W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XX/2004 z XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2004 roku

 

Protokół Nr XX/2004
z XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2004r.XX Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 5 listopada 2004 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1330.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

Nieobecni radni: B,Kania, J.Szmelter

/ lista obecności w zał. /


3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad została powołana Wiceprzewodnicząca Rady R.Ofmańska.


4. Przyjęcie protokółów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółów.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokóły przy 1 głosie „wstrzymującym”.


5. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokółów z XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5. Przyjęcie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

  • ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania

  • przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  • zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  • przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

8. Wnioski i zapytania

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

10.Sprawy różne i komunikaty

11.Zakończenie.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu złożenia sprawozdania. Przewodniczący Zarządu P.Gęsicki złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od 29 września do 5 listopada 2004r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


  • ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania

Wicestarosta K. Klimaszewski poinformował: „Wiosną tego roku na Sesji Rady Powiatu z udziałem Profesora J.Pakulskiego omawiane były projekty herbu. Na następnej sesji radni wskazali herb, który został wysłany do Instytutu heraldyki celem zaopiniowania. Instytut heraldyki długo rozpatrywał tę sprawę ponad 3 miesiące. Była informacja od profesora Pakulskiego, że można przyjąć uchwałę w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy. W otrzymanej opinii było wskazanie, aby powiat pracował nad herbem historycznym, czyli głowa starca na czerwonym tle, podobnie jak ma powiat rypiński, głowa starca na niebieskim tle. Nasz projekt herbu to dwie głowy starca i logo powiatu. Instytut heraldyki opiniuje a nie wskazuje. Podobny przypadek był w powiecie bydgoskim, gdzie komisja heraldyczna negatywnie zaopiniowała a powiat przyjął herb przez siebie wybrany. W naszym przypadku także utrzymujemy chęć przyjęcie herbu wcześniej wskazanego przez Radę Powiatu, czyli herb głowy króla i logo powiatu. To samo dotyczy flagi i pieczęci.”

Radny L.Bramorski powiedział: „ Nie bardzo to mnie przekonuje. Jeżeli był taki wymóg i przesłaliśmy do komisji heraldycznej i od niej miało to zależeć. Teraz komisja nam nie przyjmuje. To nie jest tak, że my możemy sobie przyjąć każdą uchwałę, ale ja uważam, że konsekwencje prawne będą tego takie, że ten nasz herb, to nasze logo nie będzie w księgach państwowych i kartografii państwowej tylko sobie w powiecie przyjęliśmy. Uważam, czy nie zwrócić się ponownie do poprawki, przemyślenia bo to musi być pozytywnie zaopiniowane.”

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że opinia jest potrzeba, ale opinia nie jest ostateczna. Gdyby Rada podjęła uchwałę bez opinii byłoby błędem i uchwała byłaby uchylona.

Radny A.Czajkowski powiedział: „ Zgadzam się z panem radnym Bramorskim, że na pewno herb nie będzie umieszczony w polskiej heraldyce. Oczywiście możemy taką uchwałę przyjąć, ale to będzie uchwała dla naszego użytku i herb dla naszego użytku. Na pewno nie zaistnieje w historii heraldyki polskiej. Ja ze swojej strony znam pana profesora Pakulskiego i wiem, że jest to niekwestionowany autorytet polskiej historii. Myślę, że powinniśmy kontynuować te prace. Być może są małe szczegóły do dogrania, które pozwolą na to, aby ten herb nie był tylko herbem z nazwy w naszej uchwale, ale pełnoprawnym herbem, który zaistnieje w polskiej historii.

Wicestarosta K.Klimaszewski poinformował, iż pan profesor Pakulski powiedział, że ten herb trzeba przyjąć bo ma powiązanie do historii ziemi dobrzyńskiej i logo powiatu.

Radca prawny T.Spryszyński powiedział, że w podstawie prawnej uchwały jest ustawa z 1978r o odznakach i mundurach, z której wynika iż obowiązkiem Rady jest zwrócenie się przed podjęciem uchwały do Ministra Administracji Publicznej o wydanie opinii w sprawie projektu herbu. Ministerstwo z kolei posługuje się opinią komisji heraldycznej i przekazuje swoje stanowisko jednostce samorządowej. Wyrażona opinia przez komisję nie ma charakteru wiążącego, ale akcentuje się ,że Rada ma prawo wybrać tak jak uzna to za stosowne. Następnie powiedział „ Moim zdaniem trzeba mieć na względzie również to, że wszystkie podmioty, które biorą udział w procesie ustanowienia herbu mają obowiązek stosować przepis, który mówi o tym, że symbole ustanawia się zgodnie z zasadami heraldyki i miejscowej tradycji historycznej. Jest na ten temat jedno orzeczenie administracyjne na zasadzie wytyku, że organ przed podjęciem uchwały nie miał opinii. Przy tej okazji był wypowiedziany pogląd, że Rada ma prawo podejmować tak jak to uzna za stosowne.


Radny A.Rafiński zadał pytanie odnośnie napisów w otoku pieczęci. Jest napis Starosta Powiatu Lipnowskiego a Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie. Czy nie zaistniał jakiś błąd?

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski odpowiedział, że wzory tych pieczęci były ustanowione na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej powiat. Wszystkie te napisy są zgodne z instrukcją. Tak przewidział ustawodawca.

Radny K.Bejnar powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym napis na pieczęci powinien brzmieć „Starosta Lipnowski”

Przewodniczący Rady odpowiadając powiedział, że pan Sekretarz wyjaśnił, iż jest to zgodne z instrukcja kancelaryjną. Radca prawny powiedział jasno: Jeżeli podejmiemy taką uchwałę to herb będzie pełnoprawny, nie będzie żadnych zastrzeżeń prawnych. Nasuwa się refleksja, gdyby nie było zmian w herbach to rejestr tych herbów byłby bardzo ubogi. W historii dokonywano zmian herbów.

Powiedział: „Myślę, że w tym przypadku kiedy jest motyw herbu ziemi dobrzyńskiej gdzie jest to czerwone pole, gdzie jest głowa starca i tylko wprowadzamy dodatkowy element, czyli logo naszego powiatu to nie jest moim zdaniem takie wielkie odstępstwo od tradycji historycznych.”

Radny A.Czajkowski powiedział: „Panie Przewodniczący pan radca jednak powiedział coś bardzo istotnego, że wszystkie podmioty uczestniczącew procesie tworzenia herbu są zobowiązane do przestrzegania zasad heraldyki czyli i Rada Powiatu. Moim zdaniem pana radcy stanowisko i interpretacja orzeczenia stwierdza, że mogą być dwa lub trzy projekty spełniające wymogi, wtedy Rada może swobodnie sobie wybierać. Nie jest to najważniejsza sprawa dla działalności powiatu. Pracujmy dalej. Ta sprawa powinna być dopracowana i można podjąć dobrą uchwałę.”

Wicestarosta K.Klimaszewski powiedział, że projekt herbu przedstawiony w projekcie uchwały był wytypowany wiosną przez Radę Powiatu i po tym był przesłany do komisji heraldycznej. Bez opinii komisji heraldycznej nie można byłoby podjąć uchwały. Mając opinię nawet negatywną taką uchwałę można podjąć.

Radny K.Urbański powiedział: „ Z wypowiedzi pana Starosty wynika, że jest potrzebna opinia dla opinii. Skoro jest komisja heraldyczna i wskazuje nam drogę. My nie jesteśmy w tym zakresie autorytetami dla tej komisji. Nam wydawało się, że to będzie zgodne z regułami heraldyki. Jeżeli teraz ta komisja wskazuje nam, że to jest nie tak a chcemy żeby nasz herb powiatu był w rejestrze to myślę, że w interesie całej społeczności powiatu jest to, żeby nasz herb istniał w tej heraldyce a z tej opinii jednoznacznie wynika, że tego herbu, który uchwalimy w tej postaci ta komisja nam nie przyjmie.”

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski odpowiedział: „Posiłkowaliśmy się uchwałą z Bydgoszczy. Rada Powiatu Bydgoskiego w 2001 roku przyjęła uchwałą herb mając opinię negatywną. Ta uchwała jest obowiązująca w Bydgoszczy od 3 lat. Była w nadzorze Wojewody i nie została uchylona.

Wicestarosta K.Klimaszewski dodał, iż rozmawiał z członkiem komisji heraldycznej panem doktorem Broniszewskim i z jego wypowiedzi wynikało, że komisja nie jednomyślnie wydała opinie negatywną. Głosy w tej komisji były podzielone. Pan doktor Broniszewski był za przyjęciem tego projektu i uważa, że ten projekt powinien być przyjęty.

Radny S.Błażejewski powiedział, że jeżeli komisja nie wniosła żadnych uwag co do jakości samego projektu to jest skłonny głosować za, ale jeśli wniosła uwagi co do meritum, do szczegółów i co by miało potem skutkować skłonny będzie głosować przeciw.

K. Bejnar powiedział: „W projektach herbu, flagi i na pieczęciach jest drzewo sosna, która w czasach historycznych nie wyrosła, nie było jej. Ona się w jakiś sposób utożsamia z naszym logiem. Jeżeli tylko to jest jedyne zastrzeżenie tej komisji heraldycznej to możemy przyjąć tak, żeby to się jakoś utożsamiało z naszym powiatem.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Nasz herb różniłby się od powiatu rypińskiego tylko tłem, tak proponuje komisja heraldyczna. Element tej sosny byłby dodatkowym wyróżnikiem.”

Sekretarz Z.Chmielewski poinformował, że jest opinia komisji heraldycznej, która przedstawi J.Piotrkiewicz.

J.Piotrkiewicz inspektor d/s promocji powiatu odczytał opinię komisji heraldycznej.

Radny K.Urbański powiedział: „Mamy logo w postaci sosny i to jest zgodne. Jeżeli poprawimy ten herb o usunięcie tej sosny to będzie wszystko zgodne z tradycją. Proponuję o wycofanie projektu uchwały z dzisiejszych obrad.”

Starosta P.Gęsicki powiedział: „Była dyskusja dotycząca herbu, aby była tylko głowa starca i dobrze by było, żeby wkomponować sosnę z logo powiatu. Profesor Pakulski powinien ukierunkować radnych przed podjęciem decyzji. Jeśli wyślemy następne projekty nie ma gwarancji że komisja heraldyczna zaopiniuje je pozytywnie. Najlepiej byłoby, żeby Rada zwróciła się do komisji heraldycznej jak ma być i to przyjmiemy. Na ten cel nie została wydana ani jedna złotówka. W umowie jest zawarty zapis , że zapłata po pozytywnej opinii. Uważam, że powinna być historia ale i teraźniejszość.

Odłożenie przyjęcia tej uchwały może przeciągnąć się około pół roku. Dalej przez rok będziemy bez herbu jako nieliczny powiat.”

Radny L.Bramorski powiedział: „Należy skończyć dyskusję bo do niczego ona nie prowadzi. My się nie znamy, wybraliśmy to co nam się podobało a jeżeli są zastrzeżenia merytoryczne to musimy je poprawić”

Przewodniczący Rady stwierdził : „ My nie mamy wyboru, bo komisja heraldyczna wyraźnie powiedziała, że jedynym herbem, który zaakceptuje to będzie głowa starca na czerwonym tle.”

Radny A.Czajkowski powiedział: „ Dobrze, że na to nie została wydane oni jedna złotówka i myślę, że w związku z tym możemy dalej pracować nad tym herbem.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego K.Urbańskiego o wycofanie tego punktu z obrad sesji.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali wniosek: 7 głosów „za” , 2 głosy przeciw, 7 głosów „ wstrzymujących”

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została wycofania z porządku obrad sesji.

Radny L.Bramorski zgłosił wniosek o 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutowa przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

  • przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie Jerzemu Szyjkowskiemu.

Dyrektor J.Szyjkowski powiedział: „ Przedłożony wcześniej Program Restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie składa się z dwóch części: pierwsza część ujmuje problem przekształceniowo- likwidacyjny, druga część to dane finansowe i organizacyjne związane z proponowaną restrukturyzacją.

Ten Zakład musi być poddany dogłębnej restrukturyzacji, która według naszych założeń ma polegać na dostosowaniu naszego szpitala , który funkcjonuje w warunkach powiatu lipnowskiego do możliwości, do potrzeb jakie są w powiecie jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne a przede wszystkim do możliwości płatnika, który nie za wszystko będzie płacił szpitalowi w Lipnie. W/g założeń NFZ szpital powiatowy winien zasadniczo posiadać cztery podstawowe oddziały tj. oddział chirurgiczny, chorób wewnętrznych, oddział dziecięcy oraz oddział ginekologii i położnictwa. Na te gałęzie działalności medycznej Fundusz jest skłonny płacić. Po naszej pertraktacji z Funduszem oraz z konsultantami odpowiednich dziedzin medycyny uzyskaliśmy zgodę na rozszerzenie, czyli podtrzymanie działalności szpitala w Lipnie o oddział neurologiczny i oddziały rehabilitacyjne. Natomiast NFZ nie wyraził zgody na funkcjonowanie w szpitalu oddziału chirurgii onkologicznej, ponieważ opieka nad chorymi z chorobami nowotworowymi zupełnie inaczej wygląda. Ta opieka ma być opieką syndrolizowaną w jednym centrum, oddział chirurgii onkologicznej, oddział chemioterapii i radioterapii i inne wykonujące badania i zabiegi. Dlatego utrzymanie oddziału chirurgii onkologicznej było niemożliwe w szpitalu, wystąpiliśmy o jego zlikwidowanie. Przewidzieliśmy zmiany w opiece, jeżeli chodzi o choroby wewnętrzne. Będzie jeden oddział chorób wewnętrznych poszerzony o świadczenia pulmonologiczne, reumatologiczne. Jest na to wstępna zgoda. Wystąpiliśmy o odział geriatryczny, ponieważ społeczeństwo starzeje się. Leczenie w oddziale geriatrycznym przebiega inaczej, ponieważ przewidywany okres przybywania pacjenta na oddziale jest zdecydowanie dłuższy niż na oddziale wewnętrznym. Zabiegi rehabilitacyjne i inna opieka. Jest na to zgoda Funduszu i Pani konsultant regionalnej d/s geriatrii Przewidujemy przeniesienie Zakładu Opieki Leczniczej z Dobrzynia n/W do szpitala, aby obniżyć koszty prowadzonej działalności. Przewidujemy poszerzenie działalności oddziału rehabilitacyjnego do pełnego oddziału 20 łóżkowego. W tej chwili jest 11 łóżek. Wystąpiliśmy również do konsultanta wojewódzkiego d/s opieki paliatywnej o uruchomienie w naszym szpitalu oddziału opieki paliatywnej. Jest zgoda na Poradnię Opieki Paliatywnej tzw. hospicja domowe. Na tego typu działalność jesteśmy przygotowani i chcemy prowadzić. Specjalistyka, staramy utrzymać się w zakresie, w którym dotychczas prowadziliśmy oraz poszerzyć o świadczenia opieki paliatywnej.

Na te wszystkie propozycje, które są zawarte w Programie Restrukturyzacyjnym SP ZOZ w Lipnie mamy zgodę konsultantów wojewódzkich i wstępną opinię Z-cy Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy Pana doktora Andrzeja Purzyckiego. W Programie Restrukturyzacji jest zawarta kwestia pozyskania tomografu komputerowego. W przypadku działalności prowadzonej przez nasz szpital ten tomograf komputerowy zwrócił by się w bardzo szybkim okresie czasu. Uzyskaliśmy zgodę pani profesor Książkiewicz, która jest konsultantem d/s neurologii. Uzyskaliśmy zgodę uruchomienia łóżek udarowych. NFZ płaci za leczenie, jeżeli by był tomograf komputerowy dziesięć razy więcej za pacjenta niż bez tomografu komputerowego. Związane to jest z planowanym uruchomieniem oddziału wczesnej rehabilitacji neurologicznej, która dotyczy również rehabilitowania pacjentów po udarach mózgowych. Mamy zamiar pozyskać ten tomograf. Będziemy zwracać się o pomoc do Rady Powiatu i Starostwa, będziemy robili starania wewnętrzne, aby ten komputer był. W tej chwili korzystamy z tomografu komputerowego we Włocławku w szpitalu wojewódzkim i w DIAGMEDZIE. Koszty, które ponosimy z tego tytułu są wysokie. W ciągu 2 lat ten zakup tomografu komputerowego by się zwrócił. Najbardziej bolesną sprawą w programie jest znaczna redukcja zatrudnienia. W naszym szpitalu jest przerost zatrudnienia. Zatrudnionych jest około 780 pracowników. Znaczna część pracowników odchodzi na wcześniejsze emerytury. Pracownicy już częściowo rozwiązują umowy o pracę. W naszych założeniach przewidujemy zwolnienie około 220 pracowników. Jeżeli będzie wdrożony Program docelowo zwolnionych będzie 250 – 260 pracowników. Ze zwolnień pracowniczych uzyskamy obniżenie kosztów o około 6 – 7 mln. zł. rocznie jt. kwota, która pozwoli na lepsze funkcjonowanie Zakładu i spłatę ewentualnie zaciągniętych kredytów. Zrezygnowaliśmy z zatrudnienia kontraktowego pracowników. Te kontrakty kosztowały bardzo dużo. Są tu oszczędności. Będziemy prosić o przyjęcie przedstawionego Programu Restrukturyzacji, gdyż jest on niezbędny do podpisania umów kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niezbędny będzie również do wystąpienia o pozyskanie środków rządowych czyli zaciągnięcie niskoprocentowego kredytu na zobowiązania 203 i 210. Potrzebny będzie do zaopiniowania przez NFZ. Po tej opinii można wystąpić o pieniądze. Są to środki, które należy bezwzględnie uzyskać. Pozwolą nam spłacić zadłużenia wynikające z ustawy 203 i 210 oraz wpłyną zdecydowanie na regulację zadłużenia wobec ZUS.” Następnie poprosił radcę pranego SP ZOZ w Lipnie o przedstawienie aspektów prawnych Programu.

Radca prawny SP ZOZ w Lipnie J.Bieniek poinformował, że w Programie nie ma danych jak planowane jest wydatkowanie i ewentualny wynik finansowy na przestrzeni roku 2005 –2006. Powiedział: „ Nie uczyniliśmy tego, ponieważ nie znamy wartości kontraktu na 2005 rok. Jeżeli chodzi o środki, które możemy pozyskać to musimy uwzględnić kwotę kredytu. Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma bankami i najbardziej realna jest rozmowa z bankiem, który zamierza nam udzielić kredytu w wysokości 1 mln. 300 tyś.zł. Był przedstawiciel banku holenderskiego. Jedziemy z Dyrektorem do banku w Warszawie na spotkanie z przedstawicielami tego banku. W ciągu miesiąca listopada taki program wydatków i oszczędności państwu przedstawimy, aby w roku 2007 doprowadzić do tego, aby to się zbilansowało. Jakikolwiek kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ wymaga przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych. Pozyskane środki potrzebne będą w znacznej większości na odprawy dla odchodzących pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi, które muszą nastąpić. Żeby ci pracownicy nie mieli roszczeń, żeby nie występowali do sądu i do komornika. W chwili obecnej komornik wyegzekwował na poczet należności z tytułu wynagrodzenia 203 i 210 kwotę około 2,5 mln. zł. Przy czym koszty, które Zakład poniósł jt. kwota 820 tyś. zł. Jest zgoda związków zawodowych, że te osoby, które pozostają w Zakładzie pracy mimo, że posiadają wyroku nie wszczynają egzekucji, nie zajmują kont. Jest szansa, żeby transza z NFZ trafiła w 75% jako należności SP ZOZ w Lipnie. Kredyt, który zamierzamy uzyskać w kwocie 1 mln. 300 tyś. zł. jest oprocentowany preferencyjnie. Spłata tego kredytu 12 tyś. zł. miesięcznie same odsetki. Później odsetki wraz z kapitałem. Jest to kredyt na 3 lata zabezpieczony wpisem na hipotekę.

Radny K.Bejnar poinformował, że Komisji Zdrowia spotkała się dwukrotnie. Na drugim poszerzonym posiedzeniu było 14 radnych, przedstawiciele związków zawodowych i Dyrektor SP ZOZ w Lipnie. Dyrektor SP ZOZ przedstawił projekt: Programu Restrukturyzacji. Przewodniczący komisji powiedział: „ Komisja Zdrowia część analityczną programu dotyczącą świadczeń medycznych, organizacji pracy SP ZOZ zaopiniowała pozytywnie. Natomiast nie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie udało się do dnia dzisiejszego przedstawić aspektów finansowych działalności na najbliższe lata. Autorzy projektu zobowiązują się do końca tego miesiąca przedstawić te tzw. słupki. Proponuję, aby dzisiaj przyjąć Program Restrukturyzacji, aby dać Dyrektorowi możliwość negocjacji z Funduszem i rozpoczęcie starań uzyskania kredytu. Nawiązując do porządku obrad naszej sesji, jednym z punktów jest przeprowadzenie kontroli przez Komisje Zdrowia i Komisję Rewizyjną w SP ZOZ w Lipnie. Proponuję spotkanie po sesji żeby to ustalić”

Radny A.Czajkowski zapytał: Dlaczego Rada Społeczna SP ZOZ w Lipnie nie zajęła się wydaniem opinii Programu Restrukturyzacji. Po drugie Pan Starosta chyba pominął jeden z protokółów z posiedzeń Zarządu. 6 października 2004r. P.o Dyrektora SP ZOZ J.Szyjkowski został powołany na Dyrektora SP ZOZ w Lipnie. I tu też nie było opinii Rady Społecznej SP ZOZ a dla przykładu jeżeli odwoływano P.Zielińską taka opinia na Radzie Społecznej była 29 lipca br. Chcieliśmy wiedzieć na jakich warunkach i dlaczego bez takiej opinii. Chcieliśmy uzyskać więcej informacji na ten temat.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że Rada Społeczna SP ZOZ była zwołana na prośbę pana Dyrektora SP ZOZ i punkty porządku posiedzenia były zaproponowane przez pana Dyrektora. Opinii Programu Restrukturyzacji w porządku nie było, ponieważ nie było takiej potrzeby. Rada Powiatu dwukrotnie zajmowała się już tym tematem na Komisji Zdrowia i dzisiaj na sesji będzie to omawiane. Odnośnie opinii powołania Dyrektora SP ZOZ poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie.

Radca prawny E.Frąckowska powiedziała, że nie ma takiego wymogu prawnego opiniowania powołania Dyrektora SP ZOZ.

Radny L.Bramorski powiedział: „Jest to bardzo ważne wydarzenie powołanie Dyrektora największego zakładu pracy. To powinno się oficjalnie ogłosić, gratulować wyboru. Gratuluję ci Jurku, żebyś podołał temu czego się a jednocześnie współczuję. Ustosunkowując się do wypowiedzi Dyrektora przyjąłem to jako miłe życzenia, dobry kierunek działania, ale nic poza tym. Nie ma nad czym dyskutować w dniu dzisiejszym. Chciałbym poruszyć pewne punkty i uzyskać odpowiedzi na nie. To co mieliście dać jest zamknięte a teraz chodzi o pozyskanie większych pieniędzy. Do 2 listopada był termin zdania kontraktów do Funduszu i to na pewno zostało zrobione. To co postanowimy dzisiaj, co Pan Dyrektor zrobi dalej będą walką o dalsze pieniądze. Nikt nie będzie rozmawiał o neurologii jak nie będzie tomografu. Za ile chcecie kupić tomograf ? Ile wydaliście na badania dotychczasowe ? W ilu latach zwróci się zakup tego tomografu? Czy ten Dobrzyń daje straty czy zyski ? Cały czas również mówimy, żeby oddać kuchnię i pralnię. Czy zrobiliście jakiś rachunek? Ile kosztuje teraz wyżywienie? Czy nie można na tym zarobić? Jeżeli są wielkie straty to trzeba się przyjrzeć dlaczego.”

Starosta P.Gesicki odpowiedział radnym: „Umknęło mi to, że P.Szyjkowski został powołany Dyrektorem. 6 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, w którym uczestniczyło 14 radnych i przedstawiciele związków zawodowych. Na tej komisji omawiany był też Program Restrukturyzacji, który przedstawił P.Dyrektor. Wynikła sprawa, że zbliża się okres podpisywania kontraktu. Trzeba uruchomić pewne procedury pozyskania środków. Na tym spotkaniu poinformowałem, że po spotkaniu zwołuję Zarząd i powołuję P.J.Szyjkowskiego na stanowisko Dyrektora SP ZOZ. Warunki takie same jak poprzedniego Dyrektora. Powołanie Dyrektora sugerowali członkowie komisji jak i sam zainteresowany, ponieważ w tej wyjątkowej sytuacji musi być powołany Dyrektor nie pełniący obowiązki. Były też gratulacje. Jeżeli panowie czujecie się niedoinformowani to przepraszam.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski powiedział: „Odnośnie tomografu komputerowego. W Programie przedstawiłem aspekty medyczne i to co zamierzam i to co chcemy zrobić. To było konsultowane ze specjalistami w odpowiednich dziedzinach. Tomograf komputerowy konsultowałem z panem profesorem Laskiem, który pełni nadzór nad radiologią w woj. Kujawsko-Pomorskim, który zna potrzeby, zna aspekty płatności za tego typu badania. Jest pozytywna opinia i są stosowne dokumenty. W sprawie tomografii komputerowej zasiągnęliśmy opinii pani profesor Książkiewicz konsultanta dla neurologii, która widzi to za zasadne. Nie zamykając oddziału neurologii uczynić wszelkimi sposobami i środkami, aby był tomograf komputerowy. Oddział neurologii powiększyć o pododdział leczenia urazów i prowadzenia rehabilitacji wczesnej pourazowej. Jest to dla dobra pacjentów i mieszkańców tego powiatu. Ilość urazów jaka przypada na powiat lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński jest epidemiologicznie określona i my liczyliśmy, że z tego tytułu uzyskamy około 60% ceny komputera wyjściowego. Są dodatkowe koszty dowozu pacjentów do Włocławka na badania. Zarabia DIAGMED lub szpital wojewódzki we Włocławku . Zakup tomografu komputerowego jest to kwota 1 mln. 300 tyś.zł. Rada przed zakupem musi taką decyzję podjąć. Podczas rozmów z Funduszem wystąpiliśmy o zagwarantowanie świadczeń tych usług od 1 lipca 2005 roku. W II półroczu, żeby w planowaniu NFZ przyjął taką wersję. Wpłynie to też na poprawę kondycji finansowej, zmieni się poziom referencyjności co również ma wpływ na wysokość kontraktu.

Kuchni na dzień dzisiejszy nie będziemy zamykać. Kuchnia ma specyficzne wymogi jeżeli chodzi o leczenie chorych. Jedynie rozważamy zamknięcie kuchni mlecznej. Mamy zamiar zmienić system kotłów. W tej chwili mamy kotły parowe i to jest dość duży nakład energii. Mamy zamiar zastąpić w miarę możliwości kotłami elektrycznymi. Zdecydowanie jesteśmy za zamknięciem pralni. Sprzęt tam znajdujący się wymaga wymiany. Ten sprzęt dopuszczony jest warunkowo, ponieważ nie spełnia norm bezpieczeństwa pracy oraz norm sanepidowskich. Wyjście z pralnią na zewnątrz będzie opłacalne. Bierzemy pod uwagę wersje mieszaną. Chcemy zaproponować części pacjentom korzystanie z pościeli jednorazowej, której koszt wynosi 2,60 zł. Pranie w kilograma bielizny kosztuje 2,80 zł. Ciężkie stany by miały pościel klasyczną, która będzie prana na zewnątrz. Materace, zastosowanie komory dezynfekcyjnej, która będzie odpowiadała normom sanepidowskim. Było to konsultowane z Sanepidem. Też z tego tytułu będą korzyści.

Dobrzyń n/Wisłą przynosi zdecydowanie straty. Kuchnię, pralnię trzeba dostosować do wymogów. Brak jest windy. Dostosowanie do obecnych wymogów byłby to koszt 600 tyś. zł. W Dobrzyniu jest ogrzewanie olejowe. W chwili kiedy tego Zakładu nie stać na zakup paliwa a powierzchnia w szpitalu jest pusta to utrzymywanie tego ZOL mija się z celem.

Około połowy listopada mam zamiar zapłacić jedną pensję pracownikom SP ZOZ.”

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi za przedstawienie Programu.

Radny A.Czajkowski zwracając się do Dyrektora powiedział: Nie chodzi mi o szczegółowe dane, ale biorąc za podstawę kontrakt z tego roku i to co pan planuje, czyli ten kontrakt wzrośnie i z drugiej strony oszczędności, które Pan planuje, jak ten wynik będzie wyglądał i od kiedy będzie na plus ? I od kiedy tak naprawdę zacznie funkcjonować?


Radca prawny SP ZOZ J.Bieniek odpowiedział radnemu: „Przedstawione przez nas dane cały czas ulegają zmianie, ponieważ pojawiają się nowe okoliczności w trakcie negocjacji z NFZ. Przy opracowywaniu tego projektu szczegółowych danych finansowych korzystaliśmy z wiedzy Pana Z.Michalaka, który danymi statystycznymi i negocjacjami z Kasą Chorych zajmuje się od lat i mogę powiedzieć z cała odpowiedzialnością, że jest to człowiek bardzo znający się na rzeczy, który robi bardzo realistycznie. Te dane pochodzą ze źródeł uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z działu statystyki medycznej.

Odnośnie zakupu tomografu komputerowego P.Z.Michalak sporządził dane demograficzne wynikające z liczby udarów na terenie naszego województwa. Przyjął, że przynajmniej 60% pacjentów może trafić do nas. Są to procedury wysoko specjalistyczne, wysoko płatne. Są danymi realistycznymi. W trakcie negocjacji z NFZ te dane są płynne. W momencie kiedy będziemy mieli podpisany kontrakt, gdzie będziemy mogli liczyć przychód z NFZ i będziemy mogli liczyć koszty i redukcję tych kosztów to będziemy mogli przedstawić szczegółowy program finansowy na rok 2005, 2006 i 2007.

Radny A.Czajkowski powiedział: „Załóżmy, że w dniu dzisiejszym szpital pozbywa się wszelkiego zadłużenia i nie ma żadnych zajęć komorniczych. Wprowadzony zostanie Program. Kiedy Zakład zacznie odnosić skutek, kiedy zacznie funkcjonować na plus ? W jakim okresie czasu, pół roku, rok?

Radny L.Bramorski przeczytał zdanie z Programu „Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną SP ZOZ. Właśnie chcemy taki plan”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział: „Planu finansowego nie możemy założyć w dniu dzisiejszym, ponieważ nie mamy jeszcze podpisanego kontraktu z Narodowych Fundusze Zdrowia na 2005 rok.

Radny L.Bramorski odpowiedział: „Plan muszę założyć dziś a nie czekać co mi dadzą.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział: „Plan, który my zakładaliśmy czyli wersje minimalną, mieliśmy na uwadze kontrakt roku bieżącego. To też jest sprawa płynna, ponieważ na ostatnim spotkaniu w NFZ dowiedziałem się, że Fundusz skłonny jest dołożyć tych pieniędzy. Plan finansowy, jeżeli będzie podpisany kontrakt. Musi się bilansować w ciągu miesiąca. Nie mogę wydawać więcej niż dostanę z NFZ.

W tym roku się nie bilansowało około 700 tyś. zł. miesięcznie.

Plan finansowy jest realny dopiero wówczas kiedy będzie podpisany kontrakt z NFZ. W programie dzisiejszej sesji jest zaproponowane powołanie komisji do prześledzenia sytuacji w naszym Zakładzie. Będziemy na bieżąco o tych sprawach informować Komisję Zdrowia, Starostę jako, że cały czas jeszcze powiat jest założycielem SP ZOZ i odpowiadamy przed państwem.”

Starosta P.Gęsicki powiedział: „ My wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy. Mówimy o budżecie. Istotnym jest przyszłoroczny budżet i na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie mówić o finansach jak nie jest podpisany kontrakt na 2005 rok. Wczoraj na Konwencie Starostów mówiono o 5% wzroście w stosunku do 2004 roku, ale jak weźmiemy wzrost i inflację to może być mniej. Trudno jest przedstawić cyferkami tak dokładnie, co będzie. Jest bardzo ważne, żeby ten Plan był jak najszybciej przyjęty, żebyśmy wiedzieli jak będziemy wychodzili z tej sytuacji.”

Radny A. Antoszewski powiedział: „ Wiemy w jakim kierunku idziemy. Po co przedłużać dyskusję. Pan Dyrektor dał Program Restrukturyzacji . Na ogólne zagadnienia szpitalne nie dyskutujemy, tylko dyskutujemy stronę finansową, ekonomiczną. Co jest za problem, że na podstawie kontraktu z tego roku robimy plan biznes, przyjmujemy realne założenia, później poprawiamy jak będzie podpisany kontrakt. Skończmy dyskusję. Zakład, który wymaga w tej chwili zaciągnięcia kredytu, żeby jakoś funkcjonował i to jest ważna sprawa.”

Przewodniczący Rady powiedział: „ Przychylam się do wniosku radnego A.Antoszewskiego i wniosku K.Bejnara, że to co było możliwe to pan Dyrektor już zrobił, natomiast nie możemy od niego wymagać rzeczy niemożliwych. Wydaje mi się, że ten Program Restrukturyzacji musi być przyjęty, żeby dalej pan Dyrektor mógł funkcjonować i działać.”

Radny S.Błażejewski powiedział: „ Musimy w trybie przyśpieszonym głosować Plan P.Dyrektora, żeby dać pole działania. Pan Dyrektor musi wziąć kredyt, bo bez tych pieniędzy nie ruszy. My po raz kolejny jesteśmy stawiani pod ścianą z kolejnym programem restrukturyzacji. My musimy i będę głosował za.”

Następnie zapytał co się stanie z lokalizacją karetki w związku ze sprzedażą Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniu n/Wisłą, której właścicielami stały się trzy gminy.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski odpowiedział, że karetka nadal będzie stacjonować w Dobrzyniu n/Wisłą tylko zmieni lokal. Będzie nadal obsługiwała Dobrzyń n/Wisłą, Wielgie i Tłuchowo zgodnie z programem ratownictwa województwa.

Następnie Dyrektor podziękował gminom: Tłuchowo, Wielgie, Dobrzyń n/Wisłą i Starostwu za zakup karetki. Radnym koalicji Zgody i PSL oraz wszystkim ludziom dobrej woli z Lipna i powiatu lipnowskiego za pomoc dla szpitala.

Radny A. Czajkowski powiedział: „ Panie Przewodniczący bardzo dobrze się dzieje, że radni są tak dociekliwi, ponieważ się dużo uczą. My półtora roku temu przyjęliśmy Program Naprawczy i niewiele z niego wyniknęło i może to było półtora roku stracone. Więc teraz chcemy dowiedzieć się wszystkiego, ponieważ mamy podjąć jakąś decyzję i to lepiej jak P.Dyrektor wyjdzie dziś zmęczony naszymi pytaniami bo konsekwencje są proste. Naszą rolą jest przyjąć bądź nie program, ale realizował go będzie pan Dyrektor i na niego spadnie jakieś ewentualne niepowodzenie. Jeżeli pan Dyrektor podziękował określonym radnym z określonej opcji politycznej , ja też podziękuję, bo to jest ważne, że coś robią, cieszę się z tego bardzo bo cel jest jeden tylko, jeżeli pan Dyrektor zaczyna od polityki już wiem co będzie dalej, będzie źle.”

Radny A.Rafiński dodał, że składkę na szpital wpłacili także radni z klubu radnych SLD i Samoobrony.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział, że podziękował wszystkim za pomoc dla szpitala w tej trudnej sytuacji.

Radny L.Bramorski odczytał § 10 Statutu SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie.

Radny A.Antoszewski Powiedział: „ Żeby podjąć tę uchwałę to musi być opracowany plan biznes. On w części może być przyjęty „

Przewodniczący Rady odpowiedział, że była dyskusja odnośnie Programu, teraz zwraca się do radnych o pytania czy uwagi do przedstawionej uchwały.

Radny A.Czajkowski powiedział: „Myślę, że pan Antoszewski bardzo mądrą myśl poddał, być może należy tylko zmodyfikować coś, ponieważ pan Dyrektor i pan mecenas przyznają, że programu finansowego nie ma, ale mogą to być założenia do programu i to nie przeszkadza absolutnie ani panu Dyrektorowi ani reszcie pracownikom do stosowania tych założeń. Jeżeli będzie program gotowy, pan dyrektor z tego co słyszę się śpieszy, wtedy kiedy będzie miał wszystkie dane, wtedy możemy nazwać to programem.”

Przewodniczący Rady zwracając się do radnego A.Czajkowskiego powiedział:

Wypowiedziałem się na ten temat i również radny K.Bejnar na początku powiedział, że ten program daje możliwości działania panu Dyrektorowi. Jeżeli teraz na tej sesji nie przyjmiemy tej uchwały okaże się, że pan Dyrektor po prostu będzie działał w zawieszeniu. Pan Dyrektor zobowiązuje się jak najszybciej, jak będzie miał pewne dane przedstawić biznes plan, będzie to uzupełnienie tego programu.”

Radny K.Kwiatkowski powiedział: „była dyskusja w tym temacie i każdy miał prawo dyskutować. Pan Przewodniczący odczytał uchwałę i jeżeli ktoś ma zastrzeżenia zagłosuje przeciw, nie będzie za tym programem. Padło stwierdzenie, że półtora roku temu przyjęliśmy program i z tego programu nic dobrego nie wynikło . Nie zgodzę się z tym. Przez te półtora roku dobijaliśmy się o pewne zasady funkcjonowania szpitala. Nie wiedzieliśmy na jakiej zasadzie szpital istnieje, nie mogliśmy się dowiedzieć o zadłużenie Zakładu. Skutek jest taki, że dyskutujemy o tym co się stało faktem. Ten zakład opieki nie ma już innej możliwości. To dobrze, że znalazł się taki, który chce jeszcze cokolwiek dla tego szpitala zrobić. Zainteresowanie jest tak samo nasze w terenie. Róbmy wszystko, żeby przestać dyskutować w tych tematach. Apel, dajmy spokój tej dyskusji, głosujmy a co jeszcze w trakcie okaże się nie tak na pewno jeszcze w tym gronie będziemy starali się dyskutować i naprawić.”

Radny L.Bramorski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ w Lipnie: „ Kochany Jurku życzę ci powodzenia, ale ja w to nie wierzę. Mogę powiedzieć po chrześcijańsku „Szcześć Boże”, bo jedynie Bóg ci może pomóc.”


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski podziękował radnym za podjęcie uchwały i powiedział, że będzie na bieżąco informował Radę o jej realizacji.

  • zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Radny K.Bejnar poinformował, że w dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie gdzie został przyjęty Statut, zostały naniesione następujące zmiany:

Na str. 2 w § 7 pkt. 1 obszar działania Zakładu obejmuje teren: dopisać zdanie „ przede wszystkim „

Na str. 3 gdzie jest wytłuszczony druk Poradnia laryngologiczna dla dorosłych i dla dzieci wykreślić słowo „ zapobiegawcze”

Na str. 6 w ostatnim akapicie skreślić cyfrę 4

Str. 7 zdanie powinno być niżej „ Pracownia tomografii komputerowej.” zamiast Zakład Rtg. powinno być „ Zakład radiologii diagnostyki obrazowej”

Na str. 11 w § 24 w ostatnim wersie zamienić § 24 na § 23.

Następnie poinformował, że zgodnie z dyskusja i sugestią Rady Powiatu na poprzedniej sesji zostały naniesione poprawki do Regulaminu pracy RS SP ZOZ, głównie dotyczące zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia. Przegłosowano, że takie posiedzenie zostanie zwołane w terminie do 7 dni na wniosek pisemny przynajmniej 3 członków Rady Społecznej SP ZOZ.

Radny L.Bramorski poprosił o interpretację § 26 „ Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Zarządu Powiatu w Lipnie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Zarządu jest ostateczna. „

Radca prawny SP ZOZ J.Bieniek odpowiedział, że to wynika z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Radny A.Czajkowski zapytał czy Zarząd Powiatu może utworzyć SP ZOZ ?

Radca prawny SP ZOZ J.Bieniek odpowiedział, że nie może na to pytanie odpowiedzieć.

Radca prawny T.Spryszyński przedstawił interpetację art. 46 ustawy o zoz.

Następnie radca prawny SP ZOZ J.Bieniek powiedział, że wspólnie z radcą prawnym Starostwa doszedł do wniosku, że interpretacja art. 46 ustawy o zoz i ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje na to, że zapis w § 26 powinno być odwołanie do Rady Powiatu nie Zarządu Powiatu.


Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały z propozycją przedstawioną przez radnego K.Bejnara.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za”


  • przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski zapytał jakie jest umocowanie prawne tej kontroli.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że do przeprowadzenia kontroli w SP ZOZ przez komisje potrzeba jest uchwała Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


8. Wnioski i zapytania

Nie było


9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Nie było


10.Sprawy różne i komunikaty

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P.Gęsickiemu, który poinformował radnych, iż w dniu wczorajszym w Mogilnie odbył się Konwent Starostów. Tematami była opieka społeczna i sprawy związane z oświatą. Była też dyskusja odnośnie służby zdrowia.

Poinformował, że w najbliższych dniach przyjdzie dodatkowa transza z NFZ. Były pytania ile z tych 22 mln. zł zostanie przekazanych do szpitali powiatowych. Odpowiedzi nie było. Bardzo długo mówiono o szkolnictwie, o nowych maturach. Obligatoryjnym obowiązkiem jest przeprowadzenie próbnej matury, ale Ministerstwo na to nie ma pieniędzy. Pani Dyrektor z Komisji Wojewódzkiej z Gdańska zwróciła się z prośbą, żeby Starostowie przekazali środki. Starosta może dać ale musi uzyskać akceptacje Rady. Powiedział: „Uczulam państwa, będziemy się starali. To są istotne rzeczy, Począwszy od druku nie ma nic. Będzie 1 druk dla szkoły i dalej musi radzić sobie dyrektor. I tu musimy pomóc. Jest to obciążenie finansowe. Sprawa opieki społecznej była szeroko poruszana. Chodzi o domy opieki społecznej. U nas jest dobrze, jest pełna obsada i tu chwała P.Dyrektor, ale są domy pomocy społecznej na terenie naszego województwa gdzie brak jest 10 –15 osób. Jeżeli nie ma pełnej obsady to nie ma dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Poruszano problem rodzin zastępczych i domów dziecka. Na 2005 rok nie mamy środków. Musimy wygospodarować środki własne a to jest kwota 1mln.200 tyś.zł.

Odnośnie tomografu komputerowego, też powinniśmy pomóc w tym zakupie. Powinniśmy się zastanowić czy nie sfinansować nawet w całości.

Podsumowujący konwent jeszcze w grudniu odbędzie się u nas w naszym powiecie.”

Wicestarosta K.Klimaszewski poinformował, że w dniu wczorajszym teren powiatu odwiedził Dziekan i Prodziekan Wydziału Rolnictwa z ATR w sprawie utworzenia oddziału zamiejscowego. Wicestarosta powiedział: „ potrzebne są trzy rzeczy: ich wola- jest, nasza wola – jest , zostały tylko potrzeby. Aby oddział mógł funkcjonować musi być przynajmniej 30 osób. I tu jest prośba do Dyrektorów szkół.” Ponadto poinformował, że jest zapowiedziana wizyta przedstawicieli z Wydziału Mechanizacji.

Skarbnik B.Małkiewicz zwróciła się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 r w uchwale wcześniej przyjętej, ponieważ przed chwilą otrzymała wniosek z Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie zmian w planie środka specjalnego. Zwiększenie przychodów na kwotę 13 tyś.zł. i wydatków na kwotę 18 tyś.165 zł oraz przeniesienie między paragrafami.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 16 głosami „za” przyjęli zgłoszone zmiany w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Starosta P.Gęsicki zwrócił się z prośba do radnych o rozpoczęcie prac nad budżetem powiatu lipnowskiego na 2005 rok, aby pod koniec roku można było go przyjąć.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XX sesji został wyczerpany i zamyka obrady XX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur


Powiadom znajomego