W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XII/2003 z XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

 

Protokół Nr XII/2003

z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 30 grudnia 2003 roku.

 

XII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 30 grudnia 2003 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie  ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1100 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się  o godz.1410.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu  Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał  Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecny radny: K. Bejnar.

/ lista obecności w zał. /

 

3. Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny J. Poliwko.

 

4. Przyjęcie protokółu z XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady  zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu i odczytał pismo Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad. tj. zdjęcie z porządku obrad  w pkt. 8 podpunktu podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2011, ponieważ nie wszystkie gminy z terenu powiatu złożyły opinie. Wprowadzenie w to miejsce podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok. Następnie zaproponował, aby w pkt. 6 Starosta po złożeniu sprawozdania z prac Zarządu między sesjami przedstawił informację dotyczącą podpisania kontraktu przez SP ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Radny A. Czajkowski zabierając głos powiedział, że ma zastrzeżenia natury formalno-prawnej. W pkt. 8 są podpunkty:

-          odwołanie Pana Zygmunta Lewandowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie. Nie ma informacji z jakiego powodu radny składa rezygnację, kto wnioskuje.

-          Powołania P. Barbary Kania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

Ze względów formalno-prawnych nie może być w projekcie uchwały wskazanego nazwiska, ponieważ w trakcie głosowania może zdarzyć się inaczej. Może zostać powołany do Komisji Rewizyjnej ktoś inny.

-          powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

W projekcie uchwały jest nazwisko P. B. Kania na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Uważa, że należy te punkty zmienić, zmienić ich brzmienie poprzez wykreślenie nazwiska.  W projekcie uchwały, gdzie jest wpisane nazwisko wstawić kropki. Nie można głosować nad czymś co  z góry zostało już ustalone. Zgłasza wniosek o poprawienie tych punktów, nie używania nazwisk, wtedy pod względem formalno-prawnym będzie zgodne.

Radny L. Bramorski  powiedział, że chciał ten sam temat poruszyć. Wskazał, że jest to wysoce nieeleganckie i niestosowne  dyktowanie  z góry. Powiedział, że w przyszłości należy się tego wystrzegać.

Radca prawny T. Spryszyński odpowiedział, że odnośnie kwestii natury formalno-prawnej to w projektach uchwał, które przygotowuje Zarząd powinny być wskazane imiennie osoby mające być kandydatami do komisji, nad którymi Wysoka Rada ma głosować. Może budzi to kontrowersje, ale przy przygotowywaniu projektów uchwał ta kwestia była brana pod uwagę. W projekcie są wskazane nazwiska osób jako te nad, którymi w pierwszej kolejności Wysoka Rada przed głosowaniem miałaby się zastanowić. Znając kandydata wcześniej, radni mogą rozważyć  w sposób przemyślany jeszcze przed głosowaniem zgłoszoną propozycję w tak ważnej sprawie jak wybór do komisji określonych osób. Odnośnie zagadnienia, czy w projektach uchwał w sprawach personalnych mają być wymienione osoby z imienia i nazwiska wypowiadał się w ramach nadzoru organ nadzorczy. Wojewoda uchylił te uchwały, które zapadły w oparciu o projekty uchwał, które dotarły do radnych bez wymienienia imienia i nazwiska. Stanowisko Wojewody jest takie, że musi być wymieniony w projektach uchwał z imienia i nazwiska kandydat,  ażeby głosowanie później mogło być przez nadzór uznane za ważne.

Radny A. Czajkowski zwracając się do radcy prawnego powiedział, że w następnym projekcie  uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie nie ma żadnego nazwiska wpisanego, czyli jest to niekonsekwentne w stosunku do innych projektów uchwał. Nie ma takiej możliwości,  o której Pan stwierdził, że przedstawiono osobę, która będzie w pierwszej kolejności rozważana, ponieważ jeżeli przed głosowaniem padnie z sali drugie nazwisko, to te nazwiska będą rozważane równocześnie. Jego wypowiedz jest tylko po to, żeby te projekty były uzupełnione, nie budziły wątpliwości i były zgodne z prawem.

Radny A. Antoszewski zaznaczył, że jeżeli opozycja poda kandydaturę to będzie remis, nic nie będzie ustalone.

Radca prawny T. Spryszyński powiedział, że przedstawił swoje stanowisko a jak Rada zadecyduje w sprawie tak  będzie.

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję, żeby wykreślić podpunkt „podjęcie uchwały w sprawie powołania P. B. Kania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie” a pozostawić podpunkt:  podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie i w tym punkcie nastąpi zgłoszeni kandydatów i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Rafiński powiedział, że zastanawia się czy potrzebny jest 5 osobowy skład Zarządu. Co prawda zmieniony jest Statut, ale 3 osobowy Zarząd doskonale sobie radzi. Są to dodatkowe koszty. Nie widzi potrzeby 5 osobowego składu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Statut dopuszcza taką możliwość a Rada zadecyduje o powołaniu.

Radny. A. Rafiński zgłosił wniosek formalny o wykreślenie podpunktu „ podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Rafińskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie  ręki głosowali stosunkiem głosów: 7 „za”, 10 „przeciw” 1 „wstrzymujący”

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został odrzucony 10 głosami „ przeciw” przy 7 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 17 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5. Przyjęcie porządku obrad XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Informacja dotycząca podpisania kontraktu przez SP ZOZ w Lipnie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie w okresie sprawozdawczym od 26 listopada 2002r do 29 grudnia 2003r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-          zatwierdzenie Powiatowego Programu  Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

-          przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok..

-          zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.

-          odwołanie Pana Zygmunta Lewandowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

-          powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

-          rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie.

-          wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy radnemu Panu Józefowi Szmelterowi.

9. Wnioski i zapytania

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

11. Sprawy różne i komunikaty

12. Zakończenie.

 

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

            Informacja dotycząca podpisania kontraktu przez SP ZOZ w Lipnie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu celem złożenia sprawozdania. Przewodniczący Zarządu złożył sprawozdanie za okres od 15 do 30 grudnia 2003 roku. / sprawozdanie w załączeniu /

Następnie Starosta P. Gesicki poinformował radnych odnośnie podpisania kontraktu przez SP ZOZ w Lipnie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Powiedział, że SP ZOZ w Lipnie jako jeden z siedmiu szpitali w naszym województwie nie podpisał kontraktu na wszystkie świadczenia. Nie podpisał na pomoc doraźną , szpitalnictwo i rehabilitację. Na wczorajszym Zarządzie P. Dyrektor szpitala przedstawiła szczegółowo i wyczerpująco całą sytuację w jakich warunkach odbywa się podpisanie kontraktu. Nie podpisano kontraktu na pomoc doraźną, ponieważ oferowane  przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieniądze są zdecydowanie za małe. Na szpitalnictwo w 2003 roku było 10,5 mln. zł. Na 2004 rok Fundusz proponuje o 1,5 mln. zł mniej. Na rehabilitacji było 20 łóżek, Fundusz proponuje 9 łóżek i mniejsze pieniądze.

Kontrakt na 2003 rok był na kwotę 21 mln. zł. Na 2004 rok jest propozycja około 20 mln. zł. Jest to około 1,6 mln. mniej. Miesięcznie około 300 tyś. zł mniej.

Globalnie nasz szpital będzie miał mniejsze wpływy niż w ubiegłym roku od 10-12%. Zaznaczył, że dużą pulę środków przeznacza się na lekarstwa.

Dyrekcja będzie prowadziła rozmowy. Termin zakończenia negocjacji upływa z dniem 6 stycznia 2004r.

Stosowne pisma od Zarządu zostały wysłane do P. Wojewody i do Funduszu.

Zaznaczył, że odbył kilka rozmów z Dyrektorami Funduszu, którzy są przy stanowisku, że więcej środków nie mogą dać. Sytuacja jest niepokojąca i od strony Dyrekcji szpitala muszą być też jakieś odstępstwa. Zwrócił się z prośbą do P. Dyrektor, aby był stosowny zapis w protokóle, że ten kontrakt starcza na 10 miesięcy a nie na 12. Część kontraktów jest podpisana na poziomie ubiegłego roku np. psychiatria. Zaznaczył, że dynamicznie musi być realizowany Program Naprawczy SP ZOZ w Lipnie.

Radny L. Bramorski zabierając głos powiedział, że Dyrektor i Starosta muszą podpisać kontrakt nawet na gorszych warunkach ale trzeba pokazać, że robimy to dobrze i dopiero negocjować.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że jest pewien problem, ale tak właśnie prowadzone są negocjacje, pokazywane dobre strony.

 

7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie w okresie sprawozdawczym od 26 listopada 2002r do 29 grudnia 2003r.

Przewodniczący Rady powiedział, że w materiałach na sesję radni otrzymali sprawozdanie. Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi.

Radny L. Bramorski zwrócił się z pytaniem odnośnie sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Chrostkowie. Czy przy wycenie były wyceniane świerki i w jakiej cenie ?

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że w tej chwili nie umie na to pytanie odpowiedzieć ale radny uzyska odpowiedz w stosownym terminie.

Radny S. Błażejewski wskazał, że przy wycenie rzeczoznawca musi uwzględnić zadrzewienie działki.

Radny A. Rafiński zapytał czy pieniądze ze sprzedaży ośrodków wpływają jednorazowo czy w ratach.

Wicestarosta K. Klimaszewski odpowiedział, że jest to pytanie do P. Dyrektor SP ZOZ. Z tego co mu wiadomo, to wpłynęło na konto szpitala ponad 1 mln. zł. W pierwszej kolejności były wypłacane „trzynastki” i opłaty bieżące. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie w okresie sprawozdawczym od 26 listopada 2002r do 29 grudnia 2003r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

-          zatwierdzenie Powiatowego Programu  Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

-          przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

Radny A. Czajkowski zgłosił wniosek o 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:.

-          zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy  stałych komisji  Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

-          odwołanie Pana Zygmunta Lewandowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady odczytał rezygnację P. Z. Lewandowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a następnie projekt uchwały.

Radny L. Bramorski powiedział, że z rozgoryczeniem przyjmuje rezygnację. Zwrócił się z pytaniem jaki był powód tej rezygnacji.

Radny Z. Lewandowski odpowiedział, że złożył rezygnacje ponieważ otrzymał propozycję funkcji członka Zarządu Powiatu.

Radny A. Antoszewski zabierając głos powiedział, iż uważa, że P. Lewandowski powinien pozostać w Komisji Rewizyjnej jako Przewodniczący, ponieważ współpraca układała się dobrze, rozwiązano wiele problemów. P. Lewandowski umiał współpracować z innymi komisjami, nie dzielił radnych. Stwierdził, że jego zdaniem to stanowisko powinien pełnić do końca kadencji.

Radny Z. Lewandowski podziękował radnemu A. Antoszewskiemu.

Przewodniczący Rady powiedział, że powinniśmy uszanować wolę P. Lewandowskiego i przyjąć jego rezygnację.

Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie odwołanie Pana Zygmunta Lewandowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym”

-          powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny S. Błażejewski zaproponował kandydaturę radnej B. Kania do składu Komisji Rewizyjnej i na przewodniczącą tej komisji. Krótko umotywował kandydaturę.

Przewodniczący Rady zwrócił się do P. B. Kania z pytaniem czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna B. Kania wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej B. Kania do składu Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie jednogłośnie przyjęli kandydaturę radnej B. Kania do składu Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powołania radnej B. Kania na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie przyjęli uchwałę jednogłośnie./ tekst uchwały w zał./

-          rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście celem przedstawienia kandydatur na członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Starosta P. Gęsicki powiedział, iż na Sesji w dniu 26 czerwca 2003r.rada Powiatu uchwaliła i zmieniła Statut Powiatu lipnowskiego. Jednym z punktów było rozszerzenie składu Zarządu do 5 osób.

Obecny Zarząd 3 osobowy funkcjonuje bardzo dobrze. Zarząd powinien być reprezentowany w sposób bardziej doskonały. Obecnie w Zarządzie jest dwóch radnych. Jeśli będzie poszerzony do 5 osobowego, będzie 4 radnych. Decyzje będą bardziej wyważone i bardziej miarodajne. Proponowane osoby do składu Zarządu są godnymi aby zasiadać w Zarządzie, mają duże doświadczenie w pracy społecznej.

Starosta P. Gęsicki  przedstawił kandydatury radnych Z. Lewandowskiego i Waldemara Rumińskiego na członków Zarządu Powiatu w Lipnie  krótko je scharakteryzował.

Radny L. Bramowski zwrócił się do radnego W. Rumińkiego, żeby o sobie coś powiedział.

Radny W Rumińskie powiedział, że  od 1983 roku pracuje w gospodarstwie rolnym z żoną i synami. Nie był nigdy w Samoobronie chociaż z Samoobrony kandydował do wyborów.

Radny L.Bramowski zwrócił się do radnego W. Rumińkiego z pytanie czy ma jakieś doświadczenie w kierowaniu ludźmi ?

Radny W Rumiński odpowiedział, że  do 1983 roku pracował w Zakładach Mięsnych w Toruniu. Był w Solidarności, nie przystąpił do lewej strony ponieważ przechodził katorgi przez komunistyczne władze.

Radny A. Antoszewski nawiązując do wypowiedzi Starosty, że Rada i Zarząd pracowały prawidłowo, nie było rozbieżności powiedział, że wynika z tego wniosek po co powiększać skład Zarządu jeżeli ta Rada i Zarząd pracowały dobrze. Są to koszty z tym związane. Powiedział „ rozpocznijmy oszczędności od siebie, wtedy moralne będziemy mieli prawo żądania od innych i dlatego uważam, że 3 osobowy skład Zarządu jest wystarczający. Jest to skład, który może podejmować błyskawicznie decyzje”. Od przygotowania materiałów są służby. Zwrócił się z prośba o rozważenie tego problemu. „Mamy trudną sytuację ekonomiczną, zadłużenie publiczne rośnie to musimy się ścisnąć, żeby ten dług publiczny nie rósł. Szukajmy rezerw, wtedy społeczeństwo odbierze to bardzo pozytywnie, bo rozpoczęliśmy od siebie. Jestem stałym pacjentem służby zdrowia w Lipnie. Gdy przebywam w tym Zakładzie padają pytania odnośnie problemów finansowych tego Zakładu”

Zwrócił się do radnych „ Mam gorącą prośbę do wszystkich radnych z prawej i lewej strony żebyśmy byli wobec społeczeństwa i wobec wyborców w porządku”

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie jest jedną z najtańszych rad w naszym województwie i nie musimy się wstydzić, że te pieniądze bierzemy za darmo.

Radny A. Rafiński powiedział „ Pan Starosta przed chwilą powiedział, że trzeba szukać oszczędności u siebie też. Zgadzamy się na poszerzenie tego Zarządu, ale niech będą oszczędności. Rocznie będzie 9.600 zł. oszczędności, przez 3 lata 28.800 zł. tj. wymiana okien w którejś szkole. Jeszcze te kwoty możemy obniżyć. Kolega A. Antoszewski wnioskował o zmniejszenie diet nawet o 50%. Nam nie zależy na pieniądzach, my chcemy pracować dla społeczeństwa dla powiatu. Jeżeli chcecie Panowie pracować w Zarządzie zostańcie na tych samych dietach”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Z. Lewandowski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Błażejewskiego.

Radny S. Błażejewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny K.Urbański zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Wiewiórskiego.

Radny T. Wiewiórski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny T. Woźnicki zgłosił kandydaturę radnej Renaty Ofmańskiej.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się i rozpoczęcie prac.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli regulamin 16 głosami „za”. / regulamin w zał./

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Radny T. Wiewiórski poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się on został Przewodniczącym, Pani R. Ofmańska i S. Błażejewski członkami tej komisji.

Członek Komisji Skrutacyjnej S. Błażejewski stwierdził, że na sali jest 18 radnych i Komisja przygotowała 18 kart do głosowania.

Następnie czytał nazwiska radnych z listy obecności i wręczał karty do głosowania. Radni kolejno podchodzili pobierali karty do głosowania i dokonywali głosowania.

Przewodniczący Komisji T. Wiewiórski poinformował, że zostało przygotowanych 18 kart do głosowania i wydano radnym 18 kart do głosowania.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i przygotowanie wyników głosowania.

Czekając na obliczenie głosów i sporządzenie protokółu z głosowania przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektor SP ZOZ w Lipnie o przekazanie informacji na temat zawieranych kontraktów przez SP ZOZ w Lipnie.

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie M. Zielińska poinformowała, że nie podpisała kontraktu na 2004 rok ponieważ proponowany kontrakt przez Narodowy Fundusz Zdrowia był dużo mniejszy w porównaniu z rokiem 2003. Ten kontrakt by wystarczył do września. Cztery szpitale w naszym województwie nie podpisały kontraktów. Nadal prowadzone są rozmowy. Ukazało się ogłoszenie o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania w trybie rokowań i myśli, że ta sprawa dobrze się zakończy. Powiedziała, że społeczeństwo powiatu nie powinno się bać bo jako Dyrektor nie dopuści do tego aby społeczeństwo od 1 stycznia nie zostało objęte opieką zdrowotną. Nie podpisała kontraktu na ratownictwo, szpitalnictwo i na rehabilitację. Oddział rehabilitacyjny jest na 20 łóżek a proponowany kontrakt jest na 9 łóżek. To samo jest ze szpitalnictwem. Proponowane jest dużo mniej pieniędzy. Na pozostałe świadczenia kontrakt został podpisany. Wskazała, że jest to bardzo trudna decyzja, ponieważ nie jest zrealizowana ustawa 203, są wyroki sądowe. Do końca będzie prowadzić rozmowy, ponieważ nie może pozwolić na podpisanie proponowanego kontraktu w obecnej sytuacji finansowej szpitala.

Radny L. Bramorski zwracając się do Dyrektor SP ZOZ powiedział, żeby była stanowcza przy sporządzeniu protokółu rozbieżności i możliwością aneksu, bo to jest jedyna droga, która może doprowadzić do dalszej kontraktacji.

Starosta P. Gesicki poinformował radnych, że  w przerwie podpisał pismo do Wojewody, że karetki pogotowia będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Radny A. Antoszewski powiedział, że najważniejsza sprawa to podpisanie kontraktu. Zwracając się do Dyrektor SP ZOZ powiedział, że jeśli założymy, że zostanie podpisany na poziomie ubiegłego roku i uwzględniając istniejące zadłużenie, to jak sobie wyobraża funkcjonowanie tego Zakładu, jakie podejmie decyzje organizacyjne. Zaznaczył, że on osobiście nie wyobraża sobie funkcjonowania tego Zakładu przy proponowanym kontrakcie i przy tych wysokich zadłużeniach.

Dyrektor SP ZOZ M. Zielińska odpowiedziała radnemu, że dlatego nie podpisała tego kontraktu. Proponowany kontrakt wystarczyłby do września.

Radny A. Antoszewski zwracając się do Dyrektor SP ZOZ powiedział, że jeżeli nawet podpisze ten kontrakt. To jak zorganizuje Zakład jak przeprowadzi restrukturyzację, jak będzie on funkcjonował. Osobiście nie widzi możliwości.

Dyrektor SP ZOZ M. Zielińska odpowiedziała, że jest w trakcie realizacji Programu Naprawczego i  może na następnej Sesji przekaże informację na ten temat.

Radny L. Bramorski zwrócił się do Dyrektor SP ZOZ z pytaniem jak współdziała z nią Komisja Zdrowia przy Radzie Powiatu w tak trudnym okresie czasu.

Dyrektor SP ZOZ M. Zielińska odpowiedziała, że współpraca z Komisją Zdrowia układa się dobrze. Z Zastępcą są zapraszani na posiedzenia Komisji. Ponadto jest w stałych kontakcie z P. Starostą i Radą Społeczną. 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników z głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej T. Wiewiórski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej w dniu 30.12.2003r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie / protokół w załączeniu/

Członkami Zarządu Powiatu w Lipnie w głosowaniu tajnym zostali wybrani:

P. Zygmunt Lewandowski – 12 głosów „za”

P. Waldemar  Rumiński – 11 głosów „za”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady podziękował Komisji Skrutacyjnej za przeprowadzenie wyborów.

Radny Zygmunt Lewadowski podziękował za wybór.

Radny Waldemar Rumiński podziękował za wybór.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

-          wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy radnemu Panu Józefowi Szmelterowi.

Radny S. Szmelter zwrócił się do radnych i porosił aby wyrazili zgodę, ponieważ zmiana warunków płacy w jego przypadku nie ma związku z pełnieniem przez niego funkcji radnego. Zakład pracy przywraca stary istniejący poprzednio Regulamin wynagradzania pracowników – jednoskładnikowe wynagrodzenie. Zmienia również Regulamin nagród jubileuszowych. On otrzyma nagrodę jubileuszową jeszcze według starych zasad.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy radnemu Panu Józefowi Szmelterowi.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących”/ tekst uchwały w zał./

9. Wnioski i zapytania

Nie było

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Nie było

11. Sprawy różne i komunikaty.

Radny A. Rafiński powiedział, że na poprzedniej sesji radny A. Antoszewski zgłaszał wniosek o obniżenie diet radnym o 50%, aby obniżyć koszty. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby w porządku obrad następnej sesji było zmniejszenie diet.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że pracujemy nad budżetem i ten wniosek weźmiemy pod uwagę na Komisji Budżetowej. Zapewnił, że wniosek będzie rozpatrzony.

Radny A. Antoszewski zwrócił się z prośbą, aby w „Starościaku” pokazywać radnych nie tylko rządzących ale i opozycję. W Starościaku powinno się znaleźć to, że Pan .radny L. Bramorski został honorowym obywatelem Lipna. Powinny znaleźć się  osiągnięcia radnych , osiągnięcia Zarządu, żeby było to cieplej robione.

Przewodniczący Rady wskazał, że warto wprowadzić rubrykę, w której prezentowani będą radni, przeprowadzone z nimi wywiady. Powiedział, że taką sugestię przekaże Panu Piotrkiewiczowi i myśli, że taka rubryka będzie funkcjonować w „Starościaku” od nowego roku.

Starosta P.Gęsicki zwracając się do Przewodniczącego Rady, radnych powiedział, że przez ten rok wspólnie pracowaliśmy bardzo dobrze. W minionym roku   przeżyliśmy śmierć Przewodniczącego Rady Zenona Góździa. Rok zaczął się niedobrze, ale kończymy ten rok w miarę optymistycznie i dobrze. Podziękował za współpracę wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom administracji, członkom Zarządu i Przewodniczącemu Rady. Dodał, że w roku 2004 czeka wiele pracy, uchwalenie budżetu. Budżet w 2004 nie będzie łatwy ale jest przekonany, że w tym składzie sprostamy wszystkim wyzwaniom.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za życzenia i tym wszystkim, którzy przysłali życzenia świąteczne. Przekazał również wszystkim życzenia. Podziękował przedstawicielom TV Kablowej za przekazywanie obrad sesji i za pośrednictwem TV Kablowej złożył życzenia dla wszystkich  mieszkańców powiatu lipnowskiego. Zwrócił się do radnych o przekazanie życzeń mieszkańcom powiatu w jego imieniu i w imieniu Zarządu Powiatu.

Następnie zaprosił wszystkich radnych i kierowników jednostek organizacyjnych na spotkanie wigilijno-noworoczne po sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XII Sesji został wyczerpany. Zamyka obrady XII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.
 

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego