W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXII/2004 z XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

Protokół Nr XXII/2004
z XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2004 roku.


XXII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 29 grudnia 2004 roku

w budynku Strażnicy w Lipnie ul. Sportowa 16 a.

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1245.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

Nieobecni radni: K.Urbański

/ lista obecności w zał. /


3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny A.Antoszewski .


4. Przyjęcie protokółu z XXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów z XXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o wprowadzenie w pkt. 8 uchwały w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Radny A.Antoszewski zgłosił uwagę aby w pkt. 8 zmienić kolejność podejmowania uchwał. Najpierw przyjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok i zakończyć rok 2004 a następnie przyjąć budżet na 2005 rok.

Wszyscy radni byli zgodni do wprowadzenia proponowanych zmian..

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad wraz ze zgłoszonymi zmianami.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokółu XXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami

 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2004 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004r.

 • uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok.

 • zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie

 • maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu złożenia sprawozdania. Przewodniczący Zarządu P.Gęsicki złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 6 grudnia do 29 grudnia 2004r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2004 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję. Zapytał czy są pytania. Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2004 roku.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdanie jednogłośnie./ sprawozdanie w załączeniu /


8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. /tekst uchwały w załączeniu /


 • uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy odnośnie projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2005r i zapoznali się z nią. Poprosił Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały. Następnie otworzył dyskusję i poprosił Przewodniczących komisji o przestawienie opinii i wniosków dotyczących projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2005r.

Radna B.Kania - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2004r. zajmowała się omówieniem projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2005r. i wypracowała następujące wnioski:

 1. Aby w komentarzu do budżetu na 2005 rok zapisać, że budynki SZ w Skepem i ZS w Dobrzyniu n/W wymagają wymiany okien i w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków w ciągu roku budżetowego będzie dokonana wymiana.

 2. Zagospodarować budynek po byłej Szkole Pedagogicznej w Skępem.

Po uwzględnieniu tych wniosków komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radny T.Wiewiórski - Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. poinformował, że komisja Budownictwa oceniała i opiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 rok i opinia komisji jest pozytywna. Co roku są uwagi, że wciąż tych środków jest za mało na bieżące utrzymanie dróg co wpływa na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Radny S.Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że wnioski Komisji Rolnictwa są zbieżne z wnioskami Komisji Rewizyjnej, ponieważ było posiedzenie wspólne komisji.

Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że Komisja Oświaty zajmowała się projektem budżetu. Pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 rok stwierdzając, że budżet jest niedoszacowany w oświacie w paragrafach płacowych co może skutkować brakiem środków na wypłaty pod koniec roku. Wnioski komisji były wnioskami podobnymi do wniosków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa. Komisja uznała za priorytetowe wymianę okien w ZS w Skępem i Dobrzyniu n/W w miarę posiadanych środków. Przewodniczący komisji dodał, że 2005 rok w oświacie będzie rokiem bardzo trudnym nie tylko dla uczniów i nauczycieli ,ponieważ są nowe wyzwania, nowa matura 2005, ale też są to dodatkowe środki finansowe.

Radny K.Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej poinformował, że Komisja Zdrowia omawiała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 i pozytywnie go zaopiniowała występując z wnioskiem o przeznaczenie środków na zakup sprzętu dla SP ZOZ w Lipnie.

Radny K. Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział: „Wnioski Komisji Budżetu i Finansów są zbieżne z wnioskami komisji. Komisja Budżetu popiera te wnioski przedstawione przez poszczególne komisje i uważa, że są one jak najbardziej zasadne. Jest to trzeci budżet w tej kadencji. Wszystkie budżety były trudne. Budżet 2005 jest budżetem zrównoważonym i pragnieniem byłoby, aby Zarząd i poszczególne jednostki podeszły tak skrupulatnie do realizacji tego budżetu jak w tym roku i sądzę, że on nie niesie większych zagrożeń. Komisja Budżetu i Finansów popiera ten budżet i uznaje jako zasadny. Proponuję, aby radni głosowali za przyjęciem.”

Radny L.Bramorski poprosił o wyjaśnienie zapisu w opinii RIO. W uzasadnieniu jest zapis: „ Zarząd konstruując budżet uwzględnił podstawowe źródła dochodów oraz wzrosty kosztów utrzymania i funkcjonowania starostwa jak i powiatowych jednostek organizacyjnych. /.../ O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2005 rok. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.”

Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz odpowiedziała radnemu, że ostateczne pisma odnośnie dotacji i subwencji przychodzą do końca marca danego roku. Takie ostateczne pisma dopiero przyjdą. Do tej pory przyszły pisma szacunkowe o subwencjach i dotacjach, które zostały przyjęte do projektu budżetu.

Starosta P.Gęsicki powiedział: „ P.Skarbnik i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedzieli wszystko na temat budżetu na 2005 rok. Tak jak zauważył p.L.Bramorski tak jest też z budżetem kraju. Do marca mogą być zmiany. Jestem optymistą i uważam, że odnośnie przychodów te kwoty pójdą w górę. Natomiast niepokojącym jest jeżeli chodzi o przekazane dodatkowe zadania. Chodzi o placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze. Zostało przekazane zadanie a nie idą za tym środki. Będziemy musieli dofinansować ze środków własnych. Jest to kwota szacunkowa 1 mln. 200 tyś.zł. W budżecie jest zapisane 1 mln. 36 tyś. zł. Rząd przekazuje zadania a za tym nie idą środki. Subwencja ogólna wzrosła o 2%, oświatowa prawie o 4%, wyrównawcza o 10% a subwencja równoważąca spadła około 30%. Z tego wychodzi, że w sumie będzie tych środków mniej. Nie ma w tym budżecie środków na inwestycje nad czym ubolewam. Będziemy ubiegać się o środki z zewnątrz. W DPS jest zapisana pewna kwota, która jest niezbędna, ponieważ w 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej trzeba dojść do pewnych standardów.”

Następnie zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie budżetu na 2005 rok.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 rok. Zwrócił się go radnych o ewentualne pytanie. Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/

Starosta P.Gesicki podziękował radnym za przyjęcie uchwały i powiedział, że wspólnie z kierownikami jednostek będzie go realizował jak najlepiej.

 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu Z.Chmielewskiemu, który powiedział, że są dwa powody podjęcia tej uchwały. Pierwszy to dostosowanie uchwały do obowiązującego stanu prawnego. Uchwała z 2003 roku nie odpowiada aktualnym przepisom prawnym. W pkt. 2 dodatek funkcyjny, Starosta do tej pory miał 1.300 zł. 23 marca 2004r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów a jego przepisy mają zastosowanie od 1 stycznia 2004 i dodatek funkcyjny powinien być o 40 zł. wyższy.

Drugi powód to od 1 stycznia 2003 roku P.Starosta nie miał podwyżki. Fundusz płac wzrósł o 3%. Zarząd proponuje podwyżkę o 366.024 zł.

Radny A.Rafiński powiedział, że w uzasadnieniu jest zapisane, że to wynagrodzenie powinno obowiązywać w marcu 2004r kiedy weszło rozporządzenie. Zapytał gdzie były służby Starostwa odpowiedzialne na ten stan rzeczy.

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski odpowiedział radnemu, że służby sygnalizowały do Zarządu i Panu .Staroście. Jednakże Zarząd zdecydował, że daje to w tym momencie uznając, że były pilniejsze sprawy.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania . Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego. .

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 14 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. /tekst uchwały w załączeniu /

 • zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. /tekst uchwały w załączeniu /


 • maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. /tekst uchwały w załączeniu /


9. Wnioski i zapytania.

Nie było

10.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było

11.Sprawy różne i komunikaty.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie M.Rojek poinformował radnych, iż zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „ Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w woj. Kujawsko-Pomorskim. Jest to projekt finansowany ze środków unii europejskiej. Nadzór nad realizacją projektu sprawował Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Następnie przekazał Staroście statuetkę, którą otrzymał za realizację tego projektu.

Starosta P.Gesicki poinformował radnych, iż sam nie mógł odebrać tej statuetki, upoważnił do odebranie Dyrektora PUP M.Rojka. W tym czasie był na spotkaniu w Ciechocinku organizowanym przez Marszałka i Wicemarszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego. Jednym, z tematów była informacja o pracy Powiatowych Urzędów Pracy w województwie. Nasz powiat był wymieniony, że bierze udział w programach przeciwdziałania bezrobociu. Jest postrzegany pozytywnie.

Dyrektor PUP w Lipnie M.Rojek dodał, że jest kolejna edycja Phare 2002 i PUP przygotował projekt, który został zakwalifikowany pozytywnie. Dwa miesiące temu zostało też podpisane porozumienie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Ten projekt jest skierowany do ludzi młodych do 26 roku życia. Dla 130 osób są przewidziane szkolenia. Od 1 stycznia 2005 roku 130 osób będzie na stażach z pieniędzy UE.

Radny L.Bramorski poinformował, iż otrzymał odpowiedz na interpelację od P.Przewodniczącego. Wiele razy pytał na sesjach za ile zostały sprzedane świerki w Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie. Przeczytał fragmenty odpowiedzi i powiedział, że działka została sprzedana za kwotę 1.855 zł. W tej kwocie uwzględniona jest wartość drzew. Dodał, że on kupił jeden modrzew za kwotę 2,5 tyś.zł.

Następnie powiedział, że zawsze udzielał pomocy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i uczestniczył w tej orkiestrze. Wystąpił do organizatorów Fundacji WOŚP o wspomożenie jego Kliniki poprzez wstawienie sprzętu, który będzie służył noworodkom. Otrzymał odpowiedz, że Fundacja WOŚP nie jest w stanie spełnić jego prośby dotyczącej zakupu sprzętu dla noworodków.

Na konwie tego pisma poddał pod rozwagę propozycję, aby pieniądze zebrane w tej akcji w powiecie przekazać do szpitala w Lipnie, który obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Starosta P.Gęsicki powiedział, że P.radny L.Bramorski poruszył istotną rzecz. Zarząd Powiatu rozważał ten temat, aby pieniądze zebrane na terenie powiatu były skierowane do naszego szpitala. Jest pewien kłopot, ponieważ jest to instytucja sformalizowana , pieniądze dzielone są centralnie i dopiero przekazywane szpitalom. Szpitale powiatowe bardzo mało z tych pieniędzy korzystają. Jakiś sprzęt był skierowany do naszego szpitala, ale nie jest mu wiadomo za jaką kwotę. Następnie poinformował, że Zarząd Powiatu zwróci się z pismem do Fundacji WOŚP.

Radny T.Woźnicki powiedział, że młodzież włącza się w akcję kwestuje i te zebrane pieniądze się rozpływają. Potrzebna by była uchwała inicjująca, żeby pomóc tym, którzy potrzebują naprawdę. Gdyby składający datki wiedzieli, że to jest na nasz powiat na pewno te datki byłyby o wiele większe.

Radny S.Błażejewski powiedział, że WOŚP udzieliła szpitalowi jakieś pomocy.

Następnie zapytał odnośnie zakupu tomografu komputerowego. Czy zakup tego tomografu przyniesie jakieś dochody szpitalowi , czy unikniemy jakiś strat z tego powodu.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział, że z Fundacji WOŚP szpital lipnowski otrzymał 1 inkubator do przewozu niemowląt, aparat do badania słuchu noworodków, sprzęt do ratowania rannych dzieci.

Z.Michalak - pracownik SP ZOZ w Lipnie odpowiedział na pytanie odnośnie zakupu tomografu komputerowego. Powiedział, że zakup tego tomografu jest to dużo znaczący gest dla szpitala. Umocni preferencyjność tego szpitala z kat. typu I na typ II. W tej chwili za 1 udar NFZ płaci za 180 pkt. Daje to kwotę 1.800 zł. Natomiast po zakupie tomografu NFZ płaci za 600 pkt. czyli 6.000 zł. Zakup tego tomografu pozwoli na lepsze zdiagnozowanie pacjentów w szpitalu na oddziale ratunkowym. Trwają intensywne konsultacje pomiędzy konsultantami wojewódzkimi w zakresie neurologii a konsultantem krajowym z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurologii P. profesor Książkiewicz na powstanie oddziału udarowego 5-6 łóżkowego. Popiera też to profesor Lasek konsultant wojewódzki w zakresie radiologii.

Radny L. Bramorski powiedział: „ Wszyscy się zgadzamy, że ten tomograf jest potrzebny tylko to musi być sens zabezpieczenie tego. Czy w zadłużonym szpitalu nie zwiększymy długu i o to cały czas chodzi. Chcemy znać trochę tych liczb znać wyliczenia to będziemy wszyscy akceptowali. Jest taka zasada, że każdy wysoko specjalistyczny sprzęt żeby zwrócił się to musi być wykorzystany na okrągło 12-13 godzin na dobę.”

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział radnemu: „ Nie zwrócił pan uwagi na jeden szczegół. Jest 200 statystycznych udarów w powiecie lipnowskim. Z tomografem komputerowym jest 6.000 zł za udar, bez tomografu 1.800 zł. Wychodzi różnica 4.200 zł x 200 jest to 840.000 zł. Jest to konkretna liczba konkretny słupek , o który pan pytał.”

Radny L. Bramorski powiedział, że to nie wystarczy na przegląd, na konserwację.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział: „ W pierwszym roku obsługa gwarancyjna jest bezpłatna. Największy koszt jest to wymiana tzw. głowicy. Z tego co mi wiadomo koszt przeglądu wynosi 30.000 zł. Posiadanie tomografu wpłynie na zmianę referencyjności oddziałów, które są w naszym szpitalu a za tym idą pieniądze. Ten tomograf komputerowy pozwoli świadczyć usługi w znacznym zakresie oddziału intensywnej terapii. Warto ten tomograf kupić mimo, że szpital jest w poważnych kłopotach finansowych. Zakup tego sprzętu pozwoli mu na powolne wychodzenie z zapaści finansowej.

Radny A.Antoszewski zapytał kiedy odbędzie się drugi przetarg na Ośrodki Zdrowia w Zbójnie i Dobrzyniu i czy będzie Poradnia onkologiczna ?

Odnośnie pieniędzy zebranych w akcji WOŚP powiedział, że powiaty powinny zwrócić uwagę, żeby te środki szły między innymi do powiatów.

Następnie powiedział, że dla niego czynnik ekonomiczny jest bardzo ważny, ale najważniejszy jest człowiek i popiera przedmówców, że w szpitalach powinien być sprzęt specjalistyczny.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział radnemu, że pierwszy przetarg na Ośrodki Zdrowia się nie odbył, ponieważ nie było nabywców. Drugi przetarg odbędzie się w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o chirurgię onkologiczną to zatrudnieni są chirurdzy onkolodzy i procedury onkologiczne będą wykonywane w ramach Poradni Chirurgicznej. Na oddziale chirurgicznym jest zatrudniony specjalista chirurg onkolog i będą wykonywane zabiegi z zakresu onkologii. Część zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej będzie wykonywana w ramach tzw.procedur hospitalizacji trzech dni lub jednego dnia. Następnie dodał, że jest po rozmowach i konsultacjach z P.Profesorem Pawłowiczem Dyrektorem Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, który obiecał, że szpital w Lipnie będzie mógł korzystać z pomocy specjalistów z zakresu onkologii zatrudnionych w RCO.

Radny L.Bramorski zapytał Dyrektora SP ZOZ czy nie rozmawiał z Dyrektorem RCO o wykorzystaniu pomieszczeń w szpitalu na jakąś filię RCO, ponieważ jest mu wiadomo, że będą rozbudowywać onkologię we Włocławku.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski odpowiedział, że cała opieka onkologiczna w kraju zmierza w kierunku tzw. proceduralnym. Mało jest istotny pacjent ale ważna jest procedura i to jest bardzo bolesne. Są wypowiedzi Dyrektora Pawłowicza i Dyrektora NFZ, że w Lipnie nie może być oddziału chirurgii onkologicznej, ponieważ szpital nie spełnia procedur, nie ma chemioterapii i radioterapii. W związku z tym trudno rozmawiać z Dyrektorem o rozszerzeniu RCO w Lipnie. P. Starosta wcześniej sugerował to P.Dyrektorowi Pawłowiczowi.

Starosta P.Gęsicki dodał, że 2 lata temu spotkał się z P.Dyrektorem Pawłowiczem, żeby oddział onkologiczny w Lipnie wykorzystać do prac RCO. Jest budynek, są fachowcy. Odpowiedz P.Dyrektora była jednoznaczna, że nie w rejonowych szpitalach. P.Dyrektor Purzycki też jest przeciwny.

Radny L.Bramorski powiedział, żeby ponowić temat. Oddać nawet za darmo budynek i niech się nazywają RCO.

Dyrektor ZS w Lipnie M.Furmański poinformował, że od 3 lat Sztab WOŚP mieści się przy ZS w Lipnie. Orkiestra w Lipnie działa od 4 lat. Powiedział: „Dla nas organizatorów nauczycieli ważne jest to, że wśród młodzieży, dzieci potrafiliśmy wyzwolić inicjatywę, potrafiliśmy pokazać, iż mimo, że społeczeństwo jest tak biedne można zebrać jakąś sumę pieniędzy i pomagać ludziom, dzieciom w całej Polsce. W ciągu tego okresu działania WOŚP szpital w Lipnie otrzymał sprzęt na sumę około 250 tyś.zł. Taką informację otrzymałem od P.Dyrektora. Tego sprzętu nie kupilibyśmy za te pieniądze zebrane w powiecie. W okresie tych 4 lat zebrane było około 100 – 120 tyś.zł. Nie na miejscu jest żeby domagać się aby pieniądze pozostały w powiecie.

Radny L.Bramorski powiedział, że jego intencją było to, żeby zwrócić się do organizatorów WOŚP do Owsiaka czy nie należałoby w jakiś sposób dokonać rozdziału tych pieniędzy i skierować do szpitala.

Radny A.Czajkowski powiedział: „Jeżeli chodzi o WOŚP to padają różne głosy i moi przedmówcy pewnie mają rację. Ja też uważam, że za większe pieniądze trafił sprzęt niż zebrano w naszym powiecie. Cała ta akcja jest czymś nie spotykanym chyba na skalę światową, że znajduje się tyle osób, które chcą ją wspierać i pracować na jej rzecz. Jest to rzecz niesamowita i tylko godna naśladowania. / .../ Ja rozumiem , że z jednej strony chcemy, żeby ta akcja istniała bo jest bardzo ważna a z drugiej strony chcielibyśmy żeby jak najwięcej sprzętu trafiło do Lipna, ale to już muszą być zabiegi naszego środowiska w Fundacji, żeby tak właśnie się stało i myślę że takie działanie podejmiemy. Myślę, że wszystko to co zostało powiedziane jest ważne i dla akcji i dla naszego powiatu i szpitala.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za odbyte sesje , za uchwalenie 65 uchwał , kierownikom jednostek za przekazane informacje na sesjach, Prezydium Rady i radnym za pełnione dyżury wtorkowe, pracownikom Starostwa Powiatowego za przygotowanie materiałów na sesję i organizacyjne przygotowanie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXII sesji został wyczerpany i zamknął obrady XXII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Następnie zaprosił wszystkich radnych na spotkanie wigilijno-noworoczne.

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego