W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XVI/2007

Protokół Nr XVI/2007
z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie
w dniu 27 grudnia 2007 rokuXVI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza. Rozpoczęła się o godz. 14.00, a zakończyła o godz. 16.30.

1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz dokonał otwarcia XVI sesji Rady Powiatu, powitał radnych, wójtów i burmistrzów z terenu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz pozostałych obecnych na sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady. Sesja jest więc prawomocna do podejmowania uchwał.

Nieobecna radna Maria Krysztoforska.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został Pan Mieczysław Kwiatkowski.

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z sesji był wyłożony w Biurze Organów Powiatu i radni mogli się z nim zapoznać. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi do protokołu. Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokół z XV sesji Rady powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że do przesłanego radnym proponowanego porządku obrad chciałby jeszcze dodać w punkcie 8 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są uwagi do tego porządku. Uwag nie było. Poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:


 1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Przedstawienie “Sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za 2006 rok oraz I półrocze 2007 roku”.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

-wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

-przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lipnowskiego na lata 2007-2015

-ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

-wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego nieruchomego stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

-wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetargu majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

-zmiany Uchwały Nr XV/95/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

- udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

a) dyskusja nad projektem uchwały

b) podjęcie uchwały

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

K. Baranowski wyjaśnił, że podjęta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30.11.2007r. uchwała w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągany przez SP ZOZ w Lipnie kredyt bankowy, nie została zrealizowana. Nie podpisano do tej pory umowy kredytowej. Wyjaśnił, że na spotkaniu w Sejmie RP z posłami Komisji Zdrowia, uzyskał informacje, aby wstrzymać się z decyzją dotyczącą kredytu dla SP ZOZ ok. 1-2 miesięcy ponieważ rząd w tej chwili opracowuje rozwiązania dotyczące naprawy służby zdrowia i być może to rząd będzie mógł taki kredyt poręczyć.


Na sesję przybyła radna M. Krysztoforska. Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 19 radnych na 19-osobowy skład Rady.


Przewodniczący Rady podziękował Staroście K. Baranowskiemu za złożenie sprawozdania. Zwrócił się do radnych o pytania do tego sprawozdania.

Radny P. Gęsicki poprosił o wyjaśnienie możliwości poręczenia kredytu dla SP ZOZ przez rząd.

K. Baranowski odpowiedział, że zmienił się rząd, być może będzie możliwość poręczenia takiego kredytu dla SP ZOZ. Poza tym w chwili obecnej zmieniają się żądania płacowe lekarzy i chociażby z tego względu na razie powinno się wstrzymać z podpisaniem umowy kredytowej dla SP ZOZ.


7. Przedstawienie “Sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za 2006 rok oraz I półrocze 2007 roku”.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. Zapytał czy są jakieś uwagi bądź pytania do tego sprawozdania.

Radny K. Kwiatkowski poprosił o wyjaśnienie kwestii zróżnicowania stawek za pobyt wychowanków w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych.

Pani J. Przybyszewska- kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedziała, że wynika to z standardów danego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli “Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za 2006 rok oraz I półrocze 2007 roku”.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że przed dzisiejszą sesją radni otrzymali także autopoprawki do tego projektu uchwały. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do tego projektu uchwały. Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.


 • wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Starosta powiedział, że uchwała ta dotyczy środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie i związana jest z projektem „Uwierzyć w siebie”. Uchwała ta pozwalałaby przenieść te środki na następny rok i na dalszą realizację tego projektu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.


 • przyjęcia planu rozwoju lokalnego Powiatu Lipnowskiego na lata 2007-2015

Przewodniczący Rady powiedział, że plan radni otrzymali w materiałach na sesję. Zwrócił się o uwagi do tego planu.

Radny P. Gęsicki stwierdził, że przedstawiony plan rozwoju jest bardzo ambitnym planem i niekoniecznie realnym.

Starosta K. Baranowski powiedział, że przyjmowanie takich planów ułatwia pozyskiwanie środków pozabudżetowych, a wręcz jest konieczny, żeby je otrzymać. Taki plan powinien być spójny z planem rozwoju województwa. Stwierdził, że faktycznie jest to ambitny plan i dobrze żeby chociaż 30 % z tego planu zostało zrealizowane.

Pani J. Daroszewska- kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji w Starostwie- powiedziała, że plan rozwoju jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych z RPO. Stwierdziła, że plan obejmuje dłuższy okres czasu, gdzie będą mogły być realizowane różne zadania i żeby nie zamykać jakiemuś przedsięwzięciu drogi wszystkie zgłoszone przez jednostki przedsięwzięcia zostały w tym planie ujęte.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Powiatu Lipnowskiego na lata 2007-2015 /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


-ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że w tym projekcie uchwały ujednolica się wartość wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu stanowiącego podstawę obliczania wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. Dotychczas obowiązująca uchwała Rady różnicuje te stawki.

Dodał, że ten projekt uchwały ustala dla pracowników zatrudnionych w jedenastu jednostkach organizacyjnych powiatu jednakowe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 650 zł oraz jednakową wartość jednego punktu stanowiącego podstawę obliczania wynagrodzenia w kwocie 6 zł.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego nieruchomego stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do tej uchwały. Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego nieruchomego stanowiącego własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


 • wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetargu majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała dotyczy budynku po byłym liceum i seminarium nauczycielskim w Wymyślinie.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze przetargu majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Nr XV/95/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 18 głosami “za” przy 1 głosie “przeciw” podjęli uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

a) dyskusja nad projektem budżetu

Starosta K. Baranowski powiedział, że dochody budżetu ustala się w wysokości 34 385 781 zł, a więc znacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. Podkreślił, że dochody z najmu, opłat itp. zostały urealnione.

Natomiast wydatki ustala się w wysokości 35 820 611 zł.

Deficyt ustala się na kwotę 1 434 830 zł. Kwota ta bierze się z tego, że planowane są w jednostkach organizacyjnych powiatu inwestycje.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół w Skępem. Pożyczka ta jest w połowie umarzalna.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to planowane są podwyżki w wysokości 9,3 % we wszystkich jednostkach powiatu.

Starosta powiedział, że w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym powiat zobowiązany jest do utworzenia powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego- zaplanowano na ten cel kwotę 153 tys. zł.

Zabezpieczone zostały również środki na remont w Bursie Szkolnej w Lipnie.

Rehabilitacja zawodowa przechodzi do Powiatowego Urzędu Pracy.

Zabezpieczone środki są również na rozbudowę starostwa.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu na 2008 rok.

Pan A. Łaniewski- Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia- powiedział, iż Komisja nie wniosła żadnych uwag do projektu budżetu.

Pan D. Kłobukowski- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Pan A. Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowksiego na 2008 rok.

Pan M. Kwiatkowski- Przewodniczący Komisji Rolnictwa powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Pan J. Góźdź- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Pan St. Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa- powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do projektu budżetu.

Radny J. Góźdź zapytał na jakim etapie znajduje się proces likwidowania Bursy Szkolnej i zamiaru utworzenia na jej bazie placówki opiekuńczo- wychowawczeej. Zapytał również co się stanie z pracownikami Bursy Szkolnej.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że utworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej jest konieczne. Koszty, jakie ponosi powiat w związku z umieszczaniem dzieci w tego typu ośrodkach w innych powiatach są bardzo duże, ponadto na miejsce w takich ośrodkach trzeba czekać.

Powiedział, że odbyło się w starostwie spotkanie z pracownikami Bursy. Na spotkaniu tym wyjaśnił, że zostanie utworzona nowa placówka, która będzie placówką opiekuńczo-wychowawczą a nie oświatową. Będzie ona podlegała pomocy społecznej, nie będzie obowiązywała karta nauczyciela. Pracownikom Bursy zostanie zaproponowana praca w tejże placówce.

Radny P. Gęsicki nawiązał do tematu obwodnicy. Zapytał czy koszty związane z budową obwodnicy będą rozłożone na trzy jednostki: powiat, gminę i miasto Lipno. W budżecie powiatu wpisano 600 000 zł na ten cel. Zapytał jak to wygląda w pozostałych samorządach.

Ponadto zapytał Starostę o utworzenie biblioteki powiatowej.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że w sprawie obwodnicy toczą się w dalszym ciągu negocjacje i rozmowy. Odbywają się różne spotkania w tej sprawie. Nie może w tej chwili odpowiadać za wójta gminy Lipno, czy też burmistrza miasta Lipna.

Jeśli chodzi o bibliotekę to trzeba podkreślić, że ten problem trwa od dawna. Rozważane są różne rozwiązania tej sprawy, na razie nie została udzielona Urzędowi Miasta jednoznaczna odpowiedź w tej kwestii. Taka biblioteka powiatowa może powstać także na terenie gminy Lipno, np. w Jastrzębiu czy Radomicach. Dodał, że sprawę tę w I kwartale 2008 roku powinno się rozwiązać.

Burmistrz Miasta Lipna- Janusz Dobroś- powiedział, że miasto Lipno jest w dalszym ciągu zainteresowane budową obwodnicy. W projekcie budżetu miasta Lipna zabezpieczono na ten cel kwotę 300 000 zł. Dodał, że gmina Lipno nie przeznacza w budżecie na 2008 rok na ten cel żadnych środków.

Następnie nawiązał do tematu biblioteki powiatowej. Powiedział, że starosta jest zobligowany do prowadzenia biblioteki, a jej siedziba powinna znajdować się tam, gdzie znajduje się siedziba powiatu. Podkreślił, że jest on gotowy do podjęcia współpracy w celu utworzenia takiej biblioteki w mieście Lipnie.

Radca prawny E. Frąckowska wyjaśniła, iż z przepisów prawnych wynika, że siedziba biblioteki powinna być na terenie powiatu a nie musi tam, gdzie jest siedziba powiatu.

J. Dobroś wyjaśnił, że takie jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do projektu budżetu powiatu. Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

/opinie w załączeniu do protokołu/

b) podjęcie uchwały

Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


10. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A. Antoszewskiemu.

Radny A. Antoszewski stwierdził, że nie można się dziwić, że dana grupa pracownicza SP ZOZ będzie żądać podwyżek. Nie można mieć też takiego podejścia do tej sprawy, że to trzeba „uciąć”, bowiem to jest nasz zakład i trzeba się umieć porozumieć.

Starosta K. Baranowski podziękował radnym za uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Starosta nawiązując do wypowiedzi radnego A. Antoszewskiego powiedział, że władze powiatu są zawsze otwarte na dialog i porozumienie ale druga strona też musi wykazać się chęcią porozumienia.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał zaproszenie ze Starostwa Powiatowego w Żninie dla radnych Rady Powiatu w Lipnie do udziału w II Wojewódzkim Balu Samorządowca.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 27 grudnia 2007 roku.

Następnie zaprosił do udziału w spotkaniu noworoczno- wigilijnym.Protokołowała:
Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego