W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXIX/2005 z XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 października 2005 roku

Protokół Nr XXIX/2005
z XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2005 roku.


XXIX Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 28 października 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1520.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

Nieobecni radni: Błażejewski Sławomir, Bramorski Lech.

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Andrzej Rafiński.

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o przeniesienie pkt. 9 w miejsce pkt. 7 na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii P.W.Galińskiego

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawny przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad.

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie Sekretarza obrad

 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego za okres 2004 roku i I półrocze 2005 roku.

 8. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego wg stanu na dzień 31 sierpnia 2005 roku.

 9. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lipnowskim za okres 01-09. 2005 roku.

 10. Informacja z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział Lipno za 2004 rok.

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

 • zmiany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego.

 • zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

 • Zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

12.Wnioski i zapytania.

13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14.Sprawy różne i komunikaty.

15.Zakończenie.

 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który złożył sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami w okresie od 7 września do 28 października 2005r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

 1. Stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego za okres 2004 roku i I półrocze 2005 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lipnie W.Galińskiemu, który omówił informację. / informacja w załączeniu/

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny T.Woźnicki powiedział, że została zlikwidowana wścieklizna ale także zostały zlikwidowane zające, sarny i drobna zwierzyna a zwiększyła się ilość lisów. Została zachwiana równowaga. Będzie problem z lisami. Zapytał jak Inspekcja postrzega ten problem?

Powiatowy Lekarz Weterynarii W.Galiński odpowiedział, że obecnie Inspekcja prowadzi tylko odstrzał lisów w celach monitoringowych, żeby sprawdzić czy lisy pobrały szczepionki na wściekliznę. Są to procentowo ustalone ilości lisów do odstrzału. Stwierdził, że za duża jest populacja lisów i jedynie myśliwi mogą je odstrzelić. Dodał, że myśliwi nie są zainteresowani, ponieważ ponoszą koszty.

Radny A.Antoszewski powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż kontrolowano produkcję pasz i w jednym przypadku stwierdzono białko zwierzęce. Zapytał czy to była pasza z importu czy z produkcji polskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii W.Galiński odpowiedział, że była to pasza z produkcji polskiej.

Radny A.Antoszewski powiedział, że Inspekcja przeprowadzając kontrolę produkcji mleka stwierdziła, że część gospodarstw nie spełnia warunków. Zapytał jakich warunków nie spełniają rolnicy?

Powiatowy Lekarz Weterynarii W.Galiński odpowiedział, że gospodarstwa produkujące mleko muszą spełniać pewne normy i okres przejściowy kończy się w czerwcu 2006 roku. Jeżeli nie będzie przedłużony ten okres, będzie problem bo od lipca przyszłego roku nie będzie można oprócz klasy ekstra pozyskiwać żadnej innej klasy mleka. Przy pozyskiwaniu klasy ekstra gospodarstwo musi spełniać odpowiednie wymogi. Muszą być odpowiednio usytuowane urządzenia tj. dojarka, zbiorniki na mleko. Muszą być odpowiednio urządzone pomieszczenia.

Starosta P.Gesicki dodał, że po wydaniu Zarządzeń przez Ministra dotyczących grypy ptasiej jest w stałym kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Na spotkaniu wójtów i burmistrzów P. Galiński relacjonował temat ptasiej grypy. Od strony organizacyjnej ten temat w naszym powiecie jest dopięty.

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego wg stanu na dzień 31 sierpnia 2005 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie Januszowi Krasuckiemu, który omówił Analizę. / Analiza w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Z-cy Komendanta Powiatowego PSP za omówienie analizy i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny K.Kwiatkowski powiedział, że w tabeli 24 Środki finansowe przeznaczone na ochronę przeciwpożarową przez poszczególne gminy na 2005r. jest wzrost tylko w dwóch gminach , w pozostałych jest spadek. Zapytał czym to jest spowodowane.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie J. Krasucki odpowiedział, że w tych gminach gdzie jest wzrost są prowadzone inwestycje.

Radny Z.Lewandowski zapytał jakie są możliwości ograniczenia sygnałów dźwiękowych w porze nocnej od godz. 2300 do 500 rano.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie J. Krasucki odpowiedział, że Kodeks Drogowy jednoznacznie określa kiedy pojazd jest uprzywilejowany i wtedy są włączone sygnały dźwiękowe. Także ustalone jest nasilenie sygnałów dźwiękowych .


 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lipnowskim za okres 01-09. 2005 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Podinspektorowi Krzysztofowi Murawskiemu z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, który omówił Ocenę stanu bezpieczeństwa. / Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lipnowskim za okres 01-09.2005r. w załączeniu./

Przewodniczący Rady podziękował Podinspektorowi K.Murawskiemu za złożoną informację i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radna B.Kania pogratulowała zdobycie I miejsca i życzyła aby było ono utrzymane.

Następnie powiedziała, że w sprawozdaniu w rozdz.III w pkt. 15 ocena pracy służb prewencyjnych jest zapisane iż sporządzono 260 niebieskich kart. Zapytała co to są za karty?.

Podinspektor K.Murawski odpowiedział, że jest to przemoc w rodzinie. Policjanci, którzy stwierdzają podczas przeprowadzonej interwencji, że nastąpiła przemoc w danym miejscu sporządzają niebieską kartę. Jest to dokument niebieski dlatego taka nazwa. Taki dokument trafia do dalszej analizy w sekcji prewencji kryminalnej.

Radny T.Woźnicki wskazał, że niepokojącym jest wzrost narkomanii. Zapytał na jakim terenie powiatu jest największe nasilenie.

Podinspektor K.Murawski odpowiedział, że narkomania była zawsze ale w mniejszej ilości. Teraz dostęp do kupna narkotyków jest prosty. Wszyscy o tym wiedzą a dorośli tego nie widzą. Komenda prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie osób rozprowadzających narkotyki, aby zmniejszyć problem. Dodał , że do tej akcji powinni włączyć się wszyscy.

Radny K.Bejnar powiedział, że jak wynika ze sprawozdania w ciągu ostatnich miesięcy nie zostało zgłoszone żadne zgwałcenie. Zapytał czy policja jest przygotowana do tego typu przestępstw?

Podinspektor K.Murawski odpowiedział, że Komenda jest przygotowana do tego typu przestępstw. Przeszkolona została policjantka do wykonywania pierwszych czynności z pokrzywdzoną.

Starosta P.Gesicki zabierając głos powiedział, że wyniki pracy Komendy Policji są bardzo dobre. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa przy udziale dyrektorów szkół omawiana była sprawa narkomanii. Panie z Komendy rzeczowo wyjaśniały tę sprawę. Na spotkaniu w Tłuchowie z wójtami i burmistrzami też był omawiany temat narkomanii.

Następnie powiedział, że dalej nie ma rozwiązania systemowego jeżeli chodzi o warunki bytowe, infrastruktury Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Na początku kadencji było obiecane przez P.Komendanta Wojewódzkiego, że w 2006 roku wejdzie inwestycja Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Wiadomo, że inwestycje będą prowadzone ale w innych komendach.

Komenda Policji w Lipnie ma warunki bardzo złe wręcz prowizoryczne a dobrze pracuje. Jest to zasługa wszystkich policjantów.

Radny A.Czajkowski powiedział, że w sprawozdaniach zarówno Policji jak i Straży przedstawione są główne zadania, którymi zajmują się w pracy codziennej. Ze względu na swoją pracę zawodową współpracuje ze Strażą jak i Policją i pomimo swoich codziennych obowiązków udzielają pomocy także innym jednostkom przy organizacji imprez w zabezpieczeniu ulic, przewiezieniu sprzętu itp. Jest wiele osób, które zasługują na wyróżnienie. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: z Policji , M.Impert, P.Czajkowski, M.Jastrzęski ze Starży J.Krasucki, J Frydrych

Powiedział, że Komendanci mogą być dumni, że mają takich pracowników.

Następnie podziękował za pracę i udzieloną pomoc.

Radny J.Szmelter przekazał gratulacje za osiągnięte wyniki w pracy. Następnie powiedział, że sprawa narkomanii, która przeraża wszystkich nie zostanie zlikwidowana dopóki nie zostanie zlikwidowany popyt. To nie jest sprawa ilości czy dostępności do narkotyków. Nie rozwiąże problemu zatrzymanie dealera bo zastąpi go trzech następnych. Należy pracować z młodzieżą. Rozwiązanie problemu nie jest tylko sprawą Policji ale wszystkich: rodziców, nauczycieli, osób dorosłych.

Radny A.Antoszewski powiedział, że sytuacja w Policji zmieniła się o 100%. Rok temu Komendant był bardzo atakowany za działania, które podjął. Teraz przynoszą efekty. Następnie powiedział, że jeżeli Komenda zajęła pierwsze miejsce w województwie za działania w różnych dziedzinach to i w stosunku do narkomanii też może podjąć radykalne środki aby zmniejszyć ten problem.

Dodał, że z jego punktu widzenia szkoły powinny być zamknięte w godzinach nauki, żeby nikt postronny nie mógł wejść. Powinna być współpraca dyrektora, Policji, komitetu rodzicielskiego.

Najbardziej rozluźniona sytuacja jest na dyskotekach. Dyskoteki powinny być bardziej kontrolowane przez policjantów bez munduru wtedy łatwiej wejść w kontakt z dealerem. Wspólnie należy różne możliwe radykalne środki podjąć aby zmniejszyć problem narkomanii.


Podinspektor K.Murawski odpowiedział, że uwagi są bardzo cenne ale to wszystko policjanci robią. Była akcja w Kozim Rogu na dyskotece. Policjanci byli z innych posterunków, wszystkie drogi dojazdowe były zablokowane do lokalu, kilka osób zostało zatrzymanych ale to nie rozwiązało problemu bo na miejsce jednego wchodzi trzech następnych i problem cały czas narasta. Nie ma na to złotego środka. Wszyscy dorośli powinni być czujni i na każdy sygnał powinna być reakcja aby tą osobę odciągnąć od problemu bo od narkomana do przestępcy jest bardzo mały krok.

Radny A.Rafiński zapytał jaki byłby koszt zainstalowania czy wypożyczenia fotoradarów w celu zwiększenia bezpieczeństwa ?

Podinspektor K.Murawski odpowiedział, że zainstalowanie całego urządzenia jest to koszt około 100 tyś.zł. Sam słup kosztuje 18 tyś.zł. Komenda w Lipnie korzysta z wypożyczonego fotoradaru z Komendy Wojewódzkiej, który Komenda kupiła dla wszystkich komend, które tego sprzętu nie mają oraz z sąsiednich komend. Jest stwierdzone, że sama instalacja słupa powoduje spadek zdarzeń drogowych o 80%. W ciągu 1 godziny jest zrobionych 100 zdjęć. Na dłuższy czas fotoradar nie jest instalowany, ponieważ nie ma kto obrobić tych zdjęć.

Radny A.Rafiński zapytał gdzie trafiają pieniądze z mandatów karnych za przekroczenie prędkości czy pozostają w Policji czy w samorządzie?

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że pieniądze z mandatów wpływają do Komendy Wojewódzkiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Policji, które przedstawi w pkt. Sprawy różne i komunikaty.


Informacja z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział Lipno za 2004 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Barbarze Retlikowskiej, która omówiła informację. / informacja w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował za złożoną informację i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radna R.Ofmańska zapytała gdzie dokonuje się zwrotu opakowań po środkach chemicznych.

B.Retlikowska odpowiedziała, że jest to w gestii sprzedającego, to jest problem ochrony środowiska i Inspekcja na to wpływu nie ma.

Radny J.Szmelter wskazał, że koszty ochrony roślin są duże dlatego nie stwierdzono przekroczenia środków w produktach.

Ubył radny A.Czajkowski i stan Rady wyniósł 16 osób.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu /


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Ziomek pełniącej obowiązki Kierownika PCPR, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku. i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu/


 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący Rady udzielił głosu Cz.Sobali Naczelnikowi Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu/


 • zmiany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Jesionowskiej inspektor d/s rozwoju lokalnego, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu/ • zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Rady udzielił głosu A.Szfrańskiej inspektor d/s rozwoju lokalnego, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu/


 • zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Jesionowskiej inspektor d/s rozwoju lokalnego, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006 i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu/


12.Wnioski i zapytania.

Nie było.


13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

14.Sprawy różne i komunikaty.

Starosta P.Gesicki zakomunikował, iż 25 października spotkał się z Rektorem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy p. profesorem Skinderem, który przekazał informację, iż uruchomienie Wyższej Szkoły w Skepem nastąpi w roku akademickim 2006/2007. Przekazane będzie odpowiednie pismo. Do tej pory na uruchomienie Wyższej Szkoły wymagana była zgoda Ministra. Od 1 września br.zmieniły się przepisy i decyzję podejmuje Senat i Rektor Szkoły.

Zwrócił się do radnych o rozpowszechnienie tej informacji w terenie, ponieważ jest to szansa dla młodzieży powiatu, tylko muszą być studenci.

Radny T.Woźnicki podziękował Przewodniczącemu Rady, że jako Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu za zorganizowanie uroczystości 60 - lecia Szkoły w Zajeziorzu. Dodał, że była to uroczystość patriotyczna, kulturalna na wysokim poziomie.

Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że przekaże te podziękowania Radzie Pedagogicznej i społeczności lokalnej, która pracuje na rzecz szkoły.

Następnie podziękował członkom Zarządu Powiatu za obecność na tej uroczystości i przekazane prezenty dla szkoły.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie o przekazanie środków finansowych dla Policji.

Starosta P.Gesicki poinformował, że przy przekazaniu środków przez Radę zgodę musi wyrazić Komendant Wojewódzki. Jeżeli będą możliwości finansowe to Zarząd zaproponuje jakąś kwotę dla Policji a Rada podejmie decyzję.

Następnie w imieniu własnym i organizatorów zaprosił wszystkich obecnych na obchody 11 listopada.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXIX Sesji został wyczerpany, zamknął obrady XXIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego