W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXI/2005 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2005 roku

Protokół Nr XXXI/2005

z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 28 grudnia 2005 roku

 

 

XXXI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 28 grudnia 2005 roku           w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie  ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1030 wysłuchaniem hymnu państwowego  a zakończyła się  o godz.1300.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu  Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał  Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, wójtów burmistrzów, kierowników jednostek i zaproszonych gości.

 

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych,               w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

Nieobecny radny:  Bramorski Lech.

 

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Józef Szmelter.

 

4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

 

Uwag nie było.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

5. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

 

Radny A.Antoszewski powiedział, że nie ma uwag do porządku ale najważniejszą sprawą jest przyjęcie budżetu na 2006 rok  zaproponował  przesunięcie tego punktu po uchwałach za 2005r.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

 

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawny przez podniesienie ręki przy jednym głosie „wstrzymującym” przyjęli następujący porządek obrad.

1.       Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2.       Stwierdzenie quorum

3.       Powołanie Sekretarza obrad

4.       Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu  w Lipnie

5.       Przyjęcie porządku obrad  XXXI Sesji Rady Powiatu  w Lipnie.

6.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

7.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu   w Lipnie podjętych w 2005 roku.

8.       Podjęcie uchwał w sprawach:

-          podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji   

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005r.

-          uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z      organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami      organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o       stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz       o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe  obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie   Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu  terytorialnego.

-          przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok.

-          zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu   w Lipnie na 2006 rok.

-          przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego              i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

-          maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” projektu „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

-          zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

-          uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

9.       Wnioski i zapytania.

10.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11.   Sprawy różne i komunikaty.

12.   Zakończenie.

 

6.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który złożył sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami w okresie od  8  do 28 grudnia 2005 roku/ sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania                                    i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

 

7.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu   w Lipnie podjętych w 2005 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że radni w materiałach na Sesję otrzymali sprawozdanie i zapoznali się z nim. Zapytał czy są pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu   w Lipnie podjętych w 2005 roku.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdanie jednogłośnie. / sprawozdanie w załączeniu /

 

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

-          podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji   Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji   Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

 

Pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

 

Radny P.Wojciechowski powiedział, że nie ma uwag do planu pracy Rady tylko zgłosił wniosek aby temat  Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych przenieść z miesiąca czerwca na wrzesień. Uzasadnił to tym, że w miesiącu wrześniu jest inny obraz funkcjonowania szkół, ponieważ szkoły są po naborze i objeździe przez komisje Rady.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok. wraz ze zgłoszonym wnioskiem radnego P.Wojciechowskiego.

 

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu            w Lipnie na 2006 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do planów pracy komisji.

 

Pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

 

 

 

-          przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego                     i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

 

Pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

 

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i  przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad  - Podjęcie uchwał w sprawach:

 

-          maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” projektu „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

 

Pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” projektu „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

 

Radny S.Błażejewski zapytał jaka jest długość i szerokość tej drogi.

Dyrektor ZDP W.Jańczak, że długość tej drogi wynosi 4.800 m, szerokość 5 metrów. W tym są chodniki, rowy i pobocza.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

 

Pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

 

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A.Czajkowskiemu, który zwrócił się z następującymi pytaniami:

1/ czy budżet w 2005 roku zakończy się deficytem czy nadwyżką a jeżeli nadwyżką to czy można określić jaka to będzie kwota ?

2/ Ile jeszcze zostało do spłacenia kredytów ?

3/ wyjaśnienie  w działach 921 i 926 . W projekcie budżetu na 2006 rok są kwoty niższe a w autopoprawce te kwoty są o 3  - 4 tyś. większe. Skąd ta różnica ?

Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz odpowiedziałana pytania:

1/ Budżet za 2005 rok zamknie się nadwyżką lecz nie może określić dokładnej kwoty.

2/ Odnośnie spłaty długu. Zadłużenie powiatu na 30 listopada br. wynosiło     786. 423 zł. to są pożyczki i kredyty. To stanowi 7,5% budżetu.  Natomiast poręczenie wynosi  kwotę 3.307.895 zł. Pierwsza  pożyczka kończy się w listopadzie 2006r. Następne w listopadzie 2007 roku.

3/ Projekt budżetu na 2006 rok był przygotowany dużo wcześniej . Przyjęto wykonanie na 15 listopada br. Na dzień dzisiejszy wzrosły wydatki w działa 921, 926 stąd ta różnica.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących komisji o opinie dotyczące projektu budżetu na 2006 rok. Kolejno udzielał głosu:

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiedział, że Komisja Budownictwa wspólnie z Komisją Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2006 rok. Komisje zgłosiły wniosek żeby pozyskiwane środki finansowe w pierwszej kolejności przeznaczyć na potrzeby inwestycyjno-remontowe w jednostkach oświatowych.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że tak jak poinformował P.Wiewiórski komisje wspólnie dogłębnie omawiały projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2006r. i pozytywnie go zaopiniowały. Wypracowały wniosek, który przedstawił p.Przewodniczący Komisji Budownictwa. Ponadto Komisja Oświaty zgłosiła wniosek, żeby pozyskiwane środki przez Starostwo w miarę możliwości przeznaczyć na zwiększenie wydatków w działach sport, kultura i turystyka ze względu na zbyt małe środki w tych działach.

Radny K.Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej poinformowała, że komisja Zdrowia zajmowała się omawianiem projektu budżetu na 2006 r 14 grudnia br. Pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu z uwagą, żeby w miarę  możliwości budżetowych część środków przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb w ochronie zdrowia i opiece społecznej, które będą ewentualnie w trakcie roku budżetowego.

Radna B.Kania – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że połączone komisje Komisja  Rewizyjna i Komisja Rolnictwa odbyły posiedzenie 14 grudnia br. Po dyskusji wypracowały wnioski:

1.       Pieniądze z nadwyżki budżetowej należy przeznaczyć tylko i wyłącznie na inwestycje ze zwróceniem uwagi na pozyskiwanie środków unijnych.

2.       W miarę możliwości zwiększyć środki na promocję powiatu.

3.       W ramach przewidzianych środków na inwestycje w ZS w Skępem uwzględnić potrzeby adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb ATR.

4.       Komisja widzi potrzebę stworzenia grupy osób odpowiedzialnych za przygotowanie naboru studentów dla ATR w Skępem.

5.       Rozważyć utworzenie działu ekonomiczno-administracyjnego szkół                   w Lipnie.

Pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

Radny S.Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska powiedział, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała wnioski wspólnie wypracowane przez komisje. Następnie powiedział, że chciałby się ustosunkować do pierwszego wniosku. Po dyskusji okazała się, że wniosek jest usztywniony i w razie nie uzyskania żadnych środków unijnych w 2006 roku pieniądze z nadwyżki byłyby przez cały rok na koncie i nie można by było przeprowadzać żadnej inwestycji. Ten wniosek ma obligować wszystkich Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe do pozyskiwania środków unijnych. Odnośnie drugiego wniosku powiedział, że najlepszą promocja jest prowadzenie inwestycji, robienie czegoś.

Radny K.Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu analizowała projekt budżetu na 2006 rok. Zapoznała się z wnioskami poszczególnych komisji. Po analizie  wypracowała dwa wnioski do dalszej działalności i realizacji przez Zarząd Powiatu:

1.       Przeanalizować poszczególne stanowiska pracy pod względem wykonywanych zadań i otrzymywanego wynagrodzenia.

2.       Przeanalizować skuteczność w środkach typu internet, promocja i reklama powiatu.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniował projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

Następnie dodał, że jeżeli budżet zostanie przyjęty w takiej formie i jeżeli Zarząd zachowa dyscyplinę jak dotychczas to jego realizacja będzie przebiegać podobnie jak w latach poprzednich i zakończy się nadwyżką.

Starosta P.Gęsicki podziękował członkom poszczególnych komisji za  pozytywna opinię projektu budżetu na 2006 rok. Następnie powiedział, że budżet na 2006 rok jest budżetem dobrym. Przy poprzednich budżetach były obawy co do wykonania. P.radny Antoszewski powiedział, że ostatni raz podnosi rękę  za zaciągnięciem kredytu. Budżet co roku się zwiększa.2005 rok zakończy się nadwyżką. Zostawimy powiat w dobrej kondycji finansowej.

Są duże trudności w pozyskiwaniu środków unijnych ze względu na szczegółowe procedury. Zwrócił się z prośbą o uchwalenie budżetu na 2006 rok.

Radny A.Antoszewski zabierając głos wyjaśniając wypowiedz, że nie podniesie ręki za kredytem powiedział, że wtedy mówił o kredycie konsumpcyjnym na płace, natomiast jest za kredytem na inwestycje. Odnośnie nadwyżki powiedział, że jest zwolennikiem, żeby jak najwięcej środków wykorzystać jeszcze w tym roku, aby pozostawić małą rezerwę.

Przypomniał, iż drugą kadencję stawia wniosek odnośnie utworzenia działu ekonomiczno-administracyjnego szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek ten poparła także Komisja Oświaty. Powiedział, że 2006 i 2007 rok jest to najlepszy okres do tych zmian, ponieważ dużo ludzi odejdzie na wcześniejszą emeryturę. Nie jest zwolennikiem zwalniania ludzi. W gminach taki dział utworzono i pozytywnie został przyjęty. W powiecie ten dział jest łatwy do połączenia.            W przyszłości byłyby też oszczędności w budżecie.

Drugi problem, który poruszał w poprzedniej kadencji, obecnie P.Starosta                 w swoim wywiadzie poinformował, że ten Zakład przerobił około 1 mln. zł.na inwestycje.  Sam ich nie prowadzi tylko zleca w przetargach. Utrzymanie tego Zakładu, płace i pochodne wynoszą również około tej kwoty. Dał pod rozwagę dla Zarządu, żeby przynajmniej zablokować przyjmowanie pracowników a w przyszłości zreorganizować jak w innych powiatach. Powiedział, że jego punkt widzenia idzie w tym kierunku, aby organizacja powiatu była silna, mocna , tania ale dobra, dobrze zorganizowana, aby załatwiała wszystkie sprawy społeczne i podatnika.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że wszystkie wnioski komisji w większości będą na pewno realizowane między innymi te o których mówił p.radny Antoszewski. Dodał, że może powiedzieć w imieniu P.Dyrektora ZDP, iż do ZDP nie przyjmuje się ludzi. Stan osobowy się zmniejsza.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział we Włocławku odnośnie projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

Starosta P.Gęsicki podziękował w imieniu własnym i Zarządu za przyjęcie uchwały.

 

9.      Wnioski i zapytania.

Nie było

 

10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było

 

11.  Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady  poinformował, że na sali znajdują się kalendarze i Starościaki poprosił o zabranie i przekazania do gmin.

Podziękował radnym za kolejny rok pracy, za podjęte działania na rzecz  rozwoju powiatu lipnowskiego, podziękował Wiceprzewodniczącym za wsparcie w pracy w dyżurach wtorkowych, Komendantowi Powiatowemu PSP za udostępnienie sali na Sesję.

Złożył życzenia dyrektorom kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, strażom, służbom i inspekcjom, urzędnikom Starostwa Powiatowego, wójtom, burmistrzom, księżom, którzy uczestniczyli w najistotniejszych chwilach ważnych dla powiatu, telewizji kablowej za rzetelne relacje z Sesji Rady Powiatu. Następnie za pośrednictwem telewizji kablowej przekazał życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad  został wyczerpany. Zamknął obrady XXXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

 

 

Powiadom znajomego