W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXX/2005 z XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 grudnia 2005 roku

 

Protokół Nr XXX/2005
z XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 8 grudnia 2005r.XXX Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 8 grudnia 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1300 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1400.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

Nieobecny radny: Bramorski Lech.

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Waldemar Rumiński.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawny przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad.

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie Sekretarza obrad

 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami. 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno”.

 • podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 r.

 • zobowiązania Zarządu Powiatu w Lipnie do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001-2010.

 • zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który złożył sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami w okresie od 28 października 2005r. do 8 grudnia 2005r,/ sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter zapytał czym spowodowany jest wzrost wynagrodzeń o 8 tyś. zł w ZS w Dobrzyniu n/Wisłą.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że w tej szkole zabrakło środków za nadgodziny dla nauczycieli za grudzień. Można je wypłacić do 10 stycznia 2006. Powstały oszczędności w wypłatach dla niepublicznych szkół i można je przesunąć i wypłacić w grudniu br. W związku z tym nie będzie zobowiązań na 2006 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu / • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski zapytał kto będzie właścicielem tomografu, bo jeśli właścicielem będzie SP ZOZ to czy samorząd powiatowy może spłacać raty za tomograf jeżeli nie jest jego właścicielem. Czy nie powinna być inna forma przekazania tej kwoty dla SP ZOZ ?

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że przy zakupie tomografu dla SP ZOZ zostało zawarte porozumienie między Dyrektorem SP ZOZ a Starostą. Jest to zakup jako współwłasność po 50% każda strona. Każdy płaci za swój udział.

Ta kwota w uchwale 374.258 zł stanowi kwotę współwłasności.

Radny A.Czajkowski powiedział, że jest to bardzo dobre rozwiązanie ale co będzie jeżeli któraś ze stron nie będzie spłacać zobowiązań. Czy zobowiązania przechodzą na drugiego współwłaściciela ?

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że raty spłacają solidarnie obie strony. Jeżeli nie będą spłacane przez jedną ze stron zobowiązania przechodzą na drugą stronę.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter wskazał, że lepiej by brzmiał zapis: spłata zobowiązań nastąpi w 2005r w kwocie 100 tyś.zł. a nie do kwoty 100 tyś.zł. bo wtedy domniemywa się, że nastąpiła spłata 270 tyś.zł. zostało tylko 100 tyś.zł. W zapisie na 2005 rok nie schodzimy z zadłużenia do jakiejś kwoty tylko to jest kwota rat i powinno być pisane w kwocie nie do kwoty.

Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz przyjęła uwagę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno” z poprawkami zapisów w paragrafie 1 pkt. 1,2,3 i 4 zamiast „do kwoty”, „w kwocie”

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

 • podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski powiedział, że w załączniku do uchwały w tabeli w pkt. 6 jest dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Czy to dotyczy tylko osób fizycznych.?

B.Ziomek p.o Kierownika PCPR odpowiedziała, że dotyczy to tylko osób fizycznych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zobowiązania Zarządu Powiatu w Lipnie do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001-2010.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

zobowiązania Zarządu Powiatu w Lipnie do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001-2010.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 1. Wnioski i zapytania.

Nie było.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta P.Gesicki powiedział, że wszyscy radni otrzymali zaproszenia na13 i 15 grudnia br. 13 grudnia odbędzie się Debata Europejska w kinie Nowojka. 15 grudnia w ZST w Lipnie będą rozmowy dotyczące Narodowego Planu Rozwoju. Zwrócił się z prośbą o wzięcia udziału w tych spotkaniach. Następnie poinformowała, że 28 grudnia br. planowana jest Sesja budżetowa i Noworoczno-Opłatkowa w Strażnicy w Lipnie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym i Zarządu Powiatu złożył życzenia świąteczne.

Przewodniczący Rady dodał, że każdy radny otrzymał projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2006 rok. wraz z projektem uchwały więc termin 14 dniowy będzie zachowany. Zawiadomienie o Sesji zostanie przesłane w terminie późniejszym.

Ponadto poinformował, iż 18 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Oświadczenia majątkowego do chwili obecnej nie złożył radny L.Bramorski. Wpłynęły pisma z Urzędów Skarbowych i od Starosty dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.

Następnie przeczytał życzenia przekazane dla radnych od Lipnowskiego Koła Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Podziękował za życzenia i złożył wszystkim radnym, kierownikom jednostek i mieszkańcom powiatu życzenia świąteczne.

Radny Z.Lewandowski poinformował, że zbliża się 24 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W imieniu NSZZ „Solidarność” zaprosił na uroczystą mszę w intencji Ojczyzny w dniu 11 grudnia o godz. 1000 w kościele NMP w Lipnie.


Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXX Sesji został wyczerpany. Zamknął obrady XXX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego