W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXII/2006 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 luty 2006 roku

 

Protokół Nr XXXII/2006
z XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 lutego 2006 roku


XXXII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 27 lutego 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1300 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1535.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

Nieobecni radni: Antoszewski Antoni, Bramorski Lech.

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Tadeusz Wiewiórski.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXXII Sesji

i zwrócił się do radnych o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok i uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Radni w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 1. Stwierdzenie quorum

 2. Powołanie Sekretarza obrad

 3. Przyjęcie protokółu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2005 rok.

 7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie za 2005 rok.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2005 rok.

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2005 rok.

 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

 • utworzenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

 • utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W.

 • utworzenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół im.Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • uzupełnienia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

 • zmiany uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004 – 2006.


 1. Wnioski i zapytania .

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który złożył sprawozdanie za okres od 28 grudnia 2005 roku do 27 lutego 2006 roku.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny T.Wiewiórski zaproponował, aby na najbliższą sesję Dyrektor SP ZOZ w Lipnie przedstawił Radzie informację na temat wprowadzania Programu Restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie motywując tym, że Rada Powiatu poręczyła kredyt dla SP ZOZ w Lipnie i powinna znać informację o stanie finansów tego Zakładu.

Radny A.Czajkowski powiedział, że w protokole z posiedzeń Zarządu wyczytał, iż wpłynęła pismo z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o przekazanie w całości środków uzyskanych ze sprzedaży działki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Zwrócił się z pytaniem do Starosty czy to pismo było umocowane prawnie i jaka ewentualnie kwota może być przekazana.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że takie pismo wpłynęło i Zarząd wysłał odpowiedź , że to Rada Powiatu decyduje o podziale tych środków w stosownym czasie. Dodał, że każdy kierownik jednostki chciałby jakąś kwotę z nadwyżki dla swojej jednostki.

Radny A.Czajkowski zapytał jaka będzie kwota nadwyżki ?

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że będzie około miliona złotych.

Skarbnik B.Małkiewicz dodała, że będzie około 1 mln. 300 tyś. zł.

 

7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2005 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2005 rok razem z materiałami na sesję. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania. Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdanie jednogłośnie. / sprawozdanie w załączeniu /

8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie za 2005 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczący poszczególnych komisji o krótkie sprawozdania z działalności komisji i udzielał kolejno głosu:

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budownictwa za 2005 rok / sprawozdanie w załączeniu /

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2005 rok / sprawozdanie w załączeniu /

Radny K.Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej złożył sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia za 2005 rok /sprawozdanie w załączeniu/

Radna B.Kania – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie z działalności komisji za 2005 rok / sprawozdanie w załączeniu /

Radny K.Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2005 rok. / sprawozdanie w załączeniu /

Radny S.Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa za 2005 rok / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdania jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutowa przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji pkt.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania,

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2005 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2005 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski wskazał, że radni powiatu powinni dbać o budżet powiatu, aby był zasilany dochodami. Następnie powiedział: „ Według mnie prawowitym właścicielem tej Strażnicy powinien być nikt inny jak obecna Ochotnicza Straż Pożarna wcześniej Straż Ogniowa. Strażnica została zbudowana w 1883 r ze środków społecznych i przez tyle lat miała na celu jakiś użytek społeczny. Po 1945 r wszystko zostało skomunalizowane, państwowe a teraz ten właściciel, który powinien mieć ten majątek tego majątku zostaje pozbawiony a kto inny gospodaruje. Na pewno jest to zgodne z obowiązującym prawem ale czy zgodne z etyką, moralnością. Ja uważam, że właścicielem tego budynku powinna zostać Ochotnicza Straż Pożarna.”

Starosta P.Gesicki odpowiedział radnemu, że Zarząd ma na celu pozyskiwanie środków dla powiatu zgodnie z zapisami statutowymi i to robi. Odnośnie budynku na ul.Bulwarnej: część tego budynku jest Ochotniczej Straży Pożarnej i część jest Państwowej Straży Pożarnej. Ponad rok temu odbyło się spotkanie z udziałem gospodarza P.Burmistrza Białuchy, ochotników straży pożarnej z Lipna, Prezesa Powiatowego OSP P.Kulińskiego i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, aby dojść do porozumienia odnośnie zagospodarowania całego obiektu. Pan Burmistrz nie był zainteresowany tym obiektem ponieważ wiąże się to z określonymi kosztami utrzymania. Część działki co mają ochotnicy w kosztach utrzymania partycypują gminy.

Ta część gdzie właścicielem jest Państwowa Straż Pożarna odbyło się rozgraniczenie działki i wszystko jest uregulowane. Komendant Wojewódzki i Komendant Powiatowy PSP są zainteresowani, żeby rozpocząć proces zbycia stąd pod dzisiejsze obrady trafił projekt tej uchwały. Obecna Strażnica jest duża i bardzo dużo pieniędzy potrzeba ponieważ jest dużo wolnych pomieszczeń, będzie tam mieściło się Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na dzień dzisiejszy obiekt na ul.Bulwarnej jest nadzorowany. Jest to też pewna uciążliwość, ponieważ mogą wyniknąć pewne problemy np.włamania. Najlepiej będzie, aby ten obiekt pozyskany dla powiatu przeznaczyć do sprzedaży. Zostanie sprzedany za godne pieniądze. Następnie dodał, iż rozumie ochotników, ale obecnie powiat stał się właścicielem tej działki.

Radny A.Czajkowski powiedział, że nie należy dziwić się ochotnikom, ponieważ cały majątek poza nową Strażnicą był majątkiem ochotników. Została sprzedana działka i teraz będzie sprzedana Strażnica i nie mają żadnej rekompensaty finansowej, więc mają prawo wyrażania jakiegoś żalu. Następnie powiedział, że w protokóle z posiedzenia Zarządu jest wypowiedź p.radnego Lewandowskiego, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazując ten obiekt powiatowi sprecyzował, że środki, które wpłyną z jego sprzedaży mają być przeznaczone na cele oświatowe. Poprosił o wyjaśnienie.

Radny Z.Lewandowski odpowiedział, że nie środki ze sprzedaży tylko działka i budynek miały być zagospodarowane przez służby oświatowe. Następnie dodał, że miał dylemat jako mieszkaniec Lipna i na jednym z posiedzeń Zarządu poprosił aby ten temat odłożyć w czasie, aby się zastanowić co z tym budynkiem zrobić, żeby tego budynku nie sprzedawać od razu. Może będą jakieś propozycje od mieszkańców czy firm.

Radny S.Błażejewski powiedział, że za poprzedniej Rady była podobna sytuacja kiedy to Komisarz Rządowy w dobrej wierze przekazał budynek po byłej Szkole Rolniczej gminie Tłuchowo. Wójt gminy Tłuchowo próbował ten budynek zagospodarować na cele użyteczności publicznej i nie udała mu się.Następnie sprzedał ten budynek i pieniądze poszły do budżetu gminy. Z tym budynkiem Straży jest podobnie.

Radny A.Czajkowski dodał, że przepisy postawiły samorządy w takiej sytuacji, że dysponują i sprzedają majątek, który był wybudowany na cele społeczne.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 14 głosowaniu „ za” przy 3 głosach „ wstrzymujących” / tekst uchwały w załączeniu /


 • utworzenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu / • utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • utworzenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół im.Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół im.Waleriana Łukasińskiego w Skępem.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora SP ZOZ w o wyjaśnienie projektu uchwały.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski poinformował, że uchwała ta jest częścią wcześniej przyjętego Programu Restrukturyzacji. Jednym z elementów działań restrukturyzacyjnych jest przeniesienie Szpitala Psychiatrycznego na ul Nieszawską. Budynek po Szpitalu Psychiatrycznym jest nie potrzebny do działalności SP ZOZ i stąd prośba o podjęcie tej uchwały. Środki, które będą pozyskane ze sprzedaży najprawdopodobniej będą przeznaczone na spłacenie zaległych składek ZUS.

Radny A.Czajkowski powiedział, że ramach Programu Restrukturyzacji była zawarta umowa z ZUS o rozłożenie zaległości.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział, że ta umowa restrukturyzacyjna nie jest w stanie pogodzić interesu ZUS bo to jest bardzo duża kwota.

Radny Z.Lewandowski zapytał jakie są koszty utrzymania Szpitala Psychiatrycznego.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział, że w tym roku będzie to koszt około 600 tyś.zł.

Radny A.Rafiński zapytał czy w tej działce do zbycia jest też warsztat samochodowy i kaplica przyszpitalna i czy będą sprzedane razem czy osobno ?

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział, że niektóre zakłady będą sprzedane osobno. Miasto Lipno jest zainteresowane ujęciem wody i kupnem części działki na parking gdzie jest budowa basenu. W grę wchodzi rozliczenie podatku nieruchomości między Urzędem Miasta a SP ZOZ w Lipnie. Po podjęciu uchwały będzie robiona wycena całego obiektu.

Radny K.Urbański zapytał czy ta decyzja była uzgodniona ze związkami zawodowymi i czy związki zawodowe wyraziły zgodę na taką decyzję ?.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział, że związki zawodowe zaakceptowały Program restrukturyzacji a w Programie Restrukturyzacji jest zawarte przeniesienie Szpitala Psychiatrycznego do szpitala na ul.Nieszawską.

Radny A.Czajkowski powiedział, że jest za zbyciem tej nieruchomości biorąc pod uwag względy ekonomiczne. Zasugerował, żeby nieruchomość została sprzedana w całości poza tym co zainteresowane jest miasto, ponieważ jest to duży teren i cena będzie wyższa. Przy podziale, działki na obrzeżach zostaną sprzedane w pierwszej kolejności a cena pozostałych będzie niższa.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Pan Dyrektor wykazał się dużą operatywnością i na pewno dopilnuje żeby ta nieruchomość była dobrze sprzedana.


Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /


 • ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski powiedział, iż rozumie, że kontrakt przestał być opłacalny ekonomicznie. Zapytał czy jest możliwość odstąpienia komuś kontraktu z NFZ na te usługi.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział, że usługi stomatologiczne przestały być opłacalne. NFZ ogłasza przetarg na te usługi i przekazuje je podmiotowi, który wygra przetarg.

Radny A.Czajkowski zabierając głos powiedział, że art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej mówi, że : „ w przypadku ograniczenia poszczególnych rodzajów działalności konieczne jest podjęcie uchwały przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, która określa sposób i formę, zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych przekształconego zakładu dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości „ Zapytał czy mamy gwarancję, że w przypadkach nagłych i nocnych zakłady niepubliczne będą w stanie zapewnić tę opiekę ? Czy były może jakiekolwiek rozmowy w tym kierunku z tymi zakładami na terenie miasta? Czy samorząd jest w stanie zapewnić tę opiekę?.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział, że wcześniej SP ZOZ miał całą stomatologię w powiecie. Kontrakt na te usługi był powyżej miliona złotych. Z chwilą kiedy powstało kilka niepublicznych gabinetów stomatologicznych ten kontrakt dla SP ZOZ został okrojony około 100 tyś.zł. rocznie. Prowadzenie tej działalności stało się nieopłacalne. W SP ZOZ w Lipnie od 20 lat nie prowadzono nocnej pomocy stomatologicznej.

Radny K.Bejnar dodał, że uchwała ta nie skutkuje ograniczeniem dostępności do świadczeń stomatologicznych bo one będą w tym samym zakresie co do tej pory świadczone przez inne podmioty. One były świadczone w godzinach przedpołudniowych i tak było zawarte w umowach z NFZ. Te podmioty mogą wystąpić do NFZ o świadczenia pomocy nocnej. Była przeprowadzane kalkulacja kosztów utrzymania pomocy nocnej i okazało się, że jest wybitnie nieopłacalna.

Starosta P.Gęsicki poinformował, że w ościennych szpitalach stomatologii dawno już nie ma bo jest nieopłacalna. Stomatologia tak samo jak onkologia jest bardzo ważna ale problem jest w tym, że jako powiat nie mamy większego wpływu na uzyskanie prowadzenia tych świadczeń.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /


 • przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • uzupełnienia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

uzupełnienia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski powiedział: „ ja będę głosował za ponieważ mieszkańcy powiatu powinni się dowiedzieć, że są określone maksymalne i minimalne stawki wynagrodzenia a ponadto trzeba uchwałą regulować dodatek specjalny.

Pytanie czy ta uchwała ukaże się na stronie internetowej powiatu skoro na stronie powiatu pokazuje się przedruki z innych gazet na temat wynagrodzenia innych osób to dlaczego nie ta uchwała, albo być może należy się zastanowić nad tym czy osoby, które umieszczają informacje na stronie internetowej starostwa czy zawsze robią dobrze, ponieważ tych informacji zebrało się sporo takich, które nie powinny się tam znaleźć. Ja myślę, że na którejś z posiedzeń sesji będą wnioskował temat co znajduje się na stronie internetowej starostwa, treść i sposób zamieszczania treści w Starościaku.”

Przewodniczący Rady odpowiedział: „ bardzo się cieszę za ten głos i myślę, że każdy z radnych ma prawo wnioskować i jeżeli pan taki wniosek złoży to będziemy na ten temat dyskutować”

Radny T.Wiewiórski zapytał czy podwyżka obejmuje również pracowników Starostwa i jeżeli tak to jaką średnią przewiduje się na pracownika.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że pracownicy Starostwa dostali podwyżki od grudnia 2005 roku. Zaplanowana jest następna podwyżka od 1 stycznia 2006r.zgodnie z założeniami budżetu państwa 1,5%. Średnio 80 – 100 zł brutto.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” przy 1 głosie „wstrzymującym”

 • zmiany uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004 – 2006.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004 – 2006.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

10. Wnioski i zapytania .

Radny S.Błazejewski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ w Lipnie i powiedział, żeby przy sprzedaży budynku po starym szpitalu wziął pod uwagę to, że policja pilnie potrzebuje obiektu dla swojej działalności, żeby tej nieruchomości nie rozdzielać. Zwrócił się z prośbą, aby zainteresował tym budynkiem kolejną Radę Powiatu, ponieważ jego zdaniem ten obiekt nadaje się na działalność całej administracji powiatowej.

Starosta P.Gęsicki powiedział, że radny poruszył bardzo ważną rzecz. Taki zamysł jest, aby zagospodarować ten obiekt. Przenieść nie tylko Starostwa, ale i Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy i Policję, ale trzeba wziąć pod uwagę koszty adaptacji. Budynki Starostwa zostały wyremontowane, trzeba by było je zbyć. Trzeba ten zamysł przekazać następcom.

Radny Z. Lewandowski powiedział, że pieniądze dla szpitala są potrzebne, ale trzeba robić wszystko, żeby w obiektach starego szpitala nie powstała druga konkurencyjna służba zdrowia.

Następnie powiedział, że niektórzy rolnicy mają problem z dotarciem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze względu na dużą odległość.

Radny A.Czajkowski poinformował, że przed uruchomieniem ARMiR w Skępem władze zaproponowały kilka obiektów na terenie miasta Lipno jednak żaden nie spełniał wymogów. W Skępem na adaptacje pomieszczeń zainwestowano 200 tyś.zł. Ponadto za te pomieszczenia wpływa czynsz do budżetu powiatu. Następnie dodał, że rolnicy z niektórych gmin mają daleko do Skępego, ale i tak wszyscy rolnicy muszą dojechać.

Radny A.Rafiński powiedział, że na dużą odległość do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skarzą się rolnicy z gm.Bobrowniki i Dobrzyń n/Wisłą. Poddał pod rozwagę, aby Agencja uruchomiła filię z jednym pracownikiem, który by przyjmował wnioski dwa razy w tygodniu. Byłoby to ułatwienie dla rolników.

Radny S.Błażejewski powiedział, że jest to słuszne i w imieniu Komisji Rolnictwa będzie wnioskował do P.Dyrektora Agencji o uruchomienie filii.

Radny T.Woźnicki zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZDP ile wydał w tym roku środków na odśnieżanie.

Dyrektor ZDP w Lipnie W.Jańczak odpowiedział, że środki, które były zaplanowane w budżecie na ten cel już się skończyły, zostaną uzupełnione z innych paragrafów. Za miesiąc styczeń i luty zostało wydane na odśnieżanie około 100 tyś. zł.

 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w pkt. 10.

 

12. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady przeczytał zaproszenie Dyrektora i pracowników SP ZOZ w Lipnie dla radnych powiatu lipnowskiego na inaugurację działalności pracowni tomografii komputerowej w dniu 3 marca 2006 r. o godz. 1100.

Następnie powiedział, że wszyscy radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych i zwrócił się z prośbą aby oświadczenia zostały złożone w terminie w Biurze Rady.

Radny S.Błażejewski przekazał informację, iż 3 lutego 2006 roku odbyła się choinka dla dzieci z rodzin najuboższych z powiatu lipnowskiego. Organizatorem był klub radnych powiatowych Zgoda i radni z klubu Zgody z miasta Lipna. Podziękował wszystkim radnym za zaangażowanie.

Starosta P.Gęsicki poinformował radnych , że 3 marca 2006 roku o godz. 930 w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbędzie się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu lipnowskiego z Wojewodą Józefem Ramlau i Wiceministrem Rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim. Spotkanie to jest organizowane inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Takie spotkanie odbyło się już w Tucholi i Wąbrzeźnie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXII Sesji został wyczerpany i zamknął obrady XXXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego