W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XIII/2004 z XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 lutego 2004 roku

 

Protokół Nr XIII/2004

z XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 11 lutego 2004 rokuXIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 11 lutego 2004 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1510.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecny radny : K.Urbański.

W trakcie trwania sesji przybył radny K.Urbański

/ lista obecności w zał. /


3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny A. Rafiński.


4. Przyjęcie protokółu z XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Starosta P. Gęsicki zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji, motywując, że uchwała ta jest niezbędna w związku z planowaną inwestycją pn. Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na olejowe w budynkach SZ w Skepem. Planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie520 000 zł z możliwością częściowego umorzenia. Należy przedstawić zabezpieczenie środków własnych. Ta pożyczka jest w 50% umarzalna.

Uchwała niezbędna jest także, aby pozyskać środki finansowe z 1% rezerwy MEN.

Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie tego punktu i podjęcie uchwały.

Innych uwag i propozycji nie było.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i poddał pod głosowanie

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 18 głosami „za” przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.

 9. Informacja o działalności Rady Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu za 2003 rok.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2003 rok – podjęcie uchwały.

 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2003 rok – podjęcie uchwały.

 12. Wnioski i zapytania

 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

 14. Sprawy różne i komunikaty

 15. Zakończenie.


6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu celem złożenia sprawozdania. Przewodniczący Zarządu złożył sprawozdanie za okres od 30 grudnia 2003r. do 11 lutego 2004 roku. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytanie.

Pytań nie było.


7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Antoszewski powiedział, że popiera tę uchwałę, ale nie rozwiąże to problemu finansowego w szkole w Skępem, tylko i wyłącznie przez modernizację ogrzewania. Budynki są z lat sześćdziesiątych, w złym stanie. Jego zdaniem należałoby rozszerzyć tę inwestycję. Zacząć od wymiany okien i dopiero modernizacja ogrzewania. Jest zwolennikiem wyremontowania tego obiektu, ponieważ może przynosić dochody. w okresie wakacji i w okresie zimowym.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiadając powiedział, że stan techniczny budynków jest znany Zarządowi. Po modernizacji ogrzewania następnym etapem będzie wymiana okien. Założenie jest , żeby to było zrobione kompleksowo, na ile starczy środków.

Starosta P.Gesicki uzupełniając powiedział, że warunkiem uzyskania środków z MEN jest wymiana okien. Te uzyskane środki z MEN będą na wymianę okien. Będzie to równocześnie kontynuowane.

Radny L.Bramorski powiedział, że to co przedstawił radny jest bardzo zasadne, ale jeśli jest przewidziana dalsza modernizacja nie ma co dyskutować.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w zał./


8.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A.Rafińskiemu.

Radny A.Rafiński poinformował, że na poprzedniej sesji zgłosił wniosek formalny o obniżenie diet. Te pieniądze z diet mogłyby być przeznaczone na szczytny cel, na dożywianie dla dzieci czy działalność charytatywną.

Radni wypowiadali się, że będą pracować społecznie. Myśli, że wszyscy radni powinni głosować za obniżeniem diet.

Radny A.Antoszewski powiedział „ jeżeli chcemy dyscyplinować zakłady pracy to dyscyplinę finansową musimy zacząć od siebie. To jest najważniejsze, żeby społeczeństwo zrozumiało, że bierzemy się za gospodarkę. Bo jeżeli dyrektorowi przyciśniemy ostatnie środki to i tak nie zrealizuje tego budżetu bo jest niedoszacowany. Społeczeństwo odbiera to inaczej. Ludzie przeliczają, wiedzą. Jeśli w zakładzie zarabia się 600 zł. to zna się wartość tych 600 zł. Taką myśl stawiam i życzyłbym żeby każdy radny przeżył za 600 zł, opłacił wszystkie media i wyżywienie, wtedy zrozumie tego zarabiającego 600 zł. „

Radny K.Kwiatkowski powiedział, że jest nowym radnym w tej Radzie a czytając o wyczynach poprzedniej Rady dziwi się dlaczego w poprzedniej Radzie nie było wdrożonych tych konstruktywnych pomysłów.

Wskazał, że nie tylko radni, ale i mieszkańcy śledzą wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli radny chce pracować pozytywnie musi sobie zwrócić minimum poniesionych kosztów. Mamy porównanie z innymi powiatami np. ostatnio we Włocławku dieta wynosi 1924 zł u nas odpowiednio wynosi 700 zł. Czy to jest dużo czy mało każdy powinien sobie ocenić. Ze względu na to, że po raz drugi poruszany jest ten temat Komisja Budżetu i Finansów zajmowała się tym i żeby zadowolić poszczególnych radnych wystąpiła z następującą propozycją:

Komisja uznała, że dieta jest sprawą indywidualną każdego radnego i ,że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszczególny radny wskazał kwotę i cel, na który ma by przekazana i wtedy raz na pół roku złoży z tego sprawozdanie. Sądzi, że wszyscy radni będą usatysfakcjonowani i ci co maja za dużo i ci, którzy chcą pozostać na tych samych dietach.

Wskazał, że Rada Powiatu Lipnowskiego nie jest droga w porównaniu z innymi w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Radny L.Bramorski powiedział, że trudno mu jest zabierać głos, ponieważ nie pobiera diety, ale taką drogę wybrał sam. Podziela z jednej strony zdanie Przewodniczącego Komisji Budżetu, że każdy z radnych sam powinien taką decyzję podjąć albo poddać pod głosowanie i zakończyć ten temat, gdyż występuje już kilka razy. Zaznaczył, iż mimo że nie pobiera diety bez przerwy dotuje jakieś imprezy. Wskazał, że pod jego nieobecność była dyskusja na temat przekazania jego diety. Powiedział, że kiedy jeszcze formalnie nie przyszło zrzeczenie diety miał prawo decydowania o przekazaniu diety.

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, że wykazał wolę przekazania diety, ale ta dieta nie była wypłacana, ponieważ nie złożył oświadczenia majątkowego.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter powiedział, że podziela zdanie radnego L.Bramorskiego, że „ dieta i decyzje są sprawą indywidualną każdego z nas. To powinno wypłynąć od nas samych nie dlatego, że jest kamera, że są media, dziennikarze, bo my tak deklarujemy i składamy te pieniądze. Dobry jest wniosek P.Przewodniczącego komisji Budżetu o przekazywaniu diet i złożeniu z tego sprawozdania co pół roku. Te diety były uchwalone 5 lat temu. Od tego czasu należy policzyć inflację to są o 50% mniejsze . W związku z tym jest za odrzuceniem wniosku radnego A.Rafińskiego i prosi o przegłosowanie.

Starosta P.Gęsicki powiedział, że „jesteśmy w punkcie, gdzie mamy dyskutować nad bardzo ważną sprawą jaką jest budżet a radni A.Rafiński i A.Antoszewski któryś już raz podnoszą sprawę diet. Ta Rada jest najtańszą w województwie Kujawsko-Pomorskim. Chciałbym, żeby radni pracowali solidnie i rzeczowo i za tę pracę otrzymywali gratyfikację. W tej Radzie ta gratyfikacja nie jest za wysoka. Jeżeli radny A.Rafiński uważa, że ma za dużą dietę to może przekazać na szczytny cel, gdyż my to robimy wszyscy. Popieram wniosek, aby zamknąć dyskusję na ten temat. Dziwię się, że niema dyskusji na temat budżetu. Ten budżet jest bardzo trudny i oczekuję na wskazania radnych do realizacji tego budżetu.”

Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w wielu imprezach charytatywnych np. w DPS w Nowej Wsi, gdzie byli zaproszeni wszyscy radni i nie widział P.Rafińskiego a to była doskonała okazja żeby część diety przeznaczyć na ten cel.

Radny A.Antoszewski zaproponował, aby zakończyć tę dyskusję. Są dwa wnioski za i przeciw należy je przegłosować, zamknąć temat i przejść do budżetu.

Radny L.Bramorski zwracając się do Starosty powiedział, że P.Przewodniczący sprowokował tę dyskusję, nie w sprawach różnych, ale przed uchwaleniem budżetu, ponieważ diety są integralną częścią budżetu.

Radny A.Czajkowski poparł wypowiedź radnego L.Bramorskiego, że diety są integralna częścią budżetu. Powiedział, że „robimy wielki błąd, ale nie błąd, dyskutując na temat wysokości diet, bo każda strona ma rację i P.Antoszewski i P.Rafiński że można pracować jeszcze taniej mimo, że Rada jest najtańszą Radą. Rację ma także Radny Kwiatkowski i Radny Szmelter, że radny pracuje, dojeżdża. Ten który prowadzi jakąś własną działalność traci coś bo w tym czasie nie wykonuje swoich obowiązków.

Jedna i druga strona ma rację ale dziwi mnie to, że skaczemy sobie do gardeł. Pan Rafiński jest radnym i ma prawo mieć taki pogląd a kwestionowanie jego wniosku jest rzeczą złą i ta dyskusja jest niepotrzebna, wygląda jak zachowanie dzieci w piaskownicy.

Jest wniosek należy go sprecyzować i przegłosować.

Przewodniczący Rady zwracając się do radnego A.Czajkowskiego powiedział, że jest to dyskusja a w dyskusji podają argumenty i kontrargumenty i jest niestosowne porównywanie Wysokiej Rady do zabawy dzieci w piasku.

Wiceprzewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego A.Czajkowskiego odnośnie stwierdzenia, że diety są częścią budżetu powiedział, że zgadza się z tym, ale diety stanowią ledwie 0,5% budżetu. Powinno się dyskutować nad pozycjami w budżecie, które stanowią 10%,15% czy 80%budżetu, bo tam oszczędności nawet 10% będą o dużo wyższe niż zrezygnowanie całkowicie z diet. Zwrócił się o przegłosowanie wniosków: radnego A.Rafińskiego o zmniejszenie diet i jego wniosku o odrzucenie wniosku radnego A.Rafińskiego.

Radny S.Błażejewski powiedział, że zgadza się z wypowiedziami wszystkich radnych oprócz radnego A.Rafińskiego. Wskazał, że temat diet jest tematem numer jeden Samoobrony od szczebla krajowego do szczebla powiatowego. Jest to populizm. Poinformował, że na którejś Komisji Rolnictwa Pan Antoszewski miał absolutnie odmienne zdanie odnośnie diet, stwierdzając, że dieta nie pokrywa mu poniesionych kosztów.

Radny A.Rafiński zgłosił formalny wniosek o zmniejszenie diet o 50% dla wszystkich radnych czy funkcyjnych czy nie funkcyjnych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Rafińskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali za wnioskiem: 2 głosy „za” 12 głosów „przeciw” 5 głosów „wstrzymujących”

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek upadł 12 głosami „przeciw”

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Małkiewicz p.o Naczelnika Wydziału Finansowego, która omówiła autopoprawkę do projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Następnie Przewodniczący Rady udzielał głosu Przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu:

Radny K.Kwiatkowski poinformował, że komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniach analizowała projekt budżetu na 2004 rok. Ten budżet nie jest łatwy, jest bardziej napięty niż w ubiegłym roku. Sukcesem wspólnym jest to, że były podjęte działania dyscypliny budżetowej na skutek posiedzeń wyjazdowych Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej w jednostkach oświatowych i wypracowane wnioski przez te komisje dla Zarządu Powiatu, aby przedstawiony projekt budżetu był budżetem realnym. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. komisja zapoznała się z pismami :

 • Komendy Powiatowej Policji w Lipnie o przyznanie środków finansowych dla tej jednostki. Stanowisko komisji jest pozytywne z prośbą do Zarządu, aby była brana pod uwagę pomoc finansowa lub rzeczowa w ciągu roku budżetowego z uzasadnieniem i wskazaniem dla w/w jednostki.

 • Telewizji Kablowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie o wsparcie finansowe. Komisja również wnioskuje, aby prośba Telewizji Kablowej była rozpatrzona w ciągu roku budżetowego w miarę posiadanych możliwości prawnych i finansowych powiatu.

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie o ujęcie w projekcie budżetu powiatu lipnowskiego na 2004 rok kwoty 800 tyś.zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Komisja ustosunkowując się do pisma stwierdziła, że nie ma możliwości finansowych zarezerwowania takich środków w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

K.Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej poinformował, że komisja zawnioskowała o kwotę 25 tyś. zł. z przeznaczeniem za zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Lipnie. Jest to kwota skromna, ale takie były możliwości finansowe. W przypadku zwiększenia dochodów własnych należy rozważyć możliwość zwiększenia tej kwoty.

T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, iż komisja analizowała budżet i pozytywnie go zaopiniowała w całej rozciągłości z tym, że wciąż mało jest środków na drogownictwo. Budżet jest głównie na przetrwanie nie na rozwój.

S.Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska powiedział, że są głosy iż budżet jest na przetrwanie, ciężki. Wskazał, że w tym kraju jest to normalny budżet. Po stronie przychodów zwiększony został udział w podatku CIT i PIT. W ubiegłym roku ten udział został przekroczony, można sądzić, iż ta strona przychodów nie będzie zagrożona. Największe zagrożenie po stronie rozchodów stanowią szkoły.

Dyscyplina w tych jednostkach pomoże zdyscyplinować i utrzymać cały budżet. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2004 rok.

P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że Komisja Oświaty zajmowała się budżetem podobnie jak pozostałe komisje. Wskazał, że zmieniająca się struktura dochodów jednostek samorządu zawsze budzi jakieś zagrożenie. Wzrastające bezrobocie, mniejsze dochody z PIT. Jednostki oświatowe w budżecie stanowią kluczowy składnik tego budżetu. Dogłębnie były analizowane. Mają skąpe środki na zadania rzeczowe. Funkcjonowanie jednostek oświatowych oparte jest na subwencji naliczanej na ucznia w tych jednostkach. To też budzi jakiegoś rodzaju zagrożenie.

Komisja Oświaty zaopiniowała budżet pozytywnie wskazując na wymienione zagrożenia. Życzył dyrektorom, żeby w tej otrzymanej subwencji dali sobie radę, choć on ma wielkie obawy.

B.Kania – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna debatowała nad budżetem w pełnym składzie 19 stycznia br. 80% budżetu stanowią jednostki oświatowe, które zostały okrojone od 15% do 20% w stosunku do ubiegłego roku. Przychyliła się do życzeń, żeby dyrektorzy potrafili sobie z tym poradzić. Komisja wnioskuje, aby jednostki oświatowe próbowały utrzymać reżim budżetowy i z taką prośbą jednogłośnie ten projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielał głosu radnym:

Radny L.Bramorski powiedział, że sytuacja w szpitalu jest bardzo zła i za te pieniądze nie będzie można kupić żadnego sprzętu specjalistycznego. Jeżeli byłaby możliwość to należałoby zwiększyć te środki.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter stwierdził, że szkoły dostatecznie zostały zdyscyplinowane przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu i Finansów. Ten budżet jest trudny i trzeba się modlić, aby dyrektorom udało się ten rok zapiąć. Zwrócił się do wszystkich radnych, aby zwrócili uwagę na pozostałe jednostki. Wydatki DPS w Nowej Wsi stanowią około 10%budżetu powiatu i nie jest rozpisane na co są one wydane. W szkołach jest to rozpisane przejrzyście. DPS jest potraktowany bardzo ogólnikowo. Powiedział, że ma zbyt mało wiedzy na ten temat, żeby mógł się głębiej wypowiedzieć. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby w planie na 2004 rok uwzględnił wizytację taką jak w szkołach, w pozostałych jednostkach powiatu. W Domu Pomocy Społecznej jest zapisana kwota 2 mln.750 tyś.zł., jest 143 pensjonariuszy to wychodzi 1.600 zł. na jednego pensjonariusza miesięcznie. Nie zadaje pytania czy to jest dużo czy mało, ponieważ nie posiada wiedzy na ten temat, żeby to komentować. Zaznaczył, że należy szukać oszczędności nie w dietach tylko tam gdzie jest 10 – 15% budżetu. Administracja to też jest duża kwota w budżecie, ale płace pracowników Starostwa są małe. Jeżeli oczekujemy żeby urzędnik był kompetentny, miły dla interesanta to musimy mu zapewnić odpowiednie uposażenie. Zaapelował do Zarządu jeśli będą większe wpływy z podatku, by uwzględnić w pierwszej kolejności płace pracowników.

Radny A,Antoszewski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że ma nadzieję, iż Zgoda zgodzi się i zaplanuje jakiś procent, żeby pracownicy Starostwa nie byli najtańsi w województwie Kujawsko-Pomorskim. Następnie powiedział, że budżet na 2004 rok jest najtrudniejszy. Jednym z czynników wykonania budżetu jest dyscyplina, ale ważnym czynnikiem jest reorganizacja jednostek. To musi nastąpić, bo jeśli tego nie zrobimy to będzie tak jak w szpitalu. Zagrożenia są poważne:

niedoszacowany budżet w oświacie, wpływy podatku z PIT, CIT, wzrastające bezrobocie i inne zagrożenia nie przewidziane, które mogą się pojawić. Ponadto musimy się dostosować do UE, to pociągnie wiele konsekwencji. Należałoby uregulować sprawę dochodów w internacie tj. sprzedaż posiłków nie po kosztach, ale z zyskiem, wynajęcie sal w jednostkach powiatu. Mogą wystąpić nieprzewidziane zagrożenia zewnętrzne, spłata i obsługa kredytu. Planowane jest 200 tyś zł. dochodów własnych. Jest możliwość uzyskania ich, ale pytanie co sprzedamy w następnych latach a kredyt jest zaciągnięty na 4 lata. Zaznaczył, że nie jest takim optymista jak Zgoda, ale budżet lepszy czy gorszy musi być zatwierdzony, lepiej go zatwierdzić, bo wiemy czym gospodarujemy. Samoobrona najprawdopodobniej wstrzyma się od głosu, ponieważ ten budżet jest niedoszacowany, są duże zagrożenia.

Radny A Czajkowski powiedział, że „ Zarząd stworzył projekt i będzie go realizował, ale mam kilka uwag i refleksji. PIT, CIT to są wirtualne pieniądze. Gdyby rząd chciał je przekazać w formie subwencji czy dotacji byłyby to pewne pieniądze. Najprawdopodobniej będzie ich mniej i tu istnieje zagrożenie. W dziale oświaty nie byłby też optymistą. Pan Starosta poinformował, że na około 350 tyś.zł. była konieczność zaciągnięcia kredytu, głównie na oświatę. Między rokiem 2003 a 2004 jest różnica w wydatkach na oświatę około 1 mln. zł. Należy się zastanowić czy wpisane kwoty w oświacie, żeby zamknąć budżet zostaną wykonane po stronie wydatków. Uważam, że zabraknie. W ZS w Lipnie i w ZS w Dobryzniu n/Wisłą w rozdz.80120 jest zwyżka, podejrzewam, że to jest kwota w przeliczeniu na ucznia. Z jednej strony te środki są gwarantem utrzymania tej szkoły, ale z drugiej strony czy nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli dobre i słabe szkoły. Nad tym trzeba się zastanowić. Czy rzeczówka w oświacie spełni swoją rolę. W siedmiu placówkach oświatowych rzeczówka wynosi 1 mln.277 tyś.zł. a np. w samym Starostwie Powiatowym 930 tyś.zł. W placówkach oświatowych pracuje 300 osób a w Starostwie około 60 osób. Im bliżej władzy tym lepiej. Kwota ta wymaga wyjaśnienia, ponieważ nie może być tak, że tylko w szkołach są cięcia. Po wizytach w placówkach oświatowych uważam, że należy robić cięcia w wydatkach, które nie są najpotrzebniejsze, ale obawiam się, że większe są cięcia niż to jest możliwe. Opozycja będzie przyglądać się realizacji budżetu opracowanego przez Zarząd, skoro Zarząd uważa, że jest możliwy do zrealizowania. Jeżeli zostało gdzieś coś niedoszacowane przypomnimy i pokażemy, że lepiej od razu planować dobrze niż później cały czas to zmieniać. 10 rok jestem radnym i nie było łatwego budżetu.”

Radny T.Woźnicki powiedział, że ten budżet jest trudny a po raz pierwszy jest on niedoszacowany. Zgadza się z radnym A..Czajkowskim, że jeżeli podatek z PIT czy CIT będzie wykonany w 70% to będzie dobrze. Sądzi to po poprzednich latach, ponieważ dochody ludności powiatu lipnowskiego są znacząco mniejsze od dochodów w województwie i jeszcze bardziej od dochodów w kraju. Dodatkowym planowanym źródłem dochodów będzie sprzedaż nieruchomości. Uważa, że przy odpowiedniej dyscyplinie budżetowej jest możliwy do wykonania.

Radny A.Czajkowski nawiązując do tematu szpitala powiedział, że jest pośrednio związany z budżetem. Dla oświaty były brane dwa kredyty, natomiast 25 tyś. dla szpitala jest to mała kwota. Na którejś Radzie Społecznej P. Dyrektor SP ZOZ złożyła wniosek, aby Rada Powiatu poręczyła kredyt dla szpitala z przeznaczeniem na spłatę najważniejszych zobowiązań. Bez spłaty najważniejszych należności ten szpital nie ma szans na znalezienie się w sieci szpitali krajowych. Pani Senator Sienkiewicz na spotkaniu w poniedziałek powiedziała, że nie ma zgody na oddłużenie szpitali szczególnie tych, które po raz kolejny się zadłużają.

Na Radzie Społecznej było na sali 2 członków Zarządu i przegłosowane było poręczenie kredytu dla szpitala. Nie wiadomo dlaczego sprawa utknęła w Zarządzie i nie doszła do Rady chociażby z negatywna decyzją. Powiedział, że jest ostatni dzwonek dla tego szpitala gdzie trzeba go ratować. Jeśli dojdzie do upadku czy likwidacji szpitala to zdecydowaną większość długów przejmie Rada Powiatu, wtedy następne budżety będą nieporównywalnie trudniejsze. Powiedział, myślę że trzeba zacząć prawdziwą uczciwą ponad polityczną debatę na temat szpitala. Co należy zrobić, aby ten szpital przestał się na bieżąco zadłużać, wtedy będzie szansa na zatrudnienie tych 800 osób, które pracują.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter nawiązując do wypowiedzi przedmówcy powiedział „ my jako Rada mamy ograniczone możliwości poręczenia kredytu jakiegokolwiek. Powiat może się zadłużyć nie więcej niż 15% budżetu. Jest kredyt 800 tyś.zł. i dziś podjęta uchwała na 520 tyś. zł kredytu. Umowa poręczenia jest równoznaczna jak zaciągnięcie kredytu.

Byśmy zrobili wszystko dla szpitala, ale są ograniczone możliwości prawne i finansowe. Żeby szpital przestał się zadłużać leży to w gestii szpitala. Jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jest także Program Naprawczy szpitala.

Radny K.Bejnar powiedział, że Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 stycznia br długo rozmawiała na temat sytuacji w SP ZOZ w Lipnie.

Komisja wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej SP ZOZ w Lipnie. Mamy do tego prawo jako organ założycielski. Należy poszukać środków, żeby bilans z działalności bieżącej wyszedł na zero, wtedy jest argument, żeby zaciągnąć kredyt.

Komisja zawnioskowała do Zarządu o kwotę 25 tyś.zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Lipnie oraz zwiększenie tej kwoty w przypadku zwiększenia dochodów własnych.

Radny T.Woźnicki powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Rady odnośnie szpitala. Dodał, że szpital dostał dodatkowe środki 1 mln. 528 tyś. zł ze sprzedaży gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia nie licząc mieszkań, które były w tych ośrodkach. Uważa, że to jest duża pomoc.

Starosta P.Gęsicki odnosząc się do wypowiedzi radnych w sprawie szpitala poinformował, że najbliższy Zarząd i następna Sesja będą poświecone szpitalowi. Odnośnie budżetu powiedział, że zgadza się z wypowiedziami radnych, że jest trudna sytuacja. Wszyscy mają rację, że ten budżet nie będzie łatwy, że będą określone trudności. Popiera inicjatywę radnych odnośnie przeglądu pozostałych jednostek i administracji. Jako Zarząd jesteśmy otwarci , weźmiemy pod uwagę zgłoszone wnioski. Zaznaczył, że w administracji nie są zaplanowane żadne podwyżki, ponieważ nie ma na to środków. Jeżeli chodzi o szkoły to dyrektorzy będą mieli trudne zadanie, będą musieli się zmieścić w przyznanej subwencji. Dotyczy to także pozostałych jednostek.

Zwracając się do radnych w imieniu własnych i Zarządu powiedział, żeby znaleźli zrozumienie dla przedsięwzięć Zarządu i poparli ten budżet.

Radny L.Bramorski zabierając głos powiedział, że coraz więcej jest zgody więc proponuje zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania.

Radny A.Czajkowski zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady odnośnie zadłużenia powiedział, że spłaty zobowiązań mogą wynosić do 15% budżetu a nie zaciągnięcie zobowiązania.

Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję powiedział „ jest mi przykro jak padają głosy, że my byśmy zrobili to może lepiej. Wszyscy składali przysięgę radnego na początku kadencji i jeśli ktoś miał lepsze pomysły na ten budżet mógł je ujawnić i przedstawić do realizacji. Nie sądzę, aby ktoś z radnych miał bardzo dobre pomysły a nie wprowadził ich na komisję przy dyskusji nad budżetem”.

Zaapelował o pozytywne głosowanie nad budżetem na 2004 rok.

Następnie odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 15 głosów "za„", 4 głosy „wstrzymujące” / tekst uchwały w załączeniu/

Przewodniczący Rady stwierdził, że budżet powiatu lipnowskiego na 2004 rok został przyjęty. Następnie ogłosił 5 minutową przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt.


9. Informacja o działalności Rady Powiatu i komisji stałych Rady Powiatu za 2003 rok.

Poinformował, że sprawozdanie z działalności Rady było przesłane radnym i radni mieli możliwość zapoznanie się z nim.

Poprosił Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu o składanie sprawozdań z działalności komisji za 2003 rok.

Przewodniczący komisji kolejno składali sprawozdania:

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego złożył sprawozdanie komisji za 2003 rok / sprawozdanie w załączeniu/

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki złożył sprawozdanie komisji za 2003 rok / sprawozdanie w załączeniu/

Radny K. Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej złożył sprawozdanie komisji za 2003 rok / sprawozdanie w załączeniu/

Radny K.Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

złożył sprawozdanie komisji za 2003 rok / sprawozdanie w załączeniu/

Radna B.Kania – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie komisji za 2003 rok / sprawozdanie w załączeniu/

Radny S. Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska złożył sprawozdanie komisji za 2003 rok / sprawozdanie w załączeniu/

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym komisji za złożenie sprawozdań komisji za 2003 rok i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Powiatu i Komisji stałych Rady Powiatu za 2003 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdania jednogłośnie.


10.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2003 rok – podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radny L. Bramorski -powiedział, że jest członkiem tej komisji drugą kadencję, jednocześnie radnym i mieszkańcem powiatu i nie podobają mu się pewne sytuacje. Z przyjemnością odbierał gratulacje, podziękowania i pożegnanie poprzedniego P.Komendanta. Przyszedł nowy człowiek na to stanowisko, zaczął robić nowe porządku dla poprawy bezpieczeństwa i porządku mieszkańców i został osamotniony. Ukazały się w prasie w mediach anonimy na ten temat. Zwracając się do Starosty powiedział – „ zabrakło Pana i Komisji, przychodzi nowy człowiek i jest bez żadnego wsparcia. Jest to przestroga na przyszłość, żeby w takich sytuacjach reagować. Uważam, że naszym obowiązkiem jest udzielanie wsparcie, oczywiście jeżeli to działanie jest pozytywne a nie rozstrzygają o tym media. Myślę, że postępowania niezgodne z prawem musimy potępiać, włączyć się. Temu człowiekowi wyrządzono krzywdę, która postaramy się w krótkich czasie nadrobić”

Starosta P.Gęsicki odpowiadając radnemu powiedział, że uwaga jego jest słuszna, ale nie do końca. Doszło do rozmowy z P.Komendantem na odprawie rocznej. Było pożegnanie, było również powitanie P.Komendanta. Było spotkanie z wszystkimi samorządowcami. Jako Starosta i Przewodniczący tej komisji zainteresował się tą sprawą, z tym że są to sprawy drażliwe w służbach mundurowych i my jako radni nie musimy wszystkiego wiedzieć. Te działanie, które P.Komendant wprowadził są pozytywne i akceptowane przez Zarząd. Być może było to mało widoczne. Po publikacjach były prowadzone rozmowy. Podobny odzew był ze strony Burmistrza miasta.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz podziękował za miłe słowa skierowane pod jego adresem. Zaznaczył, że tak całkowicie nie był osamotniony, wspomagało go społeczeństwo. Rzeczywiście brakowało poparcia samorządów, szczególnie artykułów w prasie. Były dwa przypadki podziękowania od osób prywatnych, że polepszyło się w mieście. Podziękował P.Staroście za pomoc w zorganizowaniu spotkania z Komendantem Wojewódzkim.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie

/ tekst uchwały w załączeniu /


11.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2003 rok – podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady udzielił głosu P. B.Jesionowskiej Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Lipnie, która uzupełniła sprawozdanie / sprawozdanie w zał./

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę jednogłośnie

/ tekst uchwały w załączeniu /


12. Wnioski i zapytania

Radny T Woźnicki powiedział, że pochodzi z rolnictwa i niepokojące są wieści, iż nie można kupić nawozów azotowych polskiej produkcji, jedynie saletrę czy mocznik. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa aby zwołał związki zawodowe w tym temacie.

Przewodniczący Rady powiedział, iż uważa, że Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa podejmie ten temat na prośbę radnego T.Woźnickiego

Radny S.Błażejewski odpowiedział, że odnośnie nawozów decyduje ekonomia. Nasze nawozy są droższe od sprowadzanych z zagranicy.

Następnie zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budownictwa o przygotowanie długofalowej docelowej strategii zagospodarowania budynków będących własnością powiatu, aby nie popełniać błędów takich jak np. przeniesienie Poradni Psychologiczno-.Pedagogicznej do byłego internatu. Wskazał, że powiat ma kilka budynków a mało celowo są wykorzystane i zagospodarowane.

Radny L.Bramorski - na poprzednie sesji zgłosił pytanie na ile wyceniono świerki rosnące przy Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie. Otrzymał odpowiedź na zapytanie, gdzie nie ma kwoty za ile zostały sprzedane. Prosi o uszczegółowienie tej odpowiedzi.

Zaznaczył, że idąc do szpital jest posadzony lasek. Między innymi został posadzony przez niego. Prosi o uwzględnienie jego wyceny przy ewentualnej sprzedaży tego gruntu.

Dyrektor ZS w Skępem J. Jabłoński w imieniu własnym i całej społeczności szkoły podziękował za podjętą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na inwestycję w ZS w Skepem. Powiedział, że jest to decyzja bardzo istotna dla przyszłości szkoły.

Radny K. Bejnar nawiązując do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS powiedział, że jest instytucja rodzin zastępczych, gdzie koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych jest niższy niż w domach dziecka. Na komisji rozważano czy nie można by było doprowadzić do zmian legislacyjnych, żeby utworzyć rodziny zastępcze dla osób dorosłych.

Starosta P.Gesicki podziękował radnym za uchwalenie budżetu powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi na wnioski i zapytania

odbyły się w pkt.12


14. Sprawy różne i komunikaty

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter odpowiadając radnemu T.Woźnickiego odnośnie nawozów powiedział, że nie jest tak, że nawozy ukraińskie czy białoruskie są tańsze tylko spowodowane jest tym ,że eksport się opłaca.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” o wsparcie finansowe lub rzeczowe na organizację zabawy karnawałowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu lipnowskiego w dniu 14.02.1004r.

Przewodniczący Rady ogłosił zbiórkę charytatywną na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Następnie przypomniał radnym o składaniu oświadczeń o stanie majątkowych za 2003 rok.

15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XIII Sesji został wyczerpany, zamknął obrady XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur
Powiadom znajomego