W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXVI/2005 z XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2005 roku

Protokół Nr XXVI/2005

z XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 czerwca 2005 roku.


XXVI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 27 czerwca 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1500.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

Nieobecni radni: A. Antoszewski, A.Rafiński / lista obecności w zał. /


3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny K. Kwiatkowski.

4.Przyjęcie protokółu z XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów z XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5.Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie apelu o niewprowadzanie podwyżki akcyzy na olej opałowy i gaz płynny a wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokółu z XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

 7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o stanie dróg powiatowych.

 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2004.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

 • zatwierdzenia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za roki 2004.

 • wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Lipnowskiego

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

 • określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

 • określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

 • ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania.

 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 1. Wnioski i zapytania

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

 3. Sprawy różne i komunikaty

 4. Zakończenie.


6.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 22 kwietnia 2005 do 27 czerwca 2005r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o stanie dróg

powiatowych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie J.Ryskowskiemu, który omówił informację. / informacja w załączeniu/

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi za złożenie informacji i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o stanie dróg powiatowych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli informację 15 głosami „za” przy 1 głosie „ wstrzymującym”

8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2004.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowskiemu, który omówił sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny T.Wożnicki powiedział, że koszty komornicze za 2004 rok są wyjątkowo wysokie około 1 mln. zł. Zapytał czy komornik który obecnie urzęduje jest trochę „tańszy” od tego który odszedł. Czy te relacje się nie zmieniły.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział, że te relacje są trochę inne. Poprzedni komornik korzystał z możliwości i brał maksymalne stawki za swoją działalność tj. 15% od egzekwowanej kwoty. Obecnie urzędujący komornik nie korzysta z maksymalnego wynagrodzenia dla siebie i te koszty są mniejsze.

Następnie Dyrektor poinformował radnych, że zgodnie z obowiązującym prawem o energetyce i dostarczaniem ciepła SP ZPOZ w Lipnie został pozbawiony tzw. koncesji na sprzedaż ciepła. Wynika to z tego, że ilość zbywanego ciepła była zbyt niska, żeby Zakład uzyskał koncesję. W związku z tym zwalnia to szpital z dostarczania ciepła jednostkom, którym to ciepło było dostarczane. Ekspert zrobił pewne opracowanie dotyczące kotłowni szpitalnej. Koszt wytworzonego ciepła w 2004 roku wynosił 1 mln. 695 tyś.782 zł. Jest to koszt zakupu miału, wody, chemikaliów, wynagrodzenie pracowników, opłaty ekologiczne, podatek.

Ze Spółdzielni Mieszkaniowych za dostarczone ciepło wpłynęła kwota 356 tyś.zł. Średni koszt wytworzonego ciepła wynosił 25 zł. 87 groszy za GJ a ze Spółdzielni Mieszkaniowych szpital otrzymywał 17 zł. za GJ. Opłata stała za przesył wzrośnie około 30%. Szpital ponosi duże straty na sieci rozprowadzającej ciepło. Strata roczna wynosi 2.970 GJ. Straty CO i ciepłej wody do sieci zewnętrznej wynoszą 1.723 GJ na rok. Straty w dostarczaniu ciepłej wody do mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej wynoszą 1.478 GJ Instalacja jest przestarzała, niesprawna, nieizolowana a nie ma środków na doprowadzenie jej do sprawności. Te starty nie były brane pod uwagę w rozliczeniu z odbiorcami. Teraz muszą być uwzględnione w kosztach w przypadku dostarczania ciepła Spółdzielniom Mieszkaniowym. Musi to być na innych warunkach. W przypadku zbycia kotłowni musi to być firma czy system ogrzewania, który będzie gwarantował, że szpital będzie nadal funkcjonował i będzie w miarę ciepło.

Następnie poinformował radnych, iż Dom Pogrzebowy przy ul. 11 Listopada wymagał remontu. Te prace nieodpłatnie zgodził się wykonać jeden z Zakładów Pogrzebowych. Warunki nie zmieniły się. Nadal właścicielem jest SP ZOZ w Lipnie i z tego budynku mogą korzystać inne zakłady pogrzebowe.

Radny K.Urbański powiedział, że w przedłożonym sprawozdaniu w tabeli struktura zatrudnienia wykazane jest 54 etaty lekarzy a w tabeli wynagrodzenia w rubryce lekarze jest kwota 99 tyś 520 zł. Stwierdził, że z tego wynika iż płace lekarzy są głodowe.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski odpowiedział, że zarobki lekarzy są jeszcze wykazane w poz. inne usługi. Jest to kwota 1 mln. 302 tyś. 70 zł 23 grosze. W tej pozycji są ujęci lekarze, którzy byli na kontraktach. I te płace tak źle nie wyglądają.

Radny L.Bramowski zabierają głos powiedział: „ Ja wyłączam się z tej dyskusji przez sentyment dla szpitala dla Dyrektora a wszystko co bym powiedział byłoby źle odebrane. Natomiast państwa zachęcam do dyskusji, bo z tego szpitala korzystają dziesiątki, setki ludzi dziennie. Nie sądzę, żeby było wszystko najlepsze ale może ktoś ma pomysł na to, żeby tę pracę poprawić a może ktoś będzie odważniejszy i powie, że jednak trzeba powiedzieć stop zadłużeniu, bo to są nasze pieniądze i nie możemy tak łatwo sobie pozwalać na wydatki. Przecież to są ogromne sumy, które ktoś kiedyś powinien zapłacić. Pytanie, czy po tym doświadczeniu, które Pan przeżył do tej pory może nam tu powiedzieć, że zaistnieje taki moment, że będziemy mogli powiedzieć, koniec z długami, my wreszcie zaczniemy zarabiać a przynajmniej zarabiać w sensie wychodzenia z długów, bo jak patrzę na tabelę to wynika, że oddział ma 40 łóżek i przyjmuje rocznie 900 pacjentów. Ja mam 17 lóżek i przez pół roku przyjmuję 1000 pacjentów, no to ja muszę zarabiać a tamten musi tracić. Czy wynika to z lenistwa czy nieudolności ? Może wyrzucić tych ludzi, może kogoś innego wziąć ? Trzeba mieć odwagę podjąć decyzję.”

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział: „ rzeczywiście są takie oddziały w szpitalu, które wymagają przemian, głębokich zmian kadrowych, żeby ewentualnie przyciągnąć pacjentów, żeby tych pacjentów leczyło się więcej. Obecnie biorąc pod uwagę stan finansowy Zakładu nie możemy sobie pozwolić na ściągnięcie, zatrudnienie specjalisty wysokiej klasy. Z pozyskaniem takiego specjalisty byłyby problemy. Czy my będziemy się zadłużać w dalszym ciągu czy nie? Uważam, że w tym momencie biorąc pod uwagę stan zatrudnienia i oszczędności, które czynimy, my generalnie gdybyśmy byli bez zobowiązań, które są i pozostały z ubiegłych lat to w tej chwili byśmy się nie zadłużali. Wychodząc z założenia, że koszty osobowe w tej chwili wynoszą 1 mln. zł. koszty utrzymania szpitala będą wynosiły około 450 – 500 tyś.zł. Razem będą koszty około 1,5 mln. zł. To co szpital może wypracować będzie 1,6 mln. zł. Gdyby tego ciężaru nie było to dzisiaj by tak tragicznie nie wyglądało. Trudno z tego wyjść, jeżeli jest dług 30 mln. zł, są odsetki, które narastają i jeżeli w tej chwili nie wejdziemy w ten układ restrukturyzacji o pomocy publicznej, to ten Zakład rzeczywiście nie będzie mógł funkcjonować. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania programu restrukturyzacyjnego pod kątem finansowym, głównie bilansowania strat i zysków i w jakim momencie działalności przestajemy mieć długi. Po uzyskaniu pomocy publicznej od Państwa i mimo najszczerszych chęci w przyszłym roku będziemy jeszcze mieli zadłużenie około 6 mln. zł. Bilans zerowy będzie prawdopodobnie w 2008 roku w najlepszym wypadku a w najgorszym w 2009 roku. Szansą jest ustawa o pomocy publicznej. Możemy uzyskać kwotę około 11 mln. 600 tyś. zł. z tytułu ustawy 203 bez należnych odsetek i innych kosztów związanych z realizacją tej ustawy. Kiedy będziemy realizować ustawę o pomocy publicznej wystąpimy do Sądu o odsetki i koszty związane z realizacja ustawy 203.”

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter zabierając głos powiedział: „Pytania, które zgłaszałem na poprzednich sesjach są nadal aktualne. Wiedzieliśmy, że stan szpitala w 2004 roku był taki, że doprowadził do tych sytuacji, które miały miejsce na tej sali. Działania Rady, Zarządu, Komisji Zdrowia doprowadziły do zbudowania programu , który dyrekcja szpitala stara się realizować. Informacja P.Dyrektora, że bez kosztów komorniczych szpital w tej chwili się bilansuje jest bardzo dobrą informacją a resztę zadań, jest ktoś kto tym kieruje, odpowiada za przygotowanie, zrealizowanie programu restrukturyzacji, żeby szpital mógł skorzystać z funduszy pomocy publicznej, bo one są szansą. 30 mln. długu to olbrzymi garb, który bez pomocy z zewnątrz nie jest do przeskoczenia. Nie ma co dalej dyskutować, ponieważ już nad tym dyskutowaliśmy.”

Przewodniczący Rady dodał, że P.Dyrektor nie jest całkowicie odpowiedzialny za sprawozdanie za 2004 rok, ponieważ funkcję Dyrektora pełnił przez 5 ostatnich miesięcy 2004 roku. Powiedział: „ myślę, że przez te 5 miesięcy zrobił bardzo dużo i jeżeli to będzie tak szło dalej to widać szansę dla tego szpitala.”

Starosta P.Gesicki powiedział, że najważniejszą będzie sesja, która odbędzie się za tydzień czy dwa tygodnie. Sesja ta będzie dotyczyła wyłącznie programu restrukturyzacji. Musi się odbyć, aby skorzystać z możliwości uzyskania środków finansowych. Powiedział: „ jako Rada zrobiliśmy to co mogliśmy zrobić: poręczenie kredytu, będzie zakupiony tomograf. Ktoś może powiedzieć, że to są rzeczy małe, ale Rada widzi potrzebę pomocy szpitalowi.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady i radnych o zwołanie i odbycie sesji w poniedziałek. Zobowiązał się, że program restrukturyzacji dostarczy w czwartek, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mógł uzyskać zaświadczenia z Banku. Dodał, że Wojewoda ma 7 dni na ewentualne zatwierdzenie tego programu. Zatwierdzenie go wiąże się także z tym, że szpital będzie zwolniony z egzekucji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o przybycie na Sesję w dniu 5 lipca /wtorek / godz. 1400, pod warunkiem jeżeli materiały będą dostarczone przez Dyrektora SP ZOZ w czwartek.

Radni wyrazili zgodę.

Radny S.Błażejewski powiedział, że Rada Społeczna SP ZOZ jest łącznikiem między SP ZOZ a Radą Powiatu. Przy uzgadnianiu składu Rady Społecznej niektóre osoby były chętne, domagały się uczestnictwa w pracach tej Rady. Okazuje się, że od 3 lat pewne osoby nie przychodzą na obrady tej Rady. Zwrócił się z apelem do tych członków, żeby przychodzili na posiedzenia albo podjęli decyzję rezygnacji z tej funkcji.

Przewodniczący Rady rozszerzył ten apel w stosunku do wszystkich komisji działających przy Radzie Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter powiedział, że jest członkiem Rady Społecznej i w dniu dzisiejszym nie uczestniczył w posiedzeniu Rady, ponieważ obowiązki w zakładzie pracy nie pozwoliły mu uczestniczyć w posiedzeniu o godz. 800 rano. Może uczestniczyć w posiedzenia Rady ale w godzinach popołudniowych. Powiedział: „ złożę rezygnację z pracy w tejże Radzie, jeżeli Pan Przewodniczący tej Rady uważa, że źle wywiązuję się z obowiązków jako członek tej Rady, że nic nie wniosłem do tej Rady to chętnie złożę tę rezygnację”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawy Rady Społecznej ureguluje Przewodniczący tej Rady w innym czasie nie na tej sesji.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za rok 2004.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.


9.Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

- zatwierdzenia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za roki 2004.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za roki 2004.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

- wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny L.Bramorski zapytał jakie będą z tego zyski.

Skarbnik B.Małkiewicz odpowiedziała, że do Komisji Przetargowej wpłynęły dwie oferty: Banku Spółdzielczego w Lipnie i Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku. Przewyższyło pierwsze kryterium Banku Spółdzielczego w Lipnie, który uzyskał 88,5 % a Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy uzyskał 50,5%. W związku z tym, że wygrał Bank Spółdzielczy w Lipnie na samych przelewach będzie zysk około 2.600 zł. za pół roku.

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny S.Błażejewski powiedział: „ co roku zmieniamy podział tych środków. Mam wrażenie, że społeczeństwo nie jest doinformowane odnośnie możliwości wykorzystania tych środków. Prośba do wszystkich osób, które zajmują się tym tematem w PCPR, żeby poprzez Rady gmin doinformować społeczeństwo w zakresie możliwości korzystania z tych środków.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za”. / tekst uchwały w załączeniu /

- określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

- określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

- ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania.

Przewodniczący Rady poprosił J. Piotrkiewicza inspektora d/s promocji powiatu o prezentację multimedialną.

J. Piotrkiewicz zaprezentował radnym multimedialną prezentację herbu, flagi i pieczęci.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Czajkowski powiedział, że ma wątpliwości do § 6 ust. 2 odnośnie flagi powiatu. Jego zdaniem wskazane by było, żeby dodać zapis „organizacja świąt państwowych”.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnego czy zgłasza wniosek aby w pkt. 2 dopisać: flaga powiatu może być wywieszana na budynkach instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych w czasie uroczystości powiatowych i państwowych.

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski powiedział: „ ust. 3 tego paragrafu mówi szerzej, że flaga powiatu może być wywieszana podczas uroczystości publicznych gdy uczestniczy w nich Rada Powiatu lub jej Przewodniczący także Starosta. Uroczystości publiczne to także uroczystości państwowe. Jeżeli organizatorem jest powiat to wtedy o tym decyduje i daje możliwość użycia tych symboli, natomiast trudno by było wywieszać symbole powiatowe gdy np. organizatorem jest inny organ samorządu, wtedy ten organ powinien wyrazić zgodę na używania symboli powiatowych.”

Radny A.Czajkowski powiedział: „ Myślę, że strasznie zawężamy używanie symboli. Skoro się decydujemy, żeby istniały, to powinny być jak najszerzej pokazywane. Może zdarzyć się, że będzie jakaś uroczystość, w której nie może brać udziału ani Przewodniczący ani Starosta. Należałoby to ułatwić nie komplikować.”

Radca prawny T.Spryszyński powiedział, iż używanie flagi i insygniów jest mocno przypisane do określonego podmiotu, do organów samorządu. Flaga i insygnia są znakiem, że ktoś z tych osób, które są upoważnione do posługiwania się nimi jest obecny. Może zdarzyć się sytuacja o której mówił P.radny, że nie będzie żadnego przedstawiciela a flaga się pojawi to będzie zgoda Zarządu na to, żeby te insygnia tam prezentować.

Radny L. Bramorski powiedział: „jedna i druga strona ma rację, ale temat trzeba zamknąć. Te insygnia, sztandar, symbole są wartością Rady Powiatu tylko i wyłącznie bez osób. Jeżeli nawet nie ma nikogo z tych osób jak Przewodniczący czy Starosta na danym zgromadzeniu, ale jest temat reprezentujący Starostwo to te symbole mają prawo być. Myślę, że to się w tym mieści.”

Przewodniczący Rady zapytał radnego A.Czajkowskiego czy podtrzymuje swój wniosek, aby zmienić zapis § 6 ust. 2.

Radny A.Czajkowski wycofał wniosek.

Radny T.Wiewiórski zapytał czy Zarząd przewidział, czy ma symulację kosztów wprowadzenia tej uchwały. Jeżeli tak to jakie to będą koszty.

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski odpowiedział radnemu, że na dzień dzisiejszy jest to koszt około 1.000 zł: herb, 3 flagi oprócz sztandaru. Powielanie tego zwiększyłoby koszty, ponieważ sama flaga jest to koszt około 300 zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” przy 1 głosie „ wstrzymującym „. / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Radcy zwrócił się z prośbą o wniesienie flagi i herbu powiatu.

Flaga i herb zostały wniesienie na salę obrad.

Radni przyjęli to oklaskami.

Starosta P.Gęsicki powiedział: „ Ta uchwała rodziła się w bólach, ponieważ pierwszy zapis z posiedzenia Zarządu, gdzie rozpoczął się temat herbu i flagi był z 2003 roku. Te symbole powinny być o dużo wcześniej. Do tej pory powiat lipnowski był jednym z nielicznym powiatów, który tych insygniów nie miał. Koszty są szczególne jeżeli chodzi o sztandar ale Zarząd będzie nad tym myślał jeżeli chodzi o środki finansowe. Było dużo dyskusji na ten temat, ale doszliśmy do wspólnego zdania i dzisiaj te insygnia mamy. Myślę, że w tym roku będziemy mieli znaczki z herbem i każdy radny będzie go miał w klapie.”

Radny L. Bramorski – nawiązując do wypowiedzi P.Starosty powiedział: „ rzeczywiście mogło to być o wiele wcześniej ale proszę zajrzeć do protokółów mówiłem i przestrzegałem, iż nie wolno odstępować od standardów, nawiązania do historii, ale ważne, że cała Rada się zgodziła.

- ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny L.Bramorski zapytał czy w pkt. 3 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% tj. obligatoryjny czy od 0 do 20 i czy dodatek specjalny jest obligatoryjny czy od 0 do 20.

Sekretarz Z.Chmielewski odpowiedział, że te dodatki zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem wykonawczym są dodatkami obligatoryjnymi.

Radny A. Czajkowski powiedział: „ chciałem podkreślić, że zmieniając wynagrodzenie Starosty to nie wygląda sprawa tak, że P.Starosta dostaje podwyżkę, tylko, że są minimalne kwoty obligatoryjne wchodzące w skład wynagrodzenia wszystkich przedstawicieli samorządów. Jest pewna najniższa stawka w tabeli wynagrodzenia zasadniczego, która musi być ustalona i dodatek też ma swoje najniższe granice. Dodatek za wieloletnią pracę też, jeżeli P.Starosta przepracował 20 lat i więcej to ten dodatek nie może wynosić mniej niż 20% i nie więcej. Nowe rozporządzenie mówi, że dodatek specjalny jest dodatkiem obowiązującym. To wynagrodzenie jest wynagrodzeniem prawidłowym, nie wynagrodzeniem najwyższym .To wynagrodzenie nie może być niższe.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


- wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


10.Wnioski i zapytania

Nie było.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Nie było.

12. Sprawy różne i komunikaty

Przewodniczący Rady poprosił Naczelnik Wydz.OKSZ A.Smużewską o przekazanie informacji dotyczącej matur.

Naczelnik Wydz. OKSZ A.Smużewska poinformowała, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna dowiozła do wszystkich szkół wyniki nowych matur, świadectwa dojrzałości, które Dyrektorzy za pokwitowaniem wręczają absolwentom. W ZS w Lipnie na 230 zdających maturę nie zdało 8 osób, wskaźnik 96,6% W ZST w Lipnie 91% zdawalności matura starego typu, nowego 54,1%. ZS w Skępem 79,7% zdawalności matura starego typu, nowego 80%. ZS w Dobrzyniu n/Wisła matura starego typu 80% zdawalnośco, nowego typu 72%. W całym powiecie 84% zdawalności. Średnia krajowa 90%.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który poinformował, że przechodzi do wręczania listów gratulacyjnych i nagród osobom, które z naszego powiatu zajmowały pierwsze miejsca na imprezach ogólnopolskich.

Jaromir Piotrkiewicz inspektor d/s promocji powiatu przed każdym wręczeniem listu gratulacyjnego i nagrody osobom nagrodzonym zaprezentował wyemitowany fragment audycji „ Echo Lipna i regionów”:

Radni wysłuchali fragmentu audycji radiowej z Moniką Kruszyńską , która brała udział w finale XXVI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego Piosenki i Tańca Konin 2005.

Starosta P.Gęsicki wręczył list gratulacyjny Monice Kruszyńskiej za udział w finale XXVI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego Piosenki i Tańca Konin 2005 oraz książkę Królowie i Książęta Polscy. Pani Małgorzacie Czapiewskiej i Panu Jarosławowi Szajerskiemu listy gratulacyjne za przygotowanie uczennicy M.Kruszyńskiej, która uczestniczyła w finale XXVI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego Piosenki i Tańca.

Fragment audycji radiowej z Tomaszem Mrozem absolwentem ZS w Lipnie , który uczestniczył ł w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej w Warszawie.

Starosta P.Gęsicki wręczył list gratulacyjny T Mróż za udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej oraz Encyklopedię Popularną.

List gratulacyjny Pani Liliannie Iwińskiej nauczycielce ZS w Lipnie za przygotowanie ucznia, który uczestniczył w Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej.

Fragment audycji radiowej z ratownikami SP ZOZ w Lipnie Piotrem Kalinowskim i Przemysławem Zawadzkim, którzy zwyciężyli w II ogólnopolskim podlaskim rajdzie ratownictwa medycznego Białowieża 2005.

Starosta P.Gesicki wręczył list gratulacyjny Piotrowi Kalinowskiemu za udział II ogólnopolskim podlaskim rajdzie ratownictwa medycznego i na ręce doktora M.Mrozowskiego list gratulacyjny dla Przemysława Zawadzkiego.

Przewodniczący Rady pogratulował wszystkim nagrodzonym osobom, Staroście za wręczenie listów gratulacyjnych i nagród i J.Piotrkiewiczowi za prezentację nagrodzonych.

Następnie radny K.Urbański zapoznał radnych z pismem, które wpłynęło na ręce doktora L.Bramorskiego. Miesięcznik „Twój Styl” przyznał NZUM BRA-MED honorowy tytuł Ośrodka Przyjaznego Kobiecie. NZUM BRA-MED został jednym z czterech laureatów w kraju.

Radni przyjęli tą informację oklaskami.

Starosta P.Gęsicki powiedział, że gdyby wiedział wcześniej to też by przygotował list gratulacyjny.

Przewodniczący Rady pogratulował radnemu L.Bramorskiemu i wszystkim laureatom.

Radny L.Bramorski powiedział, że miło mu było stanąć na podium i odbierać dyplom. Dodał, że jest to zasługa wszystkich pracujących w Zakładzie.

Następnie poinformował, że Zakład również uzyskał dyplom , wojewódzkie wyróżnienie „ Eskulapa”. Powiedział: „Przykro mi było, że organizatorem czy współorganizatorem jest Pan Starosta i dowiaduję się, że nie ma kto zapłacić za statuetki. Żeby mój Zakład zapłacił. Rzekomo ze Starostwa powiedziano: oni są bogaci to niech se kupują. Nie chciałbym, żeby ktoś kto otrzymuje wyróżnienie sam musiał sobie za nie zapłacić.”

Starosta P.Gęsicki odpowiedział radnemu, że Starosta nie był organizatorem ani współorganizatorem tego konkursu. Zwracając się do radnego powiedział: „ proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, bo gdybym był organizatorem to na pewno pieniądze na statuetki by się znalazły. Na pewno pan doskonale wie, że organizatorem była Izba Gospodarcza we Włocławku. Jest to przeprowadzane chaotycznie, były różne niedociągnięcia organizacyjne. Jeżeli Starosta czy Starostwo będzie organizatorem czy współorganizatorem tego typu imprezy to na pewno stanie na wysokości zadania i statuetki zakupi.”

Radny L.Bramorski powiedział: „Oddałem prawdę. Jeżeli to powiedziałem to chciałem tylko ostrzec, żeby na przyszłość takie rzeczy się nie zdarzały.”

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż wpłynęło pismo ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie o wsparcie finansowe projektu „ Pola Negri – sławna lipnowianka”

Jeżeli by ktoś chciał uczestniczyć finansowo czy organizacyjnie w tym projekcie to może się włączyć. Pismo będzie w Biurze Rady i każdy może się z nim zapoznać

Starosta P. Gęsicki poinformował radnych, iż Zarząd wystosował pismo wspierające tę akcję organizacyjnie być może i finansowo i uważa, że Pola Negrii powinna zaistnieć w Lipnie.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż w dniu 24 czerwca br. na ręce Przewodniczącego Rady Pani Alina Rafińska złożyła pismo w sprawie pobytu męża A.Rafińskiego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Odczytał pismo i powiedział, że jest to pierwsza informacja oficjalna, która do niego dotarła.

Starosta P.Gesicki dodał, że było kilka telefonów w tej sprawie. To też się wiąże z wypłatą diet. Pani A.Rafińska jest pełnomocnikiem P.A.Rafińskiego.

Radny L.Bramorski powiedział, że pełnomocnika ustanawia albo urząd albo zainteresowany.

Radca prawny T.Spryszyński odpowiedział, że jeżeli pani Rafińska będąca małżonką oświadcza, że występuje jako pełnomocnik to nawet gdyby przekroczyła swoje uprawnienia jako pełnomocnik to ta czynność i tak nie byłaby nieważna jeżeli mocodawca potwierdzi tę czynność. Także tutaj domniemanie, że p.Rafińska występowała w dobrej wierze jest silne. Jest to kwestia radnego by te sprawy wyjaśnić czy było naruszenie kompetencji czy nie.

Radny A.Czajkowski zaproponował by skończyć tę dyskusję bo jest bezprzedmiotowa.

Przewodniczący Rady powiedział: „ jako Przewodniczący czułem się w obowiązku poinformować o tym, ponieważ być może takie pytania będą padały również do was. Byście wiedzieli, że to jest faktem. To jest dokument podpisany przez żonę P.Rafińskiego i na tym kończymy”

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych i powiedział, że chciałby uczcić minutą ciszy pamięć zmarłej byłej Skarbnik P.K.Fabian.

Radni Rady Powiatu uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej K.Fabian.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXVI Sesji został wyczerpany i zamyka obrady XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur


Powiadom znajomego