W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XVI/2004 z XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

Protokół Nr XVI/2004
z XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 czerwca 2004 rokuXVI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 29 czerwca 2004 rokuw sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 900 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1120.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 14 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecni radni : A.Antoszewski, S.Błażejewski, L.Bramorski, Z.Lewandowski,K.Urbański,

W trakcie trwania sesji przybyli radni: S.Błażejewski, L.Bramorski, K.Urbański Stan Rady wynosił 17 radnych.

/ lista obecności w zał. /


3 Powołanie Sekretarza obrad.
Na Sekretarza obrad został powołany radny T. Wiewiórski.


4. Przyjęcie protokółu z XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 9 dwóch uchwał w sprawie:

 • podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/.

 • podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Mysłakówko – Koziróg Leśny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/.


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad / część pierwszą /

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

 7. Informacja o stanie dróg powiatowych

 8. Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

 • ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne

 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

 • warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

 • wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 • powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 • ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/.

 • podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Mysłakówko – Koziróg Leśny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty

 4. Zakończenie


II część / godz. 1400/ wspólne posiedzenie Radnych Rady Powiatu Rypińskiego i Lipnowskiego / na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Rypińskiego / Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Jawor” w Skępem.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie informacji o stanie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem lasów niepaństwowych na terenie powiatu lipnowskiego i rypińskiego.

 2. Zwiedzanie ścieżki edukacji przyrodniczo-leśnej

 3. Biesiada przy ognisku.


6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.
Starosta P. Gęsicki przedstawił najistotniejsze sprawy z posiedzenia Zarządu Powiatu w okresie od 28 kwietnia 2004r. do dnia 29 czerwca 2004r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


7.Informacja o stanie dróg powiatowych.
Przewodniczący Rady poprosił J.Ryskowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie informacji o stanie dróg powiatowych. / informacja w załączeniu /

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie ewentualnych pytań.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji o stanie dróg powiatowych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli informacje jednogłośnie.


8. Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego.
Przewodniczący Rady udzielił głosu A.Smużewskiej Naczelnik Wydziału OKSZ, która przekazała analizę / Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego w załączeniu /

Ponadto przekazała informację, iż laureatem na Centralnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej został Tomasz Mróz uczeń ZS w Lipnie. Zarząd Powiatu przyznał jednorazowe stypendium.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter dodał, iż ucznia T.Mroza prowadziła P.L.Iwińska. Zaznaczył, że jest to wielkie osiągnięcie.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że analiza była dogłębnie dokonywana na posiedzeniu Komisji Oświaty i Budownictwa w obecności dyrektorów jednostek i placówek oświatowych. Komisje nie wniosły zastrzeżeń. Wnioski i sugestie obu komisji z ubiegłego roku zostały zrealizowane w jednostkach oświatowych. Współpraca między Komisją a Zarządem układa się bardzo dobrze. Podobnie jak w ubiegłym roku odbyła się lustracja placówek oświatowych w dniach 14 i 15 czerwca br. przez obie komisje. W dniu 23 czerwca br. nastąpiło podsumowanie tej lustracji. Komisje po analizie i zweryfikowaniu wszystkich sugestii dyrektorów uznały, że najpilniejszymi potrzebami inwestycyjno-remontowymi lustrowanych jednostek są:

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

 • wymiana okien w sali gimnastycznej

 • zakup pojemników na paliwo i przygotowanie pomieszczeń do tych pojemników.

Zespół Szkół w Lipnie

 • przełożenie parkietu w sali gimnastycznej

 • wymiana węzła cieplnego

Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą

 • remont sanitariatów dla uczniów,

 • wymiana rynien i blacharki na szkole, sali gimnastycznej

 • wymiana okien w łączniku

Zespół Szkół w Skępem

 • wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej

 • remont pokrycia dachowego na budynku głównym i na budynku internatu

Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie

 • wymiana okien

Bursa Szkolna w Lipnie

 • wymiana okien


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie

 • wymiana podłóg

 • malowanie pomieszczeń

 • zakup mebli

 • remont sanitariatów lub przeniesienie do innego budynku.

Komisje stwierdziły, że budynek i pomieszczenia Poradni są w najgorszym stanie technicznym ze wszystkich lustrowanych jednostek.

Przewodniczący Komisji Oświaty w imieniu obu komisji podziękował za umożliwienie lustracji, przyjęcie i pobyt komisji w jednostkach. Wskazał, że dyrektorzy jednostek dbają o posiadane mienie w miarę posiadanych możliwości. Przekazał gratulacje uczniowi T.Mrozowi i P. Iwińskiej z ZS w Lipnie. Następnie poinformował o Targach Pracy, które odbyły się w kwietniu br. przy pomocy Młodzieżowego Biura Pracy i Komendy Wojewódzkiej OHP przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy.

Radny S.Błażejewski zapytał jak daleko są posunięte rozmowy na temat otwarcia zamiejscowej placówki Wyższej Szkoły w Skępem.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że odbyła się wizyta Rektora z przedstawicielami Uczelni Bydgoskiej. W najbliższym czasie odbędzie się wizyta Dziekanów 3 Wydziałów tych kierunków , które cieszyły się największym zainteresowaniem w przeprowadzonej ankiecie.

Nie jest możliwe uruchomienie tej szkoły w tym roku, ponieważ prace przygotowawcze trwają 9 miesięcy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Analizy i oceny funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli analizę jednogłośnie.


9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  - zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Projekt uchwały i autopoprawkę omówiła B. Małkiewicz p.o Naczelnika Wydziału Finansowego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /  - ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne

Projekt uchwały omówiła B. Małkiewicz p.o Naczelnika Wydziału Finansowego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /  - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /  - warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawioną uchwałę.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

  - wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawioną uchwałę.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 14 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących. / tekst uchwały w załączeniu /


Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

 

  - powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady poinformował, że odnośnie tej uchwały były konsultacje z przewodniczącymi klubów. Przewodniczący klubów przedstawili swoje propozycje do Rady Społecznej.

Następnie poprosił Starostę o uzasadnienie uchwały.

Starosta P.Gęsicki poinformował, że 16 lipca br. upływa kadencja powołania Rady Społecznej z 1999 r. Ustawa nakłada obowiązek powołania nowej Rady Społecznej, która będzie działała od 17 lipca br.

Starosta P.Gęsicki zaproponował powołać Wicestarostę K.Klimaszewskiego na Przewodniczącego Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił kandydatury na członków Rady Społecznej zaproponowane przez przewodniczących klubów:

 • Krzysztof Bejnar,

 • Barbara Kania,

 • Sławomir Błażejewski,

 • Aleksander Czajkowski,

 • Józef Szmelter

Zwrócił się do radnych z pytaniem czy są inne kandydatury.

Innych kandydatur nie było.

Następnie zwrócił się do zgłoszonych kandydatów o wyrażenie zgody.

Wicestarosta K.Klimaszeski, radni: Krzysztof Bejnar, Barbara Kania, Sławomir Błażejewski, Aleksander Czajkowski, Józef Szmelter wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

 

  - ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

  Przewodniczący Rady poinformowała, że odnośnie tej uchwały też były konsultacje z szefami klubów. Kandydaci byli asygnowani przez kluby. Są to następujący radni: Bejnar Krzysztof – Przewodniczący Komisji, Ofmańska Renata – członek, Baranowski Marek – członek, Kania Barbara – członek, Urbański Krystian – członek, Bramorski Lech - członek i przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie Sławomir Łańcucki.

  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

  Następnie zwrócił się do kandydatów o wyrażenie zgody. Kandydaci kolejno wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

  - podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawioną uchwałę.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


  - podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Mysłakówko – Koziróg Leśny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawioną uchwałę.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


10. Wnioski i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter powiedział, iż ze sprawozdania złożonego przez Pana Starostę wynika, że jednostki występują o podwyższenie wynagrodzenia / zatwierdzenie wartości jednego punktu/. Zwrócił się z prośbą do P.Starosty o uwzględnienie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa po analizie budżetu. Zaznaczył, że płace w Starostwie są bardzo niskie w porównaniu z innymi jednostkami.

Starosta P.Gęsicki, odpowiedział, że po półrocznej analizie stosowne decyzje będą podjęte w stosunku do tych jednostek, które się zwróciły. Natomiast w administracji w budżecie nie jest wpisana podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w tym roku. Po analizie budżetu, jeżeli taka możliwość będzie to po przyzwoleniu Komisji Budżetu uwzględni podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Radny A.Rafiński powiedział, że przed budynkiem Starostwa jest piękny pomnik przyrody - kasztanowiec. Zwrócił się z prośbą czy nie było by możliwe wygospodarowanie jakiejś kwoty pieniędzy na ochronę tych kasztanowców przed szrotóweczką.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że kasztanowiec był zaszczepiony ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są plamki na liściach, ale liście nie spadają. Szczepienie powinno się powtórzyć, gdyż jedno szczepienie nie zapewni skuteczności w 100%.


11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Odpowiedzi były udzielone w pkt.10.


12.Sprawy różne i komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował, że II część - spotkanie Radnych Rady Powiatu Lipnowskiego i Radnych Powiatu Rypińskiego odbędzie się w Skępem.

Starosta P.Gęsicki zwrócił się z prośbą, żeby Rada w całości spotkała się w Skępem. Jest to spotkanie zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Rypińskiego.

Radny T.Wiewiórski poinformował radnych, że 17 czerwca w gm. Wielgie odbyła się „biała niedziela”. Akcja miała na celu zbliżenie lekarzy specjalistów do pacjentów potrzebujących wsparcia i pomocy lekarzy specjalistów. Z tej akcji skorzystało 800 osób. Udział wzięło 15 specjalistów lekarzy z powiatu lipnowskiego, ze szpitala we Włocławku i Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Podziękował wszystkim lekarzom specjalistom za wsparcie tej inicjatywy. Podziękował w imieniu organizatorów radnemu L.Bramorskiemu i jego ekipie i złożył na jego ręce podziękowania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XVI Sesji został wyczerpany. Zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

O godz. 1400 odbyło się wspólne posiedzenie Radnych Rady Powiatu Rypińskiego i Lipnowskiego / na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Rypińskiego / w Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym „Jawor” w Skępem.

z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie informacji o stanie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem lasów niepaństwowych na terenie powiatu lipnowskiego i rypińskiego.

 2. Zwiedzanie ścieżki edukacji przyrodniczo-leśnej

 3. Biesiada przy ognisku.


Protokółowała
Maria Mazur


Powiadom znajomego