400 zł w jednostkach. Wskazał, że nalezało uporządkować kwestie wynagrodzeń w jednostach, z uwagi na wystepujące róznice np. sprzątaczka w jednej ze szkół miała płacy zasadniczej 800zł , a w drugiej 1080 zł. Dodał, że założeniem władz powiatowych jest, żeby płaca zasadnicza była możliwie jednakowa dla każdego pracownika. Zaznaczył, ze dyrektorzy maja podwyżkę wkomponować w płace zasadniczą, natomiast resztę regulują premiami regulaminowymi do 20%. Wskazał, ze dziwi się pracownikowi, bo premię regulaminowe można dostać lub nie, a wynagrodzenie zasadnicze pracownik musi otrzymać. Dodał, że dwie jednostki wystapiły do Zarzadu o środki na przeprowadzenie tych regulacji i tu Zarząd jest otwarty i dołoży, gdy zabraknie. Zaznaczył, że założeniem jest, by płace pracownikom wzrastały i to dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą potwierdzić.

Przewodniczący Rady zwrócił się do dyrektora szpitala, by przedstawił sytuację w SP ZOZ w Lipnie.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, iż po 1 marca, jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniesie zastrzeżeń, zostanie uruchomiona procedura na udzielenie szpitalowi kredytu. Następnie około 2 miesięcy będzie trwała procedura przetargowa i o ile bank, który udzieli kredytu zostanie wyłoniony w pierwszym postępowaniu, co jak powiedział, jest wielką niewiadomą, to na początku maja zostanie zakończona procudura przetargowa wyłonieniem banku.

Wskazał, ze zaległe wynagrodzenia wynoszą ok. 3,5 mln zł. i dotyczą grupy około 200 pracowników.Potwierdził, że w ostatnim czasie nasiliły się wnioski o wypłąte wynagrodzeń, (około 60- u pracowników takie wnioski złożyło). Dodał, ze apele do pracowników w tym zakresie nie skutkują.

Nadmienił, że jest program restrukturyzacji zadłużenia, który obowiazuje, ale ten program się w części zdeaktualizował z uwagi na fakt,że niewykonanie kredytu w tym roku skutkuje wzrostem zobowiązań, ponadto zmienia się projekcja finansowa, która była załącznikiem do programu i w tej chwili są one aktalizowane.

Powiedział, że 2007r.przewidywany był w programie, że zostanie zakończony wynikiem dodatnim, a zakończony został w SP ZOZ w Lipnie wynikiem ujemnym- stratą 2,5 mln zł, co już dezuaktualizuje wszytskie zmiany,które trzeba na nowo przeprowadzić. Wskazał, że styczeń tego roku również zakończył się stratą w wyskości 527 tys zł, co pokazuje, ze szpital sie nie bilansuje. Dodał, że szpital nie płaci zobowiązań ZUS-owskich należnych i bieżących,co jest głowną przeszkodą do tego, by rozmawiać z ZUS-em na temat umorzenia bądź rozłozenia zadłużenia na raty. Zaznaczył, ze jeżeli szpital nie osiągnie równowagi w sytuacji finansowej to trudno jest to zrealizować. Wskazał, że na ujemny wynik z miesiąca stycznia składa się około 200 tys.kosztów odsetek i egzekusji i około 300 tys. inne koszty sprzedaży. Powiedział, ze ruchy płacowe wykonane w ubiegłym roku spowodowały, że cała nadwyżka powstała pomiędzy kontraktem na 2008r. została rozdysponowała w jednej grupie zawodowej. Na koniec poinformował, ze zadłuzenie SP ZOZ w Lipnie wynosi 57 mln zł.

P. Gęsicki-powiedział, że na Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Lipnieomawiana była kwestia banku, który udzieli szpitalowi kredytu. Zwrócił się z pytaniem, czy już wiadomo, jaki to bedzie bank i czy warunki kredytowe przedstawione przez ten bank, bedą satysfakcjonowały dyrekcję szpitala.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, ze jeżeli chodzi o wybór banku to nie może w tej chwili odpowiedzieć, gdyż szpital ogłosi przetarg nieograniczony i jeżeli przetarg zostanie nierozstrzygnięty wówczas ustawa daje inne możliwości wyboru.

A. Antoszewski- zwrócił się z sugestią by Zarząd Powiatu w Lipnie wraz ze Skarbnik Powiatu rozważyli, czy nie należałoby zwracać radnym, nie mieszkajacym w mieście Lipno kosztów podróży, gdyż ponoszą oni większe koszty z tym związane niż radni miejscowi.

Ponadto zwrócił się z prośbą, by kolejna sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi.

Przewodniczacy Rady- zwrócił sie z prośbą, by w przyszłości członkowie komisji społecznych np. Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, opiniujących różne dokumenty były opatrzone czytalnymi nazwiskami ich członków, a nie tylko parafkami.

Starosta K. Baranowski- powiedział, ze Zarząd rozważy każdą sugestię.


 1. Sprawy różne i komunikaty.

Innych spraw nie było.


 1. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Józef Predenkiewicz zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.Protokołowała:
Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego