W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XIV/2004 z XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 roku

 

Protokół Nr XIV
Z XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 marca 2004 roku


XIV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 31 marca 2004 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1630.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 11 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecni radni : L.Bramorski, K.Bejnar,A.Czajkowski, K. Kwiatkowski Z.Lewandowski, R.Ofmańska, K.Urbański, P.Wojciechowski.

W trakcie trwania sesji przybyli radni: L.Bramorski, A.Czajkowski, R.Ofmańska. Stan Rady wynosił 14 radnych.

/ lista obecności w zał. /


3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny W. Rumiński.


4. Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do porządku obrad: wprowadzenie pkt. 6 Przedstawienie informacji dotyczącej prac nad herbem powiatu lipnowskiego. Pozostałym punktom zmienić kolejność.

Uzasadnił to tym, że na sesji obecny jest P Profesor Pakulski, który opracowywał projekty herbu powiatu lipnowskiego i przedstawi radnym taką informację.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym 13 głosami za przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 6. .Informacja dotycząca prac nad herbem powiatu lipnowskiego.

 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 9. .Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji.

 • przekształcenia 3-letniego Technikum Rolniczego Wieczorowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w 3 letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 • przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.Romualda Traugutta w Lipnie w 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

 • przekształcenia 3-letniego Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im.Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 3-letnie Technikum Uzupełniające.

 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

 • sprzedaży gruntu będącego pasem drogowym drogi powiatowej Józefkowo-Skępe w miejscowości Wioska i Skępe w drodze bezprzetargowej na poszerzenie działek siedliskowych

 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku.

 • postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

 • uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie powiatu lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

 • uchwalenia „ Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2011”

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie


6. Przedstawienie informacji dotyczącej prac nad herbem powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady poprosił prof.dr.hab.Jana Pakulskiego o przedstawienie informacji. / informacja w załączeniu /

Radny A.Rafiński zabierając głos powiedział, że radni powinni dostać kserokopie tych projektów herbów i w komisjach je zaopiniować. Zwrócił się z pytaniem czy sosna z Logo Powiatu może być przyjęta w herbie.

Profesor .J.Pakulski odpowiedział, że znając opinie Komisji Heraldycznej, ma być to bardziej sosna symboliczna. Natomiast jeżeli Radzie zależy na wprowadzeniu tego drzewa należy tę sosnę zmodernizować, żeby odpowiadała wymogom Komisji Heraldycznej.

Wicestarosta K.Klimaszewski poinformował, że P.Profesor J.Pakulski był na posiedzeniu Zarządu i były omawiane trzy pierwsze warianty tego projektu. Nasunął się wniosek żeby uwzględnić drzewo z Logo Powiatu i twarz starca, żeby była nie współczesna tylko historyczna związana z ziemią dobrzyńską. Te dwa elementy drzewo z Logo i twarze z podobizną Kazimierza Wielkiego były by utożsamiane z powiatem lipnowskim.

Radny L. Bramorski powiedział, iż uważa, że nie jest to temat pilny, aby na dzisiejszej sesji był przyjmowany. Wskazał, że dobrze by było, żeby społeczeństwo wypowiedziało się na ten temat i żeby to zaakceptowało. Można to pokazać poprzez TV Kablową, media i na następnej sesji zdecydować biorąc pod uwagę zgłoszone opinie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytanie do Profesora Pakulskiego, czy te 5 wersji projektu herbu, które zostały przedstawione mają szansę być zakwalifikowane przez Komisję Heraldyczną.

Profesor .J.Pakulski odpowiedział, że do komisji należy przekazać najwyżej dwie wersje projektu herbu. Wskazał, że jest również za tym, aby pozwolić wypowiedzieć się społeczeństwu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że najlepiej będzie, jeśli te 5 projektów herbu zostanie przedstawionych do konsultacji społeczeństwu i z pośród nich 2 projekty o najwyższym poparciu zostaną przesłane do Komisji Heraldycznej.

Następnie podziękował profesorowi Pakulskiemu za przedstawienie informacji i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.


7.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Radny L.Bramorski zaproponował, aby zmienić system składania sprawozdania przez Starostę z prac między sesjami. Wskazał, że protokóły z posiedzenia Zarządu otrzymują Przewodniczący Klubów i większość radnych wie co jest na posiedzeniach Zarządu. Pan Starosta powinien przekazać informację tylko wtedy gdy są jakieś zmiany.

Starosta P. Gęsicki przedstawił najistotniejsze sprawy z posiedzenia Zarządu w okresie od 11 lutego 2004r. do dnia 30 marca 2004r.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady poprosił M.Zielińską Dyrektor SP ZOZ w Lipnie o krótkie przedstawienie sprawozdania. / sprawozdanie w załączeniu /

Radny J.Szmelter powiedział, że ze sprawozdania wynika iż kontrakt na 2003 rok został podpisany na kwotę 21 mln.732 tyś.zł. a wartość wykonanych usług była niższa. Jakby ten kontrakt był większy to i tak by nic nie dało, bo te usługi nie byłyby i tak wykonane. Program Naprawczy nie jest realizowany. Strata szpitala nie wynosi 5 mln. zł tylko 7 mln. zł. Ze sprzedaży nieruchomości wpłynęło 2 mln. zł. Wiele czynników jest zaniechanych w tym Programie.

Z-ca Dyrektora d/s Medycznych N.Piela odpowiedział, że wartość kontraktu w 2003 roku wynosiła 21 mln. 700 tyś.zł. a wartość wykonanych usług 21 mln.250 tyś.zł. Była to niedopłata – niewykorzystana część pieniędzy około 500 tyś.zł. Zaznaczył, że nie jest tak łatwo wykorzystać wszelkiego rodzaju świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Za każdy miesiąc należy przedstawić sprawozdanie z wykonania usług i dopiero uzyskuje się pieniądze. Nie można w warunkach służby zdrowia zaplanować wykonania wszystkich usług i wartości wyprodukowanych usług. Można to zrobić w zakładzie produkcyjnym. Obecnie w Narodowym Funduszu Zdrowia każda z procedur wykonanych na rzecz pacjenta jest wyceniana w innej wartości punktowej a co za tym idzie w innej wartości finansowej. Nie można przewidzieć, że w danej jednostce chorobowej danego pacjenta wyleczy się w pewnym zaplanowanym okresie czasu. Na każdym oddziale medycznym zabezpieczone są wszelkiego rodzaju prace. Nie możemy sobie podzielić funduszu, który spływa co miesiąc na każdego pacjenta i wykorzystywać tylko do momentu wyczerpania tych funduszy, tylko musimy leczyć dalej. Nie można sobie zagwarantować, że w następnym okresie rozliczeniowym nie przyjdzie pacjent, który wymaga większych nakładów. Zwiększenie obłożenia łóżek wiąże się jednocześnie z uruchomieniem dodatkowych procedur a na to Fundusz nie daje dodatkowych środków. Lekarze musza oszczędzać, nie mogą wykorzystać swoich potencjalnych możliwości medycznych bo fundusze przeznaczone na lecznictwo są za niskie.

Radny A.Czajkowski zabierając głos powiedział, że wyjaśnienia Pana Dyrektora nie odpowiadają prawdzie po raz drugi. Pierwszy raz powiedział to na Radzie Społecznej dzisiaj na sesji. Wskazał, że na kwotę 520 tyś. zł. przekroczone są procedury, za które Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci plus 484 tyś.zł. ze str. 10 sprawozdania należy zsumować, gdzie nie wykorzystano kontraktu, nie jest to kwota 484 tyś.zł. tylko jest to kwota 1 mln. 6 tyś. 159 zł. Na tę kwotę nie wykorzystano kontraktu. W specjalistyce nie wykorzystano 177 tyś.zł. Nie jest to monitorowane, więc wychodzą takie sytuacje. Nie można wszystkiego przewidzieć, ale można badać sytuację za poszczególne okresy. Odnośnie tabeli, z której wynikają zobowiązania jest tam kwota 18 mln. 649 tyś.zł. Na ostatniej Radzie Społecznej pierwszy raz usłyszeliśmy pełną kwotę zadłużenia szpitala. Jest to około 35 mln. zł.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie M.Zielińska powiedziała, że zadłużenie wynosi około 30 mln. Natomiast 18 mln. są to zobowiązania wobec dostawców i ZUS. Część zajął komornik. Wskazała, że żaden z dyrektorów szpitali nie jest w stanie określić jakie jest zadłużenie szpitali.

Radny A.Czajkowski powiedział, że taką sytuację można określić jako tragiczną. To co powiedział P.Szmelter 5 mln. straty za rok 2003, sprzedano majątek za około 1 mln. 800 tyś.zł, zmniejszono fundusz płac o około 2 mln. 500 tyś.zł. zmniejszono kontrakt o około 3 mln. zł. Bilans ujemny za 2002 rok był około 3 mln. zł. Gdy weźmiemy pod uwagę bilans strat za 2003 rok – 5 mln. 300 tyś.zł. plus 1 mln. 800 tyś.zł. ze sprzedaży majątku. Razem jest ponad 7 mln. zł. Gdyby ten kontrakt był większy o te 3 mln. zł to i tak sytuacja jest gorsza niż w 2002 roku. Odnośnie wykorzystania łóżek. Na jednym oddziale obłożenie łóżek wynosi 13%. Z Programu Naprawczego wynika, że na tym oddziale miało być 15 łóżek a w sprawozdaniu jest 30 łóżek. Gdyby przeanalizować Program Naprawczy i sprawozdanie to wynika, że Program Naprawczy nie jest realizowany poza zwalnianiem ludzi. Zwrócił się z pytaniem: dlaczego ordynatorzy, którzy doprowadzają do takich strat są dalej ordynatorami? Być może ktoś inny tę sytuację będzie inaczej rozwiązywał. Ze strony 8 sprawozdania wynika, że obłożenie łóżek w szpitalu wynosi średnio 68,3%. Uzyskanie 100% jest niemożliwe, ale dlaczego ta średnia nie wynosi 85%, wynik finansowy byłby inny. Zapytał dlaczego ludzie z uzależnieniami kierowani są do Gostynina nie do Lipna. Zwracając się do P.Dyrektor M.Zielińskiej powiedział, że bardzo się stara. Zapytał czy w szpitalu są ludzie, którzy przeszkadzają Pani w tym żeby było lepiej ?

Powiedział, że gdyby porównać sprawozdanie za 2002 rok to wiele składników jest gorszych za 2003 rok. Zasugerował, że może warto zrezygnować z tego co przynosi straty.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie M.Zielińska odpowiedziała, że przychód ze sprzedaży został ujęty w bilansie. Potwierdziła, że dług się powiększa. Odnośnie obłożenia łóżek powiedziała, że każdy pacjent ma prawo wyboru szpitala. Odnośnie zarzutu nie robienia analiz poinformowała, że są robione np. oddział wewnętrzny ma limit w tym roku 17.000 punktów a wyrobione jest 43.000 punktów, noworodki limit miesięczny wynosi 1.810 punktów o wykonano 2.100 punktów, ginekologia z położnictwem limit wynosi 6.100 punktów a wykonano 10.000 punktów.

Radny A.Czajkowski zwracając się do Dyrektor M.Zielińskiej powiedział „nie zarzucam Pani niegospodarności . Pani się bardzo stara, ale czy nie jest Pani jedyną osobą, która się stara. Sytuacje jest prawie beznadziejna. Z ust P.księgowej na Radzie Społecznej padła kwota 35 mln straty. Cały czas te zobowiązania pracownicze rosną i taką kwotą trzeba operować. Nie ma pomysłu, żeby ten dług zaczął się zmniejszać. Na stronie 14 sprawozdania jest bilans kosztów i przychodów poszczególnych poradni i oddziałów. Od lat powtarza się w sprawozdaniach sytuacja , że na niektórych oddziałach nie ma szans na wykorzystanie łóżek. Należy zmniejszyć ich ilość na tych oddziałach wtedy zmniejszymy koszty. Nie mam też pomysłu, żeby uzdrowić finansowo szpital, ale trzeba czynić starania, aby ta sytuacja diametralnie się nie pogarszała. W roku 2001 było 6,6 mln strat. W roku 2002 ponad 3 mln strat, w 2003 ponad 5 mln strat. Razem w ciągu 3 lat ponad 15 mln. strat.”

Radny A.Antoszewski powiedział, że trzeba gospodarnie zarządzać. Choć byśmy siedzieli bardzo długo i dyskutowali to nie uzdrowimy szpitali w Polsce ani tego szpitala w Lipnie. Kolega przedmówca mówił o zadłużeniu 35 mln. zł. z tymi należnościami a wartość majątku trwałego tego szpitala jest około 13 mln. zł. to o czym my tu mówimy. Jest to olbrzymi bankrut. Jaka jest droga wyjścia? Rząd musi podjąć decyzję . Nie wystarcza środków na utrzymanie szpitala. Pani Dyrektor nic nie zrobi, jeżeli ordynatorzy nie wezmą się do roboty. Zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe, aby zamknąć ten rok na zero przy otrzymanych środkach z Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r znając zadłużenie do wartości majątku i z tą kadrą 770 ludzi. Stwierdził, że jest to niemożliwe, ponieważ jest za mało środków z Funduszu na utrzymanie szpitali, błędy popełniane w zarządzaniu. Wskazał, że konkurencja musi być tak samo jak i prywatyzacja bo to jest zdrowe zjawisko. Na zdrowych zasadach powinny funkcjonować szpitale, ale trzeba określić czym one maja się zajmować. Jest to problem narodowy, całej Polski, są błędy, uchybienia. Wskazał, że jest możliwość wyliczenia zadłużenia szpitala, także zadłużenia w stosunku do pracowników. Zadłużenie rośnie i dług w 2004 roku będzie jeszcze większy.

Zwrócił się do Dyrekcji SP ZOZ z pytaniem czy poprzez ordynatorów jest możliwość wyciągnięcia i stworzenia lepszych warunków dla pacjenta.

Radny L.Bramorski zabierając głos powiedział, że pewnych rzeczy nie rozumie. Jeżeli jest pewna kwota, za którą trzeba utrzymać szpital to trzeba ją zbilansować. Nie można wydawać na drogi sprzęt, który jest jeszcze obciążeniem, chyba że robiąc bilans w najbliższym czasie ten sprzęt przyniesie dochód. Jeżeli jest dług to po co go kupować. Nie rozumie wypowiedzi doktora Pieli, że nie da się wyliczyć środków za leczenie pacjenta. Poinformował, że Fundusz płaci za wykonane procedury . Jeżeli pacjent nie został wyleczony w m-cu styczniu to przeszedł na luty i to podsumowanie jest w lutym. Te pieniądze nie giną. Odnośnie nadwykonania procedur powiedział, że może nie potrzeba wykonywać tych procedur. Czy to nie wynika ze słabości kadry, która nie wie jakie postawić rozpoznanie i robi różne konsultacje.

Zwrócił się do Rady do Zarządu, aby dać mocną pozycję P.Dyrektor, aby zarządzała jednoosobowo, brała odpowiedzialność i później się rozliczała.

Dyrektor musi mieć silną władzę i on musi o wszystkich decydować a Staroście składać sprawozdanie. Odnośnie przeniesienia oddziału psychiatrycznego do budynku szpitala zwrócił się z pytaniem czy P. Dyrektor ma zrobiony bilans ile on kosztuje i czy będzie tańszy w budynku dużego szpitala. Wskazał, że to również będzie strata. Z jego informacji wynika, że do ubiegłego roku ten oddział przynosił zyski to po co go przenosić.

Wskazał, że raport z Zarządu jest to kabaret, nie można się dowiedzieć ile jest zadłużenia, ile jest pieniędzy z Funduszu.

Radny A.Rafiński powiedział, że zastanawia go w sprawozdaniu pozycja odnośnie remontów. Pani Dyrektor informowała, że pozyskuje środki od sponsorów na remonty a w sprawozdaniu jest, że w 2002 r. wydano na remonty 13,5 mln. zł w 2003 r 17,7 mln. zł. Czy to jest pomyłka?

Oddział psychiatryczny i ZOL-e przynosiły zyski teraz są straty jak to jest możliwe?

Dyrektor SP ZOZ M.Zielińska odpowiedziała, że odnośnie kwoty na remonty jest to pomyłka.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ N.Piela odpowiadając radnym powiedział, że służba zdrowia jest to temat wdzięczny do krytyki dla stojącego z boku i do wyrażania swojej opinii. Odpowiadając radnemu czy rok 2004 da się zamknąć zbilansować powiedział, że „wszystkie ZOZ-y w Polsce pod względem ekonomicznym stoją tragicznie. Nikt nie znalazł na to lekarstwa. Chciałbym tak jak wszyscy dyrektorzy, aby te długi nie postępowały a stały w miejscu.

Na 2004 rok otrzymaliśmy kontrakt na kwotę ponad 17 mln. zł. Mamy nadwykonanie 300,400% np. na internie 17.000 punktów miesięcznie a wyrabiamy 40.000 punktów miesięcznie. W związku z tym w czerwcu zabranie punktów. Od czerwca będziemy sukcesywnie wyłączać z działalności niektóre oddziały po powiadomieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia, organu założycielskiego, P.Starosty i Rady ponieważ nie chcemy dalej regenerować długów. Wypracujemy te punkty w pół roku później nie będą zapłacone ponieważ Fundusz płaci do limitu miesięcznego. We wrześniu ten szpital nie będzie mógł przyjąć żadnego pacjenta, bo zabraknie mu punktów i pieniędzy.

Odpowiadając radnemu Bramorskiemu odnośnie procedur powiedział, że jeżeli pacjent z zapaleniem płuc zwykle leży od 10 do 15 dni. Jest dla niego przeznaczona pewna kwota, która z Funduszu zostanie zwrócona. Jeżeli jest to oporne zapalenie płuc to pacjent będzie leżał 30 do 40 dni i Fundusz zapłaci za niego tak jak za zwykłego pacjenta z zapaleniem płuc. Nie zapłaci za dodatkowe koszty poniesione z wyleczeniem a wyleczyć go trzeba.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Pan Starosta przedstawił informację z Konwentu Starostów, który odbył się w Warszawie, gdzie spotkał się między innymi z Ministrem koalicji SLD-UP.

Starosta P.Gęsicki odpowiadając radnemu L.Bramorskiemu powiedział, że Zarząd współpracuje z Dyrekcją szpitala i to nie jest kabaret jak powiedział P.Bramorski tylko odpowiedzialność Zarządu za to, co się dzieje w służbie zdrowia. Zarząd Powiatu wystosował pismo informujące o sytuacji naszego szpitala do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wszystkich parlamentarzystów naszego regionu. Następnie poinformował radnych, że na temat służby zdrowia dyskutuje się także w Warszawie ale w kategoriach ekonomicznych i to jest dla niego niezrozumiałe a tym bardziej dla lekarzy. 18 marca br. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich. 70% dyskusji na tym zgromadzeniu poświęcone było służbie zdrowia. Nikt nie jest w stanie określić na ile szpitale są zadłużone.

Wystąpienie Pana Ministra Zdrowia i Pana Prezesa Narodowego Funduszu były żenujące. Były konkretne pytania nie było konkretnych odpowiedzi. Pan Minister powiedział, że nie ma zgody politycznej. Po wypowiedziach Pana Ministra podjęto i przegłosowano stanowisko, które przesłano do rządu, Parlamentu, Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stanowisko dotyczyło uruchomienia procedur związanych z wypowiedzeniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne z dniem 30 czerwca 2004r. Żeby wpłynąć na decydentów, aby szpitale powiatowe były finansowane jak do tej pory. Jest różne finansowanie, różne przekazywanie środków do województw. Szpitale powiatowe mają średnio 200 –250 łóżek. Średnia długów około 20 mln. zł. Zwrócił się do radnych z propozycją i z prośbą o przyjęcie stanowiska.

Odnośnie dyskusji na temat działalności SP ZOZ w Lipnie powiedział, że zgadza się z tym, że są błędy w zarządzaniu, że ordynatorzy są tym ważnym ogniwem gdzie mają ogromny wpływ na finanse szpitala. Zgadza się z radnym Bramorskim, że jest bezcelowym inwestowanie w drogą aparaturę, jeżeli nie ma pieniędzy. Na temat zarządzenie też była dyskusja. Stwierdził, że Pani Dyrektor jest mocno umocowana, ma wsparcie ze strony Zarządu. Starosta może przy współudziale Zarządu tylko zmienić Dyrektora.

Zwrócił się z prośba o przyjęcie stanowisko, bo to jest jeden z głosów w naszym województwie.

Radny L.Bramorski odczytał urywek z protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu. „ Przewodniczący Zarządu powiedział, że strata 2 mln zł nie jest dużą stratą, ale do tego dochodzą zobowiązania, odsetki. Poprosił o określenie faktycznej wysokości długu lipnowskiego szpitala. M.Zielińska – Dyrektor SP ZOZ w Lipnie powiedziała, że łączny dług wobec pracowników / ZUS, 203 plus odsetki/ wobec dostawców wyniesie blisko 25 mln. zł. Dodała, że strata 2 mln zł wynika z bilansu. Przewodniczący Zarządu powiedział, że nikt tak do końca nie wie jaki jest faktycznie dług SP ZOZ w Lipnie. Z.Michalak – Kierownik Działu Statystyki powiedział, że NFZ sam siebie zapędził w kozi róg, gdyż już w miesiącu kwietniu, maju skończą się limity na świadczenia usług medycznych i co wtedy z pacjentami.”

Stwierdził, że to nie jest poważne.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnik Wydz. OKSZ A.Smużewskiej, która przedstawiła projekt stanowiska.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do treści przedstawionego stanowiska.

Radny A.Rafiński powiedział, że nastąpiła pomyłka nie 2003 tylko 203.

Radny A.Czajkowski zgłosił, iż uważa, że jest jeszcze jedna pomyłka nie polityka rządu tylko powinno być napisane polityka rządów.

Radny A.Antoszewski powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia na ustalony budżet i w tym budżecie Minister Finansów nie wyeksponuje dodatkowych środków. Jeżeli któreś województwa dostają więcej środków ponad plan to jest zdania, aby dzielić równo. To w tym przypadku protest jest słuszny.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter powiedział, że SLD w pełni popiera to stanowisko z tymi zgłoszonymi korektami.

Radny S.Błażejewski powiedział, że Klub Radnych Zgoda popiera projekt stanowiska.

Natomiast odnośnie dyskusji na temat działalności SP ZOZ powiedział, że Klub Zgoda w zaciszu gabinetu często prowadził dyskusję, wszystkie te błędy, które zgłaszała opozycja były przedstawiane, dyskutowane. Ponadto zaznaczył, że kubatura tego szpitala jest duża w porównaniu z innymi szpitalami w regionie. Ten obiekt bardziej spełnia rolę pomnika niż przedsiębiorstwa. Podziękował opozycji za dobre słowa. Wskazał, że Dyrekcja SP ZOZ ma poparcie absolutne na każde działanie.

Radny A.Czajkowski - jeżeli my jako opozycja mówimy o czymś głośno, wyraźniej, coś podkreślamy, to po to, żeby minimalizować złe tendencje i żeby ten szpital mógł istnieć nawet jako pomnik, bo w tym pomniku pracuje ponad 700 osób.

Radny L.Bramorski powiedział, że P.Zielińska byłaby szczęśliwa, gdyby mogła oddłużyć ten szpital. Inaczej by dysponowała tym co ma. 4 lata temu ten szpital był oddłużony, długu nie było. Ludzie, którzy doprowadzili do tego żyją.

Radny A.Rafiński powiedział, że popiera działania P.Dyrektor. jest za tym, aby ten szpital istniał, bo to jest dla miasta , dla społeczności powiatu lipnowskiego.

Nie możemy dopuścić do tego, aby ten szpital upadł. Musimy wszystko robić, aby go ratować. Musimy się spotkać, podjąć działania. Jeżeli będzie to konieczne obniżyć pensje, obniżyć obłożenie łóżek. Należy zastanowić się nad przeniesieniem szpitala psychiatrycznego do budynku przy ul.Nieszawskiej, ponieważ może ten szpital przejąć konkurencja.

Radny A.Antoszewski powiedział, że nie jest tak łatwo, że odejdziemy od szpitala lipnowskiego i przeniesiemy się gdzie indziej. Ten lipnowski szpital przy tych długach będzie istniał bo społeczeństwo powiatu lipnowskiego jest biedne i tu tylko może przyjść.

Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję powiedział, że mieszkańcy powiatu będą oglądać wypowiedzi radnych, które czasami sugerują, że Dyrekcja, Rada Powiatu czy Rada Społeczna jest w stanie coś zrobić. Powiedział „ uważam, że my dzisiaj mamy pretensje do rządu, oczekujemy na działania rządu obecnego. Po wyborach czy zmianie rządu również będziemy kierowali swoje pytania, pretensje do rządu obecnie urzędującego. Jeśli nawet będzie bardzo dobra współpraca Dyrekcji, Rady Powiatu, Rady Społecznej, zarządzanie na piątkę to i tak, jeżeli nie zapadną decyzje na szczeblu centralnym to możemy sobie pomarzyć o tym, że coś się zmieni i to mieszkańcy powiatu muszą usłyszeć. Tak jak powiedział P. Starosta w Świeciu 4 razy zmieniano Dyrektora i nie przyniosło to żadnej zmiany. Sytuacja zmieni się wtedy, jeżeli na szczeblu centralnym ktoś zacznie myśleć pozytywnie na temat służby zdrowia w kraju.

Poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdanie 12 głosami „za” przy 2 głosach „ wstrzymujących”

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska ze zgłoszonymi korektami.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli stanowisko 12 głosami „za” przy 2 głosach „ wstrzymujących”

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu p.o Kierownika Wydziału Finansowego B.Małkiewicz, która omówiła autopoprawkę do projektu uchwały.

Radny A.Czajkowski zapytał o co chodzi z samochodem w DPS w Nowej Wsi.

Z-ca Dyrektora DPS w Nowej Wsi P.Gutowski odpowiedział, że samochód Berlingo został uszkodzony w wypadku. Był ubezpieczony na kwotę 35.000 zł. Został utworzony środek specjalny, aby ująć kwotę z odszkodowania i środki z przesunięć między paragrafami. Kwota zakupu nowego samochodu z ubezpieczeniem wynosi 52 000 zł.

Radny A.Rafiński powiedział, że chciałby uzyskać więcej informacji na temat okoliczności tego wypadku, kto kierował samochodem, w jakich godzinach, czyja była wina.

Z-ca Dyrektora DPS w Nowej Wsi P.Gutowski odpowiedział, że wypadek miał miejsce w okresie zimowym. Samochodem kierowała P.Dyrektor jechała do Wichowa. Samochód wpadł w poślizg i wypadł z drogi, przekoziłkował się i stanął na kołach. Nie wiadomo czyja była wina. PZU stwierdziło szkodę całkowitą. Pani Dyrektor jest obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /

- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Małkiewicz p.o Naczelnika Wydziału Finansowego, która omówiła projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do przedstawionego projektu.

Pytań nie było

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- przekształcenia 3-letniego Technikum Rolniczego Wieczorowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w 3 letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

Przewodniczący Rady udzielił głosu A.Smużewskiej Naczelnik Wydz. OKSZ celem omówienia projektów uchwał.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.Romualda Traugutta w Lipnie w 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- przekształcenia 3-letniego Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im.Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 3-letnie Technikum Uzupełniające.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący Rady udzielił głosu Cz.Sobali Naczelnikowi Wydz.Geodezji, który przedstawił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”/ tekst uchwały

w załączeniu /


- sprzedaży gruntu będącego pasem drogowym drogi powiatowej Józefkowo-Skępe w miejscowości Wioska i Skępe w drodze bezprzetargowej na poszerzenie działek siedliskowych

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi ZDP J.Ryskowskiemu, który omówił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi ZDP J.Ryskowskiemu, który omówił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownik PCPR J.Grefkowicz, która omówił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu Z.Chmielewskiemu, który omówił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie powiatu lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu Z.Chmielewskiemu, który omówił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


- uchwalenia „ Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2011”

Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa E.Rudewicz,która omówił projekt uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny S.Błażejewski poinformował, że Komisja Rolnictwa wcześniej ustosunkowała się do przedłożonych Programów, ponieważ miały być wcześniej przyjęte. Pewne uwagi komisji zostały uwzględnione. Jest to Program otwarty i w dalszym ciągu można wnosić zmiany. Dodał, że jest to bardzo ważny dokument uchwalony po raz pierwszy. Podziękował Wydziałowi Ochrony Środowiska za duży wkład pracy w opracowaniu tego Programu.

Ponadto wniósł uwagę, żeby na stronie pierwszej Programu uwzględnić drzewo, które jest w logo powiatu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


10. Wnioski i zapytania.

Radny A.Czajkowski zwrócił się z pytaniami:

- do Naczelnik Wydz.OKSZ czy została rozpatrzona i skontrolowana sprawa dotycząca Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w zakresie – jaki procent dotacji jest przekazywany na wynagrodzenie. Komisja Oświaty prosiła o taką informację.

- jaki sprzęt i na jaką kwotę DPS w Nowej Wsi przekazał nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia Zgoda.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że wniosek został zgłoszony przez komisję i przygotowuje odpowiedź na komisję. Zaznaczyła, że z tej dotacji opłacani są sędziowie, bo jest to cykl rozgrywek powiatowych całorocznych. Szczegóły przedstawi na komisji a jeżeli będzie taka potrzeba to również przedstawi na Sesji.

Z-ca Dyrektora DPS w Nowej Wsi P.Gutowski odpowiedział, że zostały przekazane Stowarzyszeniu Zgoda kopiarka i stary zestaw komputerowy. Wartość księgowa jest zerowa. Natomiast wartość sprzętu wynosi około 100, 200 zł.

Starosta P.Gęsicki uzupełniając powiedział, że jest to w kompetencji Zarządu. Pani Dyrektor zwróciła się, że ma sprzęt, który stoi bo nie opłaca się naprawa. Była podana wartość około 200 zł. Ponieważ były prośby od Stowarzyszeń Zarząd podjął decyzję i przekazał ten sprzęt Stowarzyszeniu.

Radny A.Rafiński zapytał czy była robiona jakaś ekspertyza. Czy są jakieś dokumenty, jaka była wartość naprawy ?

Z-ca Dyrektora DPSw Nowej Wsi P.Gutowski odpowiedział, że nie było robionej ekspertyzy, ponieważ drogo kosztuje. Mogliśmy ten sprzęt skasować i wyzłomować. Była szansa przekazania go instytucjom wyższej użyteczności publicznej i skorzystaliśmy z tego.

Starosta P.Gęsicki uzupełniając powiedział, że dzisiaj uchwaliliśmy współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami pozarządowymi i jeśli zwróci się jakaś organizacja czy stowarzyszenie to powinniśmy pomóc. Jesteśmy zobligowani przyjętym dzisiaj Programem.

Radny A.Antoszewski poinformował, że rolnicy wchodzą do UE, muszą wykazać grunty. Nie wszystkie grunty są przekwalifikowane, figurują jako nieużytki. Czy jest taka możliwość, żeby geodezja je przekwalifikowała i przed 1 maja rolnik mógł je wykazać jeśli je zasiewa. Żeby to odpowiedzieć rolnikom.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że dopłata będzie na podstawie tego co rolnik rzeczywiście wykaże. Geodezja nie jest w stanie, aby do maja przekwalifikować wszystkie grunty, ale każdy ma prawo zwrócić się z wnioskiem i to wszystko wyprostować. Taką informację przekazał na posiedzeniu Izby Rolniczej.

Naczelnik Wydziału Geodezji Cz.Sobala odpowiedział, że wszystkie zmiany, które występują w terenie powinien zgłaszać rolnik w ciągu 30 dni od zaistniałej zmiany objętej ewidencją gruntów. W ubiegłym roku 40 000 zł przeznaczone było na przekwalifikowanie gruntów. W tym roku na ten cel jest przeznaczone 25 000 zł. Niewiele można za to zrobić.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter poinformował, że do wniosku o dopłaty bezpośrednie nie jest potrzebna mapka.

Radny T.Woźnicki powiedział, że trzeba mieć mapkę jeżeli grunty są zakrzaczone i trzeba to przekwalifikować. Poruszył problem rolników związany z talonami na paliwo. Gminy wydają zaświadczenia na talony a banki nie mają talonów paliwowych. Zasugerował, że Komisja Rolnictwa powinna podjąć jakieś stanowisko.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter odpowiedział radnemu, że w tym trochę zawinił rząd. Banki zostały zobligowane do zamówienia talonów. Na początku była informacja, że będzie to 16 zł za hektar i tak poszły zamówienia. Mennica wydrukowała talony na 16 zł. Potem nastąpiła zmiana na 22 zł za hektar i stąd jest brak tych talonów. Ministerstwo przedłużyło termin wydawania talonów do 30 kwietnia a realizacja do 30 września br.

Radny S.Błażejewski odpowiadając radnemu Woźnickiemu na pytanie z poprzedniej Sesji odnośnie braku nawozów poinformował, że poczynił rozeznanie i potwierdziły się fakty. Hurtownicy nie są zainteresowani zakupem nawozów drogich, bo rolnicy nie są zainteresowani ich kupnem. Sprowadzają nawozy z zagranicy, ponieważ są tańsze.

Zgłosił sugestie:

 1. Na temat termomodernizacji. Jest propagatorem, aby w jednostkach powiatowych przy wymianie kotłów zastosować kotły ze źródeł odnawialnych.

 2. Daje pod rozwagę, aby skonsultować z wyborcami w gminach utworzenie powiatowego gimnazjum dla uczniów najbardziej zdolnych wzorem niektórych powiatów. Można wykorzystać budynki ZS w Skępem.

 3. W tym roku nie ma dofinansowania na zalesienia z funduszu nie leśnego , nie ma pieniędzy na renty leśne. Natomiast lasy państwowe nadal dysponują funduszem leśnym i można korzystać w sadzonek. Sadzonki są ładne i bardzo tanie.

Zwrócił się z pytaniem czy jest Klub Radnych SLD, czy nadal P.Czajkowski jest Przewodniczącym tego Klubu, czy były jakieś zmiany.

Radny A.Czajkowski odpowiedział, że Klub Radnych SLD istnieje. Nastąpiła zmiana i nowym Przewodniczącym jest Krystian Urbański.

Radny A.Antoszewski zwrócił się z pytaniem czy powiat ma jakieś informacje na temat zalesień unijnych, ponieważ takie informacje są w mediach.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że nie ma jeszcze ustawy ani rozporządzenia o korzystaniu ze środków unijnych. Ustawa o zalesieniach straciła swoją moc. W związku z tym Wydział Ochrony Środowiska przygotowuje decyzje negatywne dla oczekujących na zalesienia.

Starosta P.Gesicki poinformował, radnych, że miesiąc temu odbyło się spotkanie z Rektorem i Dziekanem Akademii Techniczno Rolniczej z Bydgoszczy w sprawie zafunkcjonowania Wyższej Szkoły w Skępem. Są sporządzane ankiety przez Wydział OKSZ, które będą wypełniać maturzyści. Na podstawie tych ankiet będzie wiadomo ilu jest chętnych. Pan Rektor powiedział, że jeżeli będzie 35 –40 chętnych to pomimo odległości są skłonni otworzyć oddział zamiejscowy. Proponują specjalności: agrobiznes, turystyka, hodowla zwierząt wolnożyjących i gospodarka łowiecka. Czas nauczania 9 miesięcy. W naszym rejonie nie ma żadnej szkoły takiego typu.


11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w punkcie 10.


12.Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady podziękował radnym za wsparcie finansowe w zakupie mebli dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. Termin składania mija 30 kwietnia br.

Dyrektor ZDP w Lipnie podziękował Dyrektorowi DPS w Nowej Wsi za przekazany sprzęt dla Stowarzyszenia Zgoda.


Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek XIV sesji został wyczerpany, zamyka obrady XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała

Maria Mazur


Powiadom znajomego