W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXIII/2006 z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Protokół Nr XXXIII/2006
z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku.


XXXIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1430.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek i zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 19 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /


3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Piotr Wojciechowski .


4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXXIII Sesji

i zwrócił się do radnych o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Radny T.Wiewiórski zabierając głos powiedział: „ na poprzedniej sesji zgłaszałem wniosek o przedstawienie na najbliższej sesji informacji o finansach SP ZOZ w Lipnie. Pan Przewodniczący zadeklarował się , że będzie taka informacja złożona. W porządku dzisiejszym obrad tego punktu nie ma. Taka informacja powinna być w dniu dzisiejszym ponieważ w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest informacja o finansach SP ZOZ ale ten wynik finansowy SP ZOZ jest tak porażający, że mnie przeraża i dlatego chciałbym, żeby taka informacja się znalazła o stwierdzonym stanie finansów i perspektywach finansowych do końca roku”.


Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, że pamięta wniosek radnego ale ze względu na to, że obecnie w SP ZOZ trwa kontrola i po zakończeniu kontroli ten temat będzie przedstawiony na następnej sesji, która odbędzie się prawdopodobnie w maju. Będzie już informacja z wynikami kontroli.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie Sekretarza obrad

 4. Przyjęcie protokółu z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami

 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok.

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu za 2005r.

 • podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005r.oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2005 z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2006r.

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006r.

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006r.

 • stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawy- Ciechocinka

 • ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie


 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który złożył sprawozdanie z Zarządu Powiatu z prac między sesjami za okres od 27 lutego 2006r. do 27 kwietnia 2006r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny T.Wiewiórski powiedział, że w protokóle z 6 kwietnia br. z posiedzenia Zarządu jest wypowiedź p. Dyrektora ZDP, iż na 2006 rok zostanie zawarta umowa na wykonanie robót remontowych na drogach w kwocie 18,5 zł za metr kwadratowy. W ubiegłym roku ta stawka wynosiła 39 zł za metr kwadratowy. Zapytał czym to jest spowodowane ?

Mirosław Grodaszewski Kierownik Robót Drogowych ZDP w Lipnie odpowiedział radnemu, że w ubiegłym roku tylko jedna firma przystąpiła do przetargu na roboty remontowe i wygrała przetarg. Nie było konkurencji. W tym roku trzy firmy przystąpiły do przetargu i dlatego taka stawka.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował P.Skarbnik za informację i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. / opinia w załączeniu /


 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

Radna B.Kania – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Uchwałę Nr 1/2006 Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie. / Uchwała w załączeniu /

Dodała, że jest to najlepszy budżet w tej kadencji.


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu za 2005r.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu za 2005r. / opinia w załączeniu /

Otworzył dyskusje i udzielał kolejno głosu radnym:

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego poinformował, że w dniu 30 marca br. komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. Pozytywnie zaopiniowała jego wykonanie w działach objętych działalnością Komisji Budownictwa. Wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2005 rok.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że Komisja Oświaty zajmowała się analizą budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok 25 kwietnia br. Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2005 jednocześnie wyrażając opinię, aby w działach turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki, które są tam przeznaczone były wykorzystane w 100%. Dodał, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bardzo oszczędnie gospodarowali posiadanymi środkami w swoich budżetach.

Radny K.Bejnar – Przewodniczący Komisji Zdrowia Rodziny i Opieki Społecznej poinformował, że Komisja Zdrowia na bieżąco analizowała budżet w 2005 roku. W lutym 2006 roku pozytywnie ustosunkowała się do podziału nadwyżki budżetowej za 2004 rok.

Radny K.Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu lipnowskiego za 2005 rok. Dodał, że budżet drugi rok jest realizowany coraz bardziej dyscyplinarnie. Taka realizacja budżetu daje możliwości pozyskania środków z UE w latach 2007 – 2013 z wyznaczeniem środków na inwestycje co przyczyni się do rozwoju powiatu.

Radny S.Błażejewski poinformował, że Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska nie spotkała się odnośnie wykonania budżetu za 2005 rok.. Na bieżąco w ciągu roku analizowała budżet często z Komisją Rewizyjną na wspólnych posiedzeniach. Członkowie komisji mieli możliwość wypowiedzenia się odnośnie realizacji budżetu za 2005 rok przy opiniowaniu projektu budżetu na 2006 rok. Dodał, że jest za udzieleniem Zarządowi absolutorium.

Radny A.Czajkowski powiedział: „ Przychylam się do wniosku P.Przewodniczącego Komisji Oświaty w sprawie, że skoro mamy tak mało środków w działach kultura, sport i turystyka to chociaż je wykorzystajmy. Faktycznie zostało powiedziane dużo prawdy. P.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, najlepszy budżet, pewnie tak, wiele pochwał, nadwyżka itd. Analizując ten budżet staram się wybiegać w przyszłość i zastanawiać się nad pewnymi przyczynami. Bardzo duży procent nadwyżki został wypracowany ze sprzedaży majątku, za bardzo dużą kwotę. Kiedy ta działka została przejęta nikt się nie spodziewał, że to będzie taka cena. Bardzo dobrze, należy to pochwalić przede wszystkim to, że P.Starosta starał się aby jak największą cenę uzyskać. Tę działkę sprzedaliśmy jeden raz i sprzedawanie majątku też się kiedyś skończy ale generalnie obecnie zadłużenie naszego powiatu wynosi powyżej 700 tyś.zł. Czyli jest na podobnym poziomie jak na początku kadencji. Niemniej jednak przez te lata zostało coś wyremontowane, więc można powiedzieć, że jest dobrze i przyjmując tu wszystkie cyfry, liczby należy powiedzieć jest bardzo dobrze. Wszystko co bezpośrednio związane z budżetem, ale skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle. Wnikliwie czytam ten budżet to jedna sprawa bardzo mnie zastanawia, ponieważ gdyby ktoś chciał odwrócić sytuację to może powiedzieć, tak 700 tyś. zł zadłużenie plus 2 mln. 100 tyś.zł. poręczenie to jest 2 mln. 800 tyś.zł. czyli można by powiedzieć, że zamiast 1 mln. 225 tyś.zł. nadwyżki jesteśmy 1 mln.500 tyś.zł. na minusie. Dlaczego tak myślę, ponieważ w tym budżecie na jednej z ostatnich stron jest coś co mnie zaniepokoiło. Jest to informacja dotycząca pośrednio tego budżetu a więc sytuacja ekonomiczna SP ZOZ. Jak Państwo zwrócicie uwagę i to myślę, że miał na myśli p.radny Wiewiórski, że to jest zatrważające. Szpital w roku 2005 zamknął się wynikiem ujemnym prawie 13 mln. zł. mino, że kredyt w wysokości 2 mln. 100 tyś.zł. poręczony przez Radę Powiatu. Z tego wynika, że w 2005 roku strata w wysokości 12 mln. 921 tyś.531 zł. ale trzeba pamiętać, 2 mln.100 tyś.zł. poręczenia kredytu także pisze, że SP ZOZ zaciągnął pożyczkę w wysokości 4 mln.672 tyś.zł. Faktycznie należy za realizację tego budżetu wręcz pochwalić Starostę i Zarząd ale tu wisi nad nami coś co jest o wiele gorsze. Ja dzisiaj nie chciałbym usłyszeć ile szpital ma długu bo nie wiem czy nie ugięły by się pode mną nogi i Proszę Państwa jeżeli czytam w protokole z posiedzenia Zarządu z 23 marca, że Dyrektor Szyjkowski powiedział, że obecnie dalej szpital wychodzi na minus bo koszty przewyższają dochody, więc zastanawiam się czy szpital jest w stanie spłacać tą poręczoną przez nas pożyczkę a jeżeli nie to ta sytuacja tego budżetu wygląda zgoła inaczej i po raz nie pamiętam, który przypomnę, że ta Rada po raz ostatni dyskutuje nad udzieleniem absolutorium. Życzę każdemu, żeby znalazł się w następnej Radzie, ale następna Rada będzie miała za rok myślę, że zupełnie inny problem, ponieważ powtórzę po raz kolejny, zobowiązania SP ZOZ przy jego upadłości są zobowiązaniami organu założycielskiego więc Rady Powiatu i dlatego chciałbym żebyśmy nie popadali w hura optymizm bo jeżeli tak jak mówiłem wytniemy ten kawałek to budżet sam realizowany przez Starostę i Zarząd jest dobrze i bardzo dobrze, tylko my jako samorząd powiatowy musimy patrzeć na te wszystkie sprawy, które są także pośrednio związane z tym budżetem a to jest ogromne zadłużenie, które może spowodować, że następna Rada może spłacać zobowiązania rzędu kilku milionów złotych rocznie i wtedy to nie będzie wyglądało tak ciekawie”.

Starosta P.Gesicki odpowiedział radnemu: „ wysłuchałem oczywiste rzeczy i prawdziwe z tym, że jak P.Przewodniczący powiedział dyskusja na ten temat ma być na następnej sesji. Ja rozumie P.radnego, że jeżeli jest tak dobrze to nie może być tych rzeczy, które są dla nas bardzo bolesne jeżeli chodzi o SP ZOZ.

Odnośnie poręczenia, to poręczenie jest wpisane w budżecie i Zarząd Powiatu bierze pod uwagę, że może to spłacać. Nie wyolbrzymiajmy. Sprawa szpitala jest problemem ogromnym i jak do tej pory nie rozwiązalnym w skali kraju. Jest kontrola w szpitalu i wszyscy w odpowiednim czasie dowiemy się odnośnie tych rzeczy dla nas bolesnych.

Odnośnie realizacji budżetu jak p.radny Czajkowski powiedział to jest ten zysk 1 mln. 200 tyś.zł. dzięki sprzedaży działki. Było takie postępowanie dzięki temu Zarządowi, że zostało sprzedane za 800 tyś.zł. nie za 200, 150 czy 350, bo wycena była 67 tyś.zł. Majątku tak naprawdę do tej pory tak dużo nie sprzedaliśmy i wszyscy o tym doskonale wiemy. Jeżeli ten majątek jest do sprzedaży Państwo wszyscy w tym uczestniczyli. Są na to uchwały Rady. Od 2003 roku dochody własne się podwoiły i myślę, że ta tendencja będzie dalej. Dziękuję wszystkim za realizację budżetu i proszę o udzielenie absolutorium.”

Radny A.,Czajlkowski zwracając się do Starosty powiedział: „ nie wiem czy się nie zrozumieliśmy. Moje wystąpienie nie było po to, aby zaburzyć ten dobry obraz bo jeżeli ktoś mnie dobrze słuchał to co dobrze i to co prawidłowe pochwaliłem między innymi jeżeli chodzi o działkę to ja wspomniałem, że nie co roku zdarza się taka sytuacja i nie możemy liczyć zawsze na taka sytuację, chociaż wiemy, że prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny na sprzedaż następnego budynku, który jako Rada przeznaczyliśmy do sprzedaży. Jest to zgodne z tym jakie kierunki Rada wyznacza i tu z mojej strony podła pochwała. Sprawy dalsze trzeba mówić, żeby nie było takiego wrażenia, że za pół roku czy rok przyjdzie następna Rada może w większości te same osoby i ktoś powie dlaczego jest tak źle skoro rok wcześniej było tak dobrze i o tych sprawach trzeba mówić. Te zagrożenia pokazywać i oczywiście starać się je wyeliminować”.

Przewodniczący Rady dodał: „ żaden powiat w którym jest szpital porównywalny do naszego szpitala nie ponosi winy za zadłużenie szpitala, że jest taka sytuacja tego szpitala i myślę, że żaden powiat sam nie rozwiąże tego problemu. Myślę, że na tym dyskusję powinniśmy zakończyć .”

Radny A.Antoszewski powiedział, że to co P.Przewodniczący powiedział to dotyczy zadłużenia poprzedniego, ale jeżeli w tym roku budżet zadłużył się o 13 mln. zł. to świadczy o złej gospodarce.

Radny K.Bejnar powiedział, że na temat szpitala będzie dyskusja na następnej sesji. Natomiast zadłużenie 13 mln. zł nie jest to zadłużenie z tytułu działalności w 2005 roku tylko komornik przez 7 miesięcy zabierał duże kwoty z tytułu zobowiązań szpitala na rzecz pracowników z lat poprzednich. Zostały wypłacone zaległe wynagrodzenia z ustawy 203 i zaległe trzynastki za 2001 rok. Gdyby nie te wydatki inaczej by wyglądał bilans 2005 roku. Na następnej sesji wrócimy do tematu.

Radny L.Bramorski zabierając głos powiedział: „ Panie Przewodniczący!, Wysoka Rado! wydaje mi się, że na temat budżetu powiedzieliśmy już prawie wszystko. Myślę, że wszyscy mamy podobną opinię, że nawet możemy go przegłosować a zaczynamy schodzić na manowce, a nic tak nie psuje atmosfery i prawdziwości jak schodzenie na manowce. Ma być mowa na następnej sesji na temat budżetu i szpitala i jego funkcji finansowej. Zostawmy ten temat. Nie prowokujcie mnie żebym tu musiał mówić gorzkich wiele słów bo nie chcę tego robić. Cały czas się hamuję. Ja chciałbym przypomnieć, że ani Rada ani Zarząd nie są instytucjami powoływanymi do oszczędzania pieniędzy do robienia oszczędności. My mamy obowiązek oczywiście w budżecie, który mamy do gospodarowania nie przekraczać rzeczy zaplanowanych. Mało tego, my mamy obowiązek wydać na rzecz społeczeństwa, które nas wybrało, dla jego dobra i to jest naszym podstawowych obowiązkiem. Jeżeli Rada i Zarząd zmieścili się w zapięciu tego budżetu tj.dobrze i skończmy tą dyskusję.”

Naczelnik OKSZ A.Smużewska poprosiła o głos i powiedziała, że padł wniosek aby wykorzystywane były wszystkie środki w dziale kultura. Poinformowała, że w tym dziele zostało nie wykorzystane 10 zł. Dodała, że bardzo oszczędnie organizowane były imprezy kulturalne ale nie można zorganizować imprezy za 10 złotych.

Radny A.Czajkowski zwracając się do P.Naczelnik Smużewskiej powiedział, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok w dziele kultura zostało nie wykorzystane 1.300 zł. tj. ponad 10%. Natomiast 13 zł zostało nie wykorzystane w dziale kultura fizyczna i sport.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i przedstawił projekt uchwały w sprawie - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2005r.oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu za uzyskanie absolutorium.

Obrady opuścili radni: K.Urbański i W.Rumiński.

Stan radnych wynosił 17 osób.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2005 z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2006r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2005 z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2006r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006r

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


 • stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawy- Ciechocinka

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski powiedział, że ma wątpliwości formalno-prawne. W projekcie uchwały w § 2 jest Marszałek Sejmiku Samorządowego a powinno być Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałkowie Senatu, Sejmu i Premier powinni być wyżej wymienieni a następnie Wojewoda i Marszałek Województwa.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie

stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawy- Ciechocinka ze zmianą wniesioną przez radnego A.Czajkowskiego w § 2 : Uchwałę przekazać do wiadomości:

 • Marszałkowi Senatu RP

 • Marszałkowi Sejmu RP

 • Prezesowi Rady Ministrów

 • Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu

 • Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /

Radny S.Błażejewski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady aby odczytał stanowisko. Powiedział, że radni znają to stanowisko ale żeby społeczeństwo się zapoznało.

Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady Powiatu w Lipnie w sprawie budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawy-Ciechocinka.

Starosta P.Gesicki powiedział, że gdyby budowa tego stopnia ruszyła, byłoby to z korzyścią dla naszego powiatu ponieważ na wysokości Nieszawy sięgała by przeprawa mostowa co jest związane z obwodnicą miasta Lipna. Dodał, że podobna uchwała była podejmowana w poprzedniej kadencji.

Radny L.Bramorski powiedział: „ jest to bardzo dobry przykład tej uchwały którą dzisiaj przegłosowaliśmy ale jest to wskaźnik jak należy robić. Został powołany silny komitet budowy tej tamy. Myślę, że w końcu przebija się przez wszystkie trudności i zrobią tę tamę. Czy nie zrobić, nie założyć, nie powołać na terenie powiatu lipnowskiego takiego samego komitetu nadzorującego budowę obwodnicy. Jeżeli my wspólnymi siłami, aktami prawnymi nie poprzemy budowy tej obwodnicy to ona nigdy nie powstanie. Jest to okazja bo miasto Lipno nie wytrzymuje już w tej chwili. Nie można wyjechać z podporządkowanej ulicy zarówno z Kościuszki jak i Sierakowskiego , nie można bezpiecznie iść tą ulicą, jest niebezpiecznie. Wzywam do powołania takiego komitetu. Myślę, że byłaby to pożyteczna sprawa.”

Przewodniczący Rady powiedział, iż myśli, że ten głos będzie wzięty pod uwagę i ten komitet powstanie.


 • ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i udzielił głosu Staroście.

Starosta P.Gesicki poinformował radnych, że na poprzedniej sesji ta uchwała była podjęta lecz Nadzór Wojewody zwrócił uwagę, że nie ma opinii Wojewody w tej sprawie. Obecnie jest już brakująca opinia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i gmin powiatu lipnowskiego.

Radny A.Antoszewski zapytał dlaczego szpitalowi się nie opłaca ta działalność a opłaca się niepublicznym zakładom.

Starosta P.Gesicki odpowiedział, że wyjaśnienia w tej sprawie były udzielone na poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”/ tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” ”/ tekst uchwały w załączeniu /

9. Wnioski i zapytania.

Radny L.Bramorski zapytał Starostę kto redaguje kalendarzyk informacyjny powiatu i kto jest prawnie odpowiedzialny.

Starosta odpowiedział, że ten informator redaguje dział promocji odpowiedzialny jest P.Piotrkiewicz.

Radny L.Bramorski powiedział, że informator jest bardzo ładnie redagowany ale, żeby treść była uczciwa. Odczytał fragment -ochrony zdrowia i powiedział: „ Myślę Wysoka Rado, że taki informator powinien odzwierciedlać prawdę. Jeżeli się pisze że całą opiekę sprawuje szpital a to jest kłamstwo, bo od sześciu lat jest drugi szpital położniczo-ginekologiczny, który dwa razy tyle porodów ma, dwa razy tyle operacji, dwa razy pacjentów ma i o nim się nie wspomina a to jest panie Starosto nasz wspólny dorobek powiatu i myślę, że powinno się pokazywać miasto. Jeżeli piękny Ośrodek Opiekuńczy jest Wimedu i się go nie wspomina, nie pokazuje. Jeżeli cała opieka podstawowa jest sprzedana ale pięknie się rozwija. Chwała temu. Czemu się nie pokazuje nie wspomina o niepublicznych zoz. Zarówno w nich jak i w Ośrodkach Zdrowia. Dlaczego nie iść w tym kierunku a przynajmniej tu nie mówić prawdy. Także myślę, że się upomnimy o to żeby napisano prawdę i żeby ktoś odpowiedział za to co kłamie. Pan musi być Starosta wszystkich nas”.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział: „ nikt nie kłamie tylko niektóre zapisy są nieaktualne. Mówi Pan, że jest u Pana dwukrotnie więcej urodzeń, więcej wszystkiego, nie wiem czy tak jest ale jak jest to chwała dla Pana. Jest nieaktualne informacja ale proszę nie mówić , że ta informacja kłamie.”

Radny Z.Lewandowski odnosząc się do wypowiedzi radnego L.Bramorskiego dodał, że folder jest o tematyce powiatu a nie o wszystkich sprawach w mieście. Np. Konwektor jest największym zakładem pracy a też nie jest ujęty. Jest część tzw. komercyjna i powinno się zadbać o swój interes. Należy włożyć wkład i mieć swoją reklamę. W tym informatorze nie są kłamstwa tylko jest za mało informacji o powiecie, o działalności niepublicznych zakładów. Została tylko uwidoczniona służba zdrowia publiczna jako SP ZOZ a są też niepubliczne.

Radny L.Bramorski powiedział, że nie powinno być komercji tylko chodzi o pokazanie gdzie ludzie mogą się leczyć. W publicznych i niepublicznych zoz.

Radny A.Antoszewski zapytał czy wystarcza środków finansowych na osoby niepełnosprawne ?

Jak wyglądają w praktyce pożyczki na działalność dla osób niepełnosprawnych, czy tylko jest ta działalność przez 3 lata kiedy jest ta pożyczka a później koniec tej działalności czy dalej tę działalność prowadzą ?

Następnie powiedział, że na jedną z sesji powinno się poprosić pana Sędziego do ksiąg wieczystych, ponieważ żeby dostać wypis z KW trzeba najpierw złożyć wizytę. Po tygodniu trzeba przyjechać i odebrać wypis. W innych powiatach jest inaczej. np. w Płocku po pół godziny dostaje się wypis. Dodał, że ta firma powinna się bardziej usprawnić, żeby obywatel nie jeździł nie czekał i nie tracił czasu, bo niektóre sprawy wymagają natychmiastowego rozwiązania.

Radny S.Błażejewski nawiązując do wypowiedzi radnego Czajkowskiego odnośnie szpitala, że następna kadencja będzie miała problem, że wiszą czarne chmury powiedział : „ Proszę przypomnieć sobie bardzo upalny dzień poprzedniego lata kiedy w drzwiach stało kilkadziesiąt pielęgniarek. Proszę przypomnieć z jakim problemem przejęliśmy ten szpital i te długi ciążą nad nami bo w każdym momencie, w którym on padnie to te długi i tak przejmiemy. Wtedy podjęliśmy uchwalę jednogłośnie o poręczeniu kredytu i nie straszmy społeczeństwa i siebie nawzajem szpitalem. Uważam, że te czarne chmury wisiały i wiszą. Ja mam wrażenie, że wiszą mniejsze ale o tym będziemy rozmawiać na następnej sesji.”

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w pkt. 9


11. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który poinformował, że gimnazjalistka Aleksandra Dąbkowska z Tłuchowa wygrała Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządności dla gimnazjalistów. Zarząd postanowił nagrodzić tę uczennicę naszego powiatu.

Odczytał list gratulacyjny i wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczył go A.Dąbkowskiej.

Radni przyjęli to oklaskami.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. i na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Zaprosił wszystkich radnych do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po zakończeniu sesji.

Radny Z.Lewandowski powiedział, że kończy się kadencja Rady i aby pozostał jakiś ślad wizualny zaproponował wykonanie portretu radnych przez dział promocji.

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł. Kto z radnych będzie miał życzenie niech przekaże swoje zdjęcie do działu promocji a jeżeli nie to pozostanie puste miejsce.

Kierownik PCPR J.Przybyszewska odpowiedziała radnemu A.Antoszewskiemu, że ze środków PFRON korzystają osoby niepełnosprawne. Natomiast nie ma badań czy te osoby dalej prowadzą działalność.

Radny A.Antoszewski powiedział, że byłoby dobrze żeby traktować niepubliczne i publiczne zakłady zdrowia jednakowo. Jest w posiadaniu wydruku z internetu, iż firma Pana Bramorskiego uzyskała dobre wyniki w konkursie Eskulapa i prawdopodobnie Pan Starosta wręczał statuetki.

Starosta P.Gesicki odpowiedział, że w sobotę uczestniczył w konkursie Eskulapa. Spotkali się wyróżnieni i nagrodzeni w konkursie Eskulapa także z powiatu lipnowskiego. W większości były to firmy niepubliczne.. Firma Bramed zebrała najwięcej punktów. Wyróżnienie także otrzymała firma Wimed i a także lekarze.

Następnie podziękował radnym za udzielenie absolutorium, za udział w uroczystości poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Starostwa na ul.Mickiewicza.

Zaprosił wszystkich radnych w imieniu własnym i Burmistrza Miasta Lipna na obchody Święta 3 Maja do Lipna od godz. 1000.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Aleksandrze Dąbkowskiej, która podziękowała za wyróżnienie i za zaproszenie na sesję Rady Powiatu. Powiedziała, że jest to dla niej wielkim przeżyciem. Zwróciła się do radnych aby nie szczędzili pieniędzy na edukację, bo to się opłaca.

Radny L.Bramorski zwrócił się do Starosty z pytaniem o temat wron, który zgłosił na Komisji Bezpieczeństwa.

Starosta P.Gesicli odpowiedział, że na Komisji Bezpieczeństwa, gdzie tematem była ptasia grypa p.radny Bramorski poruszył sprawę wron, których jest bardzo dużo w lipnowskim parku. Po komisji rozmawiał z Lekarzem Weterynarii i nie ma nigdzie takiego zapisu, żeby ptaki dzikie latające odstraszać i strzelać. Jest to niedozwolone. Jeżeli byłoby ognisko martwych więcej niż pięć, wtedy trzeba się tym zainteresować. A takich informacji od Burmistrza Miasta nie ma..

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXIII sesji został wyczerpany. Zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała
Maria Mazur.

Powiadom znajomego