W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXV/2005 z XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2005 roku

Protokół Nr XXV/2005

z XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 22 kwietnia 2005 roku



XXV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 22 kwietnia 2005 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1330.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 19 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

/ lista obecności w zał. /

3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny S.Błażejewski.

4. Przyjęcie protokółu z XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów z XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokóły z XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o wprowadzenie w pkt. 8 dodatkowych uchwał, które wyniknęły w ostatniej chwili tj.

 • zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIII/152/.2005 Rady Powiatu w Lipnie z 22 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

 • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych.

 • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokółu z XXIII i XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5.Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 r oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

 • wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu w Lipnie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • zmiany uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 • uchylenia Uchwały Nr XXIII/153/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

 • utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skępem w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

 • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

 • zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIII/152/.2005 Rady Powiatu w Lipnie z 22 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

 • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych.

 • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

9. Wnioski i zapytania

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.


6.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami w okresie od 22 lutego do 22 kwietnia 2005r.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie było.


7.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik B.Małkiewicz, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

Następnie zapytał radnych czy są pytania.

Pytań nie było.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 81/2005 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18.03.2005r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.


 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej B.Kania, która przedstawiła Uchwałę Nr 1/2005 Komisji Rewizyjnej z dnia 30.03.2005r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu powiatu lipnowskiego za

2004r. i sformułowaniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie. Następnie pogratulowała Zarządowi Powiatu i P.Skarbnik za wykonanie budżetu.


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 115/2005. Składu Orzekającego Nr8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4.04.2005r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lipnowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

 • dyskusja

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych komisji z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok. Radny K.Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zabierając głos powiedział” „ Przy uchwalaniu budżetu na 2004 rok większość miała obawy i zastrzeżenia do wykonania budżetu, ponieważ zmieniły się zasady finansowania, ale przyjęliśmy zasady twardego budżetu i zmobilizowaliśmy Zarząd do nadzoru wydatków. Pieniądze wydawane były pod ścisłą kontrolą.

Należą się podziękowania kierownikom jednostek za realizację budżetu. Życzeniem jest, aby tych pieniędzy więcej było na inwestycje. Sądzę, że następne budżety będą szły w tym kierunku. Dobrze, że nie jesteśmy powiatem zadłużonym to mamy możliwość pomocy szpitalowi czy uczestniczenia w programach strukturalnych. Komisja Budżetu i Finansów nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu i jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię.” Następnie podziękował Zarządowi za wykonanie budżetu. Radny K. Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej powiedział, że komisja nie zbierała się specjalnie odnośnie zaopiniowania wykonania budżetu za 2004 rok, ale w trakcie roku opiniowała zakup sprzętu dla SP ZOZ. Stwierdził, że budżet należy ocenić pozytywnie. Założenia zostały zrealizowane i osiągnięte. Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział: „ Komisja zajmowała się analizą budżetu za 2004 rok i zaopiniowała go jednogłośnie nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do wykonania. Należy stwierdzić, że budżet w dziale oświaty jest dość trudny i zawsze są duże potrzeby co wiąże się z nakładami finansowymi. Sam wskazywałem na zagrożenia, ale dyscyplina budżetowa P.Skarbnik, Zarządu Powiaty Rady Powiatu jak również dyrektorów szkół przyczyniła się do takiej realizacji budżetu. Należą się podziękowania dyrektorom jednostek oświatowych za prowadzone oszczędności.”

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiedział, że komisja analizowała wykonanie budżetu za 2004 rok i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2004 rok w dziale budownictwa i dróg.

Radny S.Błażejewski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska powiedział, że komisja Rolnictwa nie zbierała się odnośnie wykonania budżetu, ponieważ budżet zawiera trzy punkty z działalności komisji. Największą kwotą są wydatki za nadzór nad lasami niepaństwowymi przez lasy państwowe. Komisja zajęłaby się budżetem gdyby były nieprawidłowości. Następnie pogratulował Zarządowi Powiatu, P.Skarbnik za wykonanie budżetu i wypracowanie nadwyżki. Zaproponował, żeby nadwyżkę budżetową
zainwestować na inwestycje w drogach.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter powiedział: „ Sukces leży po stronie wspólnej pracy. Przy uchwalaniu byłem za tym budżetem i udało się go zrealizować. Przyczynił się także rozwój gospodarki, który idzie w dobrym kierunku. My wszyscy przyczyniliśmy się do realizacji, niemniej jednak jest zasługa Zarządu organu wykonawczego, który stał na straży wykonania tego budżetu”. Pogratulował Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu.

Radny A.Antoszewski powiedział: „ Jestem zdania, że budżet był dobrze realizowany. Nastąpił zbieg okoliczności, że udało się przekroczyć dochody w komunikacji w związku ze sprowadzaniem samochodów z zagranicy. Ta sytuacja ma miejsce w całym kraju. Patrząc na realizację budżetu za mało przeznaczono środków finansowych na inwestycje. Są potrzeby w oświacie, drogi wymagają remontów, podwyżki dla pracowników – są to zaległości wieloletnie. Patrząc realnie na budżet 2005 musimy więcej środków wygospodarować na inwestycje. Jeżeli poręczamy kredyt 2, 5 mln. zł dla szpitala to trzeba będzie zabezpieczyć środki w budżecie i liczyć się z jego spłatą. Kiedyś wypowiadałem się, że trzeba lepiej zorganizować nasze jednostki. Powinien być stworzony dział ekonomiczny oświaty. Należy podjąć poczynania nie zwalniając ludzi. Są osoby w wieku emerytalnym, które odejdą nie zatrudniać nowych. Można to przeprowadzić w jednostkach oświatowych w Lipnie. Mówiłem też na Komisji Rewizyjnej, że najgorszy przypadek jest Zakład liczący 23 –24 osoby, gdzie ma 2 mln budżet a 700 tyś. przeznacza na inwestycje. To jest najgorsze, że oni nie wykonują tych inwestycji tylko robią przetargi na ich wykonanie. Zastanówmy się, wszystko idzie na płace, pochodne i obsługę. Wszystkim wiadomo o jaki zakład chodzi. Zakład jest potężny, czy nie należałoby już myśleć w przyszłym budżecie o reorganizacji tego zakładu. Tam są niemałe środki finansowe. Krytycznie także patrzę na inne zakłady. Moje zdanie. Żeby wytrzymać te kredyty, które bierzemy, żeby nie wpaść w pułapkę taką, że nie jesteśmy w stanie spłacić. Prawie roczne dochody w granicach około 11% muszą być pokrywane na spłaty. Jeżeli w przyszłym roku będzie mniej sprowadzanych samochodów, będą mniejsze dochody własne powiatu. Podpisuję się pod budżetem ubiegłego roku. Dobrze jest zrealizowany i dyscyplinowany. Jest także nadwyżka. Ten rok trzeba przyciskać i też dyscyplinę budżetową prowadzić” Radny A.Czajkowski - powiedział: „ Powinniśmy się cieszyć nawet jeżeli nie doinwestowane są drogi, szkoły, sytuacja naszego szpitala. Jeżeli pojawia się szczęśliwym trafem jak powiedział radny Antoszewski, czyli rozwój gospodarczy i rozwój motoryzacji i mamy około 1 mln. więcej dochodów. Należy się cieszyć z poczynań Rady Powiatu, która narzuciła dyscyplinę w oświacie, ale i to, że dyrektorzy szkół i innych jednostek tę dyscyplinę wytrzymują. Nie jest istotne czyja to zasługa, ważne, że sytuacja taka się pojawiła. Powinniśmy jednak pamiętać, że ta tzw. „kura”, która zniosła złote jajko w tym roku nie wiadomo jak długo będzie znosić Należy także pamiętać, żeby te pieniądze racjonalnie wykorzystać, żeby został jakiś ślad.” Następnie pogratulował wszystkim.

Przewodniczący Rady powiedział, że budżet jest realizowany nieoderwanie od rzeczywistości i Zarząd tak zarządzał tym budżetem jaka była sytuacja. Zarząd musi tak postępować, żeby ten wynik był dodatni.


 • podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 r oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 r oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 r oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu. który w imieniu własnym i członków Zarządu podziękował wszystkim radnym, Przewodniczący Komisji, oraz dyrektorom szkół, kierownikom jednostek powiatowych pracownikom Starostwa za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter poprosił o 5 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:


8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu w Lipnie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Antoszewski zabierając głos powiedział: „ Nie mam negatywnego zdania do uchwały, tylko należy głęboko się zastanowić mając na uwadze sytuację w kraju. Nie mamy innego wyjścia, trzeba pomóc temu Zakładowi, dać odprawy pracownikom, tylko jako żyrant najprawdopodobniej będziemy musieli ten kredyt spłacić. Takie jest moje zdanie, ale kredytu należy udzielić.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział:” chciałbym uspokoić państwa i P.radnego Antoszewskiego. Jeśli chodzi o służbę zdrowia w tej chwili sytuacja ulega dynamicznym zmianom i te zmiany są widoczne. Ustawa o pomocy publicznej czeka na podpis Prezydenta. Ta ustawa, gdy wejdzie w życie gwarantuje nam uzyskanie środków z tytułu ustawy 203, w przypadku SP ZOZ w Lipnie jest to kwota 6,5 – 7 mln. zł. Następnie na 2 lata zostaną zawieszone zajęcia komornicze. Po przeprowadzonych procesach restrukturyzacji jesteśmy na dodatnim bilansie finansowym. Gdyby nie było zajęć komorniczych Zakład jest na plusie około 200 tyś.zł. W tej chwili jest jeszcze komornik, który burzy cały system planowania finansowego, gdy nie będzie komornika jesteśmy w stanie ten kredyt w całości spłacać nie narażając na żadne niebezpieczeństwo Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Pożyczka jest potrzebna przede wszystkim na zapłatę odpraw osobom zwolnionym. Koszty tej pożyczki będą niższe niż byśmy doprowadzili do tego, żeby pracownicy ściągali swoje należności poprzez komornika.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu w Lipnie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski podziękował radnym za podjęcie uchwały.

Radny L.Bramorski zapytał z jakiego banku będzie udzielona pożyczka.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że będzie to ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych i odbędzie się przetarg. Banki, które będą chciały udzielić pożyczki będą brały udział w przetargu.


 • zmiany uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • uchylenia Uchwały Nr XXIII/153/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Antoszewski powiedział: „taką uchwałę w miesiącu lutym podejmowaliśmy. Wynika z tego, że ta uchwała nie była dopracowana. Jeśli była informacja przed sesją, że doszły dodatkowe przepisy to trzeba było uchwałę wycofać, dopracować i dopiero dzisiaj przedstawić, żeby 2 razy tej samej sprawy nie przedstawiać. Takie jest moje zdanie. Mam prośbę do P.Przewodniczącego Komisji Oświaty, że jeżeli są tego typu sprawy, żeby dogłębniej komisja analizowała.”

Przewodniczący Komisji Oświaty P.Wojciechowski odpowiedział radnemu, że wszelkie uchwały na sesję dotyczące oświaty są dogłębnie omawiane na Komisji Oświaty przez członków komisji i p.Naczelnik Wydziału OKSZ. Na posiedzenia komisji są również zapraszani dyrektorzy szkół i są także zapoznawani z pewnymi uchwałami na sesję. Ta uchwała też była dogłębnie analizowana na posiedzeniu komisji i omawiana przez P.Naczelnik Wydziału OKSZ i została przyjęta ale w późniejszym okresie zostało zmienione rozporządzenie i dlatego tak się stało.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska dodała, że ten Regulamin dotyczy płac i dodatków dla nauczycieli i wymagane jest uzgodnienie ze wszystkimi związkami zawodowymi pracującymi na terenie powiatu. Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2005r. Natomiast co roku zmieniała się tylko tabela -stawki płacowe w rozporządzeniu, nic nie wskazywało, że w tym roku będzie zmiana w całości rozporządzenia i 18 stycznia dokonano ostatecznego uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Taki regulamin został przedstawiony do zaopiniowania Komisji Oświaty i do uchwalenia przez Radę. Samorządy, które przyjęły regulaminy przed wydaniem rozporządzenia do 9 lutego nadzór wojewody nie uchylił ich mimo, że były opracowane w oparciu o rozporządzenie z 2004 roku. Natomiast samorządy, które przyjęły regulaminy po 9 lutym nadzór sugerował, żeby regulaminy dostosować do nowego rozporządzenia.

Radny A.Czajkowski dodał, że radny A.Antoszewski w swojej wypowiedzi dał radę na przyszłość, żeby przed podjęciem uchwały dopracować wszystko do końca, aby nie powtórzyła się taka sytuacja.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/153/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie./ tekst uchwały w załączeniu /


 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.


Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skępem w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skępem w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz

zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstwę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIII/152/.2005 Rady Powiatu w Lipnie z 22 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIII/152/.2005 Rady Powiatu w Lipnie z 22 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o

ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie
ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek
dochodów własnych

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli
uchwałę 18 głosami „ za” / tekst uchwały w załączeniu /


 • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter powiedział, że po stronie dochodów w ZST w Lipnie są pieniądze za wystawianie duplikatów świadectw, w pozostałych szkołach nie ma. Zapytał czy nie pobiera się opłat za duplikaty świadectw w tych szkołach.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że wszyscy dyrektorzy opłaty takie pobierają.

Skarbnik B.Małkiewicz uzupełniła, że każda szkoła przygotowywała materiały do tej uchwały, to co przyjmuje na rachunek dochodów własnych i tylko jedna szkoła to wykazała.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter zgłosił wniosek, aby w pozostałych szkołach uzupełnić zapis, że źródłem dochodów są wpływy za wystawione duplikaty świadectw.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady J.Szmeltera.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Radni Rady Powiatu w głsowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /


9. Wnioski i zapytania.

Radny T.Wiewiórski zapytał Starostę czy były jakieś wyróżnienia dla lekarzy czy jednostek z terenu powiatu w konkursie „ Eskulap”

Starosta P.Gesicki odpowiedział, że w ubiegłą sobotę miał przyjemność wręczać statuetki „Eskulapa.” Nasz powiat reprezentowało kilku lekarzy i kilka pielęgniarek oraz jedna firma. „Eskulapa” lekarz rodzinny zdobył p.J.Wiśniewski w „Wimedu”, lekarz specjalista P.dr Placek z „Bramedu” i położna p.Galczak z „Bramedu”. Wyróżnienia otrzymali lekarze: P.Wasilewski „Mój lekarz” z Wielgiego, P.K.Bejnar - lekarz rodzinny z Chalina i K.Demidowicz z Dobrzynia n/W. Wyróżnienia otrzymały pielęgniarki P. Cichoradzkia i P.Orpikowska „ Mój lekarz” z Wielgiego. Firmą, która otrzymała najwięcej głosów w tym plebistycie jest „Bramed” P.dr Bramorskiego. Następnie pogratulował wszystkim wyróżnionym.

Radny L.Bramorski poinformował, że współautorem książki z matematyki dla maturzystów jest profesor z Lipnie p.Leszek Wróblewski. Wskazał, że warto by o tym mówić, że wśród naszych nauczycieli są ludzie, którzy mają wiadomości dla kraju i piszą takie podręczniki.

Radny A.Antoszewski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ i powiedział: „ pracownicy SP ZOZ w Lipnie dostali świadectwa pracy i w punkcie 9 napisano, że wypłacono im odprawy itp. a ich nie otrzymali. Czy jest prawdą, że za wydanie nieprawidłowych świadectw są naliczane dodatkowe pieniądze i trzeba je płacić. W przekazanych PIT zostały wpisane pobory za 2004 rok a za 3 miesiące tych pracownicy tych poborów nie dostali. Pan Dyrektor dał odpowiedź na sesji, iż na konto Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wpłynęło 40 tyś.zł. i pracownicy mogą z niej korzystać. Pracownicy stwierdzają, że Kasa jest pusta. Jeżeli mówimy, że mamy bardzo trudną sytuację i rozumię. P Dyrektor powinien oficjalnie powiedzieć, że gdy te środki wpłyną wtedy będzie to możliwe. Takie jest moje stanowisko jako radnego. Druga sprawa, kilka komisji wypracowało pewne stanowisko w oświacie : opracować strategię w powiecie lipnowskim szkolnictwa ponadpodstawowego. Czy Strategia jest opracowana, jeżeli nie to ponaglam, że powinna być opracowana, chociażby z racji tej że: w 2006r. liczba uczniów spadnie, masa ludzi odchodzi, Unia robi nabór do swoich uczelni wyższych. Należy dostosować nauczycieli do liczby uczniów czy oddziałów. W związku z tym taka strategia powinna być wypracowana. Do tego tematu należy podejść z powagą.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział radnemu A.Antoszewskiemu, że w świadectwach pracy wkradł się błąd, ponieważ pracownik skorzystał z pewnego szablonu przy druku komputerowym. Pracownicy, którym wydano nieprawidłowe świadectwa pracy zostali przeproszeni. Wszystkie świadectwa pracy zostały sprostowane i wydane prawidłowo.

J.Bieniek radca prawny SP ZOZ w Lipnie odpowiedział radnemu, że pracodawca czyli SP ZOZ w Lipnie nie jest osobą administrującą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa jest stworzona przez załogę ma własny Zarząd i Statut. Jeżeli wpływają jakieś środki to ich rozdysponowanie należy tylko i wyłącznie do Zarządu Kasy. Jeżeli chodzi o świadectwa pracy to nie może być mowy o zasądzenie odszkodowania za wydanie niewłaściwego świadectwa chyba, że pracownik z tytułu niewłaściwego świadectwa poniósł szkodę, którą wykaże. W 9 przypadkach Sąd zasądził poza odprawami także odszkodowanie za naruszenie trybu polegające na tym, że w trakcie postępowania kwalifikacyjnego do zwolnienia nie uwzględniono w sposób szczególny sytuacji 9 osób. Z 2 osobami zostały zawarte ugody i te osoby wróciły do pracy a w stosunku do 7 osób są wyroki o odszkodowanie.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski dodał, że jak został Dyrektorem nikt nie zgłaszał problemów w sprawach Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Kasa była pusta. Nie można było się dogadać z komornikiem, żeby przesyłał wszelkie składki, które księgowość wykazywała i przesyłała komornikowi. Komornik wypuszczał tylko kwotę netto do wypłaty stąd wzięły się te problemy. Osoby zwolnione otrzymają cały wkład, który miały w kasie. Natomiast osoby pracujące sukcesywnie będą miały te pieniądze oddawane, ponieważ nie ma takiej woli, aby utrzymywać tę kasę w Zakładzie.

Radny A.Antoszewski powiedział: „ na poprzedniej Sesji otrzymałem inną odpowiedź od P.Dyrektora. W związku z tym, że jeżeli brakuje tych pieniędzy mówmy prawdę, że nie mamy, że po pewnym czasie uzupełnimy.”

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiadając radnemu A.Antoszewskiemu odnośnie Strategii powiedziała, że wydział zbiera materiały dotyczące Strategii. Jeżeli chodzi o niż demograficzny wydział wystąpił o dane do gmin powiatu lipnowskiego. Z tych materiałów wynika, że przez kolejne 6 lat szkolnictwo ponadgimnazjalne niż jeszcze nie dotyczy. Analiza jest zrobiona do 2016 roku i przedstawiona była na spotkaniu z wójtami i burmistrzami. Również jest wnikliwa analiza osób odchodzących na emerytury w 2006 roku, gdzie karta pozwala skorzystać z przywilejów – 30 lat pracy pedagogicznej. Takich osób, które nabyły w 2004 roku i nabywają w 2005 i 2006 roku jest 50 nauczycieli. Są prowadzone rozmowy z Dyrektorami, żeby to odbywało się stopniowo, sukcesywnie, ponieważ to jest związane z odprawami i wdrożeniem nowego nauczyciela do pracy.

Starosta P.Gesicki uzupełniając powiedział, że dane są w Wydziale OKSZ ale temat niżu i wszystkie uwarunkowania, które w powiecie występują były rozważane na spotkaniu z wójtami, burmistrzami, P. Wicekuratorem i P.Dyrektorem Delegatury we Włocławku. Ponadto w planie następnej sesji jest temat oświaty.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że komisja zaopiniowała zadania rzeczowe dyrektorów szkół. Oferta edukacyjna przedstawiona przez dyrektorów szkół jest dość bogata. Ilość oddziałów proponowana przez dyrektorów jest większa niż liczba gimnazjalistów, których by można zagospodarować. Szkoły naszego powiatu zostały doposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Uczniowie mają stworzone dobre warunki do zdobycia wiedzy w sposób nowoczesny. Następnie zwrócił się do radnych o przekazania na sesji rad w gminach oferty edukacyjnej szkół naszego powiatu, żeby jak najwięcej młodzieży nie tylko z naszego powiatu z niej skorzystało ale także z ościennych powiatów. Wiąże się to ze środkami finansowymi, z subwencją oświatową.

Radny A.Antoszewski dodał, że należałoby w Strategii przewidzieć jakie kierunki kształcenia powinny być w stosunku do potrzeb naszej gospodarki, aby nie kształcić bezrobotnych.


10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w pkt. 9


11. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, iż z dniem 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Następnie odczytał pismo Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „ Nadzieja” w Lipnie o udzielenie pomocy w zorganizowaniu Powiatowego Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu. Zaproponował o złożenie dobrowolnych składek w tym celu..

Radny L.Bramorski zapytał czy Stowarzyszenie ma uprawnienia, aby przekazać 1% z podatku.

M.Ejdowska – Prezes Stowarzyszenia odpowiedziała, że Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego – nie ma wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym roku jest to niemożliwe. Możliwość taka będzie w przyszłym roku.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter poinformował, że w powiecie jest jedno stowarzyszenie jest to Karmelicka Straż Pożarna, które ma uprawnienia organizacji pożytku publicznego. Zaapelował o przekazanie środków. Zadeklarował pomoc przy sporządzeniu dokumentów do zarejestrowania. stowarzyszeniom, które chciałyby się zarejestrować.

Przewodniczący Rady odczytał list od Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa. Podziękowanie za podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II / 1920 – 2005 /

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Zamknął obrady XXV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokółowała

Maria Mazur



Powiadom znajomego