W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXIII/2005 z XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2005 roku

 

Protokół Nr XXIII/2005
z XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 lutego 2005 rokuXXIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 22 lutego 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1330.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

Nieobecny radny :L.Bramorski.

/ lista obecności w zał. /


3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny K.Bejnar.


4. Przyjęcie protokółu z XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów z XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o wprowadzenie w pkt. 8


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokółu z XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

 7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Lipnie i komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2004r.

 8. Informacja o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2004 rok.

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2004 rok.

 • delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwaną dalej Komisją.

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005r.

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

 • podjęcia inwestycji pod nazwą „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR /

 • zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych

 • utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 • przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

 • przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

 • Przekształcenia Policealnej Szkoły Agrobiznesu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

 • Utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 1. Wnioski i zapytania

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu złożenia sprawozdania. Przewodniczący Zarządu P.Gęsicki złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 29 grudnia 2004 r do 22 lutego 2005r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Lipnie i komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie w 2004r.

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z działalności Rady Powiatu za 2004r i zapoznali się z nim. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania. Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2004r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji rady Powiatu


8. Informacja o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania.

Przewodniczący Rady poprosił prof. J.Pakulskiego o przekazanie informacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania.

Profesor J.Pakulski poinformował radnych, iż komisja heraldyczna zakwestionowała projekt herbu powiatu lipnowskiego. Powiedział, że według niego to był dobry, interesujący projekt, ponieważ miał odniesienie do historii, była to głowa starca a jednocześnie uwzględniał postulaty radnych czyli było drzewo z loga powiatu. Ten projekt wywołał dyskusję w komisji. Stanęła kwestia generalna czy w herbach uwzględniać loga. Sprawa ta nie dotyczy tylko powiatu lipnowskiego ale innych powiatów. W głosowaniu większość komisji ministerialnej opowiadała się przeciw uwzględnieniu loga w herbie powiatu i ten projekt został odrzucony. Tego projektu nie można przyjąć bo komisja daje do wiadomości swoją opinię Wojewodzie i Wojewoda taką uchwałę uchyli.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby przyjąć głowę „ rypińską” i umieścić ją na czerwonym polu. Trzeba się odnieść do historii. Głowę starca różnie prezentowano w XVI wieku.

Najlepszym, odmiennym rozwiązaniem będzie nawiązanie do głowy starca, która znajduje się na polichromii w prezbiterium w kościele parafialnym w Skępem. Tę głowę zna profesor Stefan Kuczyński przewodniczący komisji ministerialnej, bo publikacje są w jego pracy. Zdaniem profesora Kuczyńskiego głowa starca w przesłanym projekcie herbu ma zbyt surowe spojrzenie. W oparciu o tą głowę artysta plastyk p. Karczewski przygotował modyfikację tej głowy starca o pogodniejszym ciepłym wyrazie twarzy.

Jeśli chodzi o flagę komisja warszawska nie miała zastrzeżeń. Komisja nie ma zastrzeżeń do samej głowicy sztandaru. Są uwagi, że może będzie dyskusja przy awersie. Czy umieścić w nim logo. Niekwestionowane będzie umieszczenie na odwrocie sztandaru godła państwa Można też wysłać drugi wariant z herbem powiatu i z drugiej strony godło państwa.

Plastyk przygotował także różne projekty logo w różnych kolorach. Proponuje na czerwonym tle niebieskie napisy.

Przewodniczący Rady podziękował profesorowi Pakulskiemu za przekazanie informacji i zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radna B.Kania zapytała P. Pakulskiego dlaczego ta ocena tak długo trwa i jaki ma wpływ żeby tę sprawę jak najszybciej zakończono.

Radny A.Rafiński zapytał o datę na sztandarze. Czy powinien być rok 2005, czy rok 1999 - data powołania powiatów.

Profesor J. Pakulski odpowiedział radnym, że wydawanie takich opinie tak długo trwa. Tak samo to wyglądało w Radziejowie i Nakle. Powiedział:
sądzę , że teraz realizacja będzie dość szybka. Moim współpracownikiem jest P.docent Broniszewski, który jest członkiem komisji ministerialnej i on optował za poprzednią wersją, ale głosowanie jest demokratyczne i większość głosów komisji była przeciw poprzedniemu projektowi.

Natomiast odnośnie daty to w praktyce stosuje się różne rozwiązania, nawiązuje się do daty sprawienia sztandaru albo do początku powstania, w tym przypadku byłby to 1999 rok.

Radny K. Kwiatkowski zapytał, jeżeli Rada podjęła by uchwałę mimo negatywnej opinii komisji heraldycznej jakie są tego konsekwencje.

Profesor J. Pakulski odpowiedział radnemu, że w tych przypadkach ustawodawca pozwolił samorządom uchwalenie herbu, pieczęci, flagi i sztandarów jednocześnie powołał komisję heraldyczną dla pilnowania od strony graficznej , merytorycznej i naukowej. Komisja wydaje tylko opinię nie ma prawa zakazać. Na przykład powiat bydgoski przyjął herb wbrew opinii komisji. Obecnie przygotowywana jest nowa ustawa o ochronie godła państwowego i godeł samorządowych i kontrola zlecona będzie najprawdopodobniej NIK jak to jest stosowane. Tam gdzie przyjęto wbrew opinii komisji najprawdopodobniej będzie musiało być poprawione. Następnie dodał, że z punktu widzenia prawnego te projekty ponownie muszą być wysłane do zaopiniowania.

Przewodniczący Rady podziękował profesorowi Pakulskiemu i poddał pod głosowanie, aby Zarząd przesłał dwie wersje herbu i dwie wersje sztandaru jedna z logiem na rewersie a druga z godłem i napisem powiat lipnowski.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli zgłoszone propozycje.

Radny Z.Lewandowski poprosił o 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:


9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2004 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu P.B.Jesionowskiej Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Lipnie, która omówiła sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2004 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2004 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę P.Gęsickiego Przewodniczącego Komisji, który omówił sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2004 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwaną dalej Komisją.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który poinformował, że w lutym kończy się kadencja komisji i Rada Powiatu musi skierować do prac w tej komisji dwóch swoich przedstawicieli. Zwrócił się z prośbą o ponowne skierowanie do prac w tej komisji radnych, którzy pracowali w niej do tej pory. Jest to p. radny L.Bramorski i p.radny W.Rumiński. Pan radny L.Bramorski jest nieobecny na sesji, ale rozmawiał z nim telefonicznie i P.L.Bramorski wyraził zgodę. Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o pozostawienie dotychczasowych radnych w tej komisji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwanej dalej Komisją i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownik PCPR J. Przybyszewskiej, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • podjęcia inwestycji pod nazwą „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR /

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Publicznych w Lipnie J. Ryskowskiemu, który omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR / i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Przewodniczący Rady udzielił głosu koordynatorowi zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego A.Szafrańskiej, która omówiła projekt uchwały.


Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/ • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych

Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewskie, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Antoszewski zapytał czy skutki finansowe w przyjętym regulaminie będą możliwe do zrealizowania.

Naczelnik Wydz. OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że jest propozycja zwiększenia rezerwy oświatowej i w szkołach gdzie będzie brakowało do średnich wynagrodzeń będzie przekazywane na paragrafy płacowe. Ten temat będzie kontrolował Zarząd Powiatu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem


Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewskiej, która omówiła projekty uchwał w sprawie utworzenia i przekształcenia szkół powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/ • przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w Policealne Studium Zawodowe nowego typu. i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/ • przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w Policealne Studium Zawodowe nowego typu. i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • przekształcenia Policealnej Szkoły Agrobiznesu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Agrobiznesu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w Policealne Studium Zawodowe nowego typu i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Agrobiznesu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w Policealne Studium Zawodowe nowego typu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/


10.Wnioski i zapytania

Radny A.Antoszewski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ w Lipnie i powiedział: „Załoga szpitala żąda wyjaśnień odnośnie odpisów do kasy zapomogowo-pożyczkowej. Są odpisy a pieniędzy w kasie nie ma. Pracownicy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i mogliby korzystać z tej kasy. Jak Pan ten problem rozwiąże.

Drugie pytanie dotyczy Ośrodka Zdrowia w Zbójnie. Ponieważ Ośrodek Zdrowia w Zbójnie nie został sprzedany co będzie Pan robił, żeby ten Ośrodek nie był na utrzymaniu szpitala.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział radnemu, że:

Kasa zapomogowo pożyczkowa jest powołana przez pracowników. Są to dobrowolne odpisy odprowadzane do tej kasy. Zastał taką sytuację, że ta kasa była wykorzystywana do pożyczania pieniędzy na funkcjonowanie szpitala. Ta kasa nie spełniała oczekiwań pracowników. W tej chwili jest na etapie zwracania długu. W poprzednim miesiącu z pozyskanych środków do kasy wpłynęło 80 tyś. zł. W miarę pozyskiwanych środków ta kasa będzie uzupełniona. W ubiegłym miesiącu część pracowników skorzystało z pożyczek tej kasy. W okresie 3, 4 miesięcy zamierza tę kasę uzdrowić, żeby nadal funkcjonowała dla pracowników.

Ośrodka Zdrowia w Zbójnie nie został sprzedany w ramach drugiego przetargu. Zgodnie z obowiązującym prawem w tej chwili jest w okresie negocjacji. Te negocjacje są zaawansowane i wszystko wskazuje, że ten Ośrodek zostanie sprzedany.

Radny S. Błażejewski powiedział, że w prasie ukazują się różne informacje na temat komornika w szpitalu. Zwrócił się z prośbą do Dyrektora SP ZOZ o wyjaśnienie notatek prasowych.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział: „ostatnio temat komornika jest głośnym problemem w szpitalu w Lipnie. Było dwóch komorników. Komornik wcześniej urzędujący był jakby oddelegowany do pracy i prowadził biuro z upoważnienia do wyboru nowego komornika. Nowy komornik wyłoniony był drogą konkursu i były odwołania do różnych instytucji.

Stary komornik urzędował a nowy komornik wygrał konkurs ale oczekiwał na odwołanie i kiedy nadszedł czas gdy nowy komornik zaczął urzędować to stary komornik nie zrezygnował z urzędowania. Był problem w NFZ bo było dwóch komorników. NFZ zwrócił się o interpretację do Sądu. W tej chwili jest jeden komornik, ten po konkursie. Poprzednio urzędujący komornik został odsunięty od czynności ale nie zrezygnował z innych podmiotów tzn. z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których szpital wykonuje świadczenia i nadal rości pretensje mimo, że nie powinien tych czynności wykonywać. Komornik, który działał dotychczas doprowadził do dużego bałaganu w księgowości. Nie dawał szpitalowi tzw. podziału środków – listy podziałów mimo, że zajmował określone kwoty w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie informował szpitala dla kogo zajął środki, komu je przekazał. Nieprawdą jest to co mówią media czy Minister. Prawo mówi jednoznacznie, że komornik może zająć należności w 100% jeżeli należność jest należnością indywidualną, pracowniczą. Jeżeli pracownicy poszli po należne im środki z ustawy 203 i trzynastek to komornik mógł to zajmować w 100%. W związku z brakiem od komornika informacji o podziale środków doszło do nieprawidłowości. Nowo urzędujący komornik przyszedł z jednym z wierzycieli pobrać z kasy szpitalnej pieniądze, które winien był szpital temu wierzycielowi. Tak się złożyło, że w tym czasie nie było mnie w szpitalu, nieobecna była także kasjerka. Pani księgowa odszukała dokumenty tego wierzyciela i okazało się, że według dokumentacji szpitala ten wierzyciel został w 100% zaspokojony przez wcześniej urzędującego komornika, natomiast do tego wierzyciela z kwoty 680 tyś.zł. nie wpłynęła ani złotówka. W związku z powyższym komornik i wierzyciel odstąpili od czynności. Okazuje się, że takich firm jest więcej, które według dokumentacji szpitala i NFZ są zaspokojone a komornik tych pieniędzy nie przekazał. Należności pracownicze w NFZ były zawsze zabierane w 100%. Poinformowaliśmy o tym fakcie Prokuraturę i Sąd. Zajęcia w 100% doprowadzą do upadłości szpital co nikomu nie będzie służyło, ani chorym, ani wierzycielom ani komornikowi.”

Starosta P.Gęsicki poinformował radnych, iż w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w NFZ z P.Dyrektorem Kiełbasińskim i nowym komornikiem. Musi być współpraca między komornikiem , Dyrekcją i organem prowadzącym. Nigdzie takiej sytuacji nie było, żeby urzędowało dwóch komorników. Poprzedni komornik powinien zakończyć działalność 6 stycznia 2005r. a zajęcia są po 6 stycznia. Jest to nieprawidłowość.

Radny A.Antoszewski powiedział, że raz w roku, w ramach potrzeb na sesji powinien być Wojewoda, ponieważ wyborcy zgłaszają pewne sprawy, które należałoby uregulować. Są przepisy i nienormalne sytuacje np. rolnika traktuje się różnie: jeżeli idzie do banku to dochód z hektara przeliczeniowego wylicza się 90 zł 50 gr, jeżeli idzie do pomocy społecznej to dochód z ha przeliczeniowego wylicza się na 194 zł , jeżeli chce skorzystać ze środków unijnych np. ze stypendium dla dzieci do dochód z ha przeliczeniowego wynosi 252 zł. Hektar jest hektarem i ustawodawca powinien ustalić jeden przelicznik z hektara dla rolnika. Jest segregacja tego rolnika i w zasadzie z żadnej pomocy nie może skorzystać. Jest to duży problem w terenie. Wojewoda jest pełnomocnikiem rządu i powinien być naciskany przez samorządy, aby te problemy przekazać.

Starosta P.Gesicki zwracając się do Przewodniczącego powiedział, że zapraszając P.Wojewodę trzeba wiedzieć w jakiej sprawie. Sprawy, które poruszył P.radny Antoszewski dotyczą ustawodawcy i należałoby zaprosić Pana Marszałka czy Pana.Posła. Pan Wojewoda był w Lipnie na otwarciu Strażnicy i obiecał, że przyjedzie do powiatu ponieważ są sprawy do wspólnego załatwienia między innymi upamiętnienie cmentarza żydowskiego.

Przewodniczący Rady nawiązując do zapraszania na sesję zwrócił się do radnych czy słyszeli wypowiedź odnośnie szpitala posła Samoobrony Pana Kuropatwińskiego, który oznajmił w sejmie , że Starostwo i Rada Powiatu w Lipnie łamią prawo. Następnie powiedział: „ Myślę, że członkowie Samoobrony skierują jakieś pismo do Pana posła Kuropatwińskiego, żeby wskazał gdzie my jako Rada łamiemy prawo. Czy panowie jako członkowie tej Rady uważają, że łamiemy prawo. Tam było dużo nieprawdy. Nie wiem czy te informacje docierają może od nas z powiatu lipnowskiego czy Pan Kuropatwiński na własny użytek tworzy pewne wizje.”

Radny A.Rafiński zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział: „ Ja myślę, że Pan jako Przewodniczący całej Rady Powiatu Lipnowskiego powinien skierować zapytanie do Pana posła Kuropatwińskiego i to byłoby najrozsądniejsze.

Starosta P.Gesicki powiedział, że „ to bardzo dobrze, że o trudnościach szpitala lipnowskiego mówi się z trybuny sejmowej ale nie pierwszy raz mówi się źle o osobach o Radzie stanowiącej prawo na terenie powiatu. Pan Poseł wypowiada się wprost, że łamane jest prawo i to mówi poseł tej ziemi. Były też inne sprawy pod moim adresem. Wystosowałem pismo w imieniu własnym i Zarządu Powiatu do Marszałka do Prezydium Sejmu, do Pana posła Kuropatwińskiego i Wojewody, że nie zgadzamy się z faktami i informacjami, które przedstawił Pan poseł Kuropatwiński. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Pan poseł był na Sesji 27 września 2004r. i gdy panowie radni z lewej i z prawej strony przedstawili pewne argumenty, co robią posłowie w sejmie to p.Poseł szybko wyszedł z Sesji.

Radny A.Antoszewski – powiedział „ nie mam zamiaru polemizować, nie mam go zamiaru bronić, ale jeżeli poseł poruszył problem , który ja postawiłem Dyrektorowi , kasy zapomogowo pożyczkowej, że nie funkcjonuje to czy przekroczył prawo. O tym mówi stenogram. Jeżeli się mówi, że w kraju nie wypłaca się poborów na czas to czy narusza się prawo pracownicze. Nie wypowiadam się odnośnie tego, że to jest winny Zarząd, Rada, nie ustosunkowuję się. W niektórych sprawach Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli i my to powinniśmy prędzej wypowiedzieć i przedstawić niż poseł na trybunie sejmowej. Wiem, że każda partia robi propagandę, żeby jak najwięcej się nagłośnić, nie neguje tego, ale chodzi o sens co jest prawdą, co jest propagandą.”

Radny A.Czajkowski zwracając się do Przewodniczącego powiedział „ jeżeli padły takie słowa to czy Pan w imieniu Rady,czy Pan Starosta zapyta Pana Posła Kuropatwińskiego, a my nie zajmujmy się P.Posłem Kuropatwińskim. My jesteśmy po to, żeby tworzyć dobre prawo dla społeczności powiatu lipnowskiego i zajmijmy się tym.”

Przewodniczący Rady odpowiedział: „ Nie ma sensu wysyłać po raz kolejny pisma, skoro Pan Poseł nie odpowiada. Czułem się zobowiązany przekazać Radzie pewne rzeczy, które miały miejsce w sejmie a być może wszyscy radni nie słyszeli bo w tym czasie pracowali.” Uważam, że taka informacja należała się Radzie.”


11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w pkt.10.


12.Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady przekazał radnym:

 • zaproszenie od Dyrektora ZSS w Lipnie na IV Kujawsko Pomorski Dzień Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się 26 lutego 2005r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.
  Przewodniczący Rady w imieniu radnych podziękował za zaproszenie.

 • zaproszenie z powiatu woloszyńskiego do udziału w VII Miedzynarodowych Mistrzostwach Radnych w Halowej Piłce Nożnej, które odbędą się 1-3 kwietnia 2005 r. Jeżeli radni chcieliby wziąć udział zgłoszenia należy kierować do P.Piotrkiewicza.

 • pismo Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK przy ZS w Lipnie o wsparcie finansowe na zakup pościeli dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z apelem o dobrowolna składkę na ten cel.

Następnie Przewodniczący Rady zakomunikował radnym, iż z dniem 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Radny P.Wojciechowski poinformował radnych, iż w związku z akcją charytatywną w dniu 26 lutego br.w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Skepem odbędą się drużynowe zawody klubów z całej Polski w armwrestlingu czyli siłowaniu na rękę. !9 marca odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Lipnowskiego. Akcja charytatywna ma na celu zebranie pieniędzy na operację chorego dziecka Piotra Blonkowskiego członka klubu. P.Blonkowski zajął I miejsce w siłowaniu się na rękę na Mistrzostwach Polski Juniorów w armwrestlingu w 2003r. brał udział w wielu zawodach. Dlatego w tej trudnej sytuacji koledzy chcą go wesprzeć i zorganizowali zbiórkę pieniędzy w szkole, w środowisku lokalnym, wśród sponsorów i ludzi dobrej woli. Zaprosił radnych do udziału w tych zawodach i wsparcie finansowe na cel charytatywny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXIII Sesji został wyczerpany, zamknął obrady XXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego